Hotărârea nr. 500/2020

privind aprobarea încheierii unui Protocol între Municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri – SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede-zona Pod Dacia

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Protocol între Municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri -SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede-zona Pod Dacia

Analizând Referatul de aprobare a! primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 288255/17.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 288266/17.06.2020 întocmit de Direcția Economica, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui unui Protocol între Municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri - SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede-zona Pod Dacia.

în conformitate cu Art. 8, iit. k, art. 12, lit. d, din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale Ținând seama de Art. 2, lit a, b, art. 4, alin. 2, art. 19, alin. 1 din Legea nr. 107/1996 a apelor Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit k), lit. s), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Protocol între Municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri -SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede - zona Pod Dacia.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •   Administrația Bazinală de Apă Crișuri - SGA Bihor, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 500

Hotărârea a fosl adoptată cu 22 de voturi .pentru", 5 voturi


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL