Hotărârea nr. 53/2020

pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”,

ROMĂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”,

 

 

      Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 23507/27.01.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25028/27.01.2020 prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune aprobarea proiectului, și a cheltuielilor legate de proiectul „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”,

            Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

        Art.1. Se aprobă cererea de finanțare și cheltuielile aferente proiectului: „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cod apel: POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate,

        Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, în cuantum de 3,936,710.77 lei (inclusiv TVA) din care:

Valoarea totala eligibilă                                         3,936,710.77 lei inclusiv TVA

Valoarea totala neeligibilă                                                         0   lei inclusiv TVA

 

        Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Oradea, în cuantum de 78,734.23 lei inclusiv TVA reprezentând contribuţia la cheltuieli eligibile de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”.

        Art.4. Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, care se vor asigura din Bugetul local al Municipiului Oradea.

        Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor  resurselor  financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

        Art.6. Se aprobă împuternicirea domnului  Bolojan Ilie Gavril să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Oradea.

        Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcţia Economică şi Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

        Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcţia Economică din cadrul Municipiului Oradea

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 53

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila