Hotărârea nr. 525/2020

privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finantare a proiectului ”ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTARARE


privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finanțare a proiectului ”CiusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologicăși inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale,


sărate și minerale din regiunea Nord-Vest’’


Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 296149/24.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 296149/24.06.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala propune încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finanțare a proiectului „ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest”


Având în vedere oportunitatea finanțării prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 -


Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (GDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, PI 1a Consolidarea cercetării și inovării (C&l), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&l, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes European, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Proiecte pentru clustere de inovare 2019, Asociația ClusTherm Transylvania va depune un proiect spre finanțare. Proiectul „ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotemial, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale" va consta în înființarea a 3 laboratoare de cercetare. în vederea elaborării cererii de finanțare, este necesară încheierea unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Oradea, Universitatea din Oradea, SC Aqua President SRL si SC Phenalex SRL, in calitate de membri ai ClusTherm Transylvania.


administrativ


Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) si ale art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. 57/2019 privind Codul


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

J


ART. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între UAT Municipiul Oradea, Universitatea din Oradea, SC Aqua President SRL si SC Phenalex SRL în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „ClusTherm Transylvania -Cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul geotermal, termo-mineral, al mineralelor terapeutice si naturale,,.

ART. 2. Se mandatează d-l llie BOLOJAN - primarul Municipiului Oradea pentru semnarea Protocolului de colaborare aprobat la art. 1.

ART. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Asociația ClusTherm Transylvania.

ART. 4. Prezenta hotarare se comunica cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

  • •   Asociația ClusTherm Transylvania, prin grija D.M.P.F.I.

  • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Atol