Hotărârea nr. 497/2020

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 294200/1 din 23.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 294200/23.06.2020 întocmit de Direcția Patrimoiu Imobiliar, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr, 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea".

Văzând că,

  • > prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 121 din 18.02.2020, s-a însușit studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici aferent proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019.

  • > proiectul de interes public "Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea” figurează înscrisă în Lista sinteza a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului "Complexuri sportive”, anexa la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr, 2461 din 12.06.2020 prin care s-a modificat, completat și înlocuit Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1849/2016;

  • > pentru promovarea obiectivului de investiții în etapa a doua este necesară transmiterea documentelor solicitate, prin adresa nr. 5414/DSIC/17.06.2020, de către Direcția de Investiții - Departament Sport, învățământ și Cultură, din Cadrul Companiei Naționale de Investiții CNI S.A., inclusiv a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea privind predarea amplasamentului.

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16 din 2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25 din 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” S.A.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I." SA, pe baza de protocol, a amplasamentului situat în municipiul Oradea, județul Bihor, aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea, reprezentând teren, în suprafață de 14.500 mp din nr. cadastral 207325 - Oradea, înscris în CF 207325, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I,” SA. a obiectivului de investiții "Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea”

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Oradea, județul Bihor a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electricitate, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc).

Art,4. Consiliul Local al municipiului Oradea se obligă, în condițiile legii, să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitarea materialelor și organizarea de șantier.

Art.5. Consiliul Local al municipiului Oradea se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, Direcția Juridică.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - Direcția Economică;

  • •  PMO - Direcția Juridică;

  • •   Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin grija Serv. Terenuri

  • •  societatea Compania Națională de Investiții “C.N.I." SA, prin grija Serv, Terenuri

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 497

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"