Hotărârea nr. 520/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr.cad.205622, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr. cad.205622, Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 258714 din 15.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.291621 din 19.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr.cad.205622, Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului

vederea                 de parcelare a

teren, situat parțial în UTR LiL și parțial în UTR ULiu, stabilirea zonei funcționale și reglementări pentru zona studiată, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

încadrarea în localitate. Situația existentă

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de dealuri, delimitat de str. Valentin Silvestru, în rest de terenuri aflate în proprietate privată.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, parcela cu nr.cad.204517 și nr.cad.205622 sunt situate în UTR ULiu, iar nr.cad.204518 este situat parțial în UTR LiL și parțial în UTR ULiu;

Având în vedere că terenurile studiate:

 • -   se afla într-o zonă edificabilă,

 • -   au acces direct din str.Valentin Silvestru,

 • -   există documentații de urbanism aprobate în zonă (HCL 632/20007, HCL 956/2009 si HCL 571/2005) respective,

 • -   există autorizație de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, branșamente apă și racorduri canal menajeria imobilele care au generat documentațiile de urbanism mai sus amintite (AC nr.1615/20.08.2018),

 • -   zona UTR ULiu are o suprafață mică, fiind înconjurat de UTR Liu și UTR ALV, s-a solicitat elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUZ;

Parcelele destinate pentru construire de locuințe unifamiliale sau bifamiliale, sunt prevăzute în UTR Liu, excepție făcând terenul cu nr.cad.5080 care este prevăzut în UTR LiL (forma specifică acestei UTR);

Regim maxim de înălțime admis: S+P+1+R sau D+P+M/R, cu Hmax,coama = 12,Om.

POT maxim admis = 35,0% CUT maxim admis = 0,9;

Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Valentin Silvestru.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafața de 6.830,Omp și este identificat cu nr.cad.204517 înscris în CF nr. 204517 - Oradea, proprietarinr.cad. 20451^nscriyr^ni^0451^^radea proprietar nr.cad.205622 înscris în CF nr. 205622 - Oradea, proprietariH^^^^^^^^^^^^^H

Ir^rezenuerenul este liber de construcții;

Relele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existenta rețelelor de apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) și alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, Iile), din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr.cad.205622, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Prin tema de proiectare se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul în:

Descrierea soluției propuse

 • -   Conform planșei nr.4/U- Reglementări Urbanistice aferente PUZ, se propune:

 • -   parcelarea terenului care a generat PUZ-ul în 9 loturi pentru construire de locuințe;

 • -   stabilirea zonei funcționale și reglementari pentru zona studiată;

 • -   dezvoltarea rețelei stradale;

Reglementări pentru parcelele care au generat PUZ-ul (nr.cad. 204517, 204518, 205622I

 • -   UTR: Liu;

Funcțiuni: locuințe unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unități locative;

Suprafața minima a parcelei: 480,Omp;

POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

Regim maxim de înălțime: S(D)+P+E(M), Hmax coamă= 12m;

Limita de implantare gard: 6,Om din axul str.Valentin Silvestru respectiv 3,Om din axul drumului public nou propus;

Limita de implantare clădiri: 9,Om din axul străzii Valentin Silvestru;

 • -    Retrageri față de limitele laterale: min. 2,Om pe o latura, în total 6m;

 • -   Retragere față de limita posterioară: min.6,0m;

 • -   Seva:

 • -   amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit în incintă sau garaj încorporat în clădire;

 • -   spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 40% din suprafața totală a parcelei,

 • -   platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru;

Reglementari pentru parcela cu nr.cad.205623 (lotul 14 situata în zona de studiu al PUZului,

 • -   UTR Liu;

 • -   Funcțiuni: locuințe unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unitati locative;

 • -   POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

 • -   Regim maxim de înălțime: S(D)+P+E(M), Hmax coamă= 12m;

Limita de implantare clădiri: min.2m, față de drumul public nou propus;

Retrageri față de limitele laterale: min.3m față de mejdii;

 • -   Retragere față de limita posterioară: min.4m (fiind mărginit de UTR ALV);

Se va:

 • -   amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit în incintă sau garaj încorporat în clădire;

 • -   spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 40% din suprafața totală a parcelei, platformă destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru pe drumul public nou propus, cu profil transversal de 6,Om;

Reglementări pentru parcela cu nr.cad.5080 (situată în zona de studiu a PUZ-ului)

UTR LiL (terenul avand o adâncime foarte mare);

Funcțiuni: locuințe unifamiliale sau semicolective cu max. 2 unități locative;

 • -   POT max = 35,0%, CUT max = 0,90;

 • -   Regim maxim de înălțime: S(D)+P+E(M), Hmax coamă= 10,50m;

 • -   Zona de implantare clădiri: min.14m, față de drumul public nou propus;

Retrageri față de limitele laterale: min. 1 m fata de mejdia stângă și min.3m față de mejdia dreaptă;

 • -   Retragere față de limita posterioară: min.6m;

 • -   Se va amenaja:

minim un loc de parcare/unitate de locuit în incintă sau încorporat în clădire;

 • -   spații verzi organizate pe solul natural;

platformă destinată colectării deșeurilor menajere, accesibilă din spațiul public;

Accesul se va realiza din str. Valentin Silvestru pe drumul public nou propus cu profil transversal de 6,Om, prevăzut cu zona de întoarcere (drum public compus din: lot 8 provenit din dezmembrarea terenului cu nr.cad.204518, cota parte din nr.cad. 197790, nr.topo 5982/31); Pentru constituirea drumului public există declarație notarială nr.47/23.01.2020, nr.2214/24.12.2019, nr.02/06.01.2020;

Dezvoltarea rețelei stradale

Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea rețelei stradale astfel:

lărgirea str.Valentin Silvestru, la profil transversal de 12,Om (6,Om din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   constituirea a doua drumuri publice cu profil transversal de 6,Om:

 • -   str.'A": Lot 3 (provenit din dezmembrarea terenului cu nr.cad.205622), situata în partea nordică a amplasamentului, care va asigura accesul la parcela cu nrcad.205623;

 • -   str."B”: situata în partea sudică a amplasamentului și compus din: Lot 8 (provenit din dezmembrarea terenului cu nr.cad.204518), cota parte din terenul cu nr.cad.197790, nr.topo 5982/31, drum prevăzut cu zona de întoarcere și care va asigura accesul la parcela cu nr.cad.5080;

Terenul necesar lărgirii drumului în dreptul ampalsamentului care a generat PUZ-ul, respectiv constituirea de noi drumuri publice, va li cedat după aprobarea documentației de urbanism în Consiliul Local, conform declarației notariale nr.47/23.01.2020, nr.2214/24.12.2019, nr.02/06.01.2020, nr.50/27.01.2020, nr.43/23.01.2020;

La autorizare se va prezenta documentul în baza căruia se va face transferul terenului, din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Oradea și dovada înregistrării respectivului document la Direcția Patrimoniului Imobiliar; La întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de construire, se vor avea în vedere recomandările “Expertizei geotehnice” întocmite de către expert tehnic Af, conf.dr.ing.Petru Pantea.

Asigurarea utilităților:

 • -    Extinderea utilităților (apă, canalizare, energie electrică), până la nivelul parcelelor și realizarea drumului public nou de acces (drum' balastat) se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, conform declarației autentificate notarial nr.346/12.03.2020.

 • -   Autorizarea construcțiilor pe parcelele studiate prin PUZ este condiționată de obținerea autorizațiilor de construire pentru dotarea zonei cu rețele de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, drumuri balastate), urmând ca aceste dotări să fie finalizate și recepționate până la data luării în folosință a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art,4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Arhitectului șef. Compartimen


 • -   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal,

grija Instituției Arhitectului șef. Compartimentul Urbanism și

 • -   Direcția Tehnică;

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • -    Direcția Juridică;

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro.


Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 520

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"