Hotărârea nr. 519/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico ■ economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

"Amenajare spațiu public urban • Piațeta Magheru, Municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.291325 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 291322 din 19.06.2020, prin care Instituția Arhitectului Șef în colaborare cu Direcția Patrimoniului Imobiliar propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Amenajare spațiu public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea.

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Amenajare spațiu public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57461 din 18.06.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 230/2020.

în conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Legii nr.255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște

i

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare spațiu public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea

Se propune aprobarea scenariului V2

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORI TEHNICO - ECQNOMICIAI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite: Beneficiar:


primarul Municipiului Oradea Municipiul Oradea


Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Amenajare spațiu public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

Scenariul V2 pentru realizarea obiectivului de investiții prevede:

 • - curățarea și pregătirea terenului în vederea amenajării - decapare la o adâncime de 50 cm pentru zonele de alei pietonale și plantații, respectiv la 70 cm pentru zonele cu fundații - pavilion, ansamblu de bănci turnat, ansamblu ce deservește zonele propuse cu vegetație. în urma decapării, terenul pentru arbori, arbuști și gazon viu va fi completat cu pământ fertil, vegetal (plus nisip, în cazul gazonului); iar în celălalte zone cu pământ de calitate medie fără deșeuri, în funcție de sistemul constructiv;

 • - refacerea pavajului existent pe toată suprafața amplasamentului;

 • - crearea de mobilier urban de ședere turnat cu design personalizat;

 • - păstrarea arborilor existenți pe sit și al parcajului auto de pe latura Vestică;

 • - refacerea platformei care deservește intrările în scările de bloc de pe latura Estică, plus o rampă care să permită și accesul persoanelor cu handicap locomotor;

 • - un parcaj de biciclete, amplasat pe latura Sudică a amplasamentului;

 • - mobilier urban;

 • - sistem de iluminat public;

 • - sistem de irigații și de alimentare cu apă potabilă (cișmele);

Un al doilea scenariu pentru realizarea obiectivului de investiții constă în amenajarea unui pavilion multifuncțional cu design personalizat pe aceași porțiune centrală a amplasamentului, a două zone cu compoziții de vegetație care să cuprindă și mobilier de ședere turnat, și a patru fâșii verzi de gazon + flori de câmp. Acestea ar avea rolul de a încadra unghiul de perspectivă din stradă și de pe trotuar către pavilion, și de a mări considerabil atractivitatea și valoarea ecologică a sitului. Deși acest scenariu implică un cost de amenajare mai mare, cu aproximativ 9 %, el este semnificativ superior din punct de vedere al valorii arhitecturale și de agrement (pentru varii categorii de vârstă) pe care o va conferi amplasamentului. Prin intermediul acestui scenariu, amplasamentul poate deveni cu adevărat un nou punct de atracție și interes în zona centrală a Municipiului Oradea.

De aceea, scenariul recomandat este scenariul II.

Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:

Diferența de nivel dintre cota la limita de jos a amplsamentului (către carosabil, Bd. Magheru) și limita de sus a amplasamentului (a treptelor de intrare în bloc) este de circa 80 cm. Această diferență va fi preluată printr-o pantă generală de 2% către stradă (Bd. Magheru), plus o rampă și o treaptă intermediară care permit accesul la parterul blocurilor adiacente. Se iau în considerare următoarele:

 • •       Pavajul existent

va fi refăcut integral folosind dale din granit cu dimensiunile 50 cm x 50 cm x 3 cm, cu rosturi elastice pentru a prelua variațiile de temperatură, în culorile alb, gri antracit, și negru. Acestea se vor preta unui trafic intens pietonal, și vor fi rezistente la îngheț și sare pentru degivrare, rezistente la uzură si rezistente UV. Zona de rampă pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor către intrările în scările de bloc adiacente (pantă circa 6%) va fi tratată pentru a preveni alunecarea scaunului cu rotile (material + striații antiderapante, COF minim 0,4).

 • •       Pavilion central

scheletul metalic al pavilionului personalizat va fi compus din elemente metalice și șipci din lemn cu grosime de 5 cm, dispuse la interax de 25 cm (variabil) care vor acoperi parțial structura care se vor prinde în scheletul metalic și vor reprezenta un punct de ancorare pentru vegetația cățărătoare (iederă).

 • •       Plantații

plantarea și întreținerea arborilor și arbuștilor se va face după specificațiile din caietele de sarcini. Arborii existenți pe sit (în număr de 8) vor fi păstrați, dacă reiese că aceștia nu reprezintă un pericol pentru trecători. Toată suprafața terenului va fi decapată până la o adâncime de minimum 50 cm, iar în zonele de vegetație, înlocuirea acestui strat se va face prin adaosul unui strat fertil de pământ vegetal necesar dezvoltării plantelor. Zonele de gazon + flori de câmp vor avea un strat superior de 10 cm din nisip, și unul inferior de 40 cm din pământ fertil vegetal. Arbuștii vor fi plantați în gropi a căror dimensiune (Lxl) trebuie să fie minimum de două ori cât diametrul balotului. Adâncimea gropii (h) variază în funcție de înălțimea balotului. Pentru a obține un efect vizual suplimentar, la baza arbuștilor (în funcție de situație) va fi așternut un strat marmură decorativă albă rotunjită, de 40-60 mm. Vor fi plantate următoarele tipuri de arbuști:

A) CONIFERE

1. Chiparos Auriu (Chamaecyparis Pisifera Filrfera Aurea)

2

Verde

Gălbui

0,6-1

0,9-1,2

Soare/ semi-umbră

2

4-8

Acid, Neutru

2. Ienupăr Târâtor (Juniperus Sabina Tamariscifolia)

4

Verde crud

0,6-0,9

1,5-3

Soare/ semi-umbră

10

4-7

Acid, Neutru, Alcalin

3. Brad Verde Compacta (Abies Compacta)

4

Verde Crud

3

2,5

Soare/ semi-umbră

10-20

4-7

Acid, Neutru

4. Pin Globular (Pinus Mugo Mops)

2

Verde

1,5-2

1,5-2

Soare/ semi-umbră

15

3-7

Acid, Neutru, Alcalin

5. Thuja Aurie (Thuja Aurea Nana)

14

Verde-Gălbui (verde-maroniu iama)

1-1,5

1

Soare/ semi-umbră

20

6-9

Acid, Neutru , Alcalin

6. Ienupăr Stricta (Juniperus Chinensis Stricta)

2

Verde- închis cu accente

3-4

1,5-2

Soare/ semi-umbră

20-50

4-9

Acid, Neutru , Alcalin

B) FOIOASE

7. Arțar american (Acer Negundo Flamingo)

3

Verde cu alb și roz

5-6

3-4

Soare/ Semi-umbră

20-50

3-8

Acid, Neutru, Alcalin

8. Magnolie Roșie (Magnolia Susan)

1

Verde cu flori Roșii/ Mov

1,5-2,5

2

Soare/ Semi-umbră

5-8 ani

3-8

Acid, Neutru

b) Indicatorii economici

Valoarea totală a investiției:                     496.534 LEI + TVA

Din care C + M:        ’               270.295 LEI + TVA

Durata de realizare a investiției:                         12 luni

Durata de execuție lucrări:                              9 luni

Finanțarea investiției

se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea și / sau alte surse de finanțare accesibile în perspectivă.

Art.2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilului ce urmează a fi expropriat pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: "Amenajare spațiu public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea", astfel cum este identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 57461 din 18.06.2020, respectiv cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 230 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef, Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județului Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Instituția Arhitectului Șef;

Direcția Patrimoniu Imobiliar;

- Direcția Tehnică;

Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

Direcția Economică.


Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 519

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"