Hotărârea nr. 498/2020

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor”, pe terenul cu nr. cadastral 207369 - Oradea

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I,’’ S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

„Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor”, pe terenul cu nr. cadastral 207369 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 294812/1 din 23.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 294812/23.06.2020 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor”.

Văzând că,


  • > prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 116 din 18.02.2020, s-a însușit studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici aferenți proiectului tip aprobat prin Ordinul M.D.RAP. nr. 1605 din 2019";

  • > proiectul de interes public "Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor” figurează înscris în Lista sinteză a obiectivelor de investiții din Subprogramul "Bazine de înot", anexa la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 2457 din 12.06.2020, prin care s-a modificat, completat și înlocuit Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2781/2016;

  • > prin adresa, nr. 8844/DSIC/23.06.2020, a Direcției de Investiții - Departamentul Sport, învățământ și Cultură, din cadrul Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A., prin care, pentru promovarea obiectivului de investiții în etapa a doua, se solicită transmiterea hotărârii Consiliului Local ai Municipiului Oradea privind predarea amplasamentului și asumarea unor obligații.

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16 din 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25 din 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNi” S.A.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) Iii. d), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului situat în municipiul Oradea, județul Bihor, proprietate publică a municipiului Oradea, compus din teren - în suprafață de 3.000 mp -identificat potrivit Cărții funciare nr. 207369 - Oradea, nr. cadastral 207369, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I." SA a obiectivului de investiții "Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor"

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Oradea, județul Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electricitate, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc).

Art.4. Consiliul Local al municipiului Oradea se obligă, în condițiile legii, să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și organizarea de șantier.

Art.5. Consiliul Local al municipiului Oradea se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, Direcția Juridică și societatea Compania Națională de Investiții “C.N.I." S.A.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea;

  • •  PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - Direcția Economică;

  • •  PMO - Direcția Juridică;

  • •   Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin grija Serviciului Terenuri

  • •   societatea Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 498

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"