Hotărârea nr. 522/2020

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2020-2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tei. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe - Oradea în anul școlar 2020-2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 291781/19.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.291784/19.06.2020, prin care Direcția de Asistență Socială Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșe - Oradea în anul școlar 2020-2021,

Ținând seama de Legea nr. 263 / 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, actualizată, de H.G. nr. 1252/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară și de H.G. nr. 904 / 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b, art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe - Oradea în anul școlar 2020-2021, în cuantum de 1.908 lei/copil/l ună.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Primarul municipiului Oradea

  • • Instituția Prefectului jud. Bihor

  • • Direcția de Asistență Socială Oradea

  • • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  • • Se afișează pe site-ul www.oradea.ro


    Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 522


    Hotărârea a fosi adoptată cu 18 voturi „pentru", 9 voturi „împotrivă'


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila //<