Hotărârea nr. 513/2020

privind retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix ,,Stație hidrofor – SH 127”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-rnail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix „Stație hidrofor - SH127”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 294487 din data de 23.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 294495/23.06.2020 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix „Stație hidrofor-SH 127".

Luând în considerare:

  • •  Nota interna nr. 293.773 din 23.06.2020

  • • Adresa Parohiei Ortodoxe Române Sf. Apostol Andrei având nr. 15/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 250921 din data de 05.05.2020

  • •  prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. PMO 263.571/19.10.2010, nr. CAO 2173/28.01.2010

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit.a), alin. (7) lit. n) și art.139, alin (3), lit.g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

1

Art.1. Se retrage suprafața de 17 mp aferentă activului fix „Stație hidrofor - SH127", identificat prin număr de inventar 131571 din administrarea societății Compania de Apă Oradea SA, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. PMO 263.571/19.10.2010, nr. CAO 2173/28.01.2010.

Art.2. Se schimbă destinația suprafeței de 17 mp menționată la art. 1 (căreia i se va atribui numărul de inventar 131571/1) din spațiu tehnic aferent stației de hidrofor 127 în spațiu cu altă destinație.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea SA

  • •   Parohia Ortodoxă Romană Sf. Apostol Andrei, prin grija Direcției Economice


Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 513

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru", 5 voturi „abți