Hotărârea nr. 501/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 289963 din 18.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 289966/18.06.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

Luând în considerare:

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

 • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19,art,36, art.49, art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

yăzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin, (4) lit.a), alin. (7) lit. a), lit. c), lit. m), art.139 alin. 3) lit. a) și ale art. 291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pentru anul 2020, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 4 atașată prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.5 atașate prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă rectificarea Programului - Lucrări de întreținere, reparații, amenajări străzi, poduri și trafic rutier pe anul 2020, conform anexei nr.6.

Art.8. Se aprobă donațiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 48.311,60 lei după cum urmează:

 • -   Luxten Lighting Company SA:38.611,60 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Medetil SRL :2.500 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Smartware:7.200 lei pentru susținerea activității echipei de baschet.

Art.9. Se aprobă repartizarea la fondul de rezervă bugetara la dispoziția consiliului local a sumei de 9091,64 mii lei, conform anexei nr.1 atașată prezentului raport.

Art.10. Se aprobă diminuarea sumelor pentru obiectivele de investiții a căror sursă de finanțare o reprezintă fondul UD conform anexei nr.1 și reîntregirea fondului IID cu suma de 8.766,38 mii lei.

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea, prin grija Direcției Economice

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin grija Direcției Economice

 • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  Termoficare SA

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publica pe site-ul www.oradea.rg

  Oradea, 25 iunie 2020

  Nr. 501


  Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru", 5 voturi „al


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alia '  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


  Ionel vria


MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1


Rectificare buget local pe anul 2020

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

74667.29

92,637.50

17.970.21

Alte venituri din prestări do servicii si alte actlvitati

33.02.50

Funcționare

4,925.63

4,770.52

■165 .11

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Funcționare

•151,662.92

■121,649.67

10,013.24

Varsaminte din secțiunea de funcționare

3702.04

Dezvoltare

131,062.92

121.649.67

-10,013.25

■—-

Alte venituri pentru finanțarea seul unii de dezvoltare

36.02.47

Dezvoltare

60.684.70

51,918,41

8,766.38

Venituri din vanzama unor bunuri Aparținând domeniului . rival

39,02.07

Dezvoltare

7,474.37

7,629.48

155.11

Sumo alocate de la bugetul de stal pentru Programul 1 ernioticare

42.02.01 01

Dezvoltare

0.00

26,048.57

26,048.57

Subvenții de la bugetul dc stat pentru decontarea ctiriliiiioliloi ; ontru carantina

42.02.80

Funcționare

964.50

1,662.52

6118.02

Subvenții do la bugetul de stat către bufietel» locale pentru finanțarea aparaturii rnedicalo și echipamentelor de comunicații in umnita In salutate

42.02.16.01

Dezvoltare

616.00

008.00

>10.00

CHELTUIELI

75,005.24

92,975.45

17,970.21

CAP.51.02.01.03 Autorit executive

5,738.49

S.938.99

200.»

Alte bunuri si servicii pentru inlmlinere si funcționaro

20.01.30

Funcționare

5,738.49

5,938 99

200 50

CAP.54.02.Atta servicii public» generate

1,986.35

11,077.99

9.091 A4

CAP.54.02.05 Fond de rezerva bugetara ta dispoziția mrtoOUOIor locale

0.06

9,091.64

9,091.64

Fond de rezerva bugetara la disr ozrtia autor te l Hor locale

50.04

Funcționare

0.00

9,091.64

9,091.64

CAP.54.02.10 Servicii publice comunitare do evidență a persoanelor

1,986.35

1,986.38

6,00

Salarii de baza

10.01.01

Funcționare

1,767.30

1,727.30

■40.00

Alto drepturi salariate in bani

10.01.30

Funcționare

219.05

259.06

40.00

Cap. 61 02 - Ordine public» si siguranța naționala

1.165.00

1,66? 52

4’97,52

Cap. 61.02.60 Alte cheltuieli In domeniul ordinii public» Si siguranței do

1,165.00

1,662.52

49762

Alte bunuri si servicii. «mtiu introtinere si funcționare

20.01.30

Funcționare

1,165 00

1,662.52

497.52

Cop 65,02 Invaiamant

4.391.52

4.443 sJ

52.00

Cap. 65 02.03.01 - tnvatamant preșcolar

105.40

im 4t

41.99

Cap. 66.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr 28

7.82

5.63

-2.19

Ajutoare socialo în numerar

57.02.01

Funcționare

î IK£

fi.Oîl

-2.19

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.34

2J1

1.M

-0.53

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

i 21

1.68

-0.53

Cep. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.45

2.21

1.B8

-43-B3

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționam

2.21

1.68

-0.53

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr 46

5.6»

5,92

0.30

A uimire sociale în numerar

57.02.01

Funcționaro

5.62

5.92

0.30

Cap. 66 02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.BO

07 Jt

7321

9,00

încălzit iluminat si foită metrică

20.01.03

Funcționare

65.00

jtj.gtj

3.00

Aiutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționam

2.21

3 21

Cap 66.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr 52

2.21

1 .80

-0.41

Aiutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

2.21

1.80

ai

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.63

OM

2.19

1Ș1

Aiutoare socialo în numerar

57.02.01

Funcționare

0.68

2 19

1 51

Cap. 66.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.54

76Î

€48

-1.14

Autoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționate

7.62

6.48

-1.14

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.56

9 92

5.B2

■4.90

Autoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

9.82

5.82

-4 M

Cap 65 02-04.01 ■ fnvnlnmanr aacundar Inferai

546.22

625 50

77 29

Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar Inferior PMO

50.00

102.00

61.00

CofiMruiret) ijrăUlnițiM na nr.B1. cu echipării iniiaslujcfeiiii ecîiiCațiimaie pentru educația timpuria snțcpreșcotarâ 41 preța^rtiă in MunkîBsu OratftjH BL

58.01.01

Dezvoltară

50 00

2.00

48.00

Canslnurea gtădSniț«i noi itr.St ai sdiipama infrasftxrrturii ediiMțtwiH® pentru educația timpurie antețMașonlară și pjeșcolată in «’.tmiLfi .1 j Oractaa 8S

58.01.01

Dezvoltam

0.00

13.00

13.00

Construirea gr&Ihtței net nr.51, cu «chiparea intiasttwtarii educaționaie peni™ educnția twiw» airtopreșoalarâ și preșcolară in Mijnicțpj! Oradea

58.01.02

Dezvoltare

0.00

85.00

85.00

Cunstnjirea grâdinițai noi ne, Si, eu echiparaa «Urastniciurii educaționala pentru educația ttmpiffffi anJupr^șctHara si preșcoliaiA hi

Municipiul O'*dfl >

58.01 03

Dezvoltare

0.00

2.00

2.00

Cap. «5.02.04.01 Școala Gimnazială "loan Slavici”

95.50

97 10

1.80

Matenale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

5 50

6.00

0.50

Alte bunuri și servicii. entru înfrrnncrc funcționare

20 01.30

Funcționare

16 00

18.80

2.80

Rwaralii curente

20 02

Funcționare

6.00

4 .20

-1.80

P'Matire profesională

20.13

Funcționare

400

2.50

-1.50

A utoare sociale în numorar

57.02.01

Funcționare

84.00

65.60

1.00

Cap. 65.02.04.01 școata Gimnazială Nr. 11

65.25

66 65

1.40

■ utoare sociale in numeral

57.02 01

Funcționare

65 25

66.65

1.40

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Avram lancu ’

23 25

20-00

-J.25

Nr.

Crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Aiutoare sociale în numerar

57.02.0!

Funclîunare

?3.25

20 00

3.25

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Nr. 16

33.40

34.80

1 40

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

33.40

34.80

1.40

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Octavian Goga”

15.35

15.39

□.84

Aiutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

15.35

15 39

0.04

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Oftea Doamna"

110.44

109.04

-1.40

Reparații curente

20.02

Funcționare

82.75

72.75

-10.00

Alte obicclc* de inventar

20.05 30

Funcționare

10.00

20.00

10.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

17 69

16.29

-1.40

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Dacia"

T.34

670

-054

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

7.24

6.70

-0.54

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Szacsvay Imre"

35 32

33.B0

-0212

Ajutoare sociale tn numerar

57.02.01

Funcționare

35.62

35.00

■0.82

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Dimitrîe

Cantemlr"

29.04

3JL35

3 31

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

29.04

32.35

3.31

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Lucreția Suciu"

W-To

13.60

21 04

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

62.76

83.80

21.04

Cap. 66.02.04,01 Școala Gimnazială "Nicotae Băteeseu"

20.17

22.67

3 50

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

20.17

22.67

2.50

cap.65.02.04.62 Invatamant secundar superior

1,403.27

1,388.83

-1444

Cap.65.02.04.02 tnvatamant secundar superior-PMO

15.63

0.00

-15.63

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

15.63

0.00

-15.63

Cap. 65.02.04.02 Colegiul National " Emanull Gojdu"

481.00

48140

IkOO

lncalz.it iluminat , i foița metrica

20.01.03

Funclionare

250 00

238.50

-11.50

A i II canal ■ i salubritate

2001.04

Funcționaro

25.00

20.00

-5.00

Materiale >i prestări de servicii eu caracter funcțional

20.01.09

Funclionare

35.00

22.00

-13.00

Alte bunuri >i servicii pentru întreținere funcționare

20.01.30

Funclionare

60.00

40 00

-20.00

Reparații curente

20.02

Funcționari!

75.00

12.50

■62.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

33.00

147.00

114.00

Pregătire profesională

20.13

Funcționare

3.00

1.00

2.00

Cap. 65.02.04,02 Liceul Ortodox Episcop "Roman Ciorogarîu”

5B 92

66.92

•1W

Ajutoare socialo în numerar

57.02.01

Funcționare

58.92

55.92

__________-3.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco-Catclic "lulîu Marriu"

31.66

36 46

400

Ajutoare socialo în numerar

57 02.01

Funcționara

31.66

36.461

4.80

Cap. £5.02.04.02 Culugiul Nsțlonz! ” losif Vulcan”

10.27

10,54

0.2?

Ajutoare sociale în numerar

S7.02.01

Funcționare

10.27

10.54

0.27

Cap. £5 02.04.02 Liceul de Arte

48.50

46.63

-1.37

Alte cheltuieli c iun i1 servicii

20.30.30

Funcționara

36 00

36.13

0.13

Aiutoare sociale în rtumetar

57.02 01

Funcționare

12 Ml

10.50

-2.00

Cap.65.02.04.02 Liceul Teoretic "Lucian Bleg a"

589.13

584 13

500

Materiale ii prestări de servicii cu caracter fun:'donai

20.01.09

Funcționare

31.00

46.00

15.00

Reparați curente

20.02

Funcționare

535.04

520.04

15-00

Ajutoare sociale îrt numerar

57.02.01

Funcționare

23.09

18.09

■5.00

Cap.65.02.04.02 Liceul Teoretic German " Friedrîch Schiller”

19.33

21.73

100

utoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

19.83

23.73

3.90

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național" Mrhai Emlnescu”

10.71

11.51

040

Alte cheltuieli cu bunuri si servirii

20.30.30

Funcționare

3.00

4.80

1 80

Aiutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

7.71

6.71

-1.00

C«p. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic "Mrhai Viteazul"

18.86

14.86

-j 00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

18.86

14.86

-4.00

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Nățkreul ” Qnisifor Ghibu"

36.13

40.36

2.14

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

38.13

40.30

2.17

Cep. 65,02.04.02 Liceul Teologic Baptist " Emanuet”

IH

J.4S

046

Aiutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

10IJ

3.46

0.46

Cap, 65.02.04.02 Liceul Reformat ” Lorantffy

24.16

0.67

Autoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

23.43

24.10

0.67

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano Catolic ” Szent Laszto"

20 49

20.87

o.m

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

20.87

0.38

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic " Traian Vuia"

14 95

1442

-0 53

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

ți 95

14.42

•0.53

Cap.65.02.04.02 Liceul Tehnologic Sanitar" Vaslle Voiculescu”

18.76

20.90

2.1*

Autoare sociale în numerar

57.02.01

Funcționare

18.76

20.90

2.14

Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invotamantidui

2,334.63

2,32478

■9 BS

Alte cheltuieli cu bunuri -. i servicii

20.30.30

Funcționare

2,334.63

2,324.78

-9.85

Cap. 66.02 - Ssnm ale

1.209.52

1,047.62

-181 90

Op. 664)2.06.01 - Sp,tatii ga neț nlv

1,209.52

1,047.62

-161 96

îrmisteriiri p roriliu finanțarea investițiile la spitale

51.02.12

Dezvoltare

(118.00

608.00

-10.00

lr»nsf«niri din bugedek: locale! penlni finarițaiua cheltuielilor do capital din domeniul sărKH.ijii      __________________________

51.02.28 _

DozvoHarc

391 52

389.62

-1.90

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

f xllndere ambulatortu Corp B Spitalul Clinic <te Urgenta Oradea etapa

1 tu Etapa li

58.01.03

Dezvoltare

200.00

50.00

-150.00

Cap.67.02 Cultura, .-«.reere si rebgiu

7.667.44

8,629.44

962.00

Subcap. 67X2.05.03 - întreținere grădini publice, pemuri toi verzi,baze sportive el agratnsnl

5,732.44

6.334.44

602.00

Alte bunuri ei servicii pentru întrei nere

20 01.30

FutiatioiiMrc

5 003.12

5,603 12

(50000

intona străzii Mwil 'prAaireăexecuție

71.01.30

Dezvoltare

729.32

731.32

2 00

Cap.67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

1,935.00

2,295.00

368.00

RevfaaEzarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Homar Flons, zona Cihoiului, zona Veteranilor, zona Grigoroscu, zona Apatoulur, zona Libertății si alte zone din municipiu) -etapa 2 BL

58.01 01

Dezvoltare

1.935.00

2,295.00

360.00

Cap.68.02 Asigurări sl asistenta sociala

626.00

62(1 oa

0.00

68.02.05.02- Asistenta sociala In caz de invaliditate DASO

10.00

14.00

4,00

Alte bunuri vi servicii pentru întreținere

20.01.30

Funcționaro

10.00

14.00

4.00

68.02.06 • Asistenta sociala pentru familie si copii DASO

61600

611.00

4.M

Alle bunuri »i servicii pentru întreținere

20.01.30

Funcționare

524.00

520.00

4.00

Alin obiecte do inventar

20.05.30

Funcționare

92.00

88.50

3.50

Extindere sistem de Rijpmvtefham video

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.50

3.50

Cap.70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

21,207.34

21.386.34

99.00

Cap. 70.02.05.01 ■ Alimentare CU apa

8,845.00

10,826.00

1,9807)0

Deviere rutele edilitare pasai Macheru Mun Oradea

56.01.12

Dazvoltare

750.00

555.00

-195.00

Extindere rețea do apa ți canalizare menajeră str. Ghe Pitiiț tronson cuprins între str. Macului - Calea Bihorului

55.01 12

Dezvoltare

50.00

30.00

-20.00

Proiectare și execuție lucrări .Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră ți canalizare pluvială pe traseul noii Unii do tramvai pe tronsonul Calea Aradului str Făgărașului - str. Alelietelor din municipiul Oradea, județul Bihor’

55.01.12

Dezvoltare

3.094.00

2,580.00

-514.00

Proiectare și execuție lucrări .înlocuire șl extindere rețea apă, rețea de canalizare menajeră ți SPAU cu branșament electric pe șase străzi (Cântărețului, Ciiiuișiilui, Dealului, Drumul Hotarului. Moviliței, Valeu Frumoasă) din cartierul Episcopia Bihoi, municipiul Oradea

55.01.12

Dezvoltare

3,037.00

2,425 00

-612.00

Prrxectare și execuție lucrări .Extinderea și relocarea rtăoa apri, rețea eanaiiznra menajera ți rețea canalizam pluviala pe str.: Emile Zolo. Emil Ciocan, Ceorge Bacovia, Victor Papilian și Denii Diderot, mun Oradea (Cartierul 1 mecetului >

55.01.12

Dezvoltare

1,000 00

3,945.00

2,945.00

Proiectare și execuție Lotul 1 ■ Extindere rețea apă și canalizare mena.erâ pe str. Ion Irimexcu

55.01.12

Dezvoltare

244.00

700.00

456.00

Proieclam ți execuție Lotul 3 - Reabilitare rețea apă și canal menajer, pluvial str. Dâmbovlței de la intersecția cu str Ciutului sere fosta fabrica do ulei

55.01 12

Dezvoltare

670.00

590.00

-80.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

12,442.34

10,561.34

-1,881.00

Materiale ;i prestări de servicii cu caracter fumponal

20.01.09

Funcționare

500.00

670.00

170 00

Modernizarea drumului de tegîfturâ dinți o municipiul Oradea (zona Podgoria) și comunii Oșorhei (sat rughiu)

55.01.42

Dezvoltare

4,650.00

2,500.00

-2.050.00

R.- m»hil -m.-.i im- Str. Repubricii nr.31 ■

71.03

Dezvoltare

50.00

100.00

50.00

Rk imobil situat pe Str. Patrratibr, nr.4 si 4/A (Patetefe

Adorjan) iPT, ejrecj

71.03

Dezvoltare

50.00

200.00

150 00

RK imobil str. V r.“n Aiecsandn nr.21

71.03

Dezvoltare

'70.30

170.30

10000

RsabiHtdre fațade si twelitoare imobil situat pe Str. Ady

Enoro or. 4

71.01.30

Dezvoltare

8.51

108.51

100.00

Cota parte cheltuieli reabiMara fațada î udor Vladimrroscu nr. 16

71.01.30

Dezvoltare

70.17

20.17

-50.00

Rrnb-Fro 'niricte rivnlitsswrp imobil rtr Bradului 19

71.01.30

Dezvoltare

4.41

54.41

50.00

ReabtWare fațade imobil Str. Bradului nr 27 (taxa de /MblIlIJIrirj

71.01.30

Dezvoltare

184.00

134 00

-50.00

RrttWiLinr fațada <" DM FucIim

71.01.30

Dezvoltare

50.00

150.00,

100.00

Reabilitare imobil str. Avram lanou 20 (taxa de reabilitare)

71.01.30

Dezvoltare

236.50

36.50

■200.00

Reabilitare fațade si invefitoăre imobil situat pe Str (uliu Manii 44

71.01.30

Dezvoltare

15.00

110.00

100.00

Reabilitai u mladă imobil iti. Republicii nr15

71.01.30

Dezvoltare

50 00

100.00

50.00

ReabiUtare imobil str. Mihai F'avef, nr. 8 (taxa da reabilitare^

71.01 30

Dezvoltare

416.00

216.00

-200.00

Reabilitare fațada imobil str. Duillu Zamflrescu nr. 10 (cțitt cu ki. Primărie,;

7101.30

Dezvoltare

43.30

3.30

-40.00

FraatF : -rt| fațada imobil Str. Ady Endre nr. 20

71.01.30

Dezvoltare

20.00

10 00

■10.00

•ntanrentte io urau- i.i i. ■ laiul jur . nn .Pl-vexec1

71 01.30

Dezvoltare

50.00

100.00

50.00

Reabilitare fațade imobil situat pe str losif Vutcari, nr.lOftăxa ite rt-uiilitarej

71 01.30

Dezvoltare

208.00

58.00

-150.00

RwU>ihl#n Barai Matracr linte 1-5

71.01.30

Dezvoltare

0.00

50.00

50.00

Reabilitare fațada si invelitoare imotăt str Primăriei nr 41

71.01.30

Dezvoltare

0.00

50.00

50.00

Reabilitare fațade si inveliteare imobil situat pe Str. Fumam nr 37 i ixa de reabiHtaiol

71.01.30

Dezvoltare

318.23

168.23

-150.00

Reabilitare iatarie si invelitoare imobil situat pe Str

Frmiuricii nr. ?

71.01.30

Dezvoltare

5.00

105.00

100.00

Rnutnfarare ‘aladn a inveiilrjra invablt str 1 H Dokiam. -

71.01.30 J

Dezvoltare

13.79

________63.79

_______50.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare fațade 23 imobile str Primăriei pana la sirutriMia -PT+axec

71.01.30

Dezvoltare

135.84

55.84

-80.00

Reabilitare fațada si Inveltoarc Imobil str Cuza Vodă 80

71.01.30

Dezvoltare

2.13

52 13

50.00

Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe $tr. râuri rixan nr Wezeei

71.01.30

Dezvoltare

96.49

6.40

-90.00

i-.liC’- i.! ■ ■ ' j ::! i .i si irv.TWc-:: in'.-ibii str SM i' i'nr' nr 9

71.01 30

Dezvoltare

4.76

54.76

50.00

Rn.ir-ki e I.H.IIH ■■■rCluh.l." rtr. 2

71.01.30

Dezvoltare

10.00

0.00

-10.00

rtujbiMrun tetette bbc Ciulului nr. 4

71.01.30

Dezvoltare

10 00

0.00

10 00

Reabilitare tatariv r«c, Avuremu nr 1

71.01.30

Dezvoltare

10 00

0.00

-10.00

Rdabni.i i- i.i:Bnenitr ■’oqc- ire-i 3'afului Duh

71.01 30

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

Ve< Itașre prcwcte

71.01.30

Dezvoltare

100.00

70.00

-30.00

Achiziții braruri si imobile

71 01.30

Dezvoltare

3,000.00

2.400.00

-600 00

PUZ rcconvorsie funcționala sf amenajați spatii publice aferente noului stadion mumcit «1

71.01.30

Dezvoltare

57.00

55.74

-1.26

Studiu uibatiistic Regenerare urbana cartier Rugorius 1 roiect | ■ î Iert

71 01 30

Dezvoltare

114.00

115.26

1.26

Restaurarea Casei Darvas * La Roclie în vederea valorificam patrimoniului cultural Secession"

58.01.03

Dezvoltare

34500

472.00

12.7.00

Citywalk -1 owards onergy respunsibfe places;

ostabllshii ii i walkable cilies in the Danube Roqion

58.01.03

Dezvoltare

36.00

48.00

12.00

Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea

58.01.03

Dezvoltare

1,185.00

1,430.00

24500

Mobilitate poHcenlrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolie Cazaban Nufărului BL

58.01.01

Dezvoltare

303.00

18.00

-285.00

Impreve employment in Bilioi County Oradea and Hajduboszormeny thmugh the development of thu focal potențial Infrastructura® îmbunătățirea sectorului ocupării forței de muncă în jud Bihor-Oradea șt Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial focal (Piața Cetate) UE

58.01.02

Dezvoltare

0 00

500.00

500.00

cnc. 74.02 - Protecția mediului

956.HO

976.W

10.00

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale

956.00

870.00

20. DD

Stație do pompare ape pluviale str. Calea Bihorului în zona Decou CFR

55.01.12

Dezvoltare

680.00

tXfo.OO

-20 00

Proiectare și execuție lotul 2 - Reabilitare rețea canal menajer str. M. Koualniceanu BL. 1-1/b

56.01.12

Dezvoltare

176.00

246.00

70 00

Extindere canali/are menajera str, Uzinelor (Zaharul, CAS SF

55.01.12

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

înlocuire rețea de apa pe str Constructorilor si iolocuim rețete do apa si canalizare menajera pe str Simion Barnutiu

55.01.12

Dezvoltare

0.00

20.00

20.00

înlocuire canal pluvial slr. Nicolao F'ilipescu în Parcul

Industrial 1

55.01.12

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

înlocuire «mal pduvial pe str. Ion MHhalacheîn Parcul

Industrial 1

55.01.12

Dezvoltare

0.00

80.00

50.00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

35 00

59.00

20.00

Reabilitarea, restaurarea si refunctionallzarea zidurilor Cctotii Oradea in vederea introducerii m circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul rnulficultural si mulliconfestonal eurepean-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethten respectiv a curtinei nordice si vestice etape III BL

58.01.01

Dezvoltare

35.00

55.00

20.00

81.02 - Combustibili si cnuruje

20.475.91

28,188.36

7, 712-45

Op. 81.02.00 inr rgie termica

16.504.13

24,216.58

7,712.45

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) -PT 130.PT 604.PT 820,PT 849 Pi miram Căldura sr confort BL HD

71.01.30

Dezvoltam

1,124.04

882 21

-241.83

Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctator termice (4 puncte termice) PT 130,PT 604,PT 820,PT 849 Prcijram Căldură si confort BS

71.01 .ai

Dezvoltam

-

241.83

241.83

"Modernizarea rețelei termice de drstribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT 875)BL. UD

71,01.30

Dezvoltare

1,027.52

835.00

-192.52

“Modernizarea rețelei termice de distnbuțiea a instalațiilor mtenoare. monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 tn incte termice P T 119 si PT 875) BS

71.01.30

Dezvoltare

192.52

192.52

Reabilitarea rețelelor secundare de terrnoTicare PT 136 BL IID

71.01.30

Dezvoltare

1,998.76

1,735.54

-263.22

Reabilitarea rețetelor secundare de termoficare PT 136 BS

71.01.30

Dezvoltare

263 22

263.22

Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice BL UD

71.01.30

Dezvoltare

328.30

164.15

-164.15

Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mint punctelor termica RS

71.01.30

Dezvoltare

672.76

672.76

Dezafectarea PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini pwiclolor termice BL UD

71.01.30

Dezvoltare

886.74

443.37

-443.37

Dezafectarea PI 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini puruzivlor termice BS ____________________

71.01.30

Dezvoltare

__

1,840.17

1,840.17

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin ■i ii'-rmediul mini uuridc-tor termice BL ilD

71.01.30

Dezvoltare

288.4?

288.42

0.00

Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice BS

71,01,30

Dezvoltare

-

1,156.04

1,156 04

Modernizarea sistemului de termoficaro pe strada Llbenwtii intre slr losif Vulcan si Parcul Troian BL HD

71.01.30

Dezvoltare

1,032 63

516 32

516.31

Modernizarea sistemului de termoficaro pe strada Libertății intre str. losif Vulcan si Parcul Troian BS

71 01.30

Dezvoltare

*

2,122.81

2,122.81

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 1M Bl. HD

71.01.30

Dezvoltare

1.58028

423.95

■1,156.33

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 88

71 01.30

Dezvoltare

-

1,386.79

1,386.79

Modernizare tetele de distnbuifa a energiei termice aferente Pf 610 BL MD

71.01.30

Dezvoltare

3,193.38

638.68

-2,554.70

Modernizare rețele de distribuție a nnergiet termice aferente PT 610 BS

71.01 30

DtSTvnttâiHJ

2,010.01

2,010.01

Modernizare relele de distribuție a energiei termice aferente PT 071 Su HD

71,01.30

Du? volte re

1.390 25

314.81

■1.075.44

Modernizare relele de distribuție a energiei lennice atetrmre PT 871 BS

71 01 30

Dezvoltam

-

1,023 43

1,023.43

Modernizare rețele do distribuție a energiei termice aferente PT 87? Bl. HD

71.01.30

Dezvoltare

1,610.53

473 66

-1,136.87

Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 BS

71.01.30

Dezvoltare

-

1,422.55

1,422.55

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice BL HD

71.01.30

Dezvoltau!

275.58

137.79

137 79

Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin irilnimad ... mim punt Mior li mice BS

71.01.30

Dezvoltam

-

561.67

561.67

Modernizarea Magistralei M2. pe str. Cicero renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mmipuncte termice BL HD

71.01.30

Dezvoltare

1,767.70

883.85

-883.85

Modnmlznnsi Magistral™ M2, pa str. Cicero renunțarea ta PT 806 si PT 810 si aliiriiSitarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mmipuncte termice BS

71.01.30

Dezvoltare

3,585.03

3,585.03

Cap. 81.02.06 - Energia termica Termoficar»

3,971.78

3,971.78

0,00

Racordare la SACET imobil tip condominiii situat pe slr. •Jeari Calvin nr. 2A iPT i execuție:

55.01.12

Dezvoharo

201.64

201 64

Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor i PT i Execut,

55.01.12

Drwollare

-

230 54

230.54

Centrala termică geotermala în incinta obiectivului .Grădina Termală Ion la” JST)

55.01.12

Dezvoltare

75.00

75 00

RK centrala - scliimbara secțiune calda

55.01.12

Dezvoltare

3 971.78

3 464.00

■507.18

Cap.84.02 Transporturi

9 466.67

8.943.67

-523 00

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun

227.00

292.00

65.00

Dezvoltarea sl prioritizarea transportului de calatori din Municipali Oradea (Realizare kigalina pe cefe trei direcții a Ihiiikii tramvai In intersecția intre străzile Primăriei ■ Decebal Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - slr, Făgărașului str Atelierelor (cu acces depou Ol L) si legătură pe toate nvociMo cu slr. DCantemln Soluție iriovatlva pentru creare unda verde peirtm tramvai Pod Dacia-B-dul Magneții. Oradea Bl

58.01,01

Dezvoltare

227.00

292.00

65.00

Cap-84.02,0X03 Străzi

0,239.67

8,651 47

■688,00

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emani iii Gojdu - Piața Cetate!. Oradoa.(Cnndorul de mobilitate urbana durabila din Plate Eoianuil Gojdu, Orarfen - etapa 2, Construirea parcării do tip Parii and Rido din Piața Emanuil Gojdu,Modernizare punct do redresare tn zona Cicero), Alinierea la parcul de vehicole al OTl -6 autobuze Bl.

58 01 01

Dezvoltare

50.00

62 00

12.00

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața FrtwnuH Gojdu - Plata Cetatot, Oradoa'(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Plata Emanuil Gojdu. Oradea • etapa ?., Construirea parcară de tip Park and Rldc din Plata Emanuil GojdujModemizare punct de redresare in zona Cicero): Alinierea la primul de vebicole al OTl . 6 autobuze BS

50.01.01

Dezvoltare

779.57

766.57

-13.00

Coridorul de mobilitate urbana durabila dm Piate Emanuil Gojdu - Piața Cetatei, Oradea:(Coridoruldo mobilitate urbana durabila dm Piața Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcării do tip Park and Ride din Piața Emanuil Gojdu;Modernizaro punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul <fe vehicole al OTL-6 autobuze FEDR

58.01 02

Dezvoltam

4,821.75

4,236.75

-585.00

bruma da tegatm» mim Cafea Aradului si Cafea - «ntatidreajiui Iprc.eerjti +exeGutie‘i

71.01.30

Dezvoltare

1,388.35

1,026.00

-362 35

Fioiostaru pontai construire, modernizam, reabilitare, arnanajari. reparotli sturzi, amenajare spatii de paote, podan, lucran pentru siguranța rarajlirtioi inclusiv utiUtatile aferente, trafic rutier. spatii teizi, devierilrolocan de relele si alte lucran necesam a sa realiza m munroptui tjradea, inclusiv asistenta tehnica rtin partea proectantukn

71.01.30

DoTvcfltara

1,600 00

1,810.35

210.35

Asistenta tehntea - rtmjcnire de șantier pentru obiectivele do mvostilii străzi, poduri, spatii do pasare, akn.troteăie, alte hrerari conexe sMotmun Oradea

71,01.30

Dezvoltare

600.00

750.00

150.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.2


Bugetul de venituri si cheltuieli at instituțiilor

publice si activitatilor finanțate Integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

mii loi

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

Total cap,68.10 Invatamant

cap.65.10.04 01 invatamânt secundar infertor-Scoala

Gimnaziala Dimitrie Cantemir

285.30

285.30

0.66

1 axe si alte venituri din invatamant

3310.05

285.30

190.20

-95.10

Alte venituri din nreslari de servicii si alte activitati

33.10.50

0.00

95.10

95.10

cap.65.10.04.02 Invatamânt secundar suporior-Colegiul Tehnic Traian Vuia

Venituri

0.06

0.00

ODO

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dozvoltare a bugetului local icu semnul minusi

37.10.03

0.00

-6.00

-6.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10 04

0 00

600

6.00

Cheltuieli

238.98

238.96

0.00

Alte bunuri si servicii pentru inlretinere si funcționare

20 01.30

238.98

232.98

-6.00

Multifuncțional Xerox

71.01,03

0.00

6.00

6 00

cap.65.10.04.02 invar*mj>ni secundar superlor-Uceul Teoretic Lucian Biaga

Venituri

3.M

7.00

4.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

3.00

7 00

4.00

Cheltuieli

11.63

15.63

4.06

Salarii do baza

10.01.01

11.63

15.63

4.00

cap,6S.10.04.02lnvatam4nt secundar superior-LIceul

Teologic Romano-Catolic Szent Laszlo

Venituri

o.oo

1.50

1.50

I axe si alte venituri din invatamant

3310.05

0.00

1 50

1.50

Cheltuieli

0.00

1.50

150

Alto bunuri si servicii pentru inlretinere si funcționare

20.01 30

0.00

1 50

1.50

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06GC Spital Clinic Municipa Dr. Gavril Curteanu__________________________________________________mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

I

TOTAL VENITURI

lee.iiH 55

17X97858

6,178.01

Venituri din cercetare

33.10.20

240.00

280 00

40.00

Alte venituri din prestări de servicii sl alte activitati

33.10.50

270.00

230.00

-40.00

Venituri din contractele încheiate cu casele dc asigurări sociale de sanatate

33.10.21

119.873,26

122,854.27

2,981,01

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10 30

46,417.29

49.614.29

3,197.00

CHELTUIELI

59.433.87

65.611 88

6.178.01

furnituri de birou

20,01.01

293.44

292.83

■0.61

Materiale de curățenie

20.01 02

598.35

598.25

■0.10

Iluminat, încălzit si forța modica

20.0103

3,250.20

3,600.2.0

350 00

Alle bunuri si servicii pentru inlretinere si funcționare

20.01.30

6,297.11

7.447.73

1,150.62

Reparații curente

20.02

280.00

380.00

100.00

Medicamente

20.04.01

36.04797

38.607.42

2.559.46

Materiale sanitare

20 04.02

3,437.00

4.140.35

703.35

Reactivi

20.04.03

4,748.12

6,242.34

1,494.22

Dezinfectant!

20.04.04

1.056.34

956.34

-100.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

621.76

635.90

14.14

Materiale de laborator

20.09

81.76

283.26

201.50

Protecția muncii

20.14

1,536.80

1,492.24

-44.56

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

603.00

353.00

■ 250.00

Lucrări de montaj scara metalica exterioara pentru evacuate in sltuatli de urgenta

71.01.30

0.00

40.00

40 00

Termostat cu aer cald 50 litri

71.01.02

0.00

8.50

8.50

Pat de psihiatrie cu noptiera

71.01.02

0,00

9.50

9.60

Centrifuge de laborator 8 locuri

71.01.02

0.00

4.50

4.50

Sistem supraveghere video cu camera antivandal, NVR.HDD intern, cablaj, accesorii pentru secția de psihiatrie 2

71.01.02

0.00

8.50

8.50

RK - Amenajare spațiu in vederea instalării si punerii in funcțiune CT si RMN Bl.

71.03

321.52

0.00

-321.52

RK Amenajare.roabilitare, compartimentare etaj II str Cotneliu Coposu nr. 12 Bl

71.03

0 00

321.52

321.52

RK - Amenajare .reabilitare, compartimentare etaj II str.

Cornelii? Coposu nr. 12

71.03

186.50

146.50

40.00

TIk Rampe deseun

7nra

74.00

43.00

-31.00

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Județean de Urgenta ________________________________________________mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Influente

venituri

241.921.86

247,269.33

5.347.47

Venituri din prestări servicii

33 10.08

6.201.43

6,701 33

0.10

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

113,914.24

129.456.65

15,542.41

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

98,272.35

97,790 95

■481.40

Venituri din contractele inebeiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

6,239 54

6,050.96

-188.58

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

14,604.56

4,728.60

-9,878.06

Varsarninle din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

■8,14034

8,113.96

26.38

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10 04

8,140.34

8,11396

-26.38

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

30.10.50

21 74

21 84

0.10

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

1,580.00

2,145.00

565.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10 14

70.00

6810

■1.90

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în sanatate

43.10 16

618.00

608.00

-10.00

Sume alocate pentru stimulentul de risc FNAUSS

43.10.40

400.00

200.00

■200.00

CHELTUIELI TOTAL

325,967.31

331,535.53

5,245.47

Salarii de baza

10.01.01

149,364.98

149,240.58

•124.40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 0!>

42,632.00

42,712.00

180 00

Alte sporuri

10.01.06

18,188.80

16,237 00

48.50

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

10.01.10

4,533.00

4,310,48

-216.52

Indemnizații de hrana

1001.17

7,554.70

7,559.20

4.50

Alte drepturi salariate in bani

10.01.3(1

4,486.99

4,600.40

113 41

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

494.00

507.60

13.50

Gontnbutia asiguratorie pentru munca

10.03.0?

5,183.30

5,164.31

-18.99

Materiale pentru curățenie

20.01 02

1.400.90

1.350.90

•50.00

încălzit, iluminai si torta motrice

20.01.03

4.379.40

4,509.20

129.80

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20 01 09

10,812.39

11.094.71

282.32

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7,535.31

7.590.82

55.51

Reparații curente

20 02

1,248.02

1.253.02

5.00

Medicamente

20 04.01

15.976.81

18,069.97

2,093.16

Materiale sanitare

20 04 02

39,549.14

43,231.30

3.682.16

Reactivi

20.04.03

9,000.45

8,69825

302.20

Dezinfectant!

20.04 04

3,568.02

3,567.73

-0.29

Alte obiecte de inventar

20 05.30

762.05

742 95

20,00

Matei iaie de labor ator

20 09

251 32

271.32

20.00

Prime de asigurare non-viata

20.30 03

203 01

222.04

19 03

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

518.12

300.13

217.99

Plăti ef.in anii pracedenti si recup in anul curent

85.01.01

-1,09096

■1,401.81

-310.85

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

424.00

397.72

-38.18

Ventilator neonatal cu ventilație convenționala si HFOV

71.01.02

194 00

172.55

• 21.45

Videolaringoscop cu ecran mare

71.01.02

230 00

225 17

4 83

Echipament de diagnostic molecular rapid PCR Bl.

71.01.02

70.00

68.10

1 90

f chlpamcnl ne diagnostic molecular rapid PCR R S

7151.0?

618.00

608.00

10.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

Cap.67.10.05.01 Sport

1

Total Venituri

787 48

835.77

48.31

Donații si sponsorizări

37.10 01

787.46

835.77

48.31

li

Total Cheltuieli

11,999.44

12,047.75

48-31

Materiale si prestări do servicii cu caracter funcțional

20.01.09 '

11,999.44      12,047.75

48.31

Bugetul creditelor interne pe anul 2020

mii lei

Nr.crt

Explicație / obiectiv

Alt

Plan

Propuneri

Diferente

Cheltuieli

27,659.36

27.659.36

-

Cap. 65.07.04.02- Invatamant secundar superior

530.21

3,530.21

3,000.00

1

Creșterea eficientei energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) BL

580101

20.00

20.00

2

Creșterea eficientei energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr.2.0-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) BS

580101

-

130.00

130.00

3

Creșterea eficientei energetico a Grădiniței cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a L ic. Biaga) UE

580102

36.94

886 94

850.00

4

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea BL

580101

-

20.00

20.00

5

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea BS

580101

-

130.00

130.00

6

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea UE

580102

53.87

903.87

850.00

7

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea BL

580101

9.00

29.00

20.00

8

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea BS

580101

57.00

187.00

130.00

9

Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea UE

580102

373.40

1,223.40

850.00

Cap. 66.07. 06.01 - Spitale generale

10,792.52

6,082.52

- 4.710.00

10

Creșterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu BS

580101

1,325.02

695.02

-   630.00

11

Creșterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu UE

580102

9,467.50

5,387.50

- 4,080.00

Cap. 80.07.01.10 - Program de dezvoltare regionala sl sociala

-

2,890.00

2,890.00

12

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III BS

580101

-

390.00

390.00

13

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III UE

580102

2,500.00

2,500.00

Cap. 84.07 - Transporturi

16.336.63

15,156.63

- 1,180.00

Cap. 84.07.03.02 - Transport in comun

16,336.63

8,436.63

- 7,900.00

14

Modernizarea parcului do tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I BL

580101

1,060.00

1,000.00

60.00

14

Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I BS

580101

2,050.00

100.00

- 1,950.00

15

Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I UE

580102

13,226.63

426.63

- 12,800.00

16

Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua do tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Făgărașului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir; Soluție inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BS

580101

-

910.00

910.00

17

Dezvoltarea st prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal -Calea Aradului si extindere linie noua dc tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile cu str. D.Cantemir; Soluție inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) UE

580102

-

6,000.00

6,000.00

Cap. 84.07.03.03 - Străzi

-

6,720.00

6,720.00

18

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea :(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu, Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile -4 autobuze BS

580101

240.00

240.00

19

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu - Vasilo Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu. Oradea -etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile -4 autobuze UE

580102

1,530.00

1,530.00

20

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng ai Crișului Repede; pietonalizare zona Libertății; pietonalizare strada Aurei Lazar; construire Pod peste râul Grisul Repede intre slr. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (piotonal si pentru cidisti)(proiectare+oxecutie) BS

580101

-

650.00

650 00

21

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertății; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste râul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciciisti)(proiectare+execu1ie) UE

580102

-

4,300.00

4,300.00

!020


Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

Buget Local pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim II

Trim III

Trim IV

1

Total venituri

48.90

-36.00

-12.90

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

48.90

-36.00

-12.90

11

Total cheltuieli

48.90

-36.00

-12.90

Total Cap.65.02.03.01 Invatamant preșcolar

11.90

-11.00

-0.90

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.45

2.00

-2.00

0.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere, funcționare

20.01.30

2.00

-2.00

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.50

0.90

0.00

-0.90

Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0.90'

-0.90

Cap. 66.02.03.01 Grădinița cu program Prelungii Nr.53

9.00

-9.00

0.00

încălzit iluminat si forță motrică

20.01.03

9.00

-9.00

Total Cap.65.02.04.01 învățământ secundar Inferior

17.00

-5.00

-12.00

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială "Szacvay

Imre”

17.00

-5.00

-12.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

-2.00

Materiale de curățenie

20.01.02

2.00

-2.00

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01 03

7.00

-5.00

-2.00

Apă, canal și salubritate

20.01.04

2.00

-2.00

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.00

-1.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere, funcționare

20.01.30

3.00

0.00

-3.00

Total Cap.65.02.04.02 învățământ secundar superior

20.00

-20.00

0.00

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ” Friedrich Schlller”

20.00

-20.00

0.00

lîncălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

20.00

-20.00