Hotărârea nr. 508/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)

România Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 Iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 291.918/22.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 291.922/22.06.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus Consiliului Local mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru" \n cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 639 din 19.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 291.634 din 19.06.2020 (anexa nr. 2),

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin, (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru" în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală SA..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   societatea Administrația Domeniului Public SA.

 • •   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

  Chiană LaurentiOradea, 25 iunie 2020
Nr. 508

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi .pentru". 5 voturi .împotrivă’. A voturi Jib


www oradea.ro

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 2S.06.2020, ORA 25,30

p£ sEzJauÂftjTj


AGENȚIA DE DEZVOL1AHE LOCALĂ ORADEA SA


I LOCALĂ ORAqea S.Â.

z^3-^-LunaO^ ../o


4XjU

W* «*'«'*> ««Hr'iv im*#*


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 4! 0209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiu! Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2(108, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734C55

Capitel social subscris și vărsat de 18.51 9.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DUIUĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVID ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștei 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 {Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv ai Societății, cu art.113^ &rtLZl din teșea societăților ar. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporali vă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/20U),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.1G2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr3/23.I020l4 a Adunării Generale & Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nn70/t8.06.2(l20 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (4GEA) pentru data de 25.062020 cu ftțqatșw de Ia o ra. 15,30.

CUI RO 247340151 jO5/28M,Jlî 11200R                          1

E contactg'aifcre

T -4(0) 035MSÎ.3H9 f «goiftîSMQeaw

W wwwjdlo.ro


SA«C A TRANSILVANIA sucvrsst Orsde>

RO84BTRWG50ia®,&K78»l

■710y5©:'irrf®s.ă<hor,5S. i’riswVfei. nr. 3, swter

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADIO convocată pentru data de 25.06.2020, ORA 15,30 fi&WRA DE&EZWOiM tflElXXALĂ ORADEA SA

/OLV

W\< «5R*"<WWTtO®BtoS


strada Primăriei nr-3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.513 din Ixgea nrJl/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății bt data de 01.05.2020 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de » « ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1.1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a unui drept de superfîeie încheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L. și autentificat sub nr.l 192/29.03.2019 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.10.2020. Aprobarea mandatarii doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L și autentificat sub nr. 1192/29.03.2019.

 • 2) (l) Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de membru fondator, Ia constituirea Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORAD EA, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

 • (2) Asociația MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA va avea sediul în imobilul situat în Oradea, Piața Rahovei nr. 1.

Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. la constituirea patrimoniului inițial al Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA în valoare totală de 1.470.500 (unmilîonpatrusuteșaptezecimiicincisute) Lei cu o contribuție în numerar în valoare de 1.400.000 (unmilionpatrusutemii) Lei.

 • (3)  Aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, în formele prevăzute în Anexele nr.l și nr.2 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

 • (4) Aprobarea împuternicirii doamnei Silaghi Teodora - Alina să semneze, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Actul Constitutiv și statutul Asociației MAKE II' IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, conform Anexelor nr-1 și nr.2 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

 • (5) Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. în Adunarea Generală a Asociaților a domnului Hcbriștcan Sebastian - Gabriel, care va participa și va vota. în numele șt pe scama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin dc competența Adunării Generale a Asociației.

 • (6) Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LtK’ALÂ ORADF.A S.A., a doamnei Silaghi Teodora - Alina în vederea exercitării atribuțiilor de Președinte/membru al Consiliului Director, conform Statutului Asociatei.

Ctil RO 24734055 U05/2814J12112008                        2                                         E.

iWKA fRA^StLVANSAsucurealaOrads:                                                                   T • A® 0355.86° 38*

RG&4BTRLKSQt2O^8Gl?Sxx                                                                  F

410100 Onaded. Bihor, sU, FVîmăneî. nr. & parîcr                                                                       W wwwjdfcro

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADIO convocată pentru dcrto de 25.06.2020, ORA 1530

AGENȚIA OE OCZVOLTARF LOCALĂ ORADEA $A

 • (7) Aprobarea alegerii Cenzorului Asociației in persoana doamnei Rădulescu Doina, expert contabil autorizat.

 • (8) Aprobarea împuternicirii doamnei Silaghî Teodora ■ Alina în vederea desfășurării procedurilor de dobândire a personalității juridice a Asociației MAKE JT IN GRADE A/REUȘEȘTE ÎN ORADEA.

 • 3) Diverse.

 • 4) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

IL Unul sau mai mulți acționați care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de ce! mult 15 zile de b data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezcatontaVreprerentoîtții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat rit sensul introducerii noufui/jjoiloc punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGEA na se vs putea ține din cauza neîndepliuirii cvorumului de

prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum ți drepturi de vot in Adunările Generale ale Acționarilor} din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de                                   ^§«£g<.8oaâLs4

Șqrie.WH                         Prerieiwd poștal 410209, Județul Bihor,

România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Prin Președinte dl FLORIN MAL

CtRRO 24734055 |KKZ2BM/12112â0fi                      3

E contaitț'âo'ta.ro

T *4ffl 03SȘ.8W38»

F »4{e>0259.498.B43


BANCA TRANSÎLVANIA îtrcursa» OrsUe»

R0849TRI00501202I>8017âxx

'"' i      P1 DEZVO L.TA RE

LOCALA oradea s a.

'e^WF~ Nr-

/DLV

Ws OflWÎ WUltWltlnt


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică

în atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv

Subiectul:   Acordarea mandatârii mandatului speria! al reprezentanților acționarilor în

Adunarea Generată a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile OJJ.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii tir. 186/2013 privind constituirea ți funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCAIĂ ORADE A S.A,

l uând în considerare Decizia nr. 70/18.06.2070 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Loca! al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 25 IUNIE 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatarii reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ. ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 25.06.2020 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 26.06.2020 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

 • 1) Aprobarea modificării, prin act adițional, a Actului de constituire a uniri drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L. și autentificat sub nr. 1192/29.03.2019 și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea TECORINDUSTRIES S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investițional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.10.2020.

Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director (icneai al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adițional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea TECOR INDUSTRIES S.R.L și autentificat sub nr. 1192/29.03.2019.

 • 2) (!) Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației MAKE IT ÎN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, înființată conform O.G. nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

 • (2) Asociația MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA va avea sediul în imobilul situat în Oradea, Piața Rahovei nr.l.

Aprobarea participării Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. la constituirea patrimoniului inițial al Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA în valoare totală de 1.470.500 (unmilionpatrusuteșaptczecimiicincisute) Lei cu o contribuție în numerar în valoare de 1.400.000 (unmilionpatrusutomii) Lei.

CUI RO 247340551305/2814/1211 2TKW                                                                         F itmtatl®a,tkuo

BANCA TRANSItVANfAsuuirwh Ol «1M                        1                                           T ■110)0357.889.309

ROM&rRuxKoramovaw                                                         r <w»0259«BflKi

«OlOOOradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter                                                                         Wwwwadfo.ro

AGENDA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

/DLO

Wp cpnn cpfJChwnJNet;


 • (3) Aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, în formele prevăzute în Anexele nr.l și nr.2 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

 • (4) Aprobarea împuternicirii doamnei Silaghi Teodora - Alina să semneze, în numele și pe seama Sodetâții AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., Actul Constitutiv și statutul Asociației MAKE II’ IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA, conform Anexelor nr. I și nr.2 care vor face parte integrantă din Hotărâre.

 • (5) Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociaților a domnului I lebrîștean Sebastian - Gabriel, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societății, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociației.

 • (6) Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociației, din partea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a doamnei Silaghi Teodora - Alina în vederea exercitării atribuțiilor de Președinte/mcmbru al Consiliului Director, conform Statutului Asociației.

 • (7) Aprobarea alegerii Cenzorului Asociației în persoana doamnei Rădulescu Doina, expert contabil autorizat.

 • (8) Aprobarea împuternicirii doamnei Silaghi Teodora - Alina în vederea desfășurării procedurilor de dobândire a personalității juridice a Asociației MAKE fT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA.

 • 3) Diverse.

 • 4) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

  Cu mulțumiri,CUI HO 7473405';! J05/2B14/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRi.Ct>503202l’80178KK

f LUHf4«.wdlaro

T *4(0) 0359.889.389

F *4(0)0259.408.863