Hotărârea nr. 529/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate”din municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultați, privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate”

din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 287949 din 17.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 288027 din 17.06.2020 prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate” din municipiul Oradea;

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, lucrare prezentată în nota de fundamentare nr.287941 din 17.06.2020,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k) și art. 139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate (SF), privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate” din municipiul Oradea , cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI f                                                                                                                                                   ’

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:.......................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

1euro - 4,8421 lei, din data de 30.04.2020

Valoarea totală a investiției (INV): 556.497,95 lei inclusiv TVA / 468.034,24 lei fără TVA

din care: construcții montaj C+M: 483.114,28 lei inclusiv TVA / 405.978,37 lei fără TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANULI: 556.497,95 lei / 483.114,28 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

Casetă luminoasă “treceri de pietoni”

52 buc

Componente sistem de iluminat treceri de pietoni, pentru străzi cu 2 benzi, compus din: aparat de iluminat 64L/174W/0.9A/3000K; fotometrie adaptată trecerilor de pietoni; senzor de mișcare PIR; sisteme de telegestiune

22 buc

Componente sistem de iluminat treceri de pietoni, pentru străzi cu 4 benzi, compus din: aparat de iluminat 128L/270W; fotometrie adaptată trecerilor de pietoni; senzor de mișcare; sisteme de telegestiune

30 buc

Stâlp metalic iluminat octagonal zincat de 8 m, cu ușă de vizitare și cleme de conexiuni

33 buc

Durată estimată de execuție: 7 luni f

Finanțarea investiției:

-finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Direcția Tehnică a municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

Direcția Economică;

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 529

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"