Hotărârea nr. 524/2020

privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii \"Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor\"

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 292432/18.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 292433/22.06.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor"

Având în vedere Nota de Fundamentare prezentată de către S.C. TERMOFICARE ORADEA S.A. înregistrată sub nr. 292433/18.06.2020 prin care justifică necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor"

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d) art. 139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 - Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor"

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Societatea Termoficare Oradea S.A

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea totală a investiției este:

Valoare cu TVA:

 • * din care C+M

Valoarea fără TVA:

 • * din care C+M

  230.541,97 lei

  172.266,64 lei

  • 194.485.88 lei

  • 144.761.88 lei


Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anull                          230.541,97 lei

din care C+M                    177.266,64 lei.

Finanțarea investiției se va faoe din Fondul UD ■

CAPACITĂȚI

Rețele termice de transport - agent termic primar:

 • - tip rețea                                2 conducte

 • - lungimea totală a rețelei                65m

 • - lungimea totală conducte             130 m

DN50mm (060 x 3,6 mm), Dmanta = 125 mm -130 m;

Modul termic complet echipat pentru blocul P 4A -1 buc - necesar încălzire - 360 kW

- necesar ACC - 250 kW

DURATA DE REALIZARE

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • - Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 8 săptămâni (inclusiv durata eleborării Studiului de Fezabilitate), respectiv 2 luni.

 • - Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 4 săptămâni (proiectare și execuție lucrări),

respectiv 1 lună.                                                   ________________________________________________________

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •        Instituția Prefectului județului Bihor

 • •       Primarul municipiului Oradea

 • •       Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •       Direcția Economica din cadrul Primăriei

 • •       Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

 • •      SC Termoficare Oradea SA

 • •      Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 25 iunie 2020

  Nr. 524


  Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru", 5 voturi


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiana Laurentiu Alin  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL