Hotărârea nr. 506/2020

privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 289090 din 18.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 292209/22.06.2020, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020.

în conformitate cu:

 • •   Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. PMO 263.571/19.10.2010, nr. CAO 2173/28.01.2010;

 • •   Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitari publice;

 • •   Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2) lit. c), lit. c), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. g), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. PMO 263.571/19.10.2010, nr. CAO 2173/28.01.2010, încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A., având ca obiect actualizarea listei bunurilor aferente infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Oradea la 31.05.2020, concesionate operatorului, conform anexei ia prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează A.D.I. Aparegio să semneze în numele și pe seama Municipiului Oradea actul adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A, conform articolului 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  Societatea Compania de Apă Oradea

  Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 506


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Afin


  Hotărârea a fost adaptată cu 26 de voturi .pentru" 1 vot ,ab|inerâ"


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel ///>


  Branșament sistem de irigare r>patiî verzi IMa Ghioceilor scuar nr.2

  2443956

  1 8 6-

  9511.03

  Branșament sistem de irigare spatii verzi - P-te Independ -Centrul civic sens giratoriu - Cele 3 Crisuri

  sistem irigat cu hidrant! - scuar întors str Oneștilor slr.T Vladimirescu scuar str.Nufărului -Mc Donalds scuar P-ta 1 Dec - locomotiva de epoca scuar P-ta Independentei scuar giratie Cete trei Crisuri scuar se»s giratoriu str. Cazahan - Densuctanu

  2443957

  186.

  11843.07

  Branșament sistem de irigare spatii verzi - P-la lndepend.-Centrul civic Locomotiva de * roca

  2443958

  18 6.

  9589.41

  L

  Branșament sistem de irigare spatii verzi - P te Independ-Centrul Civic str. Avcrescu - Calea Ciurului

  2443959

  1.8.6.

  9260 56

  Rețea HWranfi ■ Parc 22 Doc.

  2443960

  1.8.6.

  65986.92

  Branșament sistem de ii 'jare șpa-i verzi - str Lacul Roșu -jiarc

  2443961

  1 8.6.

  10339.18

  Branșament sistem de rrigare spatii verzi • Parcul Iraian - Parc Prefectura

  2443962

  18.6.

  11339 97

  Branșament sistem de ngare spatii verzi - str.Ogorului - DN 76 ( sens qtratoriul

  2443964

  18 6.

  11817.05

  Branșament sistem de ingare spatii verzi - str.Ogorului - colt cu str Nufărului

  2443965

  1.8.6.

  11817 05

  Branșament sistem de irigaie spatii verzi • B-dd Dacia senar contrai bloc C1

  2443966

  1.8.6.

  12606.57

  Branșament sistem do irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central Wog D4

  2443967

  1.8.6.

  12606.57

  Branșament sistem de irigare spatii verzi - B-dul Dacia scuar central bloc D1

  2443968

  186

  12606.67

  Branșament sistem de irigare spatii verzi - B dul Dacia scuar central btoc B2

  2443969

  186.

  12606 57

  Branșament sistem efe irigare spatii verzi - B-dul Dada (Oeoebal -sens giratoriul

  2443970

  1.8.6.

  12606.57

  Branșament sistem de irigare sj>atn verzi - str. Teiului -parc

  2443971

  1 8.6.

  13100.77!

  Branșament sistem do irvjare spnar verzi ■ Parc Pclofi

  2443972

  1 8 6.

  13978.15!

  Branșament sistem de irigare «radi vaca - Pan: Seteus

  2443973

  1.8.6.

  22923.41 i

  Branșament sistem de ingare spatii verzi - str Cazaban-parc Sala Sporturilor

  2443974

  186

  25446.84

  Branșament sistem de fc'nw- apatii verzi - Parc Liniștii

  2443975

  1.8 6.

  28030 031

  I antena arteziana - P-te F erdrnand/ strAtty L ndre - tenga WC public

  2443976

  1 8.1.

  29861.64

  Rețea hrdranti Parc l inisti

  2443977

  1.8.6

  38212.46

  Canalizare pluviala - str. Navlyitorifar

  dnrtin.val-invest nr.irw

  102941

  2444221

  1.8.7.

  454529.37

  Canalizare pluviala - str Coralilor

  dimin. valinvest nr in-

  .102746

  2444222

  1.8 7.

  156536.62

  Canalizae&uvtala str Maciesulur

  rflmln valinvest. nr.mven

  ar 102907

  2444223

  1.8.7.

  110932.51'

  Canalizare pluviala zona str. Nutanjiui-MorS-lalomilei

  pt 11 alei-conducta canale gura de scurgere- 39 b carosabila placi beton 705,60 mp (buc). condt guta scurgere ’60m, cam buc.capac si rama cam transferat in iul 2015 d ol CSocn C

  areMOO m, jc, rigola 0/30/12" cta racord n vizitare^ n- 9 buc, i loc de fol

  2444252/1

  1.8,7.

  180173.13

  Canalizare pluviala -zona- de la pod str NojoriduW la str. Ghe Asactri

  defalcat din PVR 142513J13.08-2012 Realizare cat acces h Carterul Nufărul

  11 -sns de centura eJupa II lungime rețea canalizării 117 ml racorduri guri de scurgem 176 m. cămine vizitare 8 buc. guri de scurgere 22 buc

  2444275/1

  1.8.7.

  81044.16

  BRANȘAMENT APA

  ANDREI MURf®*HlM02

  2.2237111

  1.8.6.

  26.88

  Branșament eteetnr. monofazat - fantoma arteziana Parc Libertății

  rec 165182/23 07 2

  008-

  24443403

  1.7.21.

  3598 43

  Cișmea publica Parc 1 Decembrie

  rec 165182/23 07

  2008

  24443404

  1.8.6.

  2996.78

  Branșament sistem de irigații spatii verzi str. Nufărului ■ Mc Qonalds

  rec.174568/W.O7.

  >011

  24443405

  1.8.6.

  4283.51

  Branșament sistem de irigații spatii verzi str. Onestiliv/r. Vladimirescu; Penny Marketi

  rec. 174558/19.07. 2011 branșamente

  realizare

  24443406

  1.8.6.

  6934.24

  Branșament sistem de irigații spatii verzi str Cazaban -Denssuseanu ■ scuai sens giratoriul

  rec.174558i"t907.

  '011

  24443407

  1.8.6

  7439.4

  Branșament sra rt parcul din sântul CelatS - str. Grivitei

  rec. 175588/20.07.

  7011

  24443408

  186

  3348.76

  Branșament sistem de mgatâ spatii verzi Piața Independentei ijjma juniorii j_

  rec.174558/19.07.

  >011

  24443409

  1.8.6.

  3154.97

  Sistem de irigații spatii verzi H dul Dacia scuar central - tronson 1

  24443410

  1.8 6.

  14754.37

  Sistem de ingaUi spatii verzi B-dut Dacia -scuar central - tronson 2

  transferai de la loc de Gospodărie Comunala cf 4 la contractul de d«

  folosința

  in| adrtionat

  kioare

  24443411

  1 815.

  24730.52

  Sistem de irigații spatii verzi B-dul Dacia -scuar central - tronson 3

  24443412

  1.8.6.

  16284.36

  TOTAL

  50172.321

OBIECTE DE INVENTAR

TOTAL


Nr.CH.              ■

1

Branșament sistem de irigare spatii verzi Calea Borșului * Parc Industrial

CAO 08289

buc

1488.57

2

Cișmea publica Bld. Dacia - Muzeu Tarii Crisurilor

CAO 05188

buc

942.82

3

Cișmea Publica Piața Ferdinand coli cu strada Madach Imre

CAO 05041

buc

308.29

4

Cișmea publica Parcul 22 Decembrie

CAO 08277

buc

1106.7

5

Cișmea publica Parcul 22 Decembrie

CAO 08278

buc

1106.7

6

Cișmea publica Parcul 22 Decembrie

CAO 08279

buc

1106.7

7

Cișmea publica Parcul 22 Decembrie

CAO 08280

buc

1106.7

8

Cișmea publica Parcul 22 Decembrie

CAO 08281

buc

1106.7

9

Cișmea publice Parcul Aleea ștrandului

CAO 08286

buc

1203.73

10

Cișmea publica Parcul Liniștii

CAO 08272

buc

1011.5

11

Cișmea publica Parcul liniștii

CAO 08274

buc

1011 5

12

Cișmea Publica Parcul Nicolae Balcescu

CAO 08268

buc

308.29

13

Cișmea Publica Parcul Nicolae Balcescu

CAO 08269

buc

308.29

14

Cișmea publica Parcul Petofi

CAO 08283

buc

1165.58

15

Cișmea publica Parcul Petofi

CAO 08285

buc

1165.58

16

Cișmea publica Parcul Seleus

GAO 082B7

buc

1723.6

17

Cișmea publica Parcul 1 ralan - Parc Prefectura

CAO 08288

buc

1203.73

18

Cișmea publica str Cazaban Liceul Don Orione

CAO 08284

buc

1723.6

19

Cișmea publica str. Cele 3 Crisuri - Aleea Gojdu

CAO 08291

buc

1608.85

20

Cișmea publica str. Constantin Noica - str. Nufărului

CAO 08293

buc

1608.85

21

Cișmea publica - str. Decenal - str. Primăriei

CAO 08294

buc

1608.85

22

Cișmea publica * str. Dimitrie Cantemir - Statuie Cantemir

CAO 08292

buc

1608 85

23

Sistem irigație - spatii verzi - str. Transilvaniei - B-dlu Dacia

CAO 08275

buc

1085.64

26619.62

Proiecte - Compania de Apa

Hr.crt.

. ■

Denumii

1

Rețea apa - Vulturul Negru

40042.43

2

Branșament apa - Vulturul negru

008229

108848.26

3

Canal menajer - Vulturul negru

008230

21393.67

4

Racord canal menajer - Vulturul negru

008231

111089.29

5

Canal pluvial - Vulturul negru

008232

25152.38

6

Rețea alimentara - Parc Industrial 1

007606

1287594.04

7

Canalizare menajera - Parc industrial 1

007607

1921627.61

8

Canalizare pluviala - Parc Industrial 1

007608

8066348.24

9

Rețea alimentare cu apa - Parc industrial 1

008236

324674.19

10

Canalizare Mmenajera - Parc Industrial 1

008237

819397.4

11

Canalizare pluviala - Parc industrial 1

008238

2832090.11

12

Rețea alimentare apa - Fântâni Piața Unirii

011115

16161.46

13

Fantana arteziana Piața Unirii

011116

640739.54

14

Fantana arteziana Piața Unirii

011117

640739.54

15

Fantana arteziana Piața Unirii

011118

620070.52

16

Fantana arteziana Plata Unirii

011119

620070.52

17

Set pompe rccirculare + pompa sumersibila

011120

4806.24

18

Set pompe recirculare + pompa sumersibila

011121

4806.24

19

Set pompe recirculare + pompa sumersibila

011122

4806.24

20

Set pompe recirculare + pompa sumersibila

011123

4806.24

21

Distribuitor Inox

011124

9572.8

22

Distribuitor Inox

011125

9572.8

23

Distribuitor Inox

011126

9572.8

24

Distribuitor Inox

011127

9572.8

25

Dozator automat chimicale - Plata Unirii

011128

6138

26

Dozator automat chimicale - Piața Unirii

011129

6138

27

Dozator automat chimicale - Piața Unirii

011130

6138

28

Dozator automat chimicale - Prata Unirii

011131

6138

29

Echipamente hidraulice - Piața Unirii

011132

3348

30

Echipamente hidraulice - Piața Unirii

011133

3348

31

Echipamente hidraulice - Piața Unirii

011134

3348

32

Echipamente hidraulice - Piața Unirii

011135

3348

33

Sistem automatizare hidraulica fântâni • Plata Unirii

011136

31033.1

34

Sistem automatizare hidraulica fântâni -Piața Unirii

011137

31033.1

35

Sistem automatizare hidraulica fântâni -Piața Unirii

011138

31033.1

36'

Sistem automatizare hidraulica fântâni -Piața Unirii

011139

31033.1

37

Tablou electric alimentare fântâni - Piața Unirii

011140

4464

38

Pompa + filtru de nisip - Piața Unirii

011141

5859

39

Pompa + filtru de nisip - Piața Unirii

011142

5859

40

Pompa + filtru de nisip - Piața Unirii

011143

5859

41

Pompa + filtru de nisip - Piața Unirii

011144

5859

42

Set control irigații

011146

5380.95

43

Sistemul de irigare - Piața Unirii

011147

149024.58

TOTAL

18497937.29