Hotărârea nr. 509/2020

privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.380 mp cu societatea Hyper Line Consult S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare

asupra terenului în suprafață totală de 3.380 mp cu societatea Hyper Line Consult S.R.L.

Analizând referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 292.112 din 22.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 292.124 din 22.06.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de proprietar, Actul de constituire a! dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare, asupra terenului în suprafață totală de 3.380 mp, de sub nr. cadastral 202739, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 202739 a localității Oradea în favoarea societății Hyper Line Consult S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II și Contractul de administrare si de prestări servicii conexe nr.,

Având în vedere adresa societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 645 din 19.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 291.690 din 19.06.2020,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin. (3), lit. g) din O.l/.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art.1. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, să încheie cu Societatea Hyper Line Consult SRL, în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Contractul de administrare si de prestări servicii conexe nr. _______________/__________________________

Art.2. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II, sa încheie in numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar, Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 3.380 mp, nr. cadastral 202739 categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 202739 a localității Oradea în favoarea Societății Hyper Line Consult SRL, în calitate de Rezident al Parcului Industrial Eurobusiness II, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se mandatează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness II ca pe durata constituirii dreptului de superficie să încaseze de la Rezident, în numele și pe seama Municipiului Oradea, atât prețul superficiei (redevența), cât și orice alte sume izvorâte din Actul de constituire a dreptului de superficie (inclusiv accesoriile), fără obligația Administratorului de a restitui Proprietarului sumele achitate de către Societatea Hyper Line Consult SRL în temeiul Actului de constituire al dreptului de superficie.

Art.4. Se mandatează Directorul General al Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele si pe seama Municipiului Oradea, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.380 mp, nr. cadastral 202739, categoria de folosință curți construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 202739 a localității Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •   Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 509


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „percm*