Hotărârea nr. 510/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor careva avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) șl în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 291884/22.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 291.888 din 22.06.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus Consiliului Local mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 643 din 19.06.2020 înregistrata la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 291.673 din 19.06.2020,

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 16.00, și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • •   Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Aăh

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 510


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA Lefn

4 volu


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi .pentru", 5 voturi .împanvă",

ȘEDINȚA A.G.O.A. g ADIO convocată pentru data de 25.06.2020, ORA 16t0G

•A DE DEZVOLTARE LCOALĂ O RADE A S.A.


AGENȚIA DE DEZVOLTAI LOCALĂ ORADEA SA

Nr.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. .15/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

fii atenția: CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANÂ - supleant

Domnului UVrU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA -supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor stih nr, J5/28I4/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile arf. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu artU3 si art.121 din Legea societăților nr, 31/199Q. astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40*46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011),

Având Îh vedere Hotărâre» nr.778Z23.10.2Q14 și Hotărârea arJ237/20.122016 adoptate de către Consiliul Local al Met nici pildei Oradea și Hotărârea nr.3/23J020î4 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A-,

Ținând cont de Decizia nr.72/18,062020 adoptate de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGOA) pentru

datade^4.^^uJjKa^4feIOS21^7         *1

CU! RO 247340551 106/2814421120®                      J

£ contactSSBdloro

Ț <4(C4 O3S9«i9jaî P *4(0}0259.«MLe63


BANCA TRANSILVANIA sutumla Ottrte* i>.’ WBTRLC3S01202P801

ȘEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de25.06.2020, ORA 26,00

43LV

ytf «• ojw» 'sțpisartusftfcț ■ — -


AGENDA OE. CEZVOITAM lOCALA ORADEA SA

strada Primăriei itir.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din 1 .egea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv ai Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății !a data de 01.05.2020 (data de referință) pot participa ia AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • I.  1) Aprobarea modificării Organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.2014 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.14/2015, nr.26/29.10.2015, nr.02/03.02 2016, nr.l 7/28.07.2016, nr.l9/31.08.2017, nr. 12/24.09.2018 și nr.5/17.04.2019), prin modificarea structurii organizatorice a Societății AGENȚIA DE DEZVOLT ARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe compartimente: Compartiment Juridic, Compartiment Financiar-Contabil și Compartiment Tehnic, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 2) Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLT ARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unui sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 ziie de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai m scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor puuct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționai- de către un membru ai Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza ueîndepltnirit cvorumului de prezență, prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Cenerale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.H5 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 26.06.2020CU începere de la ora 13,00, h sediul soml al Societății situat în Oradea, strada Primăriei, nrJ, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor. România.

  CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ


ORADEA S. A.


E ■.imtar.ț.^rSfo.ro

T *4® C359.889309

P *413)025? 408863


Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI ftO 24734055( JO5728W121 î 20C9

BANCA ț RANSILVANIA sucursala Oradea

f®K48TRUO5OX2O2PS0t78>a

-IflliX’ Oradea. Bihor. ttr. Primăriei, nr. 3,partar

;.A DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

•‘iXSAS£_ Nr £? <> IEȘIRE      ' —--■=«-----

.. ă LO.. QL

4F                 -

w» umili fr-uprtmiivkH “


AGENȚIA DE; DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică

în atenția: Domnului EDUARD FLGREA - Director executiv

Subiectul: Acordarea mandatârit mandatului special ai reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanfa corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A,

Luând în considerare Decizia nr.72/18.06.2020 a Consiliului de Administrație a! ADIO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 25 Iunie 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 25.06.2020 ora 16,00 (prima convocare), respectiv pentru data de 26.06.2020 ora 13,00 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1) Aprobarea modificării Organigramei Societății, aprobate prin Hotărârea nr.21/03.11.20 14 a Adunării Generale a Acționarilor (modificată prin Hotărârile nr.14/2015, nr.26/29.102015, nr.O2/O3.02.2016, nr. 17/28.07.2016, nr. 19/31.08.2017, nr. 12/24.09.2018 și nr.5/17.04.2019), prin modificarea structurii organizatorice a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe compartimente: Compartiment Juridic, Compartiment Financiar-Contabil și Compartiment Tehnic, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 2) Diverse.

 • 3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE UX1A1.Ă ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților iegale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

  Cu mulțumiri,  f comartjsadbxo

  T *4(0) 0359.889.38J

  r- f<j«w>9.4oa.8*3

  W www.adio.ro