Hotărârea nr. 523/2020

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate – Municipiul Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: prinnarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției ..Proiect integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 295529/24.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 295533/24.06.2020 prin care se propune aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul „Proiect Integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea”, ” în cadrul Apelul de proiecte POCU, Obiectiv specific 6.2 și Obiectiv specific 6.3 „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.”, Axa Prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informate pentru reintegrarea în educație și formare

Având în vedere prevederile:

 • -   Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

 • -   H.G. nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

 • -   O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 • -   H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit a), lite), art. 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART.1. Se aprobă cererea de finanțare, și cheltuielile aferente proiectului: „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea" în cadrul Apelul de proiecte POCU, Obiectiv specific 6.2 și Obiectiv specific 6.3 „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.’’, Axa Prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții - 1O.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informate pentru reintegrarea în educație și formare

ART.2, Se aprobă valoarea totală a proiectului „Proiect integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea", în cuantum de 3.100.159.38 tei (inclusiv TVA) din care:

 • -   Valoarea totala eligibilă                3.100.159.38 tei lei inclusiv TVA

 • -   Valoarea totala neeligibilă                              0 tei inclusiv TVA

ART.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției de Asistență Socială Oradea, în cuantum de 34.283,72 lei inclusiv TVA reprezentând contribuția la cheltuieli eligibile de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului „Proiect integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea’’

ARTA Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Proiect integrat de stimulare si sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate - Municipiul Oradea”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din bugetul local al Municipiului Oradea.

ART.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6. Se aprobă împuternicirea Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

ART.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează D.A.S.O.

ART.8. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •   Se publică pe site-ul www.oadea.ro

  Oradea, 25 iunie 2020

  Nr. 523

  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GE NERAL bnet