Hotărârea nr. 52/2020

privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

                               

H O T Ă R Â R E 

 

privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 19309/22.01.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19233 din 22.01.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională – Primăria Municipiului Oradea propune completarea și modificarea H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155.

Ţinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local;

                În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e:

 

                ART. I. Se aprobă completarea și modificarea Art. I din H.C.L. nr. 143 din 15 februarie 2018  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155 dupa cum urmeaza:

                Art.I. a) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (2,796,641.41 lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (687,060 lei inclusiv TVA), în cuantum total de 3,483,701.41 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului: „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”.

                Art.I. b) Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, în cuantum de 37,149,515.73 lei (inclusiv TVA).

                ART.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala.

            ART. III.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Consiliul Județean Bihor, prin grija D.M.P.F.I.

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

·         Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija D.M.P.F.I.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 52

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila