Hotărârea nr. 502/2020

privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 288288 din 17.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 288295/17.06.2020 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

în conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2020 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Apă Oradea S.A. ca urmare a modificării Programului de investiții.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea SA

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   A.D.I. Aparegio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Chtană Lăurerițin Ali&

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 502

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru", 5 voturi .abținere"


SC COMPANIA DE APA SA ORADEA COMPARTIMENT TEHNIC

Varianta 2


PLAN DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 - ORADEA

mii lei

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

----~

PIsji2020

Sursa de finanțare

Surse CAO (fara TVA)

Buget

Local Oradea IM TVA) .

Buget de Stat

împrumut BERD

Fonduri

Coeziune

0

1

2

3

4

. 5

6

..........

Total General Oradea

72,841

26,408

16,593

6,648

2,090

20,302

A. Lucrări in continuare

60,556

15,685

15,831

6,648

2,090

20302

i 1

Datorie externă pentru BERD, BERD III ~ taxe, comisioane, dobânzi

9,840

9,840

w-

Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apâ și apă uzată in județul Bihor - F. Coeziune

23,540

5,870

2,090

15,580

3

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 'udetul Bihor in perioada 2014-2020

5,500

778

4,722

4

Taxe avize de execuție a lucrărilor de extindere rețele, reabilitare, modernizare, reț aratii rețele tehnico-edilitare - F. Coeziune

5,520

5,520

5

Deviere rețele edilitare pasaj Mag berii

555

555

6

Extindere rețea de apa si canalizare menajera str. Gite Pitut tronson cuprins intre str. Macului - calea Bihorului

30

30

7

Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului la zona Depou CFR

660

660

8

Statie de pompare ape pluviale II si branșament electric pe str. Cafea Bihorului

4,100

4100

9

Proiectare și execuție lucrări „Relocarea rețelelor de apă. canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseu! noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor din municipiul Oradea, județul Bihor”

2,580

2,530

Nr.

Cri.

> >—— ■ ■■>. ■■■                         , lR—„ «.1. ■ i» UT. M. *>                                O »■*-.H          *

Denumire lucrare

0

1

10

Proiectare și execuție lucrări „înlocuire și extindere rețea apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi (Cântărețului, Ciucașuhti, Dealului, Drumul Hotarului, Moviliței, Valea Frumoasă) din cartierul Episcopia Bihor

11

Proiectare și execuție lucrări .^Extinderea și relocarea rețelei de apa, rețelei de canalizare menajera și rețelei de canalizare pluviala pe str.: Emile Zola, Emil Cioraii, George Bacovla, Victor Papilian șiDenls DIderot, mun. Oradea

12

Extindere rețea apa si canalizare menajera pe str. Ion Irlmescu

13

Reabilitare rețea canal menajer Str. M. Kogainiceanu BL.l-l/b

14

Reabilitare rețea apa si canal menajer, phivial str. Dambovitei de la intersecția cu str. C lujului spre fosta fabrica de ulei

S5

Execuție subtraversare prin foraj orizontal dirijat

J6

Racorduri si branșamente asfaltari

B. Propuneri investiții noi

—.................. 1 ■’ ■ 1

3

înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Aleea Emanuil Gojdu și str. SamullMicu Klein, municipiul Oradea

4.

Stație de pompare apă potabilă Calea Clujului, pentru cartierul Tineretului

Reabilitarea și refuncționalizarea turnului de apă din Oradea, str. Lacul Roșu

Sursa de finanțare

Plan 2020

Surse CAO țfaraTVA)

Buget

Local

Oradea (cu TVA)

Buget de ;

Stat

T                  i

împrumut

BERD

Fonduri

Coeziune

1

3

4

5

6

7

2,425

2,425

3,945

3,945

700

700

246

246

590

590

290

290

35

35

7^024

6,262

762

0

0

0

512

512

150

150

5

s

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Pian 2020

... ...______ „Smwteftawsaw _         .....J

SurnCAO (Abt TVA)

Buget Locui

Oradea fălim

Buget de Stat

■ ■

împrumut

BERD

i______]rr----rr-t-4

Fonduri CoezlBBt

0

1

2       .

7 3

4

6

4

Rețea de canalizare pluviala în Parcul Induștristl IH de pe str. Uzinelor din Mim. Oradea SF

25

25

•5

înlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihateclre în Pâf dai Industrial Eorob&siatss l, municipiul Oradea

50

50

6

Reabilitare 14 SH înlocuire tablouri automatizare te grupuri de pompare apa potabila Grundfos Hydro 2000

260

260

7

Static de pompare ape uzate menajere si branșament dec&te pe sțr.

Rozmarinului, Siulsndrei

450

4S0

i

.8

Reabilitare rețea de apa su. Sextii Pușcărie si rețea canalizare mergere str, Ulmului, str 3ean teures (intersecție cu D. Csntetnir), str, P-eul I.C. Braiîsnu

157

457

4

Lucrări de amenajare spatii verzi, intersecția B-dsiiliăCsii/B-du! Deeebak «sas giratoriu

is

1'5

10

ÂuiomBtizarea fluxului tehnologie prin sistemul SCADĂ

?5

75

> îl

Realizare PT, DDE, Documentații avize. Documentație Tehnici pentru obținere Autorizație de construire, realizare Dccumantariece Atribuire pentru lucrurile CL SR frestde executat) in focalitante Sintwidre!, Patera. Girisul de Cris si Tariaft, asistenta tehnica din partea proiectantului

3*

30

12.

Servicii de audit Fazarea proiectului 'Extinderea Bt modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata kt județul Bihor"

20

20

Nn

Crt.

Denumire lucrare

0

1

13

Servicii de supervizare a lucrărilor nefinalizate din cadrul proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bihor" finanțat prin POS Mediu (2007-2013)

14

Servicii de supervizare a contractului de lucrări

CLI 1R2 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, în zone de sud-est a mun. Oradea”

15

Modificarea programului SCADA SIEMENS de la dispeceratul uzinelor și de la Uzina 5

16

Reabilitare, intercalare si extindere rețele de apa str. Calea Borșului si str. Uzinelor

17

Reparații instalații încălzire centrala la Laborator Apă Uzată

18

Proiectare si implementare sisteme de securitate obiective CAO

înlocuire rețea canalizare pluvială și SPAP cu branșament electric pe str. Sania Petersburg

20

Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului

21

Stație de Pompare Apă Potabilă și branșament electric pe str. Ion Bogdan

22

Execuție statîe de repompare apa potabila si branșament electric pe str. Piersicilor

23

Proiectare și execuție lucrări ..înlocuirea rețelei de apă, rețelei de canalizare menajeră ți rețelei de canalizare pluvială Piața Tineretului, mun. Oradea

24

Managementul documentelor

25

Stație pompare ape uzate str. Coriolan Hora

Pian 2020

Sursa de finanțare                   j

Surse CAO

(fara TVA)

Buget

Local

Oradea icuTVAi

Buget de Stat

împrumut' BERI)

Fonduri î

Coeziune |

2

3

4

5

6

122

122

177

177

15

15

500

500

3

3

30

30

10

10

605

605

90

90

196

196

1,900

1,900

55

55

50

50

Nr.

Crt.

i

Denumire lucrare

Plan 2020

Sursa de finanțare

........... 1

Surse CAO

(fara TVA)

Buget

Local Oradea țcuTVAt

Buget de Stat

împrumut

BERD

Fonduri Coeziune

0

1

3

4

5

6

7

26

Extindere rețea apâ și canalizare menajera cu stație de pompare ape uzare menajere și branșament electric pe str. Viorelelor din localitatea Tăria ti, iud. Bihor

225

225

27

Prelungire conducta PP Dn 500 canalizare pluviala, Aleea Ștrandului

105

105

28

Refacere fațade si hidroizoîatii la SC Companie de Apa Oradea SA

22

22

29

Rețea canalizare pluviala Pista Ferdinand

75

75

30

Reparație sediu Transport si fațada

20

20

31

înlocuire rețea de apa pe str. Constructorilor si înlocuire rețele de apa si canalizare menaiera pe str. Simion Barnutiu

20

20

32

Extindere rețea de canalizare menajera str. Tretușului

100

100

33

Reabilitare rețele de canalizare str. Densușianu, județul Bihor (Lucrări de aducere ia cotă cămine de canalizare)

205

205

34

înlocuire rețea de apa si branșamente pe str. Ion Mhteu, str. George [Bota, str. Arturo Toscanlni si Dambovitei

450

450

35 ^Proiecte, taxe

300

300

C. Plan Dotări ORADEA+ZMO

4,461

4,461

TT, ...

1 jpian datari Oradea-’ZMO

4,461

4,461

-■r-------------

1

15.06.2020

Director General iag. Ovkliu GAVRA

Director Economic

Ec. Julianna PANOIU

Director Tehnic ing. Gheorghe POPA

Sef Compartiment ing. Radu CIURSAS