Hotărârea nr. 512/2020

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019

Piața Unirii, nr 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății

la data de 31.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 293302/22.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 293.306 din 22.06.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019,

Având în vedere:

 • •  Actul Constitutiv al societății Termoficare Oradea SA,

 • •  HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualiztă,

 • •  Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •   OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • •   Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat si completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea in Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2019 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr. 3.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA si societatea Termoficare Oradea SA.

Alt 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economica

 • •  reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA

 • •  societatea Termoficare Oradea SA

Oradea, 25 iunie 2020 Nr, 512

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru’, 5 voturiTERM0


..._,    -                 .................. ...m»                      ----------■-     „, mi —

TERMOFICARE ORADEA SA

. Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihur<410605_ CLT 31952982, J5/1095/0X07.2013

p,    --------——.—~--------  -----------4

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: (1259-467762

Website: wUw.termoficareoradea.ro


j____________________;__'_________ e.

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Sen iciul Evidență Activ e. Delegări de Gestiune


Având in vedere prevederile:

 • •  art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea ni. 31/1990, care arata ca adunarea generala (ordinara) este obligata sa discute, sa aprobe sau sa modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz. de auditorul financiar, si sa fixeze dri tdcndul

 • •  ari. 194, alin. (I). Iii. a), din legea 31/1990 in care se prevede ca adunarea generala a asociaților are obligația principala sa aprobe situația financiara anuala si sa stabilească repartizarea profitului net

 • •  art. 9.3 lit. a) din actul constitutiv al societății lermoficare Oradea S.A.. in care se specifică faptul că adunarea generală ordinară a acționarilor discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate dc consiliul de administrație, de auditorul financiar și fixează dividendul.

 • •  Ol Ti 109/2011 privind guvemanța corporativă

 • •  HOL 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar sa fie precedate de hotarari de consiliu local

 • •  Ordinul MFP nr. 3.781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

alăturat vă înaintăm, in vederea supunerii spre aprobare în proxima ședință a Consiliului Local. situațiile financiare ale societății lermoficare Oradea SA la 31.12,2019. care cuprind:

 • •  bilanț (10);

 • •  cont profit și pierdere (20);

« date informative (30);

« situat ia activ clor imobilizate f40);

 • •  situația modificărilor capitalului propriu;

 • •  situația fluxurilor dc trezorerie;

« note explicative

Situațiile sunt însoțite de

 • •  Raportul administratorilor la 31. î 2.2019

 • •  Raportul Comitetului de Remunerare si Nominalizare la 31.12.2019

 • •  Raportul Comitetului de Audit la 31.12.2019

 • •  Raportul auditorului extern ia 31.12.2019

Menționăm faptul că situațiile financiare ale anului 2019 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație al lermoftcare Oradea SA prin llotararea CA nr. 30'27.05.2020.

Cu stimă.

Director general INJr. ^NGUR CĂLIN DAN


Director financiar


IC. NADIA HAS
Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

GIF - grupuri de interes economic


MtîtiaHB.w ff"

dsffi fe

eitecaaL     ,—_________—— ________________

' U     v net mai mic de 112 din valoarea capitalului subscris


• Ah


Sernesltu


pubiație financiar.» Bl ■ I

Anul 20191

------------...-------„-------4

MWKJîH ț


tnXjMTkja J HrjîMOHCARF ORADFA iA


___ ____________„ _ Srctor

I &Z—LZLLL_______J EL_

I Stiada^—___    ___ _ .          __,________..„

(FĂiiAeciRsiiîii
Situații financiare anuale


Raportări anuale


."-t.'.ir. .Jcâtțir exerr it..            .f. <>.j; r1. c. „v jl. lUmderiStiC >

Sntități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități


Smitâtide intere» public


"i.!>i si le ■ ,.fn > < opiat i■.. iri . >n exercițiu SnăncMrdiferit de «nulcafen<t«rțțtțr.i.i irt . ■ «ip ’-J_■' ‘l.-j a */' ’*J-

2. perKr^nifiHrtire itichtdare. p< ° ’r ’' -i


c.            3esct£i i1'- Ronv.,-r- de sotUtați remiente m swtt

______, t__aparținând Șpipidur Economic fuiopean    _           ______ Situațiile financiare anuale încheiate la J|..|2.2<tl9 de către entitățile de interes țmblic si de entitățile pi ciazute la pct.9 alin i i t tini Reglementările contabile, aprobate prin OME P nr l.8t>2/20M. cu modificările ți imnpletarile ulterioase, ui earur exercițiu financiar cmnespunde cu «oul ealettdamtk

IIIU-WII t\l

Utt~COSTUL OE PROFIT SI PIERDERE

FJd-RATE INFORMATITT

Mtl-Sm SIK MTiM I ORIMOBU iZțTE


Indicatori


Capitaluri - total


)0799i


Capital subscris

948


Profit/ pierdere

1_________ ________________

ADMINISTRATOR,

Mumele s ț»><rnii»i»?ic

i.HWiPR CALIN ’MN

442.9621

ÎNTOCMIT,
BH AM"


la data de 31.12.2019

Cod 10

Denumirea elementului

t           ------J

A. ACTIVE IMORILIZATE

■ I. IM« JKH.iZARf S4-! !

! .lA'Jtu-J/ ._!c-., .;4stit+ac :t l ,101 -.'Sil!.

-

-*            d? ifcvvoft/W' «ci./'JKM'B790V

< Ctj"jit ini, hfevt'1 Vrerițe inanU.owrdwte. <h<*ț*1 ;.j?î țî tVjîw.

v >K»?. ip’i ’ cc-ct rpoMf»' i«. i „’OS ■ 7CS .8GS-J8OH 1 -- ’iîfri

4: j /'mfi. ff-»r-i rbiî '< t J0 I ZW)

b, Active* 'w cupfd.ti. ■            «e -ii p a *t-S’ :«

- . .......

... Avansul I ... ! ilr.+t ■

ÎUfA! rd.OI f»W

I* IMOlUi îZAb'j CUAHjRAtl

'.1 «.-r.,n vc«w^*-t'i ict. lî + 27 2 7311 ■ 41112 - 29’' .9

--ț----

’ i:1It.!i.ltnt'ph;'trr"a>r.l<.<r’iirî >1\i >'J J ^8! ■■: • ?91


Ni


Sold la.


01.01.2019


31.12.2019• Ațțe if'AlaîlVt. ■. lltljl.' ș. 'pAlbrliei |{( j’l <ț ■ .’?■} - J.ly 14 ; 14]

■1 lrivt?sub>                ;<t. - ’f) Ifr

i:r>'_'b(fi/dt’i torp<i;«ir in iUrs<l>? ibseoitie ÎCt ?3 ;«ii

i>.!nvrs;irn imujir’ >itp Irț t urs efe i’xt'niîif (t.l > J9 ÎS.

,’• i.'V<* «Htrot.xiv rle >’<■          «. -rv.ibiArc .< t^uri'-liri'rPO'.T'rfiÎP

9t<v.

 • 8 /',i ’ivt' b>Uc><|K'i' fin i-.'i ‘                ■ ’ / -.!nl ' /u;

 • 9 Avansuii ict

TOTAL (rd. OB ta 16)

H tMOBII. tZARt FINANCIARf

1 A< țiuni dvțiuuie ta fihale (<t. 26» -.’%?]

2. împrumuturi acordate entitățile! diti grup !ct. 267 > + 2672 2964)

li. Actunuie rfi’tmute la entrțatiie asociate si la entilatile UMTtrQlate in urtaiî' a t. 262+263 2962)

•1 împrurtrutcm aconlate errtitSților asociate si entitatforcontrolate in •comun (c!.?6r 3 : 2624- .l'iâȘ'

Alte titluri imobilizate (ct. 265 *     -296-;

C>. Alte împrumuturi

t.2£ ; +2676 +. 77+2t/8 - 262966 2968

......................................................... ... .....

TOTAL (rd. !8îa

-----------------------------------------------

ACTIVf IMOBILIZATE - TOTAL ird.07 +17 f- 241


318 62   ........ 274.4 2 ?!

H3.243.893i       IT3.8SS.1S4;

64.573 85?         5l.220.14fi

177.123l~           138.589

34.147.112:         39 519.032;


i                                                I

——.. J-------------------------  j

212.146.9S0l       204.712.951'-------J---------

212.465.0071        205 007.3 78i. Materii prime si materiale consumabile (ct, Ml + 302 + 303 <-7-308 - 321 -322 + 323 +328 + 351 + 358 + 38'1 +/- 388 - 391 - 39? • 395 ’ - 3958 - 398)

26

9.437.024

---------- .. -

12453.487i

2 Producția in curs de execuție <ct. 331 + 332 * 341 + >- 348 - 393 3941 -39521

27

3 Produse finite >1 mărfuri (ct. 349 + 346 + 347 +/- 348 + 354

!3iil *326+.'-368+371 +327+/-378 - 3945 3946 - 3947-3953-3954-3955 ■ .3956 - 3957 • 396 - 397 • din ct.4428)

_ . ..

28

96 760

134.579

4. Avansuri (ct, 4091 4W i)

i2L,

2.772

14.137,

TOTAL (rd. 26 'b 29)

—______.________________________________________

9.536556

12.602.203]

tt. CREANȚE. (Sumele care urmează să fie încasase după o perioada mai m; re ]de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare dement.)

ț 1. Creanțe ciwmn.'.de Dlct 2675’ + 2676**2678 -• J67-) -2966’-264 (4092 + 411 +413 + 418      491)

------

31

35.764.638

42.609.236

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495

32

î Sume de încasat de fa entitățile asociate st entitatile conte, late in comun ;(cl.4S3 -495)

33

" ’....... ' '

4; Alte creanțe (ct. 4/5 + 4282+441' 1 ■■   +437' +4.382+441 +4424+-din

r.t4428“'i 444“ +445+446'- '+447' *4482+4582+4662* 461 +473"-496 jsiȘZî

28 868.854

44.311 2<f>

v Capital subscris ți nevarsat (ct. 456 - 495*)

35

___________________ .......:

6, Creanțe reprezentând dividende repartizate <«• cursul exernțiulu fin+ii ,.ar (rt 46.3'

.16

TOTAL (rd. 31 la 35 +354)

e4 633.4512

86.940.53.1>.

HI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591'

î?

j X. Alte invest»£ii            scurt

• (ct. SOS 4 506 + 50? * din c t 508 * 59S - 596 - 598 + 5111 + 5114

M

i   TOTAL (rd. 37+38}

j»;

fV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

;(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +■ 532 + 541 > $42)

U—J

2

20 H 7.} 91

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd.30+ 36 + 39+40)

41

94 287.239

> 24,459.136

____

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

<?

42

Sume de reluat intr-o perioada de paria la un an (din ct. 471')

43

] Sume de reluat intr-o perioada ma> mare de un ar. (din ct 47!')

45

44

:0. DATOSK: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ

’L4 1 AN

1   1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, pre?entflndu-se separai

împrumuturile din em.siunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 * 1681 ■ 1691

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625 + '1677+ 168. ’ -r 5191 + 5192 3 SI 98)

46

36 000 000

30.000.060]

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419*

4/

45.081

4 Datorii comerciale-furnizori (ct 401 i 404) 408j

4S

7 782587

16.426.1311

5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 40S1

49

î.538.1 L

5.537 129!

6. Sume datorate entităților din grop fct 16flî + 1685+ 2691 +451

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate In comun (Ct. .1663+1686+2692+2693- 453*11*)

51

8 Alte datorii inc lusiv datoriile fiscale șt datoriile privind asigur srtie stx iaie .(d i Ifi26 t 167 ■!,?;' ■ 2695 t 421 + Ifa • 424 - 426 + *27 •< 424H t.H i t-437"” 1181 441    ,4423 4428 ' + 444' >■ **{■.

447   < 4481 + *55 156 f 457 ■ *581 • 462 t 4661 +        , 509.. S1S6

+ 51934 5194+ .5195 5i96 5197'

I TOTAL Ird. 45 la 52)

.£ .ACTIVE'OnCULÂNTE NETWATORÎ! CURENTENETE iird. *1+43-53-70-73-76)

T. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ?rd. 25+44+54)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MART DCI AN

l.linpiurnuturi din emisiunea de obligațiuni, pn zemăndu-M separat împrumuturile din «*mh iurrea de obligațiuni vonverlibiie (.61 < 1<>81 • 1641

■    2. Sume datorate instituțiilor de rrerft fa.. 162'1 + 1677 r 1624 * 1625 ■■■

162/ t 1682 (MII 5 192 • ■> »0»j

ț.........................  - -------------------- . .---------------------------------------------------- -.........-............i

3. Avansuri încasate in <cotul comenzilor ici. 4!9)

< Datorii comercfete furnizori (ct. 401 • 104 + 408;

$ Mecte do comerț de plătit fa. 403 + 405'i                                  <>l

e. Sume datorate entităților din grup ct. 1661 + 1685 ♦ 2691 ■ 4>1

■’ Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in c »mun

; ici 1663 + 1686+ 2672 -i 2693i-45'T J

8 Alte datorii, ioc lusiv datoriile fiss ale și datoriile privind asigurările sociale fa. 1623 ? 1626 + 167 , 1687 + 2695 421 - 123-424 426 + 427 ■ 4781 -45’   + '    +437 --4381 +441   + 4423 + 4428   + 444' +446

.447“'• +4481+455 r 456-''+4581+462+4661+473”’ * 509 - 5186 + 5193 || .,,;.4 5195+5196(5197

TOTAL (rd.56 la 63) -    .. V------------                                                                                                      ----

. H. PROVIZIOANE

 • 1. Provizioane pentru beneficiile anqajatilor kt. 1515+1Sî /'■                    '>■.

2 Provizioane penl.ru impoz te (ct. 15'16)

1 <820.397

21.836.6491

61.166.985

/3 844.990

3 >.120.254

1

43.202.549

245 585.261

248.209.927;
22.184 190;        31709.128

—  - -------- --------------------j

7.411 59/

7411397]

Ț-                                        I

i îlin - pag. 4

/ Capital tub» i >s nevărsat (ct. IOV;

>. Patrimoiutli regiei (< t 1015)

82

4, Patrimoniul institutelor naționale decercetare-dezvoltare («. 10181

H't

83

SAJte eleme ite de capitaluri proprii ’!03l>

84

ș    TOTAL frd. 80 te 84)

?! 1.410

211.948,110

II, PRIME DE CAPITAL (ct. 104?

8(

Iii. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 1051

87

18.387

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 10611

88

48+ )

763.939

i Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)

89

................................

3. Alte rezerve (ct. 1068,

90

108.1)35

3.8'4.f35’-

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

3.593J>3fi

4-578+890

Acțiuni proprii (ct. 109)

r t>.<

92

Câștiguri legate de instrumentele decapttalur proprii (ct, ’41)

g-::

. ...... ______________________________

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii irt. 149,’

94

.      TTO            ...   I.I.. j

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATlA)       SOLD C Ict, î 17)

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

<+•

96

24-590

44.588

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDCict. 121)

884.602

442-962

SOLDDlct. >21;

98

0

0

h'”r          ’    ............... ................. ■ —................ —..............- ■ r       --------------------------

Repartizarea profitului 'ct 129)

fi.iL.

99

442.962

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 ^86+87+91-92+93-94.95-96 +97-98-99)

100

217.863.942

216 500.799

Patrimontuî pubh< (ct 101 fii

101

_______

.... ^..., ....___________

Patrimoniul privat (ct ' 017}

■ Of

102

CAPITALURI- TOTAL (rd.1OO+1O1 + 1O2) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)

103

217.86+9-

2 6 500 ?99

Suma do control FIO ■

! Contul,de reparrzatdupâ naturaelem+ntefor (ejper.tm riduri debitoare ale tontunlor respective.

; Solduri oetiițuare afe ainturifw respective


! Sumele :nw« le asffRrârdsip>elu.ne contul 2<PS|s;i<■■'■•• i cre,!>(efe eM+n* twvacteikwd* iwwîne* fiȚis^t iar sa a&jr cpnțrasic Mltroiaco, precum w ata* * &nnc<            ec

iW-o        mai mori* i.?, țw..

|5 SifV^kvip^tfU^ L&uwiiUț&r iihattfl atomi fcxide «?* piwede's O'«Snvîu1 u*t

Mtffeițcpalwnistțtfjui UeteyarpenSrv rț Sfîfo'JOU pwî*u -jțrtotM' ■ rrceizj^ phvwd mioRm’ttî S#artU«i®irea«WerttsnihfiC^ti?&/«t^+hu*Wri|i>r ^ridlSljpftspTieteSpprT' « . • ■ rw-îi-Ju: ; ■ ^epUiFÎfo» V.Jt» wpMWPntMiwi’! i u rpcrfcmpl»fMle tîh-mWF

ÎNTOCMIT


ADMINISTRATOR,Formular

VAI 1DAT( ONU I, DE PR.<)EH Șl P1.E I 1

briMade 31 12.2019


Cod 20

Denumirea rndîcatorîlcrr


Exercițiul financiar


(C -U • .i .                                i Hi                                      __________________________________I

A

t.?rr. i»>, -,>-1,(02< (13*04 rOt»'


;ia t-jf- i.ț.xCf < ,'“L1 "/t> • ?tl? /f”Și

V, 1 li.ri'i Jl'i V + sZ.trr,, rr<jr'l'.’tjbl

A acordate A'.. r09l

y.■ „Mjfi ,1, -.           1          ...                     ,.,^,ate dl" R''i-ilri 1'jet" 1.4

si- 1.+1+-   , jcuilrf.■■l-Ai-rU-<>■ 1-iși'nj ■ /•>' l                         |


t’: <)r'> 'i-.ii.b-'bp''                                      Cifre <•»'.ir.-K'•!■• rVfft ::

■--- -...............................—..... . ........ —*■ ..... .......—.—.---—— ------,— .........

j Voiutiat                      p! -’Siîl. li-i ■ rif w, \ff>, ■     ;!!(/■ )

scMC ’'

-------------------------- ------------- .... .... -----------------------------------------------------------------------! ....

’-li'lîi.i i -


2018

2019

I

2

210774.584

2H.276.8321

ISO 592.01S

.......... ............

192.494.993l

6.153

417.014

’ {

18364:825!


.4. V'.‘pilȚH’i       iit.îifss f. t iif isu-.'-trk/.'i: 1f<• »*'if<- st.. oi f .1*-

I ■ A ------------- - ......... —..................—----------------------------------------------------------------—-f------ 4. W-UUii1. r’.'b               'mdiii f.'bK): b>'Mir<i+‘ /'■ ■)

; Vf'r'tfj -o:'-! :ro:!</, u.t .îi' ir            i;ii4tij5r>: '...<

ii, V.-ii'ți;:'        •»;.!W'.'Hii.. d<;

!-t. I ■ Mi . .-4; [ , 7fA .. /1T(, J4'< . /î’î.u

' Aii..-■'(,'•-rb1 liiH fvpl- Vf; o- fi ‘ £-,'Sh;

' ; •■• . vi-'oii.î! e!i>» •iij;-» ■■>«'•-. n-'iifru              !..'t 7554;

i'ti venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

VENITURI OtN EXPLOATARE TOTAL {rd. 01+07-08+09+ 10 + 11 +12+1318. a) Cheltuieli ru materiile prime țt materialele consumabile frt.601 -i 602)

Alte cheltuieli materiale (<t.6(B-î 60-1 +606+608j


!-.’i Mu             r;.<|{.' ■’< Li-(i i'i .iI

r ’■ +:-hui. !■            ’ -n.-iri; ;r-L' : •: r ’ < i

|4J

IZ. <f ,.'■■> .. -.1~.             pf.;';"       !.

.. )

'■> ! h» l’.'i-i-f-'. .> p-n ■■'•>.-IA t'i 2'if‘jH.:

+;rV<!. .,i ..ujf•tras./.jV' ;<■<■ț '■ i '.i-V- ->t <<-644-

l-l ' 'i.?«!r<;f .|: ( ■                     ,t fKwtf. ț' ;-,;w l.il : ■. t. ('4 - ' + î(-

10 ai Ajustări de valoare privind imobilizările corporale ți tiecorporal».

<d 26 22

.1,! •: i'Jiirbi <. t.68i l-*6813i6817-

hi A;.- A.i;r tfe          pi v >d ■+        ■ i4.i4.iuti’ t. d. 20 »'W


9,515.&M

43.47&998

.19.938.2 î9j

253754582

/(,< 444

»85?

1 !.> /«8.S > 6

207/98

269.02/!

ii .668570

12.Î75..W

■ ‘d ?/.t

.............

3753fe5

__________________________...j

27.016.705

-i' f Aut-i

25.992 536

vt.iîîSZSf-i

■ t li "

i ";' bl

! 5      >1:

: 4.

1 i'A, {4 t

i . 4,. ’ , i: t j


A 1.4 '/A i


b t) Cheltuieli ict 654+6814 , om ct.68!f\<


29


14.624.7201


915 941-


b-2) Venituri țct.754+/814 - din ct.7818)

I-—.— -------- --------------------_

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)


11.1, Cheltuieli privind prestațiile extern,

țct 61 ’ +6124 613(6141 61 Si 621+622+623 624.625 +626162/(628)


11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ți vârsăminte asimilate;

ctieltuiefi reprezentând transfeturi ți contribuții datorate in baza unor acte normative specialele!, 635 * 6566*’


L--

11.3. Cheltuieli cu proiecția mediului înconjurător fct. 652;


i-


’ 1 4 Cheltuieli din reevaluarea : mobilizărilor corporale (ct 655)

 • 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare ict. 658

 • 11.6. Alte cheltuieli (cț.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)


i ■ Cheltuieli+;n dobăMUMe refinatițare-in+ețjisnate de «ritii-afle tadJam-xlW HermtrakjeneralcK «femai-«H»+n-defolaNt+x>nteat te cir-leasing nf.n66'


30


31


33


34


, 35

! 36


i 37 !

'-----1

| 3ft


16.637.381!


49 617.48/


44.812110!


>86 030


-4-—


-4-


15.223.542;

--——|

68.263.815,


46.128.096)


1.426,421


18. 08.144.

------------ j


3.401 (54


1.390.977}

Ajustări privind prcviz» .anele (rd- 40 • 41;

.19

-1 390.9//

,     - Cheltuieli (ct.6812;

40

1,390.977

0

• Venituri (ct.78l2|

#9

41

1390.977

cheltuieli de exploatare - total

(rd. 17 la 20 - 21+22+25 +28+31 + 39 J

j- -

42

250.115.345

258.584.151

___ .

I ’ROFITUL SAU PILRDERLA DIN EXPLOATARC.

________ ...„.

- Profit (rd. 16 - 42?

43

3.639 237

2.179.293

- Pierdere (rd. 42-16)

44

c

0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612-7613)

45

------ ------- . _

- din < an veniturile obținute de la entitățile afiliate

■if

’ 3. Venituri din dobânzi (ct. 766;

47

43 > >6

962

- Jir. GV4, veniturile obținute de la entitățile afiliate

*

4 si

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418i

49

i 5. Alte venituri financiare kt. 762+ 764+765+ 767+768 +7615)

so

.7,7? 4

50.782

- din ca e venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615;

5!

.....

„ .....

____________

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+30)

52

46.110

51.744

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55!

..

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

......J

17, Cheltuieli privind dob.inzile (ct 666)

56

........~.j

63.969

.....

192.645

......................

- din care, cheltuielile In relația cu entitățile afiliate

57

16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

5.493

79.416

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL frtf. 53+56+58]

59

69,462

272.061

L ---------------J

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA):

-Profit țrd.52-59)

-L.

i+’

0

1___     - .... -------- i 4___ j

73.352

Pierdere (rd. 59 ■ 52)

220.1? Zi

S9 I 61

VENITURI TOTALE Ird. lâ > S2ț

v<

253,800-69?

260 815 188,

CHELTUIELI TOTALE îrd. 42 <■ 59!

2S0.Î84.807

25S.856.2T2.

PROFITUL SAl HfROFRFABRiJHA

■Profit îrd. €2- 63v

3.615.8851

t.vSR.g/ft

P erdere (rd, 63 ■• 62

Of                     Gi

împo/itu! pe profit ;r t.69:

?■ 7JJ7KT

■ ,'7L 0’4;

Impozitul spt". șficunor activitati iJ •t9ă;

t                                                *

Alte impozite neprezerrtate la elenreriteîe de mai sus (ct.698!

fi.5

23. PROFITUL SAU PIERDEREA HETțA} A EXERCIȚIULUI FIN ANCIAR:

•Profit frd.64-65- 66-67-68'

084 602

442962

- Pierdere (rd, 65 -+* 66 67 + 68 -64}

oi

0

Suma control F20 ‘                1MQZSOțy

- Contun De repar uzat după nat uM^irnienteîcx respective

i 3 rândul --r’ "■ -i''' <, ■. : :''h')> w cuprind p drepturile colaboratorHor, șrobUifo potrivit 1 cont(4ui &? t „Cheltuieli ui coUbm.ittwii ima£&. „Celaboratori persoane fizice’.

larâbdijî ■. »c.'Mt "          1 r»conu»!65*^6 j-hehuicdireprezentândttansfemrHi co<

speriate’’ se evidențiată cfrdtoieîite reprezentând transferuri si contribuții dâtomîeîrt baza unor ? fe (c*d; t fis. <4

ADMf-MST’HATOR.

unor, car? sc pii’ifiu din ruiaju! debitor al

sate in baza unor acte normative

■•rive speriate, altele rfecat rde prevăzute


TOCMIT,Hf'iii i'A.tt.bHFormular

VALIDAT


PATE INFORMATIVE Udata de 31.12.2019

Cod 30 q ,,) |j ir.x )ț| țli              *$rrr<S, 4'u f’.J P*

t. Date privind rezultatul înregistrat

r-------------------------------------------

A

fccMt,

Hf.ț ’lUf ---

---------

Nr.

rd.

~B

Nt.unita ti î

Ier

«u.- - 11

Sume

U,        -    -■--—-.——<

Unități care au înregistrat profit

Unități care au înregistrat pierdere

07

02

442.96?!

---------- —-----1

Unități '. are nu au înregistrat nici profit nici pierdere

Oi

03

_—zd

II Date privind plățile restante


Nr.

rd.


Total din care;


Pentru activitatea curenta


_______ „               i

r                     a

B

1-2+3

,2

—.....—......~ . -

PlM* restante - total (r<L#5 < 03 > 1S h 17 4 ÎS)

1...

04

Furnizori restanți - total țrd. 06 la 08)

 • - peste 30 de zile

 • - peste 90 de zile


Pentru activitatea de nvestitii


} • peste 1 an

' Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -;tetal{rd.10la 14)

- contribuții pentru asigw au sarialii de stat datorate de Angajatori, salariat) si alte persoane asimilate


l - contribute fwu’ttu fondul asigurărilor sociale de epatate06


i o?


!)<> i 09

—4—

10


j - contribuția pentru pensia suplimentară

* contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

’ - alte datorii sociale

1 (Jbîigfitii restante fata de bugetele fondurilor speciale si ■alte fonduri

Obligate restante făta de alti creditori                     ' »■ i lu

f------ -----   ------------„----------------------------------,-PJ.-----.

Impozite contribuții si taxe r.eplatee la termenul stabilit 'la bugetul de stat, din race.


- contnbut ia asiguratorie pentru munca


impozite si taxei lepiatite la termenul stabilit ia bugetele focale


ÎH, Număr mediu de salariat!


A

I Număr mediu de salariat*                               ■ ,<>    19

f Numărul efectiv de salariat; existent! la sfârșitul perioadei.!      ! T.” ’'

i respectiv U data dc 31 decembrie                        ,     j. 1

IV. Radevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante


S4?'


Nr.

rd.


Sume (leî)


A

j——.---------.-----------------------------------------------------

Redevențc plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul pobirr primite in concesiune, din cerc:

21


■ redoventr* pentru bunurile din domeniul public plătite ta bugetul de stat

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

Redevență petrolieră plătită fa bugetul de stat


i Chirii plătite tn cursul perioadei de raportare pentru terenuri r Venituri brute din servicii plătite căite persoane tsereriderrte di


F^) - pag. 2j

“1

-J- impozitul datorat la bugetul de- stat

'Venituri brute din servfdî plătite către persoane nerezîdente dr n statele membre alt

Uni'.mii Furopene. dă'. . + •

• impozitul datorat ia bugetul de stat

Subvenții încasate in cursul perioadei deraportare, din c ...•»••

 • - subvenții focasaw m cursul perioadei de raporrare aferente activelor

 • - subvenții aferente veniturilor, dini are-


- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ;

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute tn contractele icomeraate și/sau în actele normative în vigoare, dm <are

creanțe rest ante de ia entități din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanțe restante de ia entități din sectorul privat


j V. Ttchete acordate salartațtlor


A

Contravaloarea Peltelelor acordate salarsațfor


i'id'.e alt t <’«ii 1t b~iv ii i n


VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ■ •> .....a".......


Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

■ după sui se de finanțare rid. 40+41 j

 • - din fonduri publice

 • - din fonduri private

după natura cheltuielilor frd.4?+4<

>     - cheltuieli curente

-cheltuieli de capital


VIL Cheltuieli de inovare


t heltiiieli de inovat'


VW. Alte informații


A

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale '■.Ct.ă'K.M:, im ..."


r ir -aid .i'ordai


(Avansuri acordate pentru imobilizări corporale ICt. 40931, ,-

!              ' .. rria uitat t r w. '         1 ■ >■


538794;


4;:


Nr. rd

8


-i----


31.1


31.12


31.12


Sume (iei)


31.12.2019


31.12.2019


31.12.2019


1'30 - pag. 3;

l........... —------------------------------------------

: Imobilizări financiare, în sume brute (rd, 49+54)

■ 48

-------------------------

! Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, in sume | brute <rd. 50 + 51+52 + 53)

49

■ acțiuni necotate emise de rezident»

$0

- părți sociale emise de rezident!

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti.dtn ■. ae.

r-“'7

5<»

52

..........■" .......... ..........

h'l ’ 1 • 1 1 d pul h 10.

1

îf. ■ •

[     - obligațiuni emise de nerezidenti

53

1 creanțe imobilizate, în sume brute Ird. 55+56)

' ! 54

' t---

< 1 55

■T

- creanțe imobilizate in Ier si exprimate in lei, a căror decontare se face rn funcție de cursul unei valute ;țdintt,767)

_ w___

•     - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

■■ ' —

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de fnatura stocurilor $i pentru prestări de servicii acordate (furnizorilor ți alte conturi asimilate, in sume brute jfct. 4091 + 4092 + 411+413 + 418), din care'

, £

57 L_J

37.229.558

î

44 J 46.582

i

j-creanțe comerciale >n relația cu +»>’ii-itilt: r r-afitiaitmer-zKi- nu., [avansuri pentru cumpătări de bunuri de natura stocurilor și penVu Iprestări de servicii acordate furnizorilor ne.ifiH.il» nereridenri și alte' iconturl asimilate, in sume brute ;>i i<+.iiier.u ne.',filiații nem/'ri<-'ili jldrnct 4091 + dmct.4092 + dinct.411 + dinct.41î + dinct.418i

$8

>

. ___        _ J

' .+,<V"țn r oirn'iriale in mi ifia cntintlilf nfiliale neteziiIcnii., nvamu» pț. ue-oă an debunuri de natura storceai 1 t it»u nrtstiii <ie ț'-’r'.'i v, jcerdarefitrriizorăor .jfllrațf nciezidc iii . ali> >. •.■iu '■ asuTirlate. nț ••.»< r» «.rute ir. relația cu afiliaiiî nr eririent 'din

-ti)'.'. (■(!'>’C!. JU riinct 41 1 t tiiiict. 1!1 r dir> ct. 118)

H l

’’

r )‘<ț

■Creanțe nefneasate la termenul stabilit

(dm ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413)

59

i.3n

î.438:294|

Creanțe în legătură cu țrenonaful ți conturi asimilate țct.475 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul

^Statului 'din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 * 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (r<L62ta6«)

61

19.7)6293

74.792.858

• creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (cl.431+437+4382)

■V

67

169.525

I 70.740

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444 +4461

63

r........... *■          ......

Î9 546.768

22.534.018

-subvenții de înasat(ct.445)

64

1.588.100

fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (ct.447)

__ ____________

65

......... _ -____________

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afilrate (U 451), ;i(ti rare:

« ’ 67

-creanțecu entități afiliate nerezidente (din Ct, 451), din c .m»'

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct, 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului neîncasate ia termenul stabilit (din ct 431 + din Ct 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct 441 + din ct.

AS

70

;4424 + din ct. 4428 + din ct 444 + din ct. 445 + din ct [446 + din ct. 447 * din ct 4482)

I Mie creanțe Ut. 453 + 456 +4582 + 461 -4662 + 471 +473), ;ird.72 la 74;

i 7fj

-

1

■   - decontări privind interesele de participare decontări - u

iadionanv'asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in partif ipatiefct 4‘>3+ 456+4582)

‘       .41, J

fi

- alte creările in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, ah ele decât ere .nițele fn legătură cu : institui iile publice iinstitutiile statului)

■diiict 46! -dinct, 4/1 +■ din <147344662/

• 'fr

73

sumele preluate din contul 542 Avansuri de trezorerie' [reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii iși nedecrjntat'e. până la data de raportare Cetiri ci 461)

..______~

74

____________

Dobânzi de imasat (el. 5187) , di

- de l.i nem/ldent!

76

i

.1 r, iti.'i ■ ■ r i. v ,.|       +• •. ■ ;yi.!!'ru ■■■! ii. t.         ,'.Hiv.' ’ț

•'

' Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ■economici ‘ ’>

77 |

Investiții pe termen scurt. în sume brute d SOI + 505 + 506 ,+ S07 - din <65081. (r<f.79 la 82)

M

- acțiuni necotate emise de rezident!

[ 79

- part! sociale emise de rezident:

80

- acțiuni emise de nerezidenti

8i

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat fet 5113 + 51H’

83

Casa v i le: și in valuta i'td.85 + 86)

84

-în (ei Ct. 5311;

8L

• în valută Ut. 5314)

86

Conturi curente la bărm* in iei și in valută (td.88 +90)

■A ) 87

-inleifct.SI21 ),<!m cart".

!

- contur* curente in iei deschise la bănci nerezidente

........ î

*A'i 1

- in valută (ct. 5124/, din • .u».

--........-..............—----------------------------------------------------------—---------------

- centuri curente În valută deschise ta bem,

: op


J s(‘ p.llf. 4 t e ,

'.26.782

:                     20,039.068.

î                           ._. .             ___;

___________i

10.771

2O.O38.441J

L. ___i

Î6.0H!

1 627?

-----------------4

-mnerezidente

Alte ront.im t urentela ban., și acreditive, |id.9î+94)

i

[--—,—.„

• sumo în curs «te decontare ac redttîve și alte valori de 'încasat, in t< i ct 5112 dinei.5125   '4111

i

lume în curs de decontare acreditive în valută (din 5125 +■ 5414)

: 94

Datorii Ird. 96+99+102+103 + 106 +108 + 110+ 111 + 116+ 119 + 122 +128)

îAi

< < Selywjir         :>c te,rtrv'< '• ‘.sr»t<.■

lrd.97tS8)

Jt

- in lei

■ :li v.-.tilt.»

98

>e:ide barn nu- esliviie pe tetnu’r* friiH)

(rd.100+101)

c+i

- în tei

10'

...


i 1

.....

r“

79.680

.......îî79?j

79 680

41.797!

838 252

24 686 458

838.097

24.685.882!

155

576;

183.249

587.S151

!83 249

18<‘51!+


i

43.844.9901


.F sii pag. 5


- in valută

10’

- -

Credite de fa trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626+-dinei, 1682)

102

Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct 166 +-1685 + 1686 + 1687) ird, 104+105)

103

în lei si exprimate in lei. a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

- in valută

10%

. ___________ ______ ._ „J

Alte împrumuturi șt dator» asimilate (ct 167), di> cate

■106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

i

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți ș> alte

i <st:tun asimilate, in sume b»ute(ct 401 + 4U-j + 404 - 405 + 408 + 419), Jm t un :

tOS

18.883.-’ i 7-' "“i

.008.341


-datoriicomerciale în’dația cu . 1 ;<ți!c

> r., avansuri primite de la diențr neafiliap nwvJdenți și alte conturi asimilate. in sume brute

r            '>e   . r’î (din ct.401 + din Ct.403 + riir-ct. 404,

+ din ct. 40+ + din ct. 408 + dinct. 4i9)

109

+ Istorii cnmerc.i.ilt' ?rr l elartui cu eîitst+tiie afiliate nerezid’-ntv '

'-L-.ur. pti nite de l,« clici ti afiiiati ncrezidcnți si alic conturi j -rar liidte. in sume brule ni relație cu «filiații neiezidențl l«iiri 1 I+.40! + dirrft.403 • rimrt. 404 • dinct.405 ’ dinct. 408+ ;

'finet 419)

ri+toră irt legătură cu personalul si conturi asiu«late (ct 421 + 423 r 424 + 42'6 ( 427 + 428r)

? "ț c

2.222.36 +

868.904

l..                         .  ..                  ..              n    ^..-r             j-       V,.„   ,,

Datorii în legăturii cu bugetul asigurărilor sex vile și bugetul statului (ct.431 (436+ 4J7+ 4381 < 441 +4423 + 4428+ 444'

111

î S .627 J 47

20.117.069

> 446 + 447 < 148})(rd.1121a 115)


l---------——  ---------------------1.

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale 'fct.431+437+4 Î8t)


- datore fiscale in legăturacu bugetul statuie Jct.436+441 r4473+ 4478+44-1- 446)


• fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate lfct.447)


T- r.or, Ji


alte datorii in legătură c u bugetul Statului (ct.4481) i+i!iu>ții in relațiile cu entitariîe aiiliate (ct. 451). di


datorii cu wutav afiliate nerezidente -•din ct.451). din care,


cu scadența ifiițiriîa mai mare de un an


datorii comerciale cu «ittitățib' afiliate rwrezictaifo

witcc :.act<ff. fii . ;k>


Sume datorate ac tionariior 7 asociaților (ct,45!>) dm care:


sume datorate acționarilor 7 asociaților pers.fizf


sume datorate acționărilor 7 asociaților pers.juridice


.Alte tiaiotii (c t. 269 ( 4‘U + 456 > 452 ? 4‘i«1 + 4661 ■( 462 + ;472 + 473 + 478 ► 509} (rd.123 la 127) t—                                                                    - ---------- ■ ■


-decontări privind interesele de participare.

ictecontari cu acționarii /asociații privind capitalul decontări

(dfn operat» in parficipatte

kt.453+456+457+4581)


-alte datorii in legătură cu persoanele fizice ;> persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură <u iinstituti4e publice (instituțiile statului)

(din <■(',462+4661 +din ct 472+din Ct 473)


12+


112


14


119


520 î

121 î


12


657.94 5


•>;' bi-i12.659.314


18 774.5194 2.048


850 676:

mm in dv.r'is afemr'teacvveior pir

 • • Valoarea în prumuturilor primite de la op? estonijmic.

 • • Capital subscris vărsat

-capital subscris varsat de nerezidentt (din rt 1012)

Brevete v licențe idtn 205

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A bunurilor din domeniul public sistatului aflate in

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

4-


Valoarea contabila net * a bunurilor

XII. Capital social vărsat

134l '38


I Nr. -

rd.


Nr rcf.31.1231.12.2019


Suma (lei)


"1


Soma (le


Cot.l

Col.i

Coi 4

A

8

Capital social vărsat (ct. 1012) ■■. (rd. 142+145 +149 + 150+151 +152)

! 13

213.4

X

211 948 110

X

■ deținutei? /-tstitcșit pubfrce, (rd. 143+144!

142

213.4’

100,06

__________________

211.948.110

100,00''

-deținut d< rsstiUiții publi < de subord. centrală

1-43


-deținut de înrâur ii publice de sulKird. locala deținut de societățile cu capital de stat, "

 • 144 '           213.41 .           ieit,:!l>

 • 145 i

î l

! 1 iS

; {»i

100,00

------------

 • - cu capital internai de stat

 • — ........................................ ..................... ........................ .

-cucapital majoritar de stat

■ 1? 1

!4<j

! ,4? i

1

u capitalmin r' r.'i '-Je stal

i v.

i


L .   - — .

Hi! ■

pat: i

-■■ deținut dc' regn autonome

I W9 j

j

■ (feținut <!<• W‘< W’.' u < rtpiî;»; pnvaî.

| V-ț

. .     , _.... . _ ... £,-.... . - L .. r       -    - -

• deținut de persoane fîzice

| ÎS» j

"Jl.-.wHJt t|t.      pptiblți

Nr. f rif.

Sume (leii

A

B

201 a

201»

XIH. Divtdende/v^iMtninle cuvenite bugetului de slut sau tocai, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, coci etățile naționale, societățile ți regiile autonome, din carp-

1 1 <

- :.,Krț' instituții pisislkr 1 • '«ttI<iii\

1 154 "

calm ipKf.il.tjțir ptil.il'■'e 1<i<;;iU-,

! V

- cam» .ilț- <i€V«>cirxri Iu »wMat<itățtle admnMlrjttv ferit oriaie.'iti'/ liuțîite puhke       dit« i /ir«d.»'ect .-»«..€< vn;

•<yui parțirtp.ițîi ■ncltierfi’f )e nondieea 4i.s'ttma

ii. ! 156 |

_ LI           L            1

Nr.

Sume fieîi

Ș

_______

A

B

JftlB

2019

XIV, Dividendefvarsaminte cuvenite bugetului de stat sau focal st virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, .societățilerjfîcd regiilor autonome, din care;.

1'1?

VI 1W

■s-P.c

• niv;tj< nde-v<trsanwtfr din in.t-t.tl exi-iritiiiltiifțiia>u i,n ,-jî lUlults, prw ruirnl, iu. ' f y(|

L

1-iS

* c^tre tristituți» pubii<e t t’vdi 4<

. .

. „ ... .....

, _ .....

- util? iiu.îiuiV‘ piil.'lire loc <iL‘

. / j

160

-.■ .u,n‘ .dțf -h           i.i î.n>’t". M'-iitd. (uniațiSi■

<it!n»i-u.îi'<rtiv tru :n>ralt’ u i -: itrxț:sie- publice dețin riii,>|'itVmitrCi. 1 .ii.țuini Mij p.'i’Vi îfMți' "VUfwmM <i(. ponderea acnstoni

Î61

va?;

dividftriid^/văfsMmînt^ dirt profitul exercițiile* firtaru iare «ir.V'tîf ’dtc anukd precedent, dbt <are virate:

* 6-Z

■ . ,?>f lyihlire t cnW*                                , 16.1

- cMm*iniWHț»pirtjftcwloc ah»                              V' ; 164

■• catee uiți JicținHiWi L sraurU «isiițile administtahv tec'to»,wtiruțiile puhfcri? d<“țm


165

fftr<*£ t/uîjirec V acțiuni S-J<' ;i-îrl;( :pi'.lif miJîvTi.nl cii-ponrie sso'stwo

Divtrlerid?.distrihuit- ■■ ‘ ■'         ’1'..

>\.hA-J i- i-jcrrșt

Nfn

tcL

J»---------------                  ....... .....................

Sume (lei)

A

B

20ta         j          2019

lOu'idendf’ distribuile iv iu marilor in perioada de raporta .. i<lm profilul ropocbrt.

7’9

11-‘

iXVJ. Repartizări inter^mars de dividende potrivit Legii nr. 5 65/2018

Wr.

Hi.

Sume (lei)

2019

A

B

- ‘McleocieL. !oterirn.v" if;.>;jrHzalP a

4 ..

x vi . Creanțe preluate prin cesionare de fa persoane juridice ""* ’

Mr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2(J18                     2019

______

Jt'reante preluate prin cesionare rfe la persoane juridice (la paloarea lu-rurnalaj. dm cat»-.

■ crea’te pu •luate prin «vsionaro-le la nrtsoaae '.'dtiia'e

(Creanțe preluate pun cesionare de fa persoane juridice (ia cost de achiziție; ..    ■ .

-creanțe preluate prin cesionare tic ta persoane juridic.

___________- __________ —

!XV’ i Venituri obținute din activități agricole

>*#*}

I 30 - pjg.XSume (lei)


^Venituri obținute din activități agricole


B

J----

* 170


;niu


Ml?


Suma de control F30. ȘfiZttălZ&Z ’ iLZ^nzșțjgi

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT


Numele si ■ enumele


urnele si prenumele


■UNGUR CALIN DAN /


HAS NADIA RAMONA


Semnătură ___


Calitatea


;îl -ALTA PERSOANA IMPUrfRNIGTA-POWIT LEGII


Semnătură


Formular

VALIDATNr.de fi >reg -.U «re in arg - tu nul prolbsiot


j                   .stirnubreiiGcvpărjiiDittri de nw^ {lrar»sfen;ri detabuigetiri statului către angajator'. «• reprezintă sumele awfcte a            pentru pteb«

J-ab'-.isfeițflaj1 imitațiilor de «nvălaniânt stitaUlitfea yomeritar care mj tacadteaxâ ir» mtmcâ uwntecte expirarea perwdei dv >om#/, ^tunularta ^ngajâtorttaf cari* lin -jdteMâ inmuncăpe p^fK>adâ‘fiecieteîn^aMd$»wi ta v&sta depeite 45 ani șomeri urtwiHtofr wnkiditfanrifiesMi -wrueif tare «n temeri <fc Ha»»* deUdata ! angajări» tad^taesccon^Vife penVu a sofista penste an tinpata parțială uu de atosdiue a pensiei jwr»fcM trmfca de v&sta cifperțiuake ■> «Mp' ixeVăzuteprin 'taqbUki» »n v'$o<w piw».t sistemul asigură! ita? jienlru țcmtâi și ■stenuixUVă Qcupăw fi» te; de muncă,

;" *} $:*va          cer cheltuielile efectuate pentru activitatea fV* <i<K‘t.-taH?-dfc,zv«lUrer, respectiv cercetarea (unrfatmtitaU, cwaeteiea apliwriv& de/wltavea

Uehnotaqicâ >« inovarea. țteblfte potrivit’ prevederilor Ordonanței (.«iveinutui nr, 57,7002 privind tmelarea- țriiHfritci yt         e-<» tehnJogfcă, «w&obate curc «Mithcarri

;$i completări jmw« Legea nr 324/2003,4 5: niodifkărlle $> comptetaute ulterioare-, Cbetom-Hk’ ue vor ccjmfjteta conform ItegU^rnentofoi det punere ta apt^e (Ut.5 nr j^9.WX’î’2 al Lumi wehîiri 26 extombrie 2012de«tabillre a normelordepșiW'cîfrapliK.areal'JecizMMnr 1 XKW70ft37(l «7 Parlamentului Futopeanți4 < privii ■producția >' dezvoltarea statfMkifor l^uhi «fetv ta dmwniut științei >i aî tehmi'orjief, pv’bkai »n JumaM'Ofinât d Uwnît ttnxjprne, w-ria i »v. 2W27.W 2012 f Se va compteta < ir dwhufelSe efe* tpate pentru «t< tîvrtatea de inovare conform IfogtdaiTOwtelu1 dt* ptmerMn dplk are tUl J r»         2 ■*! C «trimet tim

pjtiomtete 20 litiu SitebW^ a ttameforde puriste in 4 «focare a Dtxh&w nr. 1 .(M8/2WMÎ; a PartemtîhUtkii £utgpear « a (.««ssilîtthri |w vfad prodin IU y         -'...

iSt rtisbeilor i.QHiur-jifWein <i0inen?ti| ființei >t dl h'HiMbwjioL îrt KrmaM Oficii rf Unotfut           s^rn (, nr.              17


*‘”1 In categorii* operatorilor ecorionilid nu £je cuprind enttt^fe ?<»g|ț‘mc*ntate >r wpfdvetrheate de 8anc* Naționala 4 Homafiifef. ojspca v As.?WLMe«»

(St’pyaveglrwrc Financiara, societățile recfasțficate ta sectrmd arirntaiurațiej pubfiee y ;mVte*ț#f: fâf£ .‘sr.op it/aaiivin serwicusi gcApodariitar pipvîaîk i r '**"'*"'5 ^entn? creanțele prtdwaiv pnn cesintwe«teta           indice se vm cwnptefa atât valoarea ncwriifwUr» 40‘iTcM. rât ’xxsb.rf «?>? d>’. <fc4’H4z«ț*«

’ Petdw cie persoane juridice afiliata vor avea ta vedere țvrvedMde ari. 7 pc'\ 76fit„ cj șî riîd?n1 eg^Hv .177 f?& '♦ prwind Codul hs< ’U, ci» rrRxfifocaiilrv 'Crjmplt^ârik uhedoare.

: *****’j (.pnfwma»î, î > dtaRegtriamentvlDef<*g4ttfJtdrtab35/2Cd *i atConfer<bn " l m^rtee 20i4de wn^ete*'C-aHceiiAtmertfi»lai țkH;| r\ i3h?/20î J<t| îp.^iUirrfîntu»*** FyioptMn niut rDiTSiWtfi ftast^L^wr a itatx nornie pnvjFid iiUțiîc direch* acordate f STnivriîâf mtn uhow de-aprijta ta cmItuI pg4iV<ji 3țF«.:dh ăimiuhe ș» ;de mîxi»?»c«TFg>1 jnswei XUregulamentul WHîtorriiit,'FV..., venîtijifiîpobțta«jb?.din sctivit&tileaijnccte sunt venituwk'tuleau fo$tnbVcn»îeri?* lhi fe?mwr dta ac.&v4fafc«» . im i^jricblă. ta sensul artic<rful«r 4 aiimaftil 0) Mw»a |O din cegutcMTumM menifoirwt g< (U#) î 3W2CH îl ta cadn^ exploaț»-»ției sakvtartov w? ’ji'Wf d n panea1 ^ntanți din ‘fdncftJleuropean de <ț.iranțâresgrtc   (FfGAJ P din Fonpiii.eiFopean .agrfcctp<^ru dezvoltare matA iH AOR;, preț urn si ■uke.nuto» na»--«w-i.d acordai-pentru »HtwiV»n

Jagrir ota, cq ptwki! ditexte național? corripiemwiVire in temetal adknteîor ?8 # Î9 dta Regulamentul [Lrj nr. îî07,70ț î

* Venjțurite obținute dtn pnrlwar«irea produseforagricofe ta Ternul Mrtoiulu* 4' afmeatvl (OiHera (d)dta Rt*q^hmertf tri (W ?'? ? 307/20’ T ale exploaudri sunt considerate venituri din activități agricole cu.Londrți;i ca produsele ptetațrate s$ •■»pâr»A propri-?tațfta ternveruîu» $' ca oaWeî de pH»;z ? aibâ ca nwltat »m alt fprodu? agricol ta serwl srțToîdu- 4 afoneatut (U litera (d! dta R^uhitieotul fUFî nr. 1307/2013.

i Qrițre    veruhta yjnt constaerate venituri dta MtivitățT nogrirafc,

!' ț?) in sensul alineatului '. l L ‘veMiift înseamnă wwtudfe bi4U> taamlea deducerif costurilor si taipozrtetor aferente.


I f lSe vor «m.lude chiriile plătite pentm tow»u« ocupate tculțurî agricole, pățita», fânețe ețr./ v aferente spațilk# comerț;ste       etcJ apa?ținând p*piwrtariiktf

iprivațKîru inwr unrriMi ata adminîjrr.^ei puMtaA»j'nduțivchiri»|enenb'iîtaîc^ltw.tuctabiî de apa in sx'O^t^rî^^vv sau sfi >»• smpud '(percui?

1 *‘ Valoarea wchs» te rândul 'dațctaî cu erifUȚj adiate neieziclente(dtact4<»t;, d»;î care.'' NU se <.afcuiwa put» tasu.’wwFis vaiorfcr îieiafan'k/rîta hr.p jț.adiata taitta$


hr^i miite de tm an șj 'dalo rnmenMtacu entjtâțde afiliate mreariente mdît’erent de scadenta (din cL45 i K, î 3“ ta caiegoria 'Alte datow tn legătură cupets&9îw4efwce $i pfer^âMifctf jwidin\ alteța de<M dătoride' in |<’<j}âttsrâ <u takti'îMijfe pubto* (tastiîuVife MăWltiîl itn J/f‘ vo


pmetie wbventhle afEreote vehftutMtH' exigente ■•! sokit4. cwtuliii 472,

14> Ticuri dt; vafcjgre tare conferă drepturi de proprietate asupre^Wt^o». care suntnwjcjabile p tfamarvonate^pot^wt lega

151 hțteri de vaiere care; njnriuA chepîuri de prcptîeWr? asupra sa^etâ^OG we iw swnttrMiT^t'ț’p^afe.

ș 6; 5e va fompk-u de către ooeratun? ecoiiomk '.cărora k- wm^ldente prevederii OdiiHilte mwsfrkrivi finauțt'kîrpubftce și af n l fi^tnahu' ticnlru KXxgeț pr, J668/20Î4 peftWaprcbwa PreriZi-tator priViM tatocmtaea și actUitfowea jnventarirfuicentr^atâii bvmunlor imoMețs'oprieteW pnvata a stahikft s».»drepturitar reMfc


jsupv^e invent^rieriil cu modificărileM com^tofeulterioare,

’ 2; î.a s«țnjnea XII.,ăpttai social w«M’ h ut 1S5 - >65 »n 1 -ui 2 >1 «.ol 4 enUtăți^ M,,t i««crte crocenteicouHpunzătoi czjxtaMui socwl d«ț«’‘rt ta totalul capiiaîufii: Jsixiaf văi sat înscris b td. • M

' fii l a acest rând se rifprirwI dividendele repari-frate. potrivit l egii nr, 1 h.V?0 > & pentr u modificarea ți cwnpîet?rej 1 enu contabilitați i w K 4 9vl, f*wdătca rea si

; c;»fT4itaUf ea teg’’ sâdetâțHor nr, 3 < /119iX precum țl nsodtfkarea v cai; •v'r,. 17200'S pnwtd ei* g^rifzama Ajncțfrmaw cooperației. ftM sft f Tpc -/t xi»- d« tfiderwtete •|jw?b?mtate la;d. ’66.


Cod 40


Sil 1 A I IA AC T1VEI.OR I MORII la data de 31 12.2019


• leiCheltuieli de constituire si .cheltuieli de dezvoltai?»


Alte imobilizări


Avansuri acordate pentru imobilizări necorporate

1------------------------------------------■ ■■ ■ ~ ■-----------‘ *r--------

; Active necorporale de explorare !

isi evaluarea resurselor minerale ,


,TO]ALi«f.eiU&4;


C5


— r

$38.640|


.538.6401


î 07.9791


0 2.979


«ceri

Sold final (col.5-1+2-35

Om care; dezmembrări si casarî

4

5

X

X

637.847

X

1


637J4?|


H .Imobilizări corporale

1 «renuri _________________„__________________________________

06

20.074.515«

434.488!

*

20.509.003

Construcții-

07

94 109.038!

473,884;

94.236.49$

Instalații tehnice si mașini

08

90 931.53?!

938.0181

X—      -   .........

91 397.156

Alte instalat», utilaje si mobilier

09

4l8.16o!

46.235'

449.135

‘Investirii imobiliare

i


;Artive corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale


—i.....


34.147.112;

0.895.165!

- .1 'Active biologice productive i 12 j .imobilizări corporale in curs de l ?., ț [execuție                               ’ i

jlnvestiîît imobiliar? m de ’ execut k*

! 14 !

i

: Avansuri acordate pentru

i 15 I

imobilizări corporale

.TOTAL (rd. 06 la 15)

; Iii- '        .' s9 680 102]

:         3 78-791;

1                                      1

illl JmobHizart financiare

J7-     J

1 AC BVfc IMOBILIZAT L - TO1 AL

:            r                                                   i

/rd.05+16+17

!Ui     240,219.002.!

!                                               . I

8,395770!

u____ .    . î............ .....


12


39 SI9.032


246110.8211


246.748.668t


SITlÎATIA AMORTIZĂRII ACH\ EI OR IMOBH IZ XII


Elemente de imobilizări


,1.imobilizări nerorporale


^Cheltuieli de constituire si cheltuiel* de dezvoltare


Aite imobilizări


'Active necCi potaie de explorare ș: evaluare a resurselor minerale


'TOTAL trd.19+20+21)


Nr.

r

Sold inițial

... .

Amortizare in cursul anului

Amortizate aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

A ni a iriza re ia sfârșitul anului leoF.9-6+7’8)

B

6 ........... .....

7

»

: j

®■

... ................ ........ ....... ___............... .......... ............... ...... .....

’Q

20

.

+20.613

151.579

L. . „ ______.+_                   ___

8,772

363.420

21

I 22 , 4* ■

220.613

151.579

---------—_._„j

3772

---------- ---------------

363.420


il.lmobilizari corporale

Terenuri

23"

Construcții

24

934.660

153.391

197.737

890.314]

Instalații tehnice si mașini

k2S

26.357.685!            13.373.092

53.767

40.177.0)0

Alte instalații .utilaje si mobilier

241 037

84,769

15.260

310546,

Investiții imobiliare

2?

k._ 1

Active corporale de explorare si

ret

• evalt tare a rest» ■>ck>r irtinerele b------_----------------„—


Active biologii e productive


29


TOT Al țrd.23 U 29/


30 I


77.533.332.


14.11'1.252]


41 77 870:


iAMORIIZAHI TOI’At . (rd.22 + 30)


14 262.83


2'7> 536


41 Ml. 7901


SITVATIA STĂRILOR PFNTRt DEP RE

• lei -

1-------------

îCanstruț bî

c___   _

Instalații tehnice si mașini

38

iAltehistafatii utilatess mobilier

.39

4fl

1

i Active corporale de explorare ■ fevaluare a resurselor minei ale

4)

A; tive biologice productive

■1/

Imobilizări corporale in curs de execuție

4+

____

n             . «zn.. 1                               ’             • n

1

ilnvestiti' imobiliare in curs de execuție

44

.._ .....

TOTAL (rd. 36 la 44}

r---    -

45

.1...... .                              „      _. ...          _j

1

UI,Imobilizări financiare

46

..

AJUSTAM PENTRU OEPRtCtt RE -TOTAL frd.3S-4S+46)

47

.......* "■' ■’

’ ■ ■ ' • r "1


Suma de c ontroî 1-40: 1 L MlMțizsptd


ADMINISTRATOR


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si p

HAS NADIACalitati


'13- -Al TA PR


formular

VALIDAT


Semnătura

Nr.de inreyiganismul profesional.


.....

Elemente de frnobîHzarc

i

Ni. rd.

Sold Inițial

Ajustări conttiti

*n cursul anul

Ajustări uate la venituri

Sold final (cot 13-10+11-12}

L ___________________ ____!

A

e

10

___ _ .

11

.. IL__ _

l.lmobîlizart ncccrporale

J . L. ....................

_J

C heituieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

J:.. .■■■■„,

1

..

A h • rn o b 11 t ? * r i

33

1

Act ive necorporale de explor are si evaluare a resurselor minerale

■A

J

. - --......  T- -     .1

TOTAL (rd.32 la 341

"t----------

j 35

. ___

_...

î

it .Imobilizări corporale

Î7       ............... —     - i         • —•   — j

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

_ 1

. Situație fiswxiare anuale. potrivita^ zB afen. J ) d'ri legea <cr>r«tb4itafiî.

> termen de depuwte -150 «kA zile de la Încheie» ea          &mhcwi

> SbțXrftăritontahilw anuale, potrivit atr ?7 d&n legea Ccmtan$Uțfi:                                                                                               j

 • • termc-n de depcmcre «l50 de z4e de la încheierea exercițiului finanâît, resper‘ >v a «muiut calendaristic;

 • • erWtaț? cara depun tapwtâh conUbUe- «miale;

entitățile ca?e apl^a He^em?ht<?rUe contabile conforme tu Stwfofdele             tte Raportare f ioane • r», soroci ?»,r CW w. 2.844/Zir

cu modificările șj eomptetârile interioare;

entriațile case au optaț pentni un exercițiu financiar d^rit de anU . ăuH $nstk;

subucrii#$te deichne în Ramarâ'ă de sortat! mzîdents’ în $We aparținând Spațiufu. Economic European;

persoanei jun<$ce -ri1a’*> îfi lictedim», poW'Vțț tețjfi fii tertrien de 90 de zile de la mchewea dnUu> aiîmria! tir

L>»puri ptuatiș fin&Kiare antuifc m laparUti ccmubHe-rfrtiMlc: enfitețite caie apftca Regfetnentânle cantatele conforme cu Standardele internațioriafe deMapartam t'fiMiicfar           jy ir >MFP nr, .844•    t

cu rn^difiicătile si completările uftecioate; &l

- entriățite care au opiat pentru un exercițiu financiar diferit de-amri calendaristic

•?. Declarare demactiviiăte potrivit art, 36. alin. (2J d$h legea contabilității, depusă de ent.tMiie car» iru au-detfă kusat. acuVtate rfi ■ c -.zx-'Teî păni ta sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termende depunere -60deZ'k defe nichefetea exeidfiuiwî financiar

R Xo^tf.ătfw cuprinse în ptuațfile financiare anuale >t raportările octetele anuăte *> se poate efectua--doar m cornute Pnxedurii de corecta*- a et<pfl©r ruptftw in sttuațșik fiuanctans anuale țr raportările* contabile anciafe defsuse de fipe^lon'i «’c.onornk: ș» ^rșo«”.eif‘ jundo fata & <jp p Ut imunul, .ițrrobatâ phh i OMH* nr. 450/20t6r <u modificările și c miptetările iitlericMre,

Erorile contabile, ășa cxim *unt definite de regfemwțrfdle t ontabtfc ^pi?f aHe# se corecle^/a potrivii ^ternei dai    relief tiv-: ^nwr? iî» r jojI .li ’d iV '

țiciî&tfârw ntf poitle lt depus un alt set de &îuați« tmancian? afiu^le'f ăparW i cwUbiie anualv tdrectate.

C. .Mq<faltaalșa de              <aztâ reyerwjji ța anul 0tefldați.5lk.. ultef?or afeg^fii unui exercițiu financiar di*ent dfe anul c Jlend^^k» potnvft î#rc. 2? did 5

f «ritabditații

Ori de l ittr »>t' entitatea t?i *ile$c un exerciții fitwn*Jar difc-riî de «Hit c^iendsW^ÎHr X' diJiios ^cvsedut’fc a/t 4 i kt ’)Mj i «k. 4.h Z01S p^vind i'iodd!'. a«i*ii și toriîfdeiarea unoț res^eriseniart < v^f.'Mr'

In căzui martini U anul talendări^ic tegea contabditătîî nu p*ewd^ depunerea; vreunei >rt.vhințări k» âc t?5î

Poirivri prevederilor VI dm. (?) dtn ordinul niențtanatîn ’ozid in cam entitatea îș< inwtfH?ca dM-t «let&â pentru întac^fc^ de f5n^n<îrtr<- awisfe Mtfet incaft fWfbțtul Snănuar de raportare redevine anul caiendsnstjCy ^oldurdle rx^nțiere raportat»» incefki-'d < u iăpwiî«njl exercițiu finai-ciat mrheiat se reh'v k uatis cir t sanuarie, respectiv 31 idkscembtie. *îri miajeîe ronturilo^ dt venstuo -?           mrespun# exei’cițuifui financiar curent' \ wjprc iw eneu ■njikv financiar i

orec edentcelui de-raportare.

Oe ewnpki, taa o wcieute care a avut exeratml fihanc^r diferit tte anul cakndaristfi. op',:wi* .ia mvmă h l. U ahndâris-iu ^ncepAnc' <u 01 lănu^jp a/sas-to intrx meste MpțMfări cwUbib1: dtg«» cum urmează;

peftw 3î decembrie2($19 - raportări contabile abuale.

pentru 31 decembrie 20/0 -siwații flnr-taBie anuale.

U.                                 IdJlLfeMHiLlSSKiâU-” *’fis luuO£.n m c untul 455 ,. sume dâitGiete ucționăf <kv ? ■soc^Vio ■’

In Câzul in care împrumuturile suni prunitv vk* la enVtMt afihâie, conb^vakjdtea ^ce^tco se înregistrează în«untul 451 ..ORWitțăr; snire entiuw»? *! +ate‘

1) gresia  tefetă la primul exercițiu financiar pentru care yturițiik* finanewe'anuale «e r^McKnwtla !wdid wui an cdiemttri^k.

/' Acesta feprexintâ primiși exercițiu rmancw care redevine an cafefîdaffsțjc.

;

AMMe potrivit exemplului prezentat ma sus, sddbrile Utanțier^ cuprinse in situațiile ISnanciae antale inebeiate la dau de 31 decembrie 2020 mj «eteM ia data de '; ’. Mtni.)in*'- M20, respectiv 35 decembrie M?0, iar nibjek’ recurilor de wn'tuti y thHluM’ coTf’Spund ^wrcHîuM fsn-.mtiar               rapecriv exrircițitihiî

î financiar precețfent celui de raportare (2019)

v .A șe-vedea, i’n acest sens ixevedtk^e pcț. ^49 din rf^îwwntănle cniiiabife, potrivit căruia sumele depuse sau bsatr twiț'KOî dr ..ilte ac iQftan/rfS?x ia’»1 ti

< (î?,pezîțis entității., precum p rfolwrwîle ak*rent«|% catculMe ift CGwHțiilf* Ifîgu, m? ^wqisfTfM a în a'?ntrîhîM-ri''-: i < or wf <fi*.i'«t€te ’.<:■-intri 4‘.i5T.. Aț F11    * *r‘V

{ c'unUiri cur#*nie\ respectiv contul **5*58 „Ațliqriari/ asurJafi dubâ«»ri b f. jmu< ‘ cu.onrie'i

i f

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formular ,i F20 «>1.2 (an curent!

■ ~<i ir.tT tipul' ntitât i r -     «« «foc

Canturi ertimti mijlocit si mari hat I SC^iFlM.. R8f |j OK L_----—---.4

'     }      |      ;utî«tntri wnd nu nur. «and OKwriptetati

■       | Cont              Suma

'“-i rl N "j

t?1 a *voa.'Fr% •**»■*» mm

' fiia 3 - Repartizarea profitului

31 Î2-.Î9

j                       Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

l Profit net la 31.12.2019 de repar'xaî:

i

442.9621

1- rezerva legala

0

97.949

1- acoperirea pierderii contabile

3

0

-alte rezerve conform art 22 aii 1(5) legea 277/2015

4

345.013

- dh idende PRIMARI \ ORADi A-99f999575367 %

s

0

* dividende PRIMĂRIA ' NX î< l\ . 'O042-i633°/o

6

0

jProfit ncrepartîzat-ALi’J _R.iZi R_\1 E-5ț/%_ _ _____

7

0

DIRECTOR GENER M

ING. UNGUR £A/.IN UAN

B. RECI OR FINANCIAR

E< , HAȘ \AB1A


termohcare oradea sa

Oradea, Calea Borșului nr 2.3, Județul Bihor, 410605 CVI 3.I9529H2, J5/1095/02.07.21)13

Tei'■O359-4O951Î,0559-409512 Fax: 02594S7762

Website : www.termoficareoradea.ro


RAPORTUL

A D MINI STRATO RILO R

An 2019

«RMOțJȘJggJ)

.sitn'niT^r qumaxk»      ^riwu - •in»

 • 1. DESC RIEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Serviciul public de producere a energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de consum în municipiul Oradea este asigurat de către Societatea Termofitrare Oradea S.A. In acest context, principalul obiectiv al Societății Termoficarc Oradea S.A,. de importanță strategică pentru municipiul Oradea, este acela al asigurării confortului termic pentru locuitorii acestuia. în condiții de calitate, siguranță și eficiență.

Societatea a fost înființată în baza HCL al Municipiului Oradea nr. 493/2013 și HCL al Comunei Sînmartin nr. 321/2013, având ca acționari Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin. Obiectul inițial de activitate a fost transportul, distribuția și furnizarea energici termice in sistem centralizat în Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin, Cu sediul in Oradea. Șoseaua Borșului nr. 23. societatea își desfășoară activitatea in baza Legii fir 31/1990 privind Si»cielâțilc. a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și a Legii 325.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica.

Reprezentanții celor doi acționari în Adunarea Generală a Acționarilor sunt: dl. Păcurar Claudiu, conform HCL a comunei Sînmartin nr. 346/24,11.2016 și dl. Morar Grigore. in baza HCL a Municipiului Oradea nr. 1070/21.12.2017,

în data de O6.08.2013 s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului dc transport, distribuție si furnizare a energici termice in sistem centralizat nr. 196/1/06.08.20L3, între societatea Tcrmoficare Oradea SA in calitate de delegat, si Asociația de Dezvoltare fatercomunitara TERMORJEG1O. în calitate de delegatar. în baza acestui contract, i s-a delegat societății dreptul si obligația de a presta serviciul de transport, distribuție si furnizare a energiei termice in sistem centralizat pe raza Municipiului Oradea si a Comunei Sînmartin, dreptul dc a administra si dc a exploata infrastructura lehnico-edilitara aferenta serviciului in aria administrativ -teritoriala a Municipiului Oradea si a Comunei Sînmartin.

începând cu data de 01.09,20.13 Societatea fermoficare Oradea S.A. este singurul operator abilitai legal să transporte, distribuie si furnizeze energie termică în sistem centralizat pe raza localităților Oradea și Sînmartin.

Prin HCL al Municipiului Oradea nr. 429/2016 s-a stabilit darea în concesiune către operatorul fermoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului ''Reabilitarea sistemului de termotlcare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada

TERMOHCARE0

a» jrvo». *     hi'*»"** “ IMW* riHT"8 M«nrt3Ă

2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" - sursa CEI' Oradea.

Prin HCI, al Municipiului Oradea nr. 443'2016 s-a decis retragerea începând cu data de 15.07.2016 a bunurilor proprietate publica și privată a Municipiului Oradea date în concesiune Societății Electroccntrale Oradea SA., prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare aprobat prin IICL nr. 877/2006 și darea lor în concesiune către Societatea Lermoficare Oradea SA. prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

Astfel, începând cu dala de 15.07.2016. Societatea Tcnnoficare Oradea SA este singurul operator abilitat să producă energie electrică și termică în cogenerarc. să .transporte. distribuie și furnizeze energie termică în sistem centralizat pe raza Municipiului Oradea și Comunei Sînmartin

Pentru desfășurarea activităților menționate anterior. Societatea lermotîcare Oradea SA deține:

-Licența nr. 2096/2018 pentru activitățile de transport. distribuție si furnizare a energiei termice in ariile administrativ - teritoriale ale municipiului Oradea si a comunei Siiimariin potrivit Ordinului nr. 28/2017 emis de Autoritatea Națională de Reglementare in domeniul Energiei, valabilă până la data de 14.08.2043

-Licența nr. 1975/2016 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, potrivit Deciziei nr. 1824/2016 emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, valabilă pana ia data de 25.1l.204l

în ce privește Politica referitoare la Calitate si Mediu, Termoftcare (Jradea SA a fost certificată la data de 31.12.2019 că are implementat și menține un sistem de management integrat calitate-mediu conform cerințelor din standardele SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015.

Prin contractul de delegare si a serviciului public de alimentate cu energie termica societatea gestionează 228.7 km de rețea termica, astfel:

 • - Rețea termică primară 86.2 km:

Rotea termică secundară- 142,5 km;

 • - Puncte termice -187.

De asemenea, societatea asigură livrarea ăgentuluiui termic și prin intermediul a 850 de module termice (micro puncte termice) aliate în proprietatea privată a consumatorilor,

TERMOFICARES* ORADEA?

jiJvJ. !««*                  «HH !»U

Structura clientilor societății este următoarea:

 • - Asociații de proprietari: 847

 • - Apartamente în blocuri: 67.004 Oradea * 838 Sinrnartin

 • - (.'ase: 4.236

 • - Agenti economici. 1.855

instituții publice : 231

ii' DI'CEiU          TRANSPORT DISTRIBUȚIE


67.842 apartamente

4236 case individuale

182 instituții publice

CT

CfcT ORADEA


Rețea primara

86,2 km


Rețea secundara 142.5 km


industrial user PT 187 modules 850


Auditul intern, Control intern, controlul financiar de gestiune, control financiar preventiv si auditul extern

In conformitate cu Ordonanța I IO7! 909 completata si nunii ficata de Legea 234/2010, privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, Ordinul 600/2018 al SGG prin care s-a aprobat Codul controlului intern/maoagerîal, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, societatea Termoficarc Oradea SA a implementai un sistem de control mtem/managerial prin care se asigura o monitorizare a compartimentelor si se analizează eficienta folosirii resurselor societății.

reR"°8®}BK>

Controlul intern contabil si controlul financiar preventiv .se aplica in vederea asigurării unei gestiuni contabile si a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite si vizează :

 • >  Asigurarea conformității informațiilor contabile si financiare cu regulile aplicabile acestora.

x Protejarea activelor.

 • >  Prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare.

 • >  Fiabilitatea informațiilor difuzate si utilizate la nivel intern in scop de control in măsura in care ele contribuie la elaborarea de informații contabile si financiare publicate.

Managementul riscurilor e implementat la nivelul tuturor structurilor societății Termoficare Oradea SA, si este documentat prin registrul riscurilor, iar C1M sintetizează st prelucrează datele rezultate din autoevaluare si determina gradul de conformitate a sistemului de control intem/managerial eu cele 16 standarde de control intern. Din acestea, sunt implementate 14, parțial implementate I, neimplcmentate I, sistemul de control intern managerial fiind la 31.12.2019 parțial conform.

Societatea Termoficare Oradea SA are organizat Controlul Financiar de Gestiune în conformitate cu prevederile I l.G. nr. 1151 /2012

Situațiile financiare suni aud date de un auditor financiar carc-si desfășoară activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romanța.

 • II. DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ

Conform Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale

L} Aspecte de mediu

Termoficare Oradea SA are ca obiect de activitate producția de energic electrică și termică in cogenerare, precum si transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în municipiul Oradea.

Declarația de politică in domeniul managementului integrat (calitate, mediu, sănătate, și securitate ocupațională) enunță obiectivele, misiunea, direcțiile strategice principale șî angajamentul managementului în spiritul cărora conducerea Termoficare se angajează să-și desfășoare actî vitatea

Politica include misiunea de a proteja mediului înconjurător, de a preveni poluarea și apariția de situații ce pot aduce prejudicii mediului înconjurător prin identificarea impacturilor

reB"%W0


■■ JVUL* -XIHA.W ■                WPW»


asociate proceselor Termofieare Oradea SA și alocarea resurselor necesare pentru a elimina sau minimaliza aceste efecte.

Din punct de vedere ai reglementărilor în materie de mediu, lermoficare Oradea SA deține următoarele autorizații de mediu:

146 de Autorizații de mediu pentru funcționarea punctelor termice

Autorizație integrată de mediu l-BII din 04.05.2017 pentru funcționarea centralei de pe amplasamentul din Calea Borșului

Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 134/22.05.2018

- Autorizația nr. 216/10.07.2018 privind emisiile de gaze cu efect de sera 2013-2020

în cadrul societății sunt monitorizați factorii de mediu: apa, aer, sol, zgomot.

Apă

Natura activ națiilor derulate presupune consumul de apă din freatic și ape de suprafață, distribuția de agent termic. evacuare la canalizare, preepttrarc ape Uzate, evacuare ape pluviale și tehnologice curate în Cri.șul Repede. Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în Crișul Repede și in rețeaua de canalizare se încadrează în valorile prevăzute în Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 134/2018 emisă de Administrația Națională „Apele Române" Administrația bazinală de Apă Crișuri Oradea.

Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate în emisar s-au încadrat în limitele maxime admise de NTPA 001/2005. Indicatorii de calitate a apelor pluviale evacuate în rețeaua de canalizare s-au încadrat în limitele maxime admise de NTPA 002/2005.

Monitorizarea ape pluviale și tehnologice convențional curate evacuate în Crișul Repede și în rețeaua de canalizare se face cu frecvență lunară de către laboratorul propriu.

Agentul termic produs în centrală se transportă prin rețeaua de transport și distribuție la consumatorii municipiului Oradea.

Aer

Monitorizarea emisiilor se face continuu în conformitate cu prevederile SR EN-15259/20(18 -Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare.

Datele de monitorizare continue se transmit către autoritatea de mediu zilnic pentru ziua anlcrioră, cu respectarea formatului excel stabilit de autoritatea de mediu. Lunar se transmite un raport eu datele de monitorizare la APM Bihor. Pentru emisiile atmosferice de poluănți se calculează lunar cantitățiile emise și se întocmește Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

reRM%'RS8t0

tlH- !-> Hp-1TjBi.i wșrQff

Sol-Deșa wi

Deșeuri Ic rezultate din activitatea prestată pot genera poluarea solului. Prin managementul de mediu și aplicarea reglementărilor legale specifice, gestiunea deșeurilor implementată de Tcrmoficare Oradea limitează impactul asupra solului.

Deșeuri le generate sunt gestionate astfel:

deșeuri eliminate prin depozitare definitivă la groapa ecologică a orașului, deșeuri valorificate prin operatori autorizați.

- deșeuri colectate selectiv în spații amenajate în vederea predării (or către operatori autorizați.

Zgumm

Monitorizarea nivelului de zgomot s-a realizat pentru centrală conform autorizației integrate de mediu cu frecvență anuală la limita incintei spre zonele de locuit. Analizele au fost executate cu un laborator acreditat conform REN AR m conformitate cu SR EN ISO 17025:2005.

Utilizarea eficienta a energiei

Eficiența energetică a centralei, definită ca energia electrică produsă pe bornele generatorului și cea termică livrată din instaiațic/energia combustibilului introdus, ta nivelul anului 2019 a fost de 84.34% (in 2018 a fost 85,4%).

Anual Tcrmoficare Oradea SA întocmește și transmite către APM Bihor un Raport anual de mediu pentru anul anterior care cuprinde și analiza impactului activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, nivelul zgomotului prin prezentarea rezultatelor monitorizărilor efectuate, respectiv evidența gestiunii deșeurilor.

2.)A»pecte sociale și de personal» respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

In cadrul societății Tcrmoficare Oradea SA. sănătatea șt securitatea în muncă reprezintă o obligație a conducerii pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților. prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale.

Instruirea personalului privind SSM este diferențiată pe locuri de muncă în funcție de specificul acestora. în funcție de condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură salariaților echipament de protecție . precum și materiale igienico-sanitare și alimentație de protecție gratuite conform legislației normativelor în vigoare.

TERMOFICAREQ

* .it" hj . ■                   r-4. 4^ *U»’I-nj -J' hin

în cadrul societății se asigură egalitatea de gen. nu se iac discriminări pe criterii de sex. orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ort activitate sindicală. Se respectă drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului Intern șî a Codului de Etică Profesională sunt aduse la cunoștința salariaților. Toate aceste reglementări interne țin cont de aspectele sociale și respectă drepturile omului

Managementul societății a aderat îa Strategia Naționala Anttcoruptie prin semnarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticoruptie 2016-2020. aceasta putând fi consultată pe site-ul societății wwvv.termoficareoradca.ro.

 • III.SH UATIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

LCapitalul social

- Ca urmare a aportului de capital realizat de Municipiul Oradea prin HCL nr 199/2018, capitalul social al societății în anul 2019, capitalul social al societății la 31.12.2019 este de 211.948.110 Ici eu următoarea structură:

Municipiul Oradea - 2.354.960 acțiuni cu valoare de 90 lei fiecare reprezentând 99,9996 % din capitalul social al societății Termottcare Oradea.

Comuna Sânmartin 10 acțiuni cu o valoare de 90 ici fiecare reprezentând 0.0004 % din capitalul social al societății Termoficarc Oradea SA.

2.Sîtn»tia activelor la 31.12.2019

Pentru realizarea obiectului de activitate pe anul 2019 societatea Termoficarc Oradea SA a dispus de active totale in suma de 329.235.023 lei. după cum urmează:

 • A.   Activele imobilizate in suma de 205.007.378 lei, compuse din :

 • - Imobilizări necorporale           274.427 Ici

 • - Imobilizări corporale         204.732.951 let

 • B.   Activele circulante in suma de 124.459.136 lei, compuse din

stocuri (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar)         12.453.487 lei

 • - creanțe comerciale              42.609.236 lei

TERMOFICAREf> ORADEAZ

I PWtW i . "**H A. ÎJ*|IU“» I'pau - ’Tifti

alte creanțe

44.331.299 lei

134.579 ici

14.137 iei

24.916.398 tei


 • - mărfuri

 • - avansuri

 • - casa si conturi la bănci

3 Situația datoriilor la data de 3t.l2J10.l9

Datoriile societății la 31.12.2019 sunt in suma totală de 73.844.990 Ici, după cum turnează:

 • - datorii comerciale ( furnizori)            16.426.131 lei

 • - sume datorate instituțiilor de credit 30.000.0tX) lei

 • - alte datorii                                21.836.649 lei

 • - efecte de comerț de plătit                   5.537.129 iei

 • - avansuri încasate                             45.081 lei

 • IV.PERFORMANȚA FINANCIARA

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost aprobat prin HCL nr. 312/17.04.2019 si modificat prin HCL 882/2019.

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate de societate la data de 31.12.2019 este următoarea.

Viii lei

j----------------------------------------

Nr. crt.

------------------------------------------------------------------

Denumire indicator

Aprotnit HCL 882/2011

Realizat 31.12.2(11')

%

!

Venituri loiale

26T80I

26U.8I5

9739%

Venituri (tiu. exploatare, din viire:

■ tini sMbvewii

■iGi.nsîiiiw cf prevederi lor leștalc

Veniluii li’uiiciuri-

267.7ȘI

9.516

19.200

«9

2.60,76 3

9 516

IXJ64

52

1

Cheltuieli lut»ie

265,8’13

258.856

97.35%

Cheltuieli din cxpîoutiwe, din eitiv;

■ vheîluicli eu pcrsonaitil

Cheltuieli tifiawviaîv

265 MC»

52.3'9

200

25JM84

272

.............................. -

TERM0FJSiB^

Jl ail'U! T*,*țw HLI*-* i “ 'TftM-            sf* fER»

3

REZULTAI           Brut

(prufit/pserdere)

1.908

1.959

102,7%

Raportai la aceeași perioada a anului precedent situația se prezintă astfel:

ț V enituri din exploatare t’cvduvtia vândut»


cnutul de profit si pierdere


108.592


M.fl.2819


260.763


192.495


■S, î 02,76% |


-4


Marturs

; alte venituri


I----—-----------------------------------------

^•‘•»5țto«*^L^£®JP*dl,'',r‘ *L*M

I,chdtuiijij cu tuatertifeprinț* j alte etielu-kli tpateriafe ahe ciwttBkii externe iSESlî’KțlfeJ—.


chețttifelt privind mafatilc


cbekiiisii eu personajul


alte chdtuid» de exploatare


P rafii fție'ilr<s dîrjsagiu.iiaie

Venituri faao-dârc


(Wtoseti finamciare


P ryOl/pierdere hn-iru țară


t cnituri totale

< Chettordi totttfc


f".! “!i*. ['?*          1,1 ul,t

[ Impozit______

fiurn pierdere nft.i29 676 ;


3480


f 16 (> 19


11 669


191


27.017 |

64.599 ;


3.649 j......

_____*ZțZ

69 |

253.801 ■ Î50J85


3.616


2.731 ;

— ...^.

885 j


SXu


39 938


258.584


146.709


37? 32_.227

1,7 >'•>?


-220


260.815


258.856


1.959


1.516


443 !10338%


-4


102.76% >

103,46% :


,J


Rt P \R 11/ \R.l \ FR« H H UI t I pe anul 2019

Repartizarea profitului se fece cu respectarea prevederilor tK’fi 64/20CM cu modificările « uvmpkUki k- ulterioare.

lei

Dt'vfinația pnifitnlul

Sutlla          1

> Profitul nci de repartizat

442.9621

„      ..................... j

Rezerv a icțal a (5% d in re zultalui brutl

Q7.O4Q I

’ - Acoperirea pierderii contal’ile

0

> ■■ Alte rezerve conform art 22 alint5) legea 277,■ 2015

345.013

Dividende MUNlCfPÎUt OR \DEÂ (99,99999578%)

0 :

Dividende COMl NA StNMARTIN (0.00042172%)

: Profit nerepartizat AL ST REZERVE

■>

TERMOFICARECl ORADEA#

rib. JF tfCli îm* i-iyfflAWsi, •». 4l«4.»* r#n rțsu virFfT*

 • V.)PRODIK'ȚIA DE ENERGIE TERMICĂ ȘI ELECTRICĂ

a) Vânzarea de energie termică și energie electrică

Evoluția comparativă 2015-2018. respectiv 31.12.2019 a producției, vânzărilor si a pierderilor de energie tei mică este următoarea:

gcal

; Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019 i

Energie termicii produsă

877.584

898.476

925.967

847.294

792.775

: Energie tennică. vândută

546 079

564.584

605.254

585 110

573.018

! Pierdere cantitativă

331.505

333.89?

320.713

262.184

2(9.757

Pierdere procentuală

58/!K%

.....----------- . -----

37 16%

34.64%

10.94% _

27.72% ț

Analizând datele prezentate în tabel se desprind următoarele concluzii:

r Investițiile realizate în sistemul centralizat de temiotîeare din Oradea precum si racordarea de noi client) au dus la diminuarea pierderilor sistemului, astfel că in amil 2019 acestea suni de 27.72%. înregistrând un trend descrescător față de anii precedenți.

r Bugetul anului 2019 a fost construit pornind de la ipoteza producerii unei cantitati dc 775.405 gcal (fără cantitatea de energie din apa geotennală) și vânzarea a 571.058 gcalfiticlusiv geo). In luna octombrie 2019, ca urmare a realizărilor primelor 3 trimestre si a estimărilor pentru ultimul trimestru aceste cantitati au fost revizuite, estimandu-sc vanzarca unei cantitati de 598.500 gcal. La 3 L 12.2019 s-a produs energie termică la gard 753.272 gcal si s-a vândut 573.018 gcal, respectiv 95.7% din cât s-a estimat la nivelul întregului an.

r Menținerea vânzărilor de energie termică ia un nivel ridicat, tn ciuda temperaturilor din ce in ce mai ridicate din ultimii ani se datoreaza următorilor factori:

r creșterea gradului de continuitate în furnizarea serviciului:

 • >  îmbunatatirea condițiilor de furnizare datorită investițiilor făcute in SACI: I;

 • > implementarea programului de contorizare

 • >  creșterea numărului de. lienți noi (dezvoltările imobiliare).

reBM0SS«Bg3r Evoluția pierderilor de energie termica pentru penoda 2014 2019 este reprezentata in graficul de mat jos.

evoluție pierderi P R O C E NT u A II

nu ,

<_*L_


Pe parcursul perioadei 01.01.2019-31 12.2019 a fost vândută o cantitate de 201.766.4 Mxvh. pe P/i . Vânzarea producției de energic electrică se face in principal prin intermediul pieței de energic OP( (>M, prețul fiind stabilit pe baza cererii si ofertei

Feb

Mar

Apr

Mai

r—---------

Jtan

cantitate! MWbJ

18.190.0(1

30 580.80

28.977.80

4.289.20

5 440.00

9.250-50

î’/l.

vakwefktij

6.488.180

7.002.361

5.402.193

955.293

.052.571

1.970.204

preț medhtflei/MWh

356.70

228.98

.........             1

186.43

tîs

19 VW

212.98

AN 2019 i

Ret

.iui

ossrvtw, uunavila •■' «-srmwt ■ oi-j*«

cantitatefMW

..... hi

6,412,00

7.517,00

7.758.00 1

25.022,50

26.442.30

31,886,30

201 766.40

p /

valoare) lei)

1.815.650

2.579.064

2.621.798 >

6.847.358

5.299.985

-........

6.312.845

48.147.702

5

___

prel mediu[let> MW

L_______Hi____

283,! 6

; 13 tr;

_____________

337,95

_____

273.65

200.44

197.98

2 39.62 j

Evoluția vânzărilor de energie electrică pe piața zilnică (PZU) pe perioada 2017-2019 a tost următoarea:

venituri PZU

2017

2018

2019

cantitate (MWh)

257.248

204.265

201 766 '

valoare (lei i

57.647 183

44.594.102

48.347,702 i

LUfieț MWh' lei

224.09

___________218.32

______________________ 239,62 j

Inițial pentru anul 2019 am estimat vânzarea unei cantități de energie electrică dc 227 956 MWh (cantitate redusă in luna octombrie ia rectificarea bugetului la 215,251 MWh. pe fondul disponibilității centralei noi dc 77%). Având in vedere temperaturile exterioare neobișnuit de ridicate in luna noiembrie si decembrie vânzările au fost sub cele prognozate in octombrie, lotuși nerealizarea veniturilor la nivelul estimat a fost atenuată de faptul că in prognoza bugetară inițială am luat in calcul un preț, mediu de vânzare de 190 lei/MWh. la rectificare fiind de 243 lei/MWh. Prețul mediu de vanzare final a fost de 239.62 lei/MWh

în vederea optimizării încasărilor din vânzarea de energie electrică si ca urmare a întreruperilor datorate avariilor la centrala noua de cogenerare, începând cu luna iulie 2019 societatea a început să vândă. în funcție de disponibil, pe piața intrazilmeă de energie eîcctică, veniturile obținute fiind următoarele:

r“

- .._J

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

------------------ -........

Bec

AN 2019

cantrlatețM Whj

340.80

0.00

165.90

112.70

57.30

285

961.70

valoare) leii

117.194,60

0.00

71.420,24

40.705.28

20.087.08

82.129.28 1

111.536

rl

preț mcdiu|id/MWh|

343.88

__________________

0 (Hi

..........  1

430.50

----—

361,1.8

350.56

_

288,173

344.74

________J

Dc asemenea, ca modificare a legislației societatea a fost obligată să vândă in lunile noiembrie sî decembrie 2019 o cantitate de 1.593,79 MWh in baza unui contract reglementat.

TERM0S8JSgj>

1        £ÎV«i»*«|l1,r^> mw-s.âW FXȘIII f C»SU .% I W

EE ( ontract regL


r........................

ÎJ.M

?*•*------------

Nov

Dec.

lt             -,-î ....

Ao 2019

r -   —

MWh

...................... ■'" ’

! .000 08

593,712

( 594

231.188.49

137.24840

368 437

tei. NtWn________

231,17

231.17

231.17


în ceea ce privește bonusul de cogenerarc, societatea este beneficiara unei scheme de bonus de înaltă eficiență valabilă până in 2021. in baza căreia a realizat următoarele venituri in perioada 2017*2019:

UM

2017

2018

2019      i

bonus de cogencrare

cantitate calificata (M Wh)

253 104.030

208. «09 50

211.218.57 :

vl iii furt

44.553.691

26.440.797

35.244.955 ]

lei/MWh (mediu)

176.029

136.93

166.86j

b) Situația încasărilor facturilor de energie termică

Gradul de încasare a facturilor de energie termică se păstrează intr-un registru stabil, ia 31 12.2019 fiind de 99.75% (99.68% la 31 12.2018). Situația încasării facturilor emise este prezentata in tabelul următor.

---_Ț.

Nr, «rt


PI KI0ADA Ui Rl.f l RIM x


septembrie 2013 -decembrie

2014


15‘ 407.222 i0


i ianuarie 2015-septembrie

20 J 9


octombrie 2019


Facturi reslniiie (f +2+3 ')


NOU MBR1E W9*


DECEMBRIE 2019*


total (iteftiri emise și

rtesviideute^(5+6)

TOTAL DEBIT (4+7+8) j 904.828.75», 10155.276 614,30


l .045.868.32


—--E---15-- —

130.607,80      0,08%


0.25%


2.81%

0.25%


.5.995


95 51+,


69.32%


3.10+


i. Facturile aferente consumurilor înregistrate pentru lunile noiembrie si decembrie 2019 sunt inea in scadenta ia 31 12.2019

2. Debitul restant la îl decembrie 2019 este de 2.135.143.51 lei (fată de 2.203.672 Ici la

.31.12.20IX). defalcat conform graficului de mai jos

ei Activitatea de producere, transport și distribuție cu energie termică și electrică

In anul 2019. în perioada de furnizare a agentului termic pentru încălzire s-a funcționat de regula cu instalația de cogenerare (turbina cu gaze) din centrala nouă, excepție făcând timpii când a fost oprită accidental sau pentru revizia la 8000 orc dc funcționare (revizie extinsa pentru soluționarea problemelor dc contaminare a circuitului de alimentare cu gaze naturale.

Semibaza in perioada de furnizare a agentului termic pentru încălzirea fost acoperită de blocul energetic nr.l din centrala veche. în sezonul de termoficare 2018/2019 blocul a funcționat continuu până la sfârșitul sezonului de termoficare. până în data de 24 aprilie 2019. Deasemenca Ia începutul sezonului de termoficare 2019/2020 blocul ernergetie nr.l a fost pus în funcție în data de 8 noiembrie, acesta a funcționat fără oprire pănă la sfârșitul anului.

în afara sezonului de termoficare urbană s-a funcționat conform prognozei cu turbina eu gaze ziua, cu acumulare dc energie în acumulatorul de căldură, iar noaptea turbina cu gaze se oprea si se livra energia termică necesară SACET din acumulatorul de căldură. Pentru o funcționare eficientă este necesară încărcare electrică maximă electrică a turbinei și mărirea perioadei de livrare a agentului termic din acumulatorul dc căldura. în acest an s-a mărit perioada de staționare a turbinei de la 8 ore la 14-15 ore în luna august. Astfel turbina a funcționat după-masa si seara pentru a livra energia electrică și in vârful de seara eănd prețul energiei electrice pe piața este mai mare.

Pe perioada de vară in situația în care turbina cu gaze a fost indisponibilă necesarul de energie termică pentru SACET a fost asigurat dc către un CAF (cazan de apă fierbinte).

Pentru acoperirea necesarului de energie termică pentru SACET în sezonul de termoficare urbană după încărcarea în regim de bază turbina cu gaze) și semibaza ( blocul

TMOF<!!a8gâ)

ub n, ik. • * «iii guk*** *                     ij

energetic nr.i) s-a funcționat cu cele două CM uri încărcate după necesități. în perioada geroasă s-a funcționat cu toate echipamentele energetice enumerate.

De asemenea pentru degazarea termică a apei de adaos sunt în funcție tot timpul anului degazoarele de ttrmoficare etapa l și 2.. preineălzitoarcle de apă, pompe de adaos de la blocurile energetice 1,2,3.4. Pe perioada de vară (bloc energetic t oprit) pentru degazarea termică a apei de adaos termoficare se utilizează abur produs de CAS (cazane de abur saturat) din centrala nouă aburul produs este suficient doar pentru etapa I dc degazare (aproximativ pentru 150 t/h apă dedurizată). Pentru degazarea corespunzătoare a apei de adaos m sistemul de termoficare conform reglementărilor impuse de furnizorii de echipamente energetice din centrala nouă s-a utilizat cu rezultate bune etapa de degazare chimică.

Asigurarea garanției instalației conform contractului de finanțare a fost asigurată de anteprenor eu condiția încheierii de către Termoficare Oradea a contractului de mentenanță pentru turbina cu gaze, t ontractid de mentenanță asigură realizarea lucrărilor programate (rr \ izii) si a (ucărilor neplanificate (avarii, funcționări la sarcini parțiale).

în anul 2019 turbina cu gaze a fost oprită pentru intervenții programate sau accidentale de 39 de ori cu timp total de oprire de 2.322 ore. Doar șase opriri accidentale au acumulat un număr dc 2.148 ore de oprire neplanificată, iar diferența de 33 de opriri au fost dc scurtă durată și au totalizat un număr de 174 de ore de oprire.

ui anul 2019 au fost șase opriri neplanificatc de lungă durată:

 • • 01-08 ianuarie, continuare după oprirea accidentală din 6 dececmbrse 2018 când turbina s-a demontat și transportat în centru specializat de reparații (Voresegj haz. GF Hungars ) deoarece au apărut pierderi de ulei turbină peste limita admisibilă (36 litri/zi). S-a depistat o conductă de ulei ncetansă în interiorul lagărului nr.5 a turbinei, (total 644.4 ore de oprire ncplanicată) •22-25 ianuarie s-a intervenit pentru înlocuirea unui ventil dc gaz care a determinat funcționarea cu sarcină parțială, iară inelul C de ardere (74.6 ore).

 • • 03-06 februarie - defect driver comunicație ventil de gaz. S-a remediat in site prin înlocuirea unei diode defecte în echipamentul driver. (73.4 ore).

 • • 26.03 16.05 s-a efectuat o revizie planificată iu cadrul reviziei s-a constatat o contaminare a sistemului de alimentare cu gaze a turbine. Pentru a funcționa în continuare cu turbina am fost nevoi fi a solicita executarea unei lucrări suplimentare extra-work de decontaminare a sistemului de alimentare cu gaze a turbinei. Durata dc oprire totală a fost de 1213 orc

 • • 27-30 iulie s-a rupt o conductă de ulei în compartimentul turbine, necvsîtțnd intervenție on site pentru remediere (66.07 ore)

 • • H- î4 noiembiie v-a intervenit on site pentru schimbare braț tirani turbina

f-.îU fii .•yțAMWLA »••«IMA “■FWU VHT<1W

Cu ocazia efectuării inspecției periodice a pachetului de către personalul GE Power Service, conform contractului de mentenantă încheiat între Termoficare Oradea SA și GE Power Service, s-a constatat contaminarea circuitului de gaz ce asigură alimentarea cu combustibil a turbinei LM6000PE OLE.

Contaminările constatate au afectat întregul circuit de alimentare cu gaz, de la sistemul de filtrare și până ia nivelul duzelor arzătorului, din interiorul turbinei. Constatările personalului GE Power Service referitor la contaminare includ.

 • - depuneri și acumulare de lichide uleioase în filtrul duplex de gaz al turbinei:

depuneri solide sub forma unor cruste iilbe-gălbui de-a lungul circuitului de gaz, pe conducte și vane;

 • - depuneri sub forma unor spume gălbui în interiorul conductelor flexibile ce alimentează pre-mixerelc arzătorului.

 • - s-au descoperit o parte din pre-mixere contaminate și cu sitele pentru filtrare sparte, deteriorate, contaminate, ca și cum ar li fost oxidate;

Aceleași contaminări. în mod similar, dar cu grad de contaminare mai mare, au fost descoperite de către personalul GE Power Service cu ocazia inspecției efectuate în aprilie 2018.

Deși nu este identificată sursa exactă a contaminării. Generai Electric, în urma analizelor efectuate și pc baza istoricului funcționării turbinei, a declarat că sursa contaminării nu este turbina în sine, sau vreun sistem auxiliar al turbinei, și că sursa contaminării este din exteriorul pachetului și a instalației, respectiv, ori din gazul natural primit de Termoficare Oradea SA și livrat turbinei, ori de la compresoarele de gaz instalate pe circuitul de gaz înaintea turbinei.

în tirma precizărilor tăcute de GE Power Service referitoare la riscurile asociate pornirii și operării turbinci în condiție de contaminare, s-a decis efectuarea întâi a operațiunilor de curățare a întreg circuitului de gaz (decontaminarea) din interiorul pachetului turbinei și apoi pornirea și operarea turbinei, cu măsurile adecvate de monitorizare, până in momentul găsirii și implementării unei soluții tehnice corecte de prevenire a contaminărilor din sistemul de alimentare cu gaz a turbinci.

în perioada 24 Aprilie 2019 - 15 mai 2019 personalul GE Power Service a efectuat operațiunea de decontaminare a sistemului de alimentare cu gaz al turbinei, la comanda emisă de Termoficare Oradea SA. Perioada de indisponibilitate la aceasta intervenție neplanificată a fost de 1165 ore + 48 ore intervenșie planificați pentru revizie.

Instalațiile din centrala nouă au funcționat cu încadrarea în parametrii privind eficiența energetică garantați în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația dc

T“"°S848t0

# V*-*- !•**»■. EU14**ah. >* «Oi— * «MU v«rcj«

mediu și creșterea eficienței energetice". Turbina cu gaze atât trimestrial cât și anual nu a respectat gradul de disponibilitate garantat de 96%.

f chip.imcnte energetice din centrala veche prezintă o uzură fizică și morală avansată care nu mai prezintă siguranță în exploatare, cazanul având peste 2.70 000 ore de funcționare iar turbina peste 310 000 ore de funcționare.

Pentru menținerea în funcțiune a acestui bloc energetic pe termen mediu și lung ar fi necesar un volum mare de lucrări rezultat atât pentru conformarea la cerințele de mediu cât si pentru respectarea unor reglementări ISC1R., l'oate aceste lucrări ar necesita un efort financiar deosebit tară a avea garanția unei siguranțe în funcționare și a unei cficiențe energetice și a blocului nr.l la nivelul tehnologiilor actuale. Din aceste motive s-a demarat realizarea unui studiu de fezabilitate pentru înlocuirea instalațiilor de producere energie termică si electrică aferentă blocului energetic nr. I. studiu de fezabilitate finalizat în anul 2019

După oprirea blocului energetic nrJ în data de 24 aprilie 2019, s-au întocmit 'centralizat listele cu defecțiutu constatate în funcționare și la oprire, Pentru funcționarea blocului în sezonul următor de încălzire s-au stabilit lucrările necesare a se efectua cu personal propriu sau firme terțe în limita disponibilității financiare alocate. La această dată '.unt finalizate lucrările programate necesare pentru sezonul următor de tcnnoffcare urbană.

Pentru buna funcționarea instalațiilor energetice din centrala nouă si veche, respecți' pentru pregătirea instalațiilor pentru noul sezon de termoficare 2019/2020 s-au executat lucrări de reparații și revizii planificate.

Pe partea electrică în anul 2019 au fost realizate 41 de lucrări pe bază de autorizație de lucru, din care 15 au fost lucrări realizate pe bază de autorizație de lucru în stația electrică I10 kV. S-au mai realizat 239 de lucrări de reparații și întreținere pe bază de 111 (instrucțiuni tehnice interne).

Pe partea tcrmomecanică (cazane! tumine șt instalații auxiliare) in centrala veche s-au realizat un număr de 204 de lucrări pe bază de autorizație de litera, din care:

 • •     34 autorizații de lucru la agregate tip pompe

 • •     33 autorizații de lucru la sisteme sub presiune (cazan, boilere. PIP)

 • •      50 autorizații de lucru pentru reparații revizii vane, ventile

 • •     79 autorizații de lucru pentru eliminare neetanșeități conducte

 • •      X autorizații de lucru deschise pentru lucrări contractate eu terții.

în centrala nouă, in această perioada au fost realizate un număr de 107 lucrări pe bază de autorizații de lucru, din care au fost autorizații de luciu deschise pentru lucrări realizate de firme terțe (f 4 : i nerprojcct).

In Secția chimica veche au fost realizate un număr de 16 lucrări pe feiza de autorizații de lucru de personal propriu al secției tesmomecanice.

Activitatea de exploatare rețele

Obiectivul principal al activității de transport și distribuție energie termică este asigurarea parametrilor de furnizare a energiei termice la un nivel calitativ cât mai ridicat, care sâ satisfacă cerințele utilizatorilor din municipiul Oradea și comuna Sînmartin. racordați la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, eu privire la confortul termic din apartamente și temperatura de livrare a apei calde de consum.

în baza constatărilor efectuate la sfârșitul sezonului de încălzire 2018-2019 legate de problemele apărute în cursul sezonului pe rețelele de transport și distribuție, precum și în punctele termice, în baza unei analize tehnice și a unei prioritizări care a avuț ia bază criterii dc genul: nr. de avarii, cuantumul pierderilor, mărimea zonei afectate, vechimea rețelei, programe convergente, strategic dc dezvoltare ele. și totodată ținând cont de posibilitățile și resursele financiare de care dispune societatea, s-a întocmit un Plan dc reparații pe anul 2019.

Sinteza lucrărilor efectuate în perioada 01.61 2019 - 31.122019 este prezentată in continuare în funcție de segmentul din SACET în care acestea s-au executat.

Activități în legătură cu rețelele termice dc transport a agentului termic primar

Pe rețelele termice de transport în perioada 01.01.-31.12.2019 au fost efectuate următoarele lucrări:

 • •     Un număr de 114 intervenții în regim dc urgență. Pierderile dc agent termic identificate și eliminate având debite cuprinse intre I - 80 t'h:

 • •    Lucrări de înlocuire a conductelor, în lungime totală de 176 ml cu diametre cuprinse între DN25 și DN400. de înlocuire a 4 compensatori de dilatare DN 150 pe str. Branului și Ady Endre.

 • •    Lucrările necesare pentru secții marea conductelor de transport tur/retur DN 800mm, pe magistrala M 4, între Plastor SA și CET II

 • •     Lucrările de montaj racord la rețeaua de transport, în lungime dc 150 ml și I’IF mini-punct termic SDK str. Grigore Moisil.

 • •    Lucrările de montaj racord la rețeaua de transport, in lungime de 20 ml. pentru blocul ANL medici, din str. Spartacus.

reR"%W0

tSKă’Wk                < nitii-i- r» fit nu v«"T©?»

 • ♦     înlocuirea racordului termic al Pi 302 (Spitalul Militar), în lungime de 70 mi.

 • ♦     Lucrările de relocare a racordului termic aerian al S.C. Adeplast S.A. ,str. Uzinelor nr.3, pe o lungime de 60 ml (DN 100), pentru proiectul "Centrul de colectare selectivă R.ogerius" gestionat de PMO.

 • ♦    Lucrările de înlocuire a rețelei termice traversare Pod Dacia ui lungime de 40 ml DN 300

 • ♦     Lucrările necesare pentru crearea condițiilor de lucru Ia obiectivele de investiții demarate dc către Primăria Municipiului Oradea sau alp dezvoltatori imobiliari (P-ța ! ordinând, str. Ogorului, str. Oneștilor. Pod Dacia, ctc.).

«     Mentenanța asupra magistraleior/căminelor care au fost reabilitate prin P.O LM. I și II.

 • ♦     Lucrări de igienizare și salubrizare (tăiat vegetație r transport) a zonelor din jurul magistralelor pozate aerian pe străzile: l vinelor. Dccebal. W Shakcspcarc, Aleea Salca, etc.

Activități in legătură cu operarea rețelelor termice distribuție și instalațiile din PT

Prin programul anual de reparații/mentenanța programată s-au efectuat o serie de lucrări de reparații Ia instalațiile termice și electrice din punctele termice și modulele termice. Aceste lucrau au constat în- spălarea schimbătoarelor de căldură în plăci, aîat pe circuitul de încălzire cât șî pe cel de apă caldă de consum. înlocuirea organelor de închiriere, curățare filtre dc impurități, etc. conform Programul de mentenanță aprobai.

Pentru eliminarea avariilor și asigurarea furnizării serviciilor prestate către utilizatori precum sî pentru reducerea pierderilor de agent termic, în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 s-au executat 608 intervenții în regim de urgentă pe rețelele de distribuție, atât la încălzire cât și la apă caldă de consum. Pierderile de agent termic și apă caldă de consum identificate și eliminate au avut debite cuprinse între 0.5 -12 tZh.

Până ia data de 3i 12 2019. din planul de lucrări programate s-au executai

 • - la PT 130. 413, 604, 506, 833 s-au înlocuit în total 170 ml rețeaua dc distribuție ( inc! ace (-rec k

la PT 303 și la P I 836, s-au înlocuit 225 ml conductele de ace ț recircuiare:

» la P î I 30. 910 și 718 s-au montat 304 m I conductă de recirculare.

Datorită uzurii avansate a fost necesară înlocuirea a cinci schimbătoare de căldură în plăci, la ace în P i: 110, Iii, 126. 855 și 872. si două schimbătoare pentru încălzire la P'l 104: (toate sep-ur de provin din recuperări de la punctele termice reabilitate):

Pentru îmbunătățirea parametrilor de furnizare a agentului termic au fost montate:

 • - o pompă de circulație pe circuitul primar, la PT I 14. 128 și 868

o pompă pe circuitul de încălzire la PI 406. 512 și 612:

 • - o pompa pe circuitul de încălzire-umplere ia PT 839 și 887.

T£BM%WG>

• r-qi -                        »«-jR              i itijtnț

S-au monitorizat și s-au luat măsuri Jc reducere a temperaturii de retur agent termic primar. în cazurile punctelor termice unde aceste temperaturi cran mai mari de 5flf*C.

Odată cu secționarea M4 a fost necesară executația lucrărilor de modificare a instalațiilor din PI 1881, atât pentru încălzire cât si pentru apă caldă de consum, Alimentarea cu energie termică la încălzire și prepararea apei calde de consum se realizează din cele doua centrale electrice montate in acest sens.

S-au efectuat un număr de 10 lucrări în baza unor contracte sau comenzi, către terți (avarii la instalațiile utilizatorilor sau branșamente noi). însumând o valoare de 185,455.19 tei și o lungime de 837 ml.

Au fost preluate în exploatare și întreținere un număr de 14 module termice, care deservesc cu agent termic (încălzire și apă calda de consum) blocurile situate pe str. Baiogh Istvan(ANL), str. Oneștilor, Ceyrat. Xenopol și Bradului.

Datorită uzurii avansate a fost necesare:

 • •    înlocuirea modulului termic la Creșa nr. 2 din str. Grădinarilor nr. 8 PT 860;

 • •    înlocuirea conductelor de apă caldă de consum si recirculare, în lungime de 45 ml, în subsol RCS RDS PT 701 (clădirea fostului liotei Vulturul Negru) și laPT i 12:

 • •    înlocuirea conductelor de apă caldă de consum și recirculare, în lungime de 40 ml. în subsolul blocului K 1 la PT 1.12;

Lucrările de modernizare din Piața Mare au impus efectuarea lucrărilor:

 • •     dezafectarea în întregime a instalațiilor interioare ale FI 810:

 • • montarea instalațiilor din PT 810 în PT 806. pentru asigurarea provizorie a alimentării cu apă caldă de consum si încălzire a utilizatorilor alimentau din PI 810 si montarea unei rețele termice noi în lungime de-30 ml 2x()N150.lx3”+lxl".

Lucrările de modernizare a străzii Mihai Emincscu, executate prin grija PMO. au impus înlocuirea rețelei de distribuție aferentă PI 416 pe o lungime de 65 ml (2xDN125.1x3”).

Au fost efectuate 40 lucrări de debransarc a serviciilor de termoficare (rezilieri contracte.) și 35 lucrări de rebranșare la S.A.C.E 1

Au fost executate manevre, în vederea creării condițiilor de lucru privind lucrările de reabilitare instalații interioare ale punctelor termice și/sau rețele de distribuție In următoarele puncte termice 119, 130. 136,604, 820,849. 875 și magistrala 4(M4k

T“"°SSJgf0

Ca urinare a avariilor survenite la rețeaua de termoficare {încălzire, apă caldă de consum și recireulare). în vederea asigurării continuității serviciilor de termoficare către utilizatori a fost necesar înlocuirea pe o lungime de aproximativ 1 500 ml de canal termic.

Activități in legătură cu măsurarea energiei termice

In ceea ce privește măsurarea și facturarea energiei termice livrate, in perioada 01.01.2019-31.12,2019. s-au derulat următoarele activități:

 • • s-au efectuat Pil-' și luări în evidență la un număr de 47 contoare și 5 montaje noi la PT 1881 Moroni, la PT 200 tn curte pe rețeaua termică ce alimentează str. Sfetnicului si str. Magnoliei respectiv ia modulele termice PT I, PT 2 West Residence;

 • • s-au efectuat un număr de 2.377 recitiri manuale ale contoarelor de energie termică cu transmisie la distanță, contoare presupuse defecte sau la solicitarea utilizatorilor consumatorilor;

 • • s-au efectuat verifică rfocmedieri pe rețelele M-bus și Radio, la un număr de 2686 contoare;

 • • att fost verificate / remediate un număr de 393 mijloace de măsurare, ea urmare a petițiilor privind funcționarea aparatelor de măsură a energiei termice și ace:

 • • s-au demontat 36 bucle de măsură de energie termice și acc. ca urmare a rezilierii contractelor de furnizare a agentului termic- consumatori de la case:

 • •  s-au efectuat verificări metrologice, la cererea consumatorilor, la un număr de 11 contoare;

 • •  s-au remediat rețelele subterane de comunicație M-Bus la PT 120.1’ I 136 și PT 612:

 • •  s-au efectuat verificări privind echilibrarea hidraulică la PT 820. 130. 604 și 875.

 • • au fost sortate și transportate un număr de 678 buc. contoare in vederea casării acestora:

 • • au fost înlocuite un număr de 166 apometre pentru măsurarea apei calde de consum.

 • • aii fost efectuate verificări la un număr de 160 de locații cu consum 0 în ultimele 6 luni;

 • •  în perioadele programate personalul din cadrul. Atelierului A..M ( . a participat cu tot efectivul la citirea contoarelor de energic termică;

 • • au idsl verificate un număr de 52 de locații pentru dehranșarca utilizatorilor ca urmare a debitelor înregistrate la facturile de energie termica.

în perioada 01.01 - 3! 12.2019 au fost soluționate/întoemite răspunsuri la un număr de 1.004 petiții înaintate de către utilîzatori/consumatori.

TERMOFICAREf*

ORADEĂJ

|Ț» £VOktr3MP»«Wfc n* m *»~m n...

djProgramul de investiții si reparații

Activitatea de investiții pe anul 2019

Finanțarea investițiilor pe anul 2019 s-a asigurat din buget local și din surse proprii, situația valorică fiind prezentată în tabelul de mai jos:

• "

-----------------------------—

Estimat inițial 17,04.2019

estimat nov 2019

Facturai la

31 12.2019

Grad realizare la 31 12.2019 raportat la var nov 20 î 9

Grad realizare la | 31.12.2019 raportul la i var inițiala

Buget local

13.127.00

16,965,61

11.041,01

65,08%

84.11%

Surse protxit

5.569,11

8.377,71

5.578.12

66,58%

100,16%

!       —'

total surse

18.69641    [   25.343,32

16.61943

65,58%

88.89%

Nr.

Cri

Denumire lucrau

Plan inițial 2019 17.04 2019

Plan nov 2019

realizat

31 12.2010

0

1

2

t

4

............:

1 uni i <tnviJi din cmc

18.379.86

25.383^2

iu ifH r *

A. Lucrări m continuare. din care:

11.632,00

9.590,00

« 39.1.22 !

1

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în num. Oradea (PT* execut ici

5.540,00

5.540.00

5.538,12

2

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom (PI -Execuție)

2.053.00

„ _________

2.083,00

! .983,23

J

3

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (SFțPT Execuție)

532,00

__

532.00

1 ' ■■ .......'■ '

513,29

4

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str Ion Brăduț SI Pil Execuție)

299.00

299,00

155,62

5

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cuiului nr. 2 și 4 si Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (SF PT- execuție)

225.00

225.00

199,79

6

Reabilitare rețele termice secundare amplasate pe str. Caraiman și Lăcrămioarelor - aferente PI 128 (DAl.I t PI •* execuție)

5.00

5,00

1,61 :

2

Modernizarea statici electrice de 110 kV si a statici electrice SDG 6 kV (SE)

84.03

84,03

77.69

3

Reparații capitale ia acoperiș 48 de puncte termice) SF)

0,00

72.00

69 60

4

1 xtinderc rețea primara pe slt < ihemlui (SE)

(2,61

12,61

12,00

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. 1 zutelor nr. 4 (SF)

8.40

8,40

5,00

b

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. _Ady Fmire. rețea primara de termoficare (D.AI.l)

16.81 _______________

42,05

38,66

TERMOSSJgK>

•**»•>* «-■"«rttBâJ ■ lîfpft

Reabilitare cămine de racodarc, cămine de compensatori pe str. Branuiui, circuit intermediar (DALB

16.8’

35,00

32.91

8

..... ........

Dezafectare PT 721 st PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

o.OO

20,00

0,02

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PI 913

0.00

12.60

12,60

.7.

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

12.61

16,00

15,18

ii

Modernizare tetele de distribuție a energiei termice aferente PT

610 (SF)________________ .   _ \        „ _________

12,61

.. .

18.00

j.._           ..       _______

16.25

12

. Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente 1’1

871 (SI >

12,61

16.00

L H

1.1

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente P1 872(SF)

12.6;

16.00

14.51 |

. 4

14

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

'2,61

18.00

13.80 I

i

15

< ,on>tru«tc.tn»iazic dc mntcriăk s» piese de schimb (SI)

84.03

84,03

66,32 |

16

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Pctofi nr. 6 (SF);

8,40

8,40

4,98 Ș

17 H

Bilanț energetic al S ACl'T Oradea pe amil 20) 5

15.13

15.13

15,00 Ș

18

Bilanț energetic ai SACET Oradea pe anul 2016

19.33

19.33

19,00 i

19

Modernizare și extindere rețea termică primară. 1 hurz<> Sandor (ST)

1.2.61

12,61

0.04 ,

20

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la P I .1015 si extindcrearetelei dc transport pe trs. T Vladimireseu nr. cad 203005 (SF) tarea imobiliara ARED de pe str. T Vladimireseu (SF)

0,00

12,61

7.36 ;

21

Realizare racord termic si instalare minipunct termic Iu

Grădiniță 3 L Decebal m. 43

0.00

................

8,40

î

7,12

•>?

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul confnrmăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et a lll-a - SF

J.....

0 00

42.84

j

42,84

23

reactualizare SF Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor pr in intermediul mini punctelor termice

0,00

4,00

2 40

24

reactualizare SI Dezafectare PT 722 si alimentarea consiiuiateiilor prin intermediul mini, punctelor -termice

0.00

4.00

1,20

25

reactualizare SF Dezafectare PI 850 si alimentarea consumatorilor prut intermediul mini punctelor termice

0.00

3,50

1.68

26

Reactualizare SF ''Modernizarea sistemului dc termoficare pe str Libertății între str. losîf Vulcan si Parcul Traian"

0.00

5,00

0.96

C, Alte cheltuieli Dolari, din care.

1.801.60

6 607.51

5 148.06

l

1 icerite software 2018

135,00

135.00

135,00

2

Autoutilitara 6T1 focuri ______ __ __________________

95.90

_95.90_

95,90

TERMOS848K>

WKV4k7                      F'gPiîfSSJ WlîLO


7

Realizare racord termic primar ta imobilul din str. Petru Rareș nr. I \(P1 execuție!

3,00

8-

Alimentare eu energie termica blocuri ANI. str. Balogh Istvan (PI - execuție)       _______________________________

100


14 Investiții noi. din care-

i 1 Extindere rețea termica primară pe str Steftm Octaviau IomEsi

| str. Chimici, AP Xenogcl (Pi'? execuție)________________________

? i Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT

| t execuție)

Realizare clădiri și instalații punct termic geotermai și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 t PTi execuție) Modernizare te tea termică primara în zona P-ra Ferdinand cu 4 posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor


I 485,00 I

----

I 610,00 ____________— 375,00 j 0.00 | —--------ț...

0,0(1


3.00

0.38

3.00

1 18

7.232.27

2.526.21

661,07

646.81

433,10

210.00

0.34

750.00

20,34


riverane             ______


racord termica si punct termic la imobilul situat pe str Uzinelor nr 4 (Pf execuție) _


19 <>9


racord termica si punct teniile Ia imobilul din Parcul Petofj nr, 6 țPȚ ^execuție)________._________

Reabilitarea si modernizarea racordului termit primăria PI


158,53


3O15 si extindere a rețetei de transport pe str ( \ ladimirescu nr cad 203005 (PI -*■- Execuție)___________


Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31 Iteceba'ni 43 (FI Execuție)


Reabilitarea sistemului de termofîcarv urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - El. a IU-a


Extindere rețea primara pe str. ('iheiului


C Alte cheltuieli Studii, din care


1 uitate d< producție «generare de malta eficiență pentru înlocuirea blocului l existent (SF)__


I! II! I


0.0C Ș 1.50(1,00

i --------- ---------i - —............

0.00 i       1.510.00

1461,2 61~   L9Î3.52

0.(10 •            73.0(1


206.78


102.71

463,17

474,74

551.64

72.50


ÎERM°ggJgg3

■ .**Mi qwâika.. 5w*        ViHW»


i Motosrt vuitor - 2.5t

| Electropompa de agent termic primar î Generator de curent mmiota/iit- 220 1


49,00 I


49.005

6 j Motopumpa epuisment__

‘ trusa echipamente fibra optica (sudura, testare. depanare fibra

.......4-^-^—

i 'omoate de energie tv«mică

Debitmetre ACC cu releu recd


9

10


11


; Generator de curent irîtazat !80 \.

“H—.--------------—

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru i rețelele dc transport și distribuție energie termică


Aparate de aer cosiditioimt

Minîpunct termic cu acumulare. 360 kW încălzire si 400 k\V


14 I Contur de energie termică

15

16


Scara dc aluminiu eîectwizolanlu


193,00


19.52


19.52

14,70


27.02


X.4O


874,22


308.3?


58.82


57.14


36.49


170.00


193,00

5,04


20 •;«


is /■l.ec j 308,32 i ~52,5<r


32,20 1


31.00 !


ItfO x. 1


17

18


19

20


26


E lectrocar 2000 kg Oscilopcritirbogiaf .


Aerotema cu agent termic primat


Autoturism cu 5 locuri (2 buc)

Autoutilitara 6 ? I locuri (1 buc) Generator de curent monofazat- 220 V

jț ?țocan_demolator

„i. 5 ioican rotopercutor___________

j. Echipamente f l

Licențe 7.WCAU, Interaofi. Mobile Diviccs Management

actualizare licențe pe 3 ani Bitdifendei, VMWare, \ !.!■ M,

1 Fortiguard 201 E. Lortiguard 1001). Legis (2 aoi). Intersoft


27 ' dispozitiv extracție rulmenți pana ladim 200mtn

28


i Dispozitiv de aliniere cu laser


29


30


aparat încălzire rulment!

I .eografneumchirurgical fl buc)


0.00

0.00 Î

.....—1_

0310

0.00 I


117.65


78.0»


91.90


15,00


8,00


00


126,00

23.50


109, >5


4.59


18 oti


12.50


537 60


stație de încărcare electrică (I buc. - furnizați cu motitajl


Achiziție active de la Electrocentraic Oradea 5 A


-H


25.00


0,00 ;


2.256.00


16.60

4.85 ]

''0.98 j


66.30

12,70 j

77,02


93,90 ;


8 01


J5..Ș6 110.48


19,05


69.93


2.61

12,00


7.80


537,0(1 I

12,00 ;


2.256.00 •


De-a lungul anului 2019 lista de investiții aprobată inițial a tos! rectificată ori de vale ori s-a impus ca urmare a:

necesității corelării cu alte obiective de investiții derulate de municipalitatea orădeanâ derulării Iară succes de proceduri de achiziție (valori subestimate)


rc,'"ogSîggJ

*•»           * i*p«--f* imhunij v i • iji»

schimbării priorităților societății

- identificării de oportunități

Situația realizării programului de reparații

Pentru anul 2019 a fost alocat lucrărilor de reparații inițial un buget de 15,8 mii iei diminuat in octombrie 2019 Ia 12 mii iei, finanțat în întregime din surse proprii. Realizările in ceea ce privește pianul de reparații sunt prezentate in tabelul următor:

j Nf.

i crt

Denumire sector

TOTAI

1

Cazane și instalații anexe

98.906 i

i 7

Turbine < instalații anexe

5.934.887

3

Rețele de termofîcare

2.633.094

4Fj

instalații electrice, PRAM.AMC

î 10 900

<>

Instalații de tratare chimică a apei

678 435

Clădiri și construcții speciale

868.026

8

Mașini uneîe/instaiații de ridicat/transp. /alte ff./proiecțam autorizații

391.397

9

Ț întretinere/altc cheltuieli                                        i                   502.737

___J

TOT XL

11.328.382

S-a intervenit in special pentru repararea și întreținerea mijloacelor fixe și a instalați dor de bază fără de care nu se poate asigura termoficarea orașului: turbina cu gaz și instalații anexe, rețele de termofîcare.

La celelalte categorii de mijloace fixe s-au iacul doar acele lucrări care să permită menținerea lor în condiții acceptabile de funcționare din punct de vedere al continuității, siguranței în funcționare și securității personalului

Cu forțe proprii au fost executate in principal lucrări de întreținere, revizii și reparații curente, precum și unele reparații la rețele termice, puncte termice. agregate de bază și instalațiile auxiliare (pompe circulație termofîcare și alte pompe auxiliare, ventilatoare de gaze, ventilatoare de aer, răcitori ulei, armături, stații de reducere-răcire. reparații Ia decantoarc și racord apă limpezită din secția chimică, reparații ia instalațiile electrice. PRAM și AMC).

Soldul contractelor de reparații la 31.12.2019-este de 1.618.644 lei (diferența intre valoarea contractelor si valoarea lucrărilor realizate si facturate).

TERMOFICAREf> ORADEA?

ÎWjrv.'h r         ''IT iSl’* ’* r ■“■

 • e.) Activitatea de dezvoltare

Activitatea de dezvoltare este susținută de Direcția Dezvoltare înființată m mai 2019 preluând activitatea Serviciului Dezvoltare, care avea in componență la acea dată Unitatea de implementare a Proiectelor și Biroul Proiectare G1S. Odata cu înființarea Direcției Dezvoltare a fost preluată in cadrul acestei direcții și activitatea de urmărire/derulare a programului de investiții al l ermoficare Oradea, prin încorporarea Biroului Investiții

Principalele activități derulate de Direcția Dezvoltare in anul 2019 au fost.

prin Unitatea de Implementare a Proiectelor <UIP)S se asigură urmărirea proiectelor majore de investiții din surse europene, guvernamentale, surse de la bugetul local sau surse proprii, din fazele dc concepție pană în fazele finale terminând cu recepția. Pentru atingerea acestor obiective U1P desemnează din rândul său Manageri de proiect, pentru fiecare investiție majoră în parte, care asigură derularea contractelor aferente acestor proiecte,

suport tehnic în ceea ce privește accesul ia serviciile Operatorului S-VUIT, respectiv se eliberează Av ize de Racordare la rețelele termice de transport si distribuție. Avize de contorizarc care stabilesc condițiile tehnice pentru individualizare a consumului

eliberarea de avize de principiu - precum si de Avize de Coexistență cu toate lucrările edilitare de pe teritoriul administrativ ai municipiului Oradea și a comunei Sânmartin, desfășurate în proximitatea rețelelor si a obiectivelor aflate în administrarea și operarea Tennofiearc Oradea. I bate aceste Ai izc '-unt urmate de execuții de lucrări care sunt monitorizate de către membrii biroului.

prin echipa de proiectare, elaborarea de studii și proiecte în beneficiul dezvoltărilor SA( I I pentru asigurarea accesului la sevictul de termoficare a noilor dezvoltări imobiliare și nu numai.

Indiferent ca e vorba de proiectele privind modernizarea SACET-tslui derulate dc Municipiul Oradea sau cele derulate de 1 ermoficare. I nitatea de Implementare a Proiectelor (U1P) asigură suportul tehnic pentru pregătirea, implementarea și recepția la terminarea lucrărilor. Astfel se elaborează temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de i ezabilitate, membrii UIP fiind cooptați în comisiile de achiziție ca experți tehnici, în cadru cărora elaborează răspunsurile la clarificările solicitate în timpul procedurii și analizează documentațiile de ofertă depuse. După aprobarea indicatorilor tchnico-economici ai Studiilor de fezabilitate se trece, la elaborarea < alelelor de Sarcini în vederea achiziției serviciilor de proiectare și execuție lucrări, fază care se derutează în același mod. I .a implementarea proiectelor majore., desfășurate cu fonduri europene și de la bugetul de stat, cu durate mari dc implementare, peste 2 ani, urmărirea lucrărilor se realizează in cadrul unor ședințe de progres săptămânale, la care suportul tehnic- este asigurat de

membrii L'IP Astfel fiecare proiect presupune implicarea personalului UIP pe parcursul întregii desfășurări a proiectelor, dc la momentul concepției - Tema de proiectare, până la momentul recepției lucrărilor și a derulării garanției dc buna execuție.

Documente elaborate de către l I P. în anul 2019;

Teme dc proiectare 36

C aiete de sarcini 22

Acțiuni desfășurate dc UIP împreună cu Primăria municipiului Oradea Direcția Management Proiecte cu f inanțare Internațională (DMPFI), în anul 2019 pentru atragerea dc fonduri in vederea implementării unor proiecte de peste 70 inii curo (fata I VA):

 • •      Suport »n vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare

proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficure w'utnâ la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009   2028 in scopul conformării ia legislația de mediu și creșterii eficienței

energetice - Etapa a 17 l-a'. proiect prin care se vor moderniza cea. 25 km dc rețea de transport, dar și 42 puncte termice și 1,2 km rețea de distribuție. De asemenea un număr de 5 P I vor ti dezafectate și vor fi înlocuite cu 39 mini-puncte termice. Valoarea proiectului este dc cea. 27 mii. Euro, lâră TVA Contractul dc finanțare s-a semnat in 2019

 • •      Suport pentru realizarea proiectului. Modernizare rețea termicii primară în zona P ța Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a iuturui imobilelor riverane . Acest obiectiv este împărțit în două obiecte, unul (Ob.l) derulat de către PMO ia care l ermoftcare Oradea asigură suportul tehnic, iar celălalt (Oh. 2) derulat direct de către lermoficare Oradea. Ambele obiecte, atât cel derulat dc PMO cât și cel derulat dc către Termoficatre Oradea sunt în faza dc proiectare și execuție. Valoarea totală, pe cele 2 obiecte, a lucrărilor cc vizează sistemul dc teirnoficare este de 2.155.210,25 Ici fără TVA

 • •      Suport pentru realizarea proiectului . Valorificarea energiei geotermale in asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa calda în cartierul Nufărul ! Oradea'1, aliat în analiză în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mate, Axa 6.1. Valoarea totala estimată în DG din SF este 72.911.047.67 ici țară TVA

 • •      Suport pentru implementarea proiectului ..Valorificarea energiei geotemiaie în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente coroiat cu realizarea ..Sălii de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri, municipiul Oradea, jud. Bihor". în anul 2019. a fost realizată Tema dc proiectare pentru alimentarea cu energie termică, respectiv un „Punct termic pentru încălzire și prepararea apei calde de consum la Sala de Spoit Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri, municipiul Oradea,

TERMOHCARE0

tai,t                 a ti<w» »*eri »*fa_ !»iirri»

jud. Bihor”, pentru conectarea Sălii de sport la sistemul de termoficare. Proiectul se ailâ la stadiul de elaborare Studiu de Fezabiitatc. in vederea obținerii finanțării prin ..Programul pentru energie in România’’. Domeniu de interes I nergic Regenerabila. Ape! de Proiecte Apel 2-Cupacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile- I nergic geotermală. Programul este finanțat prin Mecanismul Financiar SI t'și Norvegia 2014-2020. valoarea estimata a proiectului fiind de cca. 9 mii lei Iară TVA

 • •      Suport pentru implementarea proiectulu ” Amenajare și penare Str. Aurel Lazăr, (trudea in vederea transformării acesteia în zona piefanală" implementai de Primăria Municipiului Oradea - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se va realiza si modernizarea re'elei termice de pe acest amplasament. Obiectivul "Modernizare rețea termică primară pe str Aurel I.azăr si Andrei Saguiia'' este împărțit în două obiecte, unul (Ob.l) derulat de către PMO la care Termoficare Oradea asigură suportul tehnic, tar celălalt (Ob. 2) derulat direct dc către Termoficare Oradea. Obiectul I derulat de PMO. este in faza de proiectare și execuție, iar obiectul 2 derulat de Termoficare oradea S.A. liste in faza de reactualizare a studiului de fezabilitate. Valoarea totală, estimata in Dg din SF. penteru cele 2 obiecte, a lucrărilor ce vizează sistemul, de termoficare este de 3.436.87(),J7 lei tara FVA

 • •      Suport pentru implementarea proiectului ftPieionaiizare zona Libertății, rtiun. Oradea” derulat de Primăria Municipiului Oradea - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se va realiza si modernizarea rețelei termice de pe acest amplasament. Valoarea totala estimată a iucrătdor la sistemul de termoficare, este de 78(1.931 lei fără FVA

 • *      Suport pentru Implementarea proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană ia nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 ~ 2028 in scopul t (informării la legislația de mediu și creșterii eficientei energetice - Etapa a IU~a' Obiectul ~ (tronsonul cuprins intre căminele CK7 - ('16) si. corelarea cu proiectul ..Soluție inovativu pentru creare undă verde pentru tramvai pod ltaeia~h~dtd Magheru Oradea” implementat dc Primăria municipiului Oradea. Valoarea investiției este de 1.269.504.20 lei tară TVA

 • *      Suport pentru implementarea proiectelor Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice i4 puncte termice - PT 130, Pi 604 PT820 și PI 849/ ”, „Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT136 ” Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instaiatiilor interioare, monitorizarea țiarametrilor și automatizarea din dispecerat a piațetelor termice (2 puncte termice - PT 119 și PT 875)’’. Aceste obiective sunt implementate de Primăria Municipiului Oradea - Direcția Management Proiecte cu Finanțare internațională. prin programul ..Termoficare 2006-2020 căldură și confort” si sunt faza de execuție. Prin implementarea acestor proiecte se reabilitează si modernizează. respectiv instalațiile interioare la 4 puncte termice (139, 604. 820. 849). rețelele de distribuție la P T 136 și instalațiile interioare și rețelele de distribuție ale 2 puncte termice (119

aausv&s-T rjr* awMKA *f*m* fihi^rD vutcsv*

și 175). I a toate aceste puncte termice se realizează și echilibrarea hidraulică la nivel de utilizator, respectiv la fiecare punct de măsură, valoare contract de finanțare 19.800.000.00 lei iără TVA

Au fost propuse pentru reabilitare și modernizare prin Programului ..Termoficarc 2019-2027”. următoarele obiective:

 • •  „Unitate de producție cogencrare de înaltă eficiență pentru înlocuirea .blocului 1 existent”

 • •  „Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

 • •  „Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

 • •  „Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice’’

 • •  „Echilibrarea hidraulică a rețelei secundare la nivel de consumator ia 23 puncte termice”

 • •  ..Modernizarea sistemului de termoficarc pe str.l.ibertățiL între str. losif Vulcan și Parcul Trai an”

 • •  „Reabilitarea sistemului de termoficarc Magistrala termică M2. pe str. Cicero-Piata Cetatii. respectiv renunțarea la PI' 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice".

Proiectele se află la stadiul de analiză în vederea obținerii Avizelor tehnice privind eficiența energetica, emise de către ANRE. Valoarea totala a acestor proiecte este estimată din taz t Si la 17.230.492,38 iei fără TVA.

Biroul Proiectare-GIS - asigură dezvoltarea societății prin mărirea numărului de utiiizatorî/consumatori. Astfel, Biroul Proiectare-GIS emile avize de principiu și ulterior avize tehnice la solicitările, respective documentațiile de racordare și contorizare.

De asemenea, colectivul de proiectare din cadrul biroului elaborează studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru asigurarea accesului la SACIÎT a dezvoltatorilor imobiliari.

Documente și documentații emise de către Biroul Proiectare-GIS tn anul 2019:

Avize de principiu = 148 din care:

Solicitări de racordare ~ 80

Solicitări de contorizare ■ • 50

Solicitări diverse - 9

Avize de Racordare: 6! din care:

La rețeaua de transport = 38

La rețeaua de distribuție - 23

Ax ize de Contorizare 28

A v izc de Coexistanță 24 7

Stabil ire Puncte de delimitare 71

Proiecte tehnice si Studii de fezabilitate ~ 21 din care

Racordare la rețeaua dc transport 14

Racordare la rețeaua de distribuție 5

Racordare la rețeaua de apă geotermală 1

Biroul Investiții coordonează și participă la elaborarea programului anual de investiții, în conformitate cu strategia lermoficare Oradea in corelare cu resursele financiare disponibile «lin bugetul propriu, precum și ccl pus la dispoziție de către ( onsiliul local al municipiului Oradea.

După aprobarea programului anual de investiții. Biroul Investiții coordonează și urmărește derularea fiecărei investiții cuprinse în acesta șt îl reactualizează, în măsura in care evoluția stadiului diferitelor obiective dc investiții impun acest lucru

 • f.) Resurse ( mane

Numărul dc salariați la 31.12.2019 a fost de 548 din care 68 femei si 480 bărbați. Numărul de posturi conform organigramei aprobate este de 573.

Din punct de vedere al activității desfășurate, personalul se împarte în următoarele categorii, evoluția in perioada3I.I2.2OI8-31.12.2019 fiind următoarea:

ÎW........—...... —-----*

Personal TESA |, j~ Maiștri _ i

| Muncitori _ rjfoTÂi/ r


toOo.’l/B* to.09.20to

jmi__ Zd£.ZTl__.jal

35               34              _36 __

2 376 2       376         37r

552  ^549      548

In funcție de vârsta, structura de personal la 31.12.2019 este următoarea:

j categorie dejyarsta j număr persoane j pondere în total _ între 21 -30 ani                           22 j                   4% j

TERMOHțAgg^

’ ■«

între 3

-40 ani

1

42

8%

între 4

-50 ani

192

35%

! ~

intre 51-60 ani

26.2

48^.,.

între 61 -68 ani

30

5%

Total

548

100%

In tunejic de iipid de studii absolvite. structurii de persomd la 3 i 12.2019 vMc. următoarea:

nivel de studii

fir persoane

pondere in total

studii superioare

130

24%

școala de maiștri

36

7%

studii medii

376

68%

muncitori Recalificați

6

1% Ș

Total

548

100% 1

In vederea creșterii calitatii activităților derulate, o parte din angajați i societarii au participat in 2019 la cursuri de perfecționare după cum urmează:

Cursul pentru atestat transport rnarfă-conducâlori auto - 4 persoane

Seminar Resurse Emane-! xgislația Muncii și REV1SAL in anul 2019- 1 persoana

Curs ..Tehnician devize si măsurători in construcții'*. 3 persoane

Curs „Panmng and Administcring SharePoint 2016". 1 persoana

 • -   Curs „Expert Achiziții Publice în legislație și noul SEAP* ‘. 2 persoane

Curs „Coordonator în materie ȘSM în șantiere temporare si mobile nivel superior”. î persoană

Curs „Evaluator ai riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă”. 1 persoană

Curs „Management de proiect aplicat". 1 persoană

( urs tehnician devize și măsurători în construcții I persoană

 • -  Curs „Expert Achiziții Publice în legislație și noul SEAP”, I persoana

 • -  Curs de ..Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”, I persoana

in cursul lunii mai 2019, cu aplicare de la 01.06-2019, în vederea elicientizării activității a fost modificată organigrama societății, modificările constând in

-înființarea Direcției Dezvoltare, având în subordine: Biroul Proiectare Gis, UlP-ul și Biroul Investiții (care s a mutat din subordinea Serviciului Tehnic).

 • - înființarea Biroului Patrimoniu-în subordinea Directorului Financiar

 • - înființarea Biroului Metrologie in subordinea Directorului Comercial.

 • - înființarea Compartimentului Tehnic in subordinea Serviciului Tehnic

TE'”,0SSK£>

Dispecerat Scada, Dispecerat Producție si Dispecerat I nergetic au trecui în subordinea directă a Directorului tehnic.

Prin hotararea CA nr.41/24.07.2019 a fost modificata organigrama. începând cu data de Oi.08.2019. a fost suplimentată cu 3 posturi, respectiv, unul la Biroul Achiziții Publice și două posturi la Biroul AMAPA.

In perioada *6.04.2019    28.05.2019 s-au derulat negocierile in vederea încheierii

Contractului colectiv de muncă îa nivelul societății lermoficare Oradea S A. între reprezentanții Tcrmoficare Oradea S A și reprezentanții sindicatului Liber Independent .Jermia*' respectiv cei ai Sindicalului ..I nergia". prin raportare ia prevederile C ontractului colectiv de muncă aplicabil in perioada 2018-2020. senmându-se la data de 28.05.2019 noul Contract colectiv de muncă, înregistrat la 1TM sub nr. 58/3O.O5.2O19.

 • g.) Activitatea de marketing

In perioada ianuarie- decembrie 2019 au fost semnate 6 protocoale în vederea racordării la serviciile de tcrmoficare, cu următorii dezvoltatori imobiliari:

 • •  Euroalfainvest SRL - 1244728.01.2019 44 dc apartamente pentru blocul costruît în Calea Aradului.

» Construcții Bihor SA 4666/28.03.2019- pentru racordarea imobilelor construite în ansamblul residențial Victoria pe strada Ciheiului-6 blocuri-21.6 de apartamente.

 • •  Societatea Bloc 14 Ared SA 5188/08.04.2019- care prevede racordarea blocului dc locuințe R1-269 dc apartamente, construit pe strada fudor Vladimirescu.

 • •  Grand Hiil Residence SRL - 9200'21.06.2019 - dezvoltarea imobiliara situată lângă parcul Seleuș. pe amplasamentul magazinului Ieftinei, din Cartierul Nufărul - 8 blocuri,aproximativ 450 de apartamente și spații comerciale.

 • •  Delta Premium Residence SRL - 9201/21.06.2019 - protocol care prevede racordarea imobilului care va ți dezvoltat pe str. Avram lancu nr II- 50 de apartamente.

 • •  Bize.xpert SRL, pentru blocul care se dezvoltă pe str. Jeari Calvin nr. 2A- 8 apartamente.

Au fost încheiate contracte de furnizare a energici termice cu un număr total de 342 utilizatori (din care 35 utilizatori noi și 307 transcrieri și/sau reînnoiri de contracte), după cum urmează:

 • •  Asociații de proprietari: 7

 • •   Particulari: î 78

TERMOFIțAgg^

rtifvcu (ii.***^,*' 4MMi rirrțilKu WJtHM

 • •  Agcnți economici; 157.

Au fost reziliate 36 iîe contracte de furnizare a energiei termite (mi sunt mcmsv transcrierile de contract}, din care:

 • •   Particulari:

 • •  Aecnți economici; 3

Pentru promovarea serviciilor societății pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate următoarele acțiuni de marketing

în prima parte a anului 2OÎ9au fost derulate următoarele activități dc marketing:

 • •   Proiect de voluntariat" Avem grijă de aerul pe care îl respiri!"

In perioada 28-29 martie 2019 s-a organizat un proiect de voluntariat având ca scop plantarea a 100 de arbori in Oradea, câte unul pentru fiecare plătitor care a ales să protejeze natura solicitând ca factura de energie termică să fie transmisă doar în variantă electronică

Amplasamentele pe care au fost plantați copacii au fost:

 • - str. iancu De Hunedoara (75 arbori). - pe malul pârâului Peța, în spatele cartierului Prima

Nufărul;

 • - str. <îneștilor (20 de arbori), în dreptul cartierului Prima (fneștilor:

 • - su. Mareșal Averescu (5 arbori) - lângă Școala Amcricano-Română

La aceasta acțiune au participat reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, angajații Tcrmoficării Oradea SA, elevii Școlii Americano-Romane si reprezentanți ..si partenerilor RaifTcisen Bank, Isoplus Romania și Danfoss.

Speciile de arbori plantați au fost l'raxinus Omus și Ulmus Lobell eu următoarele caracteristici, circumferința de min 1 cm ia înălțimea de 2 m de la colet (soi), prevăzutî cu balot le pământ

în perioada 15 12.2018   15.01.2019 s-au distribuit către consumatorii Termoftcare

Oradea SA, chestionarele pentru evaluarea satisfacției acestora cu privire la serviciile de încălzire și furnizare a apei calde de consum.

Eșantionul A fost distribuit un număr de 8(M) de chestionare către asociațiile dc proprietari și către consumatorii casnici odată cu facturile de energic termică aferente consumului lunii noiembrie. Din cele 800 de chestionare distribuite s-a primit răspuns de la 158 de asociații de proprietari și consumatori individuali, ceea ce reprezintă o rată de răspuns dc aproximativ 19% Considerăm acest eșantion ea fiind reprezentativ în analiza datelor.

Rcspmidenții au fost reprezentanți ai asociațiilor de proprietari (președinte, administrator sau un membru ai comitetului asociației) precum și consumatori casnici.

TERMO3SW)


CZBJTVi J. '                      'PlHfW WfHM


Chestionarul a fost alcătuit din 11 întrebări. închise și deschise, urmărind mai multe direcții:

 • •  Tipul de imobil deținut:

 • •  Calitatea serviciului de furnizare a apei calde de consum:

 • •  Calitatea sen teiului dc furnizare a energie! termice pentru încălzire:

 • •   temperatura optimă pentru imobilul deținut:

 • •  Surse de informare:

 • •  Modalități dc solicitare a asistenței din partea Termofieărîi Oradea S.A.;

 • •   Cal i ratea serv ici dor de I ei V erde:

 • •  importanța hărții interactive IertnoAlert

 • •  Atitudinea angajaților lermoficării Oradea S.A..

 • •  Oportunitatea dezvoltării unor servicii complementare:

 • •  Recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor

Concluzii:

Gradul de satisfacție eu privire la caracteristicile apei calde furnizate a crescut semnificativ țață de anul 2016. Astfel. în cceacc privește.

~ temperatura apei calde. dacă ne raportăm la primele 3 categorii (foarte hun, bun și satisfăcător), care sunt mulțumiți de temperatura apei calde de consum furnizate, procentul este de 89%, față de procentul de 71% care se în reg i ,tra în anul 2016

debitul folosind aceeași raportare, a crescut cu 11 procente fațade anul 2016.

- culoarea și mirosul apei calde de consum a cunoscut o scădere ca și apreciere primită din partea consumatorilor, procentul celor mulțumiți (foarte bun bun si satisfăcător) este de 62%, pe când în anul 2016 a fost de 68,5% Dacă ne raportăm insă la consumatorii care nu sunt mulțumiți de culoarea si mirosul apei calde de consum (slab, foarte slabi procentul acestora a scăzut față, de cei înregistrat în 2016 (31,5%) ia 27%

Gradul de satisfacție cu privire la calitatea serviciului de încălzire furnizat, dacă ne raportăm la primele 3 categorii (foarte hun. bun și satisfăcător), procentul a crescut semnificativ, mas precis, de la 78% la 90%. Cei care consideră serviciul slab sau foarte slab s-a micșorai aproape de 4 ori față de anii precedenți.

Analizând rezultatele sondajului și recomandările cliențiloi sc impune acordată o atenție sporită în ceea ce privește:

 • •    recireularea apei calde apa caldă curge cu întârziere, iar contorul înregistrează apa rece ca fiind apă caldă;

 • *   calitatea apei calde dc consum eliminarea cauzelor ce conduc la încărcarea acesteia cu impurități:

surtAik.'1        »^mwu viiru-»

 • •    presiunea aceasta nu este mulțumitoare în. special pentru consumatorii dc kt etajele superioare;

 • •    corelarea temperaturii de furnizare a agentului termic pentru încălzire cu temperatura exterioară prin automatizarea tuturor punctelor termice,

 • •    scăderea prețului gigueatoriei.

 • •    o atitudine mai promptă față de solicitările consumatorilor. precum și în ceea ce privește executarea lucrărilor

 • •    o grijă mai marc față de perfecționarea sen iutilor furnizate și modernizarea sistemului de termoficare.

în privința surselor dc informare puse la dispoziție de societate, preferatele consumatorilor simt, întâlnirile cu angajații Termoficare Oradea SA, accesarea site-ului www.termoficareoradca.ro și ziarele locale.

Cea mai puțin preferată este TermoAlert probabil și datorită faptului că nu este atât de populară în rundul consumatorilor, motiv pentru care ar trebui promovată mai mult.

în privința site-ului www.tcrmoficarwradca.ro procentul consumatorilor care obișnuiesc sâ apeleze la această sursă de informare este de 28%. Având în vedere acest aspect, este necesar să acordăm o mai mare atenție în ceea ce privește conținutul informațiilor existente, actualizarea și completarea acestora. în funcție de așteptările consumatorilor,

Pentru clienții care au apelat Dispeceratul de Urgență I elVerdc. gradul dc mulțumire în ceea ce plivește informațiile primite și modul îu care au fost tratați de angajații societății este ridicat (75%) însă, chiar și luând în considerare acest procent, cu mai multă atenție și grijă față de doleanțele consumatorilor, acesta poate fi mărit.

Consumatorii consideră utilizarea hărții interactive l'ermoAlert pe sitcui wmwUvrmoficareoradea.ro importantă și toarte importantă (procent de 69%). Având in vedere procentul, ne propunem să promovăm mai mtilf importanța harții interactive fermoAîert.

In ceea ce privește suplimentarea serviciilor oferite, ou a existat o recepționate foarte activă a acestei posibilități din partea consumatorilor, luând în considerare (aptul că singurul serviciu care înregistrează cea mai mare receptivitate este cel dc verificare al instalațiilor interioare. însă și în privința acestuia doar 41% dintre consumatori ar apela cu siguranță la acesta. Pe cale de consecință, resursele care ar putea fi disponibile în acest scop ar trebui redirecționate spre creșterea calității serviciilor deja furnizate și eventual spre modernizarea sistemului dc termoficare.

TER"°S8}5K)

In perioada 17-18 octombrie 2019 a fost organizat evenimentul Ziua porților deschise CET ORADEA 201.9' la care au participat societăți de termolîcare din București. Ploiești. ( onsianta. Brașov. lași. Focșani. Chisinau, Bacau. I'tmisoara. Arad. Cluj Napoca, Beius. Brad. Pitești, reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, asociații de proprietari din Oradea. Arad Cluj Napoca. Constanta, reprezentanți ai autoritarilor locale din Brașov Brad, 'timișoara. Arad si Ploiești.

Câteva tenie dc interes care au fost dezbătute in cadrul evenimentului:

 • •  Integrarea furnizării încălzirii centralizate în conceptul ‘Sniart Home":

 • •  Necesitatea și obligativitatea municipalităților pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire:

 • •  Oportunitatea finanțării programelor de investiții prin intermediul programului 'Termoficare 2019-2027 :

 • •  Studiul științific Impactul centralelor individuale pe gaz asupra sănătății șr a mediului înconjurător” - prezentat de dl. Acad Prof. I nîv. Dr. Gheorghe Benga:

 • •  Prezentarea Termoficare Oradea • soluții Smart implementate (GtS. SCAIIV. ERP Cbarisma. contorizare. ACI j

 • •  Dezbateri ■ Situația sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică din România;

 • •  Soluții implementate care au dus la elkîeniizarea SACI I Oradea.

Evenimentul s-a bucurat de un real interes, noul CM fiind vizitat intr-o singura zi de aproximativ 500 de persoane.

întâlniri cu asociațiile de proprietari

In perioada februarie martie 2019 reprezentanții Termoficare Oradea au participat .a 29 de Adunări <ieneraie ale asociațiilor de proprietari.

In perioada septembric-noîembric 2019. au fost organizate 5 întâlniri cu asociațiile de proprietari din cartierele Nufărul. loșia, Rogerius. Centrul Civic si Velența.

In cadrul întâlnirilor au fost reprezentate aproximativ 270 de asociații de proprietari iar scopul acestor întruniri a fost purtarea unor discuții privind probleme precum: repartizarea cheltuielilor cu încălzirea în cadru! asociației de proprietari, sezonul de încălzire 2019-2020, lucrările de investiții programate și alte subiecte de interes general. De asemenea, in cadrul acestei întâlniri. participant» au fost informați cu privire ia aplicația fermo Alert și avantajele folosirii acesteia

VLGradul de îndeplinire la 31.12,2019 a indicatorilor de perfomanță stabiliți in sarcina Consiliului de Administrație.

reR"0(!SJSK)

2VOI. ■ • l-l■ iruiKiMii * r-             Wn ■ N*

Indicatorii de performanța ai Consiliului de Administrație pentru perioada 2018-2022 au fost stabilit! prin H( L nr. 1050 din 05.11.2(H8 si modificați prin HCI. 924/28.1 > .2019.

Pe baza datelor de la 31.12.2019 gradul de îndeplinire de către CA a indicatorilor de performanță este de 108,72%.

Nr. crt.

IndRalnr

CM

stabilit 2019 prin HC1.1050/(15.

11.2018 si HCL <l2428.lf.20t ...         ..»..................

realizai 201 u

—......

grad de realizare

1019

I——*■

Pondere

grad de îndeplinire (ținând cont de ponderi)

0

l

2

__________

7

9

10

Indicatori financiari (20 %)

r    »

20

24,01%

1 !

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice fonduri speciale, față de furnizori si alți creditori

lei

0

0

100 09%

J

1.00%

1 2

< opacitatea societății de a se împrumuta

-.'4.5

0,83

100,09%

1

1,00%

1.3

Perioada de încasare a creanțelor comerciale (fără efiențî incerti)

zile

40

46

86.17%

1

0.86%

1 4

Productivitatea muncit

mii iei salariat a

H

190

483

98.57%

126.11%

5

4,93%

1.5

Menținerea subvenției de exploatare ia nn nivel av eplabil

iei

12 000.000

9.515.6(4

5

6,31%

1.6

Investiții din surse proprii

mii ici

5 000

5578

111,56%

2

2,23%

1.7

___ i

investiții din surse atrase fox ferraoricare. Cddure si Confort, credite bancare, fond 11D)

mii Ici

8.000

14.886

-        ""i

186.07%

L„_ __

3

___J

558%

1.8

reducerea cheltuielilor de exploatare, in condițiile tireiifineiii prețului la gaze naturale la nivelul anului 2018

%

2%

2,103.

105.00%

2

2,10%

2

Indicatori tehttico-opemtionali (10%)

fii

2 1

Gradul de realizare a investițiilor

%

70%

89%

126.99%

3,81%

2 2

Reducerea numărului de personal cuprins in organigrama

550

$48

100.36%

3

3.01%

2.3

Pierderile de energie termica

%

31

27.

111,83%

4

4,47%

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice (29%)

_____________

_

20

23,42%

TERMOFJCAggJ)

n

racordarea a min 4 000 apartamente pana in 2022

nr

720

806

III 94%

'! -

16.79% ________________________:__:

.3.2

acțiuni de responsabilitate sociala

lei

450.000

596.491

132.55%

5

6,65%

4

Indicatori privind implementarea guverna țiței corporative (5fl%)

. ...

L

_____

50

50,00%

4.1

Transparenta privind publicatrea pe pagina proprie dc internet ii obligațiilor de raportare

%

100%

100%

î 00.00%

10

i 0.00%

47

[ Liberarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliu! de Administrație, conform legislației, inclusiv priv ind performanta societății și perspectivele sate straicgice

%

100%

100%

100.1)0%

20

20-00%

4.3

Ducerea la îndeplinire a hoțarariiot \G \

%

lOOÎQ

100%

100.00%

-------------U

20

?o.«»%

108,72%

3 IL AhuI 2019 in cifre:

*

Active imobilizate (mf proprietatea ’ MFO)

205.00 7378 ici

*

Domeniul public al Municipiului Oradea aflat in administrare fa

31.12.

20.19

658 791.954 lei

«>

Datorii

73,844.990 lei

Cifra dt afaceri

211.276,832 iei

Profit brut

1 958 976 iei

V

Profit net

442.962 Iei

Energie termică vândută

573.018 (Ktd

*

Energic electrică vândută t inclusiv PI și contracte reglementate)

299.5.30 Mwh

Reduceri pierderi energie termică fată de 2018

de ia 30.94*0 ia 27,72%

TERMOHCARg^

FVÎ3*-•■*■*•* klUWvmU*         PV'l'in) UIMI."

•       Diminuare subvenție de exploatare față de amil 2018

16%

Grad de încasare venituri din energia termică vanduta

99.75%

•       Număr angajați ia finalul anului

548

•        Investiții realizate

16 619.120 lei

»       Investiții realizate in sistemul de tcrmoficare derulate tn 2019 dc

către Primăria Municipiului Oradea m sprijinul specialiștilor Termoficare Oradea SA (PO1M, etapa SI rețele Programul Fermoficarc Căldura s> ( onfort)

1 4886 000 lei

•       Suport acordat dc t fP Primăriei Municipiului Oradea in vederea

atragerii de fonduri t 1 si fonduri guvernamentale pentru inve'.tifo in SAt J..1 de peste 70 mii cur.

6 per ioane implicate

*        Planul de reparații ■ realizări

11.328.382 lei

•        Nr. apartamente ra< ordate (clienti noi)

806

*       Nr. apartamente pentru care s-au .emirat protocoale in 2019 pentru

racordare

1037

•       Avize emise

484

*       < irad de îndeplinire indicatori dc performanța

108.72%

In concluzie, activ hatea Jesfaștnată in anul 2019 de către societatea fermolicare Oradea SA pe toate palierele (tehnic, cconornico-financiar. comercial) s-a înscris intr-un parcurs pozitiv, scopul definit fiind acela dc a atinge împreună cu structurile din subordine obiectivele stabilite în planul de administrare n indicatorii de performanță impuși prin contractele de mandat, respectiv:

 • • Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

 • •  Creșterea capacității de implementare de investițiî in SACI I

 • • Dezvoltare de activități conexe și nonconexe celei dc bază

 • • Management performant al resurselor umane

 • •  Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

reR"OFo'8î8ga

Uff'tfi I 1 x                   .» 1**1 .a“ *•#'? i •*“

 • • Creșterea gradului de satisfacție si încredere a partenerilor; client, furnizori, angajați, acționari

 • •  Îndeplinirea obligațiilor de conformare ia cerințele legale de mediu

X fit. Evenimente ulterioare

in data de i 1.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de corona', irus ca fiind pandemie. in Romanța, prin Decretul nr. 195 semnat de președintele tării, începând cu data de 16.03.2020 a fost declarată starea de urgența pentru o perioadă de o lună. Ulterior, prin Decretul 240 starea de urgență a fost prelungită pentru încă o lună, astfel că ea a iu.it slărsii in 15.05.2020

Pe perioada stării de urgență au fost luate la nivel central o seric de măsuri menite să limiteze răspândirea virusului, printre care: introducerea de restricții privind circulația persoanelor, închiderea unităților de învățământ, a restaurantelor, cinematografelor, muzeelor, bazelor sportive, teatrelor, muzeelor, magazinelor (cu excepția celor alimentare si a farmaciilor) O seric de agenti economici si-au oprit activitatea si si-au trimis angajat» in șomaj tehnic.

Impactul economic al acestor evenimente, la ni vel mai larg, include:

scăderea semnificativă a cererii de bunuri si servicii ncesențialc

perturbarea operațiunilor comerciale si a activității economice din România cu efect in cascadă asupra lanțurilor de aprovizionare

perturbări semnificative in anumite sectoare din economic. Cât si pe piețele cu mare dependență de lanțuri de aprovizionare străine: comerț, transport, turism, producție

Pentru diminuarea impactului negativ' asupra economiei românești, pe perioada stării de urgență au fost emise o serie de acte normative (ordonanțe de urgentă) cu măsuri economice si fiseai-bugetare cure să ajute economia și companiile.

In ceea ce privește societatea l'emioficare Oradea SA. datorita specificului activității sale, aceasta nu numai că nu a avut o întrerupere de activitate, ci. ca urmare a adoptării Ordonanței militare 4/29.03.2020, a luat toate măsurile pentru asigurarea continuității activității. Astfel, pe perioada stării de urgență au fost luate măsuri de izolare preventivă la locul de munca a personalului implicat in producerea energiei electrice. A fost instruit personalul in vederea evitării apariției unui focar de eoronavirus care sâ afecteze continuitatea activității. a fost instituită munca la domiciliu in cazul unor categorii de personal

1 Sectele pandemiei de coronavims - ( OV1D 19. incertitudinile cu privire la previziunile economiei românești si a altor state constituie un eveniment ulterior închiderii exercițiului financiar 2019 care in acest moment nu are efect asupra riscului de continuitate a activității si nu ajustează cifrele din situațiile financiare. astfel că rezultatele financiare ale anului 2019 nu sunt influențate de acest eveniment.

reRMO884g!0

,.t» rvtV.**“i a        * nfl'J* «Htc*:** • .^nf*

Activitatea societății nu a fost întreruptă după declanșarea Stării de upgență dar estimăm că vor exista consecințe sau efecte negative cu influențe asupra veniturilor exercițiului financiar 2020. mai ales in condițiile prelungirii stărilor de carantină, de păstrare/insiituire din nou de măsuri severe de evitare a răspândirii virusului. Principalele riscuri identificate in prezent in ceea ce privește activitatea societății ca urmare a .situației declanșate de pandemta de coronavirus sunt legate dc:

scăderea veniturilor din vanzarea de energie electrică ca urmare a scăderii prețului energiei electrice pe PZU. din cauza scăderii consumului de energie electrică ca urmare a întreruperii activității societăților * risc mare impact marc

scăderea veniturilor din vânzarea de energie termică ca urmare a scăderii consumului de energie termică (clicnti eu activitatea întreruptă: unități de învățământ, hoteluri, restaurante, ele) risc mare impact mic

apariția unui focar de coronavirus la nivelul societății risc mic impact mic

încetinirea ritmului legat de realizarea investițiilor prevăzute pentru anul 2020 risc mie impact mie

încetinirea ritmului legat dc realizarea planului de reparații pe anul 2020 risc mic împaci mediu

Conducerea societății monitorizează îndeaproape situația pentru a lua din timp măsuri de atenuare a impactului unor astfel dc evenimente pe măsură ce ele v or apărea.

Președintele Consiliului de Administrai ie

t.duard August in Horea

1

Ziua Porților Deschise