Hotărârea nr. 503/2020

privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 291.624 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 291.630/19.06.2020, întocmite de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de adresa nr. 7.554 din 18.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 291.402 din 19.06.2020 și de nota de fundamentare nr. 7.552 din 18.06.2020 (anexa nr.2), înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

în conformitate cu prevederile:

 • •   OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiaro la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • •   Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

 • •   Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • •   Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 • •   ari. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129, alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" modificările menționate la art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • •       Primarul Municipiului Oradea

 • •        Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •      societatea Termoficare Oradea SA

 • •       Direcția Economica

 • •       Direcția Tehnică

 • •      ADI Termoregio

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 503

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru'TtRMOFICAR* ORADEA S.A.

1 8 m 2020


PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2020


DiiKtol


1 - ' '                                    Ț'-’-fÂ'

1 E2i::


Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 11Ț PT 113. PT 116_______________________________________

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie i


Extindere rețea termică primară între str, Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom t PI +Executie)_________________________________________________________________


Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)________________________________________

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bradu (1 xecutie)__

Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3, (PT+executie)


Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT + execuție)_____________________________________________________________________

Extindere rețea termica primară pe str. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei, AD

Xenopnl (PT+executie)________

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT -^execuție)


900.00               0.00


5,538.00               0.00


100.00


18.71


144.00


26.00


3.00


15.00


240.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


5,538.00


100.00


18.71


144.00


26.00


3.00


15.00


240.00


900.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


10

Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5 (PT+execuție)

11

Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand cu posibilitatea racordării Ia această rețea a tuturor imobilelor riverane (PT + Execut ie j

12

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT + Execuție)

13

Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6 (PT + Execuție)

14

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

15

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Grădiniță 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)

16

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană Ia nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformariila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - (Obiectul 7, parțial - tronsonul cuprins între căminele CV7 - CV6)

17

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului (PT + Execu(ie)

18

Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom -Etara 2 (Actualizare DG + Execuție)

> 19

Modernizare clădire si instalații la PT 710 (PT4-Execuție)

_

B Ucrări noi

1

Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare (Actualizare DG+PT+Executie)

2

Construire magazie de materiale si piese de schimb < PT + Execuție)

3

Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice (PT + Execuție)

4

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a III-a - Racord Ia PT 406, situat pe Aleea Ștrandului, (Obiectul x, parțial - tronsonul dintre str. General H. M. Berthelot și Parcul I.C. Brâtianu, Oradea)      ____


j SH -=.          -

S*B''

r«spi]srav^*.vx..

•.••(Pil

ÎjL"? 1     ■ ■ ■*’4 n1

2

3

4

5

, <•":

Lulîi^hr. t\.i îîr.vJâ-^’

L>‘-,

240.00

0.00

240.00

0.00

730.00

0.00

0.00

730.00

213.00

0.00

213.00

0.00

73.00

0.00

73.00

0.01)

146.00

0.00

146.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

1,037.00

0.00

0.00

1,037.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

664.39

0.00

440.00

224.39

15.11

0.00

15.lt

___________________<L£«2

10246.02

2,500.00

400.00

;     7.346.02

1,554.98

0.00

0.00

1,554.98

2,500.00

2.500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

400.00

0.00

400.00

0.00

peiuinure                           X- ;         fpx r.      '. T

1

5

Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar si Andrei Saguna (PT + execuție)

6

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (PT + execuție)

7

Racordare la S ACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (PT J-execujie)

8

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (PT+Execuție)

CAfeCM.0Mi;sw..5iP.0iețl<-                   ___________.

1

Evacuarea anelor pluviale si menajere de pe platforma CET Oradea (SF)

2

Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producțiilor si consumurilor de energie electrica (SF)

3

Reabilitarea instalației tehnologice din statia de tratare chimică a apei (SF)

4

Extindere rețea termica primară pe str. Oneștilor - 3 imobile (SF)

5

Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu (SF)

6

Extindere rețea termică primară pc str. Parcului si str. I.H. Râdulescu (SF)

7

Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106(SF)

8

Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Episcop luliu Hossu nr. 37

(SF)____ ____ _ ________

9

întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SF)

10

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori la rețea termică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Depoului și Izvorului (DALI)

’ 11

Dezafectare PT 721 si PT 708 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

12

Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 ( DALI)

13

Modernizarea PT 303 si a rețelelor termice aferente {SF)

14

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 100 (SF)

_15j

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aff 'iite PT 105 iSl )   ____

0.00

0.00

201.64

230.54

___

V» w

225.00

45.00

45.00

0.00

~____O*

30.00

30.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

------          0.00

8.40

8.40

0.00

0.00

— -

8.40

8.40

0.00

0.00

____*__

8.40

8.40

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

42.05

42.05

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

"        0.00

12.61

12.61

0.00

0.00


185.65


0.00


0.00


185.65


201.64


___ ___

16

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

17

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 121 (SF)

18

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

19

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 126 (SF)

20

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

21

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF ]

22

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

23

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF )

24

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

25

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 831 (SF).

26

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 833 (SF)

27

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

28

Instalație de producere a energiei termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)

29

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii i SF)__

30

Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic ț SF ■

31

Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seleuș (SF)

32

Extinderea rețelei termice de transport ne strada Szidifeti Ede r SF)

33

Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin

34

Extindere rețea termică primară în zona parcului industrial str. Ion Mihalache

35

Modernizarea sistemului de termoficare în com. Sânmartin (SF)

36

Modernizare si extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

37

Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

38

Extindere fetea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigore Moisil si str. Romulus Guga (SF)

r’ { TI b if 1 ilî J  f ‘ VA }•

Lifflaifhii vs s • 1' <„ții r, i ..&i v v.

|

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

0.00

14.29

14.29

0.00

0.00

42.02

42.02

0.00

0.00

12.61

12.611

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

.’Ai'-ruv.--'* r <<d                   4                         i -?■■-. -.Cfr/jL-                           a?‘Lj '.' "• ‘        .-■''?-J ••’■' .

■ *

$

■-1^

ii !v!\

W“”d-

__________ i

HdiEtâî Jm5;Uh1 iwifi?; ‘ - -.ig& &-■i-vt’.s!              £«ii ’ 3?ww» ■     ■'■ j >•»•’ ii • ’ -1

wei i;B3sh.t<wț-              1 Ji/r. 5;                            ?- •

î . '*■ 1. - A* 'jj<<"'j         /?■

4 ... y

39

Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga(SH

12.61

12.61

0.00

0.00

40

Extindere rețea termică de transport [ie str. Sf. AiK’Stol Andrei i SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

41

Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nrl88-193 si str.

J. Gutenberg nr. 6-8 (SF)

12.61

12.61

0.00

0.00

42

Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PT 702 (SF)

20.00

20.00

0.00

0.00

43

Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str. Alexandru Donici (SF j

25.00

25.00

0.00

0.00

44

Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoficare Oradea de pe amplasamentul Calea Borșului nr. 23 - Faza SF

200.00

200.00

0.00

0.00

45

Extindere rețea termica si realizare racorduri la consumatorii de pe Sos Borșului între cămin C2 si SC Mobila Alfa (reactualizare SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

46

Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vavilov (reactualizare SF)

6.72

6.72

0.00

0.00

47

Racordare la SACET bloc P4 b situat (ie str. Oneștilor < SF »

8.40

8.40

0.00

0.00

48

Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe str. Jean Calvin nr. 2A (SF)

8.40

8.40

0.00

0.00

49

Reamenajări alei pietonale, parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediul Termoficare Orarco, Calea Borșului nr. 23 (DALI)

100.00

100.00

0.00

0.00

50

Reactualizare SF "Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

0.00

5.00

0.00

51

Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

0.00

5.00

0.00

52

Reactualizare SF "Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

5.00

0.00

5.00

0.00

53

Reactualizare SF "Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel Lazăr si Andrei Șagima"

5.00

0.00

5.00

0.00

54

Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 puncte termice"

3.00

0.00

3.00

0.00

55

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății intre str. losiv Vulcan si Parcul Traian"

56

Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

57

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF)

58

Modernizare rețele de distribuție a energici termice aferente PT 610 (SF)

59

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

60

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

61

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

62

Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare (DALI)

63

Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str. Branului, circuit intermediar (DALI)

64

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2017

65

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018

66

Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

67

Demolări construcții neutilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aflate în domeniul public (PT)

68

Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 in zona Poarta 2 CET (SF)

69

Bretea de legii tuia intre Magistrala 1 si Magistrala 3 (SF)

70

Audit energetic complex al SACET Oradea

71

Modernizare instalații PT 605 si a rețelelor termice aferente (SF)

72

Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural. (SF)

73

Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecăm sului (SFi

2S u..ii ?lU»

jfȚlrir;i jiy.X};

j            2

5.00

0.00

———

5.00

———^L———_J

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

21.00

21.00

0.00

0.00

21.00

21.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

130.00

100.00

30.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

74

Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termoficare Oradea

75

Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului ISF1

76

Extindere rețea termică de transport pe str. Cevrat - Eiapa 2 ISF)

77

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)

78

Extindere rețea termică de transport în Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)

| 79

Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic ț.SF)

80

Extindere rețea termică pe str. Morii i SF)

r si

Extindere rețea termică de transport ne str. Sf. Apostol Andrei nr.24B (SF)

82

Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Vladimirescu (SF)

83

Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.} (DAU)

84

Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic < SF)

85

Modernizare rețele termice aferente PT 420 (SF)

86

Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini-punctelor termic (SF)

87

Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (reactualizare DALI)

88

Soluție alternativă pentru alimentarea cu energie termică și electrică a imobilului cu destinația „Centru de cazare temporara” situat pe str. Moreni nr.2 < SF)

89

Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea Blocului 1 existent (Actualizare SF)

90

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2019

91

Centraîa termica geotemiala in incinta obiectivului ..Grădina Termală losia” (SF)

C. Alte Oicltuieli -Ltehirr                 L _     "               <

1

înlocuire secțiune caldă ITG

2

Sistem supraveghere video

7/0

r '.VAI'*1'

i < <’ p ■ fei ia Ffll l'A’.-A 1j ’ ■-tini i le c ■ <’ ui i J A '. A}' ■' ■■

iii® iB

______

3

Minipunct termic cu acumulate, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum <3 buc)

61.00

61.00

0.00

0.00

4

Aparate de laborator chimic

177.00

177.00

0.00

0.00

5

Extindere centrala telefonica

44.00

44.00

0.00

0.00

6

Stație de încărcare electrică (1 buc. - furnizare cu montaj)

25.00

25.00

0.00

0.00

7

Achiziție active Electrocentrale Oradea SA

200.00

200.00

0.00

0.00

8

Sistem integrat de managementul inireprinderii

154.22

154.22

0.00

0.00

9

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețelele de transport și distribuție energie termică

25.00

25.00

0.00

0.00

10

Sistem software pentru manaRementul tipăririi

64.60

64.60

0.00

0.00

11

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra ontica)

38.40

38.40

0.00

0.00

12

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

5.00

5.00

0.00

0.00

13

Grup electrogen trifazat, cu aparat de sudură

29.41

29.41

0.00

0.00

14

Echipament pentru postizolări termice __

9.00

9.00

0.00

0.00

15

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

40.00

40.00

0.00

0.00

16

Mașina de Râurit cu carotă umedă si uscată de la 50 la 110 mm

4.20

4.20

0.00

0.00

17

Contor de energie termică (100 buc.)

200.00

200.00

0.00

0.00

18

Debitmetre ACC cu releu reed

40.00

40.00

0.00

0.00

19

Sursa reglabila

2.10

2.10

0.00

0.00

20

Stand calibrate traducătoare presiune

34.45

34.45

0.00

0.00

21

Calibrator pentru manometre si traducătoare Presiune portabile

18.49

18.49

0.00

0.00

22

Calibrator termorezistenta si termocunle

8.82

8.82

0.00

0.00

23

Cititor optic

2.50

2.50

0.00

0.00

24

Aparat de sudura

10.00

10.00

0.00

—   Q.00

25

Pompa de zugraviț

9.00

9.00

0.00

0.00

26

Schela metalica (suprafața)

12.00

12.00

0.00

0.00

27

Trusa PEX

8.00

8.00

0.00

0.00

28

Convertizoare frecventa (2 buc)

40.00

40.00

0.00

0.00

29

Aparat de aer condiționat I5buc+1 buc)

20.00

20.00

0.00

0.00

30

Mobilier la laborator________ _     _ _    ___

40.00

_____________40.00

0.00

0.00

R/Q

31

■ - ■■,. ■ ■■ ' ij: n-n . t i 5 . m ••                                                              .           -          <■ •                              ,

Achiziția si montajul unei instalații de stocare sitransvazare a acidului clorhidric

wtwaai

—2 ——

70.00

f • ’/Z. lS- . V1^1-,^.. f ~3

70.00

S»irtvdv ltofiirt>»fe <

• j *

H.-sW’V

4

0.00

’Jf- o

g

- M

32

Sursa de tensiune reglabila

5.00

5.00

0.00

0.00

33

Reinoire licența software trianuale Veeam backup and replication+ Veeam One

30.00

30.00

0.00

0.00

34

Reinoire licența anuala aplicarie software INTERSOFT DEVIZ PROFESIONAL ANTREPRENOR

5.00

5.00

0.00

0.00

35

Licențe Microsoft Office

30.00

30.00

0.00

0.00

•56

Reinoire licențe software trianuale VMWare vSphere

50.00

50.00

0.00

____M

37

Echipamente 1T

215.00

215.00

0.00

0.00

38

Autoturism 5 locuri (2 buc)

80.00

80.00

0.00

0.00

39

Debitmetru apă uzată DN 15Q ■ 1 buc)

5.00

5.00

0.00

__________ 0.00

40

Mesiiohmetru digital

3.00

3.00

0.00

0.00

41

Dispozitiv de manipulat sarcini

10.00

10.00

0.00

0.00

42

Debitmetru ultrasonic Portabil

35.00

35.00

0.00

0.00

43

Minibuldoexcavator

230.00

230.00

0.00

0.00

44

Autobasculanta 5.5t

265.00

265.00

0.00

0.00

45

Cameră cu termoviziune

35.00

35.00

0.00

0.00

46

Macara portal mobila, demontabila. sarcina 3t

40.00

40.00

0.00

0.00

47

ScftiiCf pentru detecția fclwii1 buc. )________________________________________________

20.00

20.00

ojq

_______02


Șef Departament Dezvoltare ing.Necu anei Ionel
Q/fi