Hotărârea nr. 517/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283– Oradea

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel, -*40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -


Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283- Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.290792 din 19.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 290827/19.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 și 207283 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 7019/05.12.2019, la inițiativa                               proiect

nr.166/2019 întocmit de către arh. Abrudan loan Tudor - specialist cu drept de semnătură RUR.

Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația locuință, pe un teren situat pe str. Calea Adevărului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de dealuri, a municipiului Oradea, zonă cu potențial mic de alunecare;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Uliu - "Zonă de urbanizare. Locuințe cu regim redus dc înălțime dispuse pe un pacelar de tip urban Locuințe colective mici", într-o zonă edificata cu acces direct la drum public echipat cu rețele edilitare, fiind îndeplinite condițiile privind excepția de la procedura de urbanizare.

Regim de înălțime admis: 3 niveluri supraterane: (S)+P+1+M/R, D+P+M/R

 • -   POT max = 35%; - CUT max = 0,9;

 • -   Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează din str. Calea Adevărului.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 3267,Omp și este format din nr.cad.207282 înscris în CF nr.207292, Oradea, ^^^■^^^^■■^^^^^^^■S=3205mp) și nr. Cad.207283 înscris în CF nr.207293, Oradea.


(S=62mp) (declarație de renunțare la dreptul de’proprietate notată). Rețele tehnico edilitare-, în zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrica pe str. Calea Adevărului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, litc) și alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, litre), din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283 - Oradea, cu propunenle de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în UTR.JJliu, într-o zonă edificată, cu acces direct la drum public echipat cu rețele edilitare, fiind îndeplinite condițiile privind excepția de la procedura de urbanizare;

întrucât parcela are o formă atipică/neregulată, se impune elaborarea unei documentații de urbanism de tip PUD.

Se propune construirea unei locuințe de tip unifamilial șt anexă/carport, care se vor amplasa conform propunerii prezentate în planșa 3/U și împrejmuire teren;

regimul de înălțime propus: P+E;

POT propus =5%, CUT propus-0,08;

Locuința se va amplasa astfel:

 • - la 28,Om față de noul aliniament a străzii Calea Adevărului;

 • - retrageri față de mejdii: minim 3,Om față de mejdia stângă și minim 7,Om față de mejdia dreaptă;

Anexa/carport se va amplasa astfel:

 • - la min.16,0m față de noul aliniament a străzii Calea Adevărului;

 • - retrageri față de mejdii: minim 19,Om față de mejdia stângă respectiv minim 1,0m față de mejdia dreaptă;

se va amenaja min.1 loc de parcare aferent funcțiunii, în incintă;

zone verzi amenajate: min.20%;

La întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire se vor avea în vedere recomandările Expertizei tehnice nr. 307/2020 "privind riscurile naturale de instabilitate ale masivului de pamant pentru construire casă P+E si împrejmuire, Oradea, Calea Adevărului nr.22” întocmită de către expert tehnic, Conf. Dr. Ing. Bogdan Ion Akex.

Circulații si accese:

Se propune lărgirea str.Adevărului la profil transversal de minim 12,Om și trecerea terenului necesar lărgirii străzii din proprietate privată în domeniul public;

în acest sens există Act de lotizare și renunțare notarial nr.526/05.05.2020, privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu nr.cad.207283 în vederea reglementării profilului transversal al str. Calea Adevărului, conform propunerii prezentate în planșa 5/05 (circulația terenurilor)

Documentația cadastrală și oferta de donație se vor înregistra la Direcția Imobiliara Oradea, în vederea trecerii terenului mai sus menționat în domeniul public, cu destinația de drum public;

Asigurarea utilităților alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele edilitare existente în zonă;

Art.2, Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize,

 • - Beneficiarilor Planului Urbanistic de Detaliu,                                                        prin grija

Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 25 iunie 2020

  Nr. 517


  Hotărârea a fost adoptată ai unanimitate de voturi .pentru"


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Chiană Laurentiu Alin

  1  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL