Hotărârea nr. 499/2020

privind aprobarea ajustării la inflaţie a preţurilor şi tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare şi canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor șl tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 279240/09.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 279240 din 09.06.2020 întocmit de Direcția Economică- Serviciu Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020.

Având în vedere:

  • -   Adresa societății Compania de Apă Oradea S.A. nr. 17136 din 02.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 274054 din 03.06.2020 prin care societatea Compania de Apă solicită aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și cana! pluvial, începând cu 01 iulie 2020,'

  • -  Avizul nr. 808600 din 28.05.2020 prin care ANRSC a avizat prețul pentru apa potabilă, produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare, tariful pentru canalizare - epurare, ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare și tariful pentru canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare

în temeiul prevederilor art.36 din Contractul de delegare nr. 1/19666 din 11.09.2009

Ținând seama de art. 12, alin. (1 >, lit. I) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza art.129 alin. (2) si alin. (7) lit.n) si art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020, astfel:

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

TARIF IN VIGOARE

TARIF PROPUS

lei/mc

lei/mc

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

C1

C2=c1*1,09

C3

C4=c3*1,09

APĂ POTABILA

Produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare

3,44

3,75

3,52

3,84

Ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare

2,08

2,27

2,13

2,32

Ape pluviale pentru întreaga arie de operare

0,45

0,49

0,46

0,50

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o ADIAPAREGIO

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o Societatea Compania de Apă Oradea SA

o Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 499

Hotărârea a fost adoptată cu 7) de voturi .pentru", 5 voturi .abținere"