Hotărârea nr. 530/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apă Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „Înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apă Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr.277993 din 05.06.2020 și Raportul de specialitate nr.278005 din 05.06.2020, lansat la propunerea SC Compania de Apă Oradea SA prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator respectiv SC Compania de apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislău, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”;

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către societatea S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. în calitate de titular și proiectant în nota de fundamentare anexă la raportul de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apă Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislău, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str.Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI f                                                                                                                                                                                                         »

Ordonatorul principal de credite :...................................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apa Oradea SA

Indicatori maximali:

Valoarea totală a investiției...............2.996.585,97 lei inclusiv TVA / 2.578.403,14 lei fara TVA

din care C+M..................................2.240.109,77 lei inclusiv TVA /1.882.445,18 lei fara TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M:

Anul I: 2.996.585,97 lei (inclusiv TVA) / 2.240.109,77 lei (inclusiv TVA).

Indicatori minimali:

Capacități:

Capacități

Cantitate

Rețea apă

Str. Sfanțul Ladislau

 • •   Rețea apa polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm

 • •  Branșamente apă

 • •  216,00 m

 • •   7 buc.

Str. Louis Pasteur

 • •  Rețea apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 200mm

 • •  Rețea apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm

 • •  Branșamente apă

 • •  360,00 m

 • •   165,00 m

 • •   11 buc.

Str. Sovata

 • •  Rețea apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm

 • •  Branșamente apă

 • •  315,00 m

 • •   12 buc.

Str. Sfântul Apostol Andrei

 • •  Tronson 1 - Rețea apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm

 • •   Branșamente apă

 • •  Tronson 2 - Rețea apă polietilenă PE100 SDR17, PN10 Dn 110mm

 • •  Branșamente apă

 • •  99,00 m

 • •   7 buc.

 • •  560,00 m

 • •   46 buc.

Rețea canalizare menajera

Str. Sfanțul Apostol Andrei

 • •   Rețea canalizare menajeră cu tub de material plastic Dn 400 (PE, PP, PVC) SN8 minim

 • •   Racorduri canalizare

 • •   Cămin de canalizare menajeră

 • •   149,00 m

 • •   11 buc.

 • •   3 buc.

Durata de realizare:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -  Primarul Municipiului Oradea;

 • -  Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • -  Direcția Economică;

 • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.


Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 530

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"