Hotărârea nr. 511/2020

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 (prima convocare) și in data de 26 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 292369/22.06.2020 și Raportul de specialiate nr. 292.381 din 22.06.2020 întocmit de către Direcția Economică • Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

 • - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 {prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

 • - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 38 din 18.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 292.073/22.06.2020 (anexa nr. 2),

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

în baza prevederilor art. 129 alin (2), lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art3, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  societatea Termoficare Oradea SA

 • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA

  Oradea, 25 iunie 2020

  Nr. 511


  DE ȘEDINȚĂ Alin  CONTRASEMNEAZĂ

  secretaR^Șeral

  / A 'rWrfL


ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 25.06.2020 ora 15:00 SOCIETATEA (KRMOHCARF ORADEA S.A.

re"MO^6g3

■'«*» —■■aiw.i! I ■ l< --m -.-«-w


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății TERMOF1CARE ORADEA SJt.

(Convocatonil)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 41D605, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiu! Registrului Comerțului Bihor sub nr. 15/1095/2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952S82

Capital soda! subscris și vărsat de 211.948.110 lei

în atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea domnului secretar Vila Ionel

Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRÎGORE MORAR

Domnului CLAUDIU PĂCURAR

 • I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului, nr 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. 15/1095/(12.07.2(113, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv ai Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 4046 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ■ actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/201.6,

Având în vedere Hotărârea nr. 1237/20.12.2016 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea in considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr. 955/27.11.2017 și H.C.L.M.O nr. 1070/21.1.2.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 37/18.06.2020 adoptată de către Consiliului de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 25.66.2020 cu începere de la ora 15:00, la sediul sudai al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor, România, în Sala de ședințe, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data 01.06.2020 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2019, repartizării profitului pe anul 2019 și descărcării de gestiune a

ȘEDINf A AGA convocata pentr u data de 25.06.2020 ora 15:00 SOCIf TAIEA RRMOEICARE ORADFAS.A.


membrilor Consiliului de Administrație a societății Termoficare Oradea SA pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019

 • 2.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a modificării Hotărârii nr. 1/14.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a societății Termoficare Oradea S.A.

 • 3.  împuternicirea Consiliului de Administrație a! societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii Ia îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

ii. Umil sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/rcprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor pimct/ptincte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HI. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu ii pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut: majoritatea ceruta.

IV, în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplirtirii cvorumului de prezența prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de ari. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 26.tK.2020 cu începere de la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poșta! 410605, județul Bihor, România, Sala dc ședințe.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S-A^^țț^.

Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN                                              *


TERMOFICARE ORADEA SA

I Oradea, Calea Corșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

• knmunvai n      r ~ 31952982,15/1695/62.07.2613

Tel: 0359-409511, 0559-409512 Fax: 0259-467762 Website: vrww.termeficareoradea.ro


COVOUTlW* OUIWMS*.f MM* MTITMU VtfTșțM

HOTĂRÂREA nr. 37 dfn 1M6.202O

a Consulului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S-A.

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Termoficare Oradea SA șj stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință onhne, azi 18.06.2020 ora 14:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - acrobat prin H.C.LM.0 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportata !a prevederile Legii m. 31/2990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare ș: dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvern anța corporativă a întreprinderilor ,"ublic£ - actualizată, aprobată cu .'.todincări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii GA. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 șl H.C.L. a Comunei Sînmartin nr. 344/29.C6 2018,

CONSILIUL 0E ADMittlSTRAȚtE HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă coc rocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. pentru data de 25.06,2020 cu începere de la era 15 S2> Is sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 32/1990 privind societățile șl dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv ai Societății.

Art 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea SA, .conform Con/ocato*uiji care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA

 • - membrii A.(Ga. s Societății Termoficare Orcdes. 5

Președintele Consiliubi de Administrație

Horea EduartiSECRETAR C.A.


cjr. ADRIAN CIURSAȘ

l<otlrtimafo&adaț.;3t§ cu 5 <wturf *peptni"n0 voturi ^abținere", 0 voturi ‘TmĂoaivă*.


TERMOFICARE ORADEA S.A.

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605 j CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societății TERMOFICARE ORADEA SJL

în atenția: domnului Florea Augustin-Fduard • Președintele Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea SA

Spre știință: Domnului GR1G0RE MORAR

Domnului CLAUDIU PĂCURAR

REFERAT

privind propunerea de aprobare a modificării Hotărârii nr. î din 14.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere:

 • > înregistrarea ia Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a auditorului financiar

al societății Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDiT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019

 • > Soluția pronunțată de ORC de pe lângă Tribunalul Bihor în dosarul nr. 40676/18.06.2020,

respectiv clarificarea mandatului auditorului înscris în prezent în registrul comerțului (dacă se radiază auditorul înscris în prezent, se va menționa acest lucru în cuprinsul hotărârii};

prin prezenta propunem Adunării Generale a Acționarilor:

1. Aprobarea modificării ți completării Hotărârii nr. 1 din 14.01,2020 a Adunării Generale Ordinare a societății Termoficare Oradea S.A, după cum urmează.

„Art. 1. Se aprobă radierea din Registrul Comerțului a auditorului financiara! societății Termoficare Oradea SA, respectiv PRIM-AUDIT SRL, conform contractului de serwc.fi nr. 19012/21.12.2017.

Art. 2. Se aprobă auditorul financiar a! societății Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDI! SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

Art. 3. Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 1 • parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea SA în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGA.

Art. 5- Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Membrii Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A

 • - Directorul General al Societății Termoficare Oradea S.A.

 • - Directorul Financiar al Societății Termoficare Oradea S.A."

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

ȘEF BIROU JURIDIC qr. OURSAȘ ADRIAN