Hotărârea nr. 507/2020

privind aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 292853/22.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 292.866/22.06.2020, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului loca) al municipiului Oradea aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea.

Având în vedere impactul excepțional al pandemiei SARS-COV 2 și importanța realizării de triaje în cât mai multe zone cu risc mare de contaminare (companii, instituții publice, restaurante, săli de evenimente) pentru a reduce riscul de răspândire a bolii.

Ținând cont de prevederile deciziei Comisiei Europene nr. 491/2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea epidemiei de COVID 19 în cursul anului 2020, prin care se permite punerea la dispoziția entităților de materiale pentru combaterea epidemiei de COVID 19.

In baza:

Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;


Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 Ministerul Afacerilor Interne,

Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020

Ministerul Afacerilor Interne,

Ordonanței Militare nr.4/29.03.2020

Ministerul Afacerilor Interne,

Ordonanței Militare nr.5/30.03.2020

Ministerul Afacerilor Interne,

Ordonanței Militare nr.6/30.03.2020 Ministerul Afacerilor Interne,


privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid


19 emisă de

19 emisă de

19 emisă de

19 emisă de

19 emisă de


Ordinului nr.313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul prevederilor art.129 alin. (2), lit d), alin. (7) lit h), art.139 alin. (1), din Ordonanța de Urgenta a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă distribuirea de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea, respectiv:

  • -   Operatorilor economici (companii)

  • -    Instituții publice

  • -   Unități de alimentație publică cu o suprafață a zonei de servire, conform autorizației de funcționare, mai mare de 50 de mp din arealul Stațiunii Turistice de Interes național și celelalte unități cu suprafața de servire de peste 300 mp indiferent de localizare

Art.2. Predarea termometrelor cu infraroșu și scanare la distanță se face pe bază de proces verbal de preluare în custodie încheiat între Agenția de Dezvoltare Locală Oradea și firmele, respectiv instituțiile publice din Municipiul Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

  • •   Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și în Regiune

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 507

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru’