Hotărârea nr. 515/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259'437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ■ Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren str. Henrik Ibsen, nr.cad. 182620 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.287530 din 17.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.287536 din 17.06.2020, întocmii de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren, str, Henrik Ibsen, nr.cad.182620 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.80/10.01.2020, la inițiativa                                          proiect

elaborat de SC Arh Vision SRL, arh. Letea Dorin, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind construirea a 2 case pe o parcelă cu acces la două străzi, situata într-o zonă de locuințe unifamiliale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de sud-vest a localității, în Cartierul loșia;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Lir - zona de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse în parcelar de tip rural.

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R);

POT maxim admis = 35,0%; CUT maxim admis = 0,9;

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Henrik Ibsen și str.Trotusului.

________Terenul studiat are o suprafață de 604,Omp, fiind identificat cu nr.cad.182620 înscris în CF nr. 182620

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică pe str.Henrik Ibsen.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001;

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, îit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren, str. Henrik Ibsen, nr.cad. 182620 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele cu front la două străzi (str.Henrik Ibsen și str.Trotusului). se propune construirea a 2 case (una cu acces din str. str.Henrik Ibsen și una cu acces din str.Trotusului) amplasate conform propunerii prezentate în planșa 4/U;

 • - limita de implantare: La aliniamentul str.Henrik Ibsen, respectiv 6,Om de la aliniamentul str.Trotusului;

 • - retragere față de mejdiile laterale: minim 0,6m față de mejdia sud-estică, minim 1,5m față de mejdia nord-vestică;

 • - Regim de înălțime: P+M;

 • - POT propus = 35,0%; CUT propus = 0,8;

 • - în încinta se vor amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Accesul auto și pietonal se va realiza din str.Henrik Ibsen și str.Trotusului;

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord fa rețele edilitare existente în zonă;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                            prin grija Compartimentului Urbanism și

Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridică;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin*

I

Oradea 25 iunie 2020 Nr. 515


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


GENERAL