Hotărârea nr. 5/2020

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în folosința Universității din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 7018 din 14.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7018/2 din 14.01.2020 în vederea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019.

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 79/2019 s-a aprobat Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în folosința Universității din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

Pe terenul transmis în folosință, Universitatea din Oradea intenționează să realizeze proiectul cod SMIS:129722 cu denumirea “Dezvoltarea Centrului de transfer tehnologic al Universității din Oradea - Smart Industries” cu finanțare prin Programul Operațional Regional.

Prin solicitările de clarificări autoritatea de finanțare a solicit corelarea prevederilor hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea și ale contractului de comodat și cesionare de drepturi nr. 202/2019 cu prevederile ghidului de finanțare. Astfel, este necesară modificarea hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 79 din 30.01.2019 în sensul precizării faptului că se transmite în favoarea Universității din Oradea, dreptul de superficie pe terenul cu nr cadastral 203648 - Oradea în suprafață de 135.842 mp, atât pentru construcțiile existente cât și pentru edificarea de noi construcții, situație în care atribuirea dreptului de folosință a terenului liber de construcții nu mai este necesară.

Ținând cont de cele mai sus arătate,

În conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicat și actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 79 din 30.01.2019, care vor avea următorul conținut:

" Art. 3. Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie pentru construcțiile existente și pentru edificarea de noi construcții pe terenul cu nr cadastral 203648 - Oradea în suprafață de 135.842 mp.

Art. 4. Durata transmiterii terenului este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților."

Art. II. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, la semnarea unui contract având ca obiect termenii și condițiile atribuirii în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în mun. Oradea, str. Universității nr.

1, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF nr. 203648 - Oradea, precum și orice alt act adițional ulterior ce se consideră a fi necesar sau impus de legislația în vigoare.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri

  • •  PMO - Direcția Economică

  • •  PMO - Direcția Juridică

  • •   Universitatea din Oradea, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 14 ianuarie 2020 Nr. 05


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila