Hotărârea nr. 505/2020

privind modificarea H.C.L. nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

privind modificarea H.C.L. nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 290028/18.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 289944 din 18.06.2020 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea H.C.L nr. 597/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 827/2017 pentru aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea.

Prin sentința civilă nr. 372/CA/2019 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 351/111/2019 în ședința publică din 25.04.2019, definitivă prin decizia civilă nr. 710/CA/2019-R pronunțată de Curtea de Apel Oradea în ședința publică din 25.09.2019 s-a anulat în parte H.C.L. nr. 827/28.09.2017 privind aprobarea regulamentului privind stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea. Mai exact, instanța a anulat în parte în mod definitiv art. 4 și 7 din Anexa la H.C.L. nr. 827/28.09.2017, cu consecința excluderii din lista operatorilor economici destinatari ai actului administrativ a societăților care au ca obiect de activitate principal comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, cod caen 4773.

Având în vedere:

  • •   HCL 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

  • •   HCL nr. 597/2018 privind modificarea HCL nr. 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

Luând în considerare prevederile art. 6,10 si art. 12 din Ordonanța nr. 99 din 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,

Având în vedere punctul 1 si 6 din H.G. nr. 333 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,

în baza art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 21 din 1992, republicată, privind protecția consumatorului,

Ținând cont de art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

în temeiul punctul 167 și 168 din H.G. nr. 1 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal,

în conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. {2} lit. b), alin. (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.l. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea, în sensul introducerii unui nou articol:

„Art- 25. Prevederile art. 4 și 7 din prezentul Regulament nu se aplică agenților economici care au ca obiect de activitate principal comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate, cod caen 4773.”

Art.ll. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează Direcția Economică și Poliția Locală Oradea.

Art.lll. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Instituția Prefectului - județul Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea;

  • •  Direcția Economica

  • •  Direcția Juridica

  • •  Poliția Locală Oradea

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 505

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentîu Alin


Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru', 5 voturi „abținere'