Hotărârea nr. 514/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu • Schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 287531 din 17.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.287565 din 17.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.5409/19.09.2019, la inițiativa beneficiarei

proiect elaborat de SC Pointline Arhitectura SRL, arh. Abrudan loan, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind amenajarea unui spațiu de alimentație publică prin schimbarea destinației unui imobil existent situat în zona rezidențială, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de vest a localității, în cartier loșia;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Liu - zona de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse în parcelar de tip urban.

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane.

POT maxim admis = 35,0%; CUT maxim admis = 0,9;

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Aviatori lor.

Terenul studiat are o suprafață de 500,Omp, fiind identificat cu nr.cad.196446 înscris în CF nr.196446 (proprietar                          .

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Schimbare destinție din locuință în spațiu alimentație publică, str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază schimbarea destinației unui imobil existent din locuință în spațiu alimentație publică a cărui suprafață (122 mp) depășește suprafața maximă (80 mp) reglementată prin PUG pentru alte funcțiuni (dintre cele admise) decât cea de locuire.

 • - Regim de înălțime: P (nu se modifică);

 • - POT - 33%; POT maxim = 35,0%; CUT = 0,36; CUT maxim = 0,9;

 • - în incintă se vor amenaja 6 locuri de parcare;

 • - Accesul auto și pietonal se realizează din str.Aviatorilor;

Asigurarea utilităților, imobilul existent este racordat la edilitare existente în zonă (energie electrică, apă, canalizare, telefonie...);

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                       prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridică;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea 25 iunie 2020 Nr. 514


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 'pentru'


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin,

  >  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila