Hotărârea nr. 521/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primaric@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353,203647 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.295701 din 24.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 295704 din 24.06.2020, întocmit de către instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului UNIVERSITATEA DIN ORADEA reprezentată prin                                  în vederea stabilirii condițiilor de construire cămine studențești și centru educațional

(centru de transfer tehnologic), rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • -   Amplasamentul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de sud a localității si este delimitat de str. Făgărașului, str. Universității, str. Islazului, str. Ceyrat, în rest de proprietăți private.

 • -   Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR ls._P (Zonă de instituții și servicii publice).

 • -   Pentru intervenții ce vizează restructurarea funcțională și / sau transformarea I completarea spațială a unui ansamblu se vor elabora un plan director (masterplan) și un PUZ cu RLU aferent.

Pentru orice intervenție ce vizează modificarea volumetriei unei clădiri / corp de clădire sau construirea uneia noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament se va elabora în prealabil un PUD ce va include întregul ansamblu / parcelă.

Conform prevederilor din UTR ls_P, amplasamentul a fost studiat prin Masterplan aprobat prin HCL nr.605/28.06.2018;

Regim maxim de înălțime P+4E+R cu Hmax.coamă = 22m - conform Masterplan;

POT maxim admis ~ 60,0%, CUT maxim admis = 2,8;

 • -    Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează din str. Făgărașului, din str. Universității respectiv din str. Islazului.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 179.182,0mp și este identificat cu nr.cadastral 206353 (8=135.617,Omp) înscris în CF nr.206353 - Oradea, nr.cad.203647 (S=135.617,Omp) înscris în CF nr. 203647 - Oradea, proprietar pe construcții Universitatea Oradea iar pe teren Municipiul Oradea, există act notarial înch.58446/2019 pentru drept de superficie pe toată durata existenței construcțiilor;

Relele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, termoficare și gaze naturale;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, iit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1, Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Amplasareaconstructiei se va face conform reglementarilorurbanisticeilustrateprin

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), conform aviz Arhitect Sef nr.2465/12.12.2019 și conform proiect nr.230/2019 întocmit de către arh. Szabo Anemari, planșa U03, U04 si U05;

 • -   Conform Masterplan aprobat cu HCL 605/2018 construcțiile propuse sunt situate în UTR 2 și UTR 3;

 • -   Prin Planul urbanistic de detaliu se propune:

 • >  amplasarea unor imobile cu funcțiunea de cazare studenți (S/D+P+4E+Eth), situat în UTR 3 conform Masterplan;

 • >  amplasarea unui imobil cu funcțiunea de învățământ, respectiv centru educațional (centru de transfer tehnologic S+P+1E), situat în UTR 2 conform Masterplan;

 • >  rezolvarea locurilor de parcare, amenajare alei pietonale, amenajare spații verzi

 • >  rezolvarea circulației, accese, parcaje;

Cămin C1 (Cămin studențesc) - amplasament UTR 3 - Zona terenurilor de sport (Habitat 1):

Regim de înălțime maxim: S+P+4E+Etehnic, cu Hmax.= 19m;

 • -   Capacități de cazare = 120 camere duble (240 locuri de cazare);

Cămin C2 (Cămin studențesc)- amplasament UTR 3 - Zona terenurilor de sport (Habitat 1):

Regim de înălțime maxim: S+P+4E+Etehnic, cu Hmax.= 19m;

 • -   Capacități de cazare = 120 camere duble (240 locuri de cazare);

Cămin C3 (Cămin studențesc)- amplasament UTR 3 - Zona terenurilor de sport (Habitat 1):

Regim de înălțime maxim: S+P+4E+Etehnic, cu Hmax.= 19m;

Capacități de cazare = 400 camere duble (800 locuri de cazare);

Retrageri ipentru căminele studențești):

La Nord: min. 14m față de str. Fagarasului (cămin C3) si min.35m față de str. Fagarasului (cămin C1);

La Est; min. 20m față de Sala de jocuri sportive pentru căminul C3;

 • -   La Vest: min 3m față de limita de proprietate după schimbul de terenuri (căminele C1+C2);

Accesul auto la căminele noi propuse se va realiza din str. Fagarasului, prin latura de nord a incintei iar accesul pietonal se va realiza atat din str. Fagarasului cât și din str. Universității;

Centru de transfer tehnologic - amplasament UTR 2 -Zona Campusului I (Biblio Park):

Regim de înălțime maxim: S+P+1E, cu Hmax.= 12m;

Retrageri:

La Nord: min.30m față de Biblioteca Noua (Corp S);

La Sud: min. 10m față de str. Universității;

La Est: min.9m față de clădirea Corp T;

La Vest: min 25m față de clădirea Facultății de Muzică;

Accesul auto la Centrul Tehnologic propus se va realiza din str. Universitarii, prin latura de sud a incintei iar accesul pietonal se va realiza atât din str. Universitarii cât și din celelalte accese a campusului;

• Se propune amenajare a 238 locuri de parcare în încintă conform funcțiunii propuse și spații verzi în procent de min.55%;

Accesul în incintă, se va realiza din str. Fagarasului (spre nord), din str. Universității (spre est și sud) respectiv din str. Islazului (spre sud-vest);

Cele două cămine studențești (C1+C2) urmând să fie realizate de către Primăria Municipiului Oradea și unul de către Compania Națională de Investiții;

Prin Masterplan aprobat cu HCL nr.605/28.06.2018 în vederea edificării căminelor studențești C1 și C2 a fost propus o trecere de teren în administrarea Universității Oradea, din terenul vecin pe latura vestică identificat cu nr cad. 194796, după cum urmează:

Etapa 1: o suprafață de 1964mp;

Etapa 2: o suprafață de 753mp;

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare respectiv termoficare, se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă pe cheltuiala beneficiarilor,

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Arhitectului șef. Compartimentul Urbanism și Avize;

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, UNIVERSITATEA ORADEA, prin grija Instituției Arhitectului Șef Compartimentul Urbanism și Avize;

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • -    Direcția Juridică;

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 521

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"