Hotărârea nr. 50/2020

pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 20827/22.01.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20828 din 22.01.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea  aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Direcţiei de Asistență Socială Oradea, capitolul 680206 „Asigurări şi asistenţă socială pentru familie și copii”-DASO, titlul II „Bunuri şi servicii”, articol 20.30.30., a sumei de 4000 lei, pentru organizarea celei de a opta ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment care va avea loc în luna martie 2020.

            Gala voluntarilor din domeniul social reprezintă momentul în care administraţia publică locală subliniază rolul important pe care voluntarii îl au la creşterea calităţii orădenilor aflaţi în nevoie şi de asemenea importanţa sprijinului oferit comunităţii noastre de către organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în Oradea.

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În baza  art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. b),  art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art. 1.  Se aprobă alocarea din bugetul de cheltuieli al Direcţiei de Asistență Socială Oradea, capitolul 680206 „Asigurări şi asistenţă socială pentru familie și copii” - DASO, titlul II “Bunuri şi servicii”, articol 20.30.30., a sumei de 4000 lei, pentru organizarea celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment care va avea loc în luna martie 2020.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei de Asistență Socială Oradea.

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Primarul municipiului Oradea,
  • Instituţia Prefectului judeţului Bihor,
  • Direcţia de Asistență Socială Oradea
  • Se publică în M.O. al jud. Bihor

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 50

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila