Hotărârea nr. 504/2020

privind modificarea H.C.L. nr. 288/2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea prin H.C.L. nr. 1282/2018

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 288/2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entităti din domeniul ITîn municipiul Oradea

prin H.C.L. nr, 1282/2018

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 290611/19.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 290614 din 19.06.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea modificarea H.C.L. nr. 288/2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT, Prin H.C.L. nr. 288/27.04.2020 a fost aprobată reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 7.931 lei, pentru clădirea utilizata in domeniul IT proprietate a S.C. DACOR EXIM SRL în Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25.

Prin punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 75/2020-R, pronunțată în dosarul nr. 4421/271/2018, valoarea de impozitare a clădirii pentru anul 2020 se modifică, devenind 879.141 lei, impunându-se, astfel, recalcularea facilității fiscale pe anul 2020 pentru imobilul utilizat in domeniul IT.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. I, din Legea nr. 227 72015 privind Codul Fiscal,

în baza H.C.L. nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entități din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art. 139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 288/2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL în sensul reducerii impozitului pe clădire datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2020 cu suma de 5.055 lei pentru clădirea utilizată în domeniul IT proprietate a SC DACOR EXIM SRL în Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică,

  • •   S.C. DACOR EXIM SRL, prin grija Direcției Economice

  • •   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 504

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru'