Hotărârea nr. 496/2020

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea şi Episcopia Romano - Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: prirnarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea și Episcopia Romano ■ Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 265420/1 din 25.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 265420/25.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea și Episcopia Romano - Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc.

Având în vedere că, complexul baroc format din Basilica Romano - Catolică, cu hramul Sfanta Maria, Șirul canonicilor, Palatul Baroc cunoscut ca și Palatul Episcopiei Romano - Catolice din Oradea, a intrat în conștiința publică din anul 1971 - când în incinta palatului s-a înființat Muzeul Țării Coșurilor, care a atras orădenii și vizitatorii orașului prin frumusețea deosebită a clădirilor, a colecțiilor expuse și nu în ultimul rând prin pacea, liniștea și frumusețea deosebită a parcului cu arbori seculari și magnolii din vecinătatea edificiilor.

Dată fiind implicarea Municipiului Oradea în acțiuni ce au în vedere ridicarea calității vieții și promovarea complexului baroc ca centru de atracție turistică și pelerinaj, respectiv în scopul menținerii parcului în folosință publică ca spațiu deschis - zonă de relaxare, recreere și reculegere pentru localnici și vizitatori.

Ținând seama de cererea nr. 199845/2020 adresată de Episcopia Romano - Catolică din Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în concordanță ce prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. (j) alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a), lit f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc.

Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea a sumelor necesare lucrărilor angajate prin protocol.

Art. 3. Se împuternicește primarul Municipiului Oradea să semneze protocolul de colaborare (Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre).

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Economică, Direcția Tehnică, precum și oricare alt compartiment care poate să sprijine realizarea proiectului.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO-Direcția Tehnică;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •  PMO - Direcția Economică;

 • •   Episcopia Romano - Catolică de Oradea, prin grija Serviciului Terenuri


Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 496 din 25.06.2020

Municipiul Oradea


Episcopia Romano - Catolică de Oradea

Nr._ din,


Nr.din


PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat între Municipiul Oradea și Episcopia Romano - Catolică de Oradea în scopul asigurării folosinței publice a grădinii palatului episcopal, proprietate a Episcopiei Romano - Catolice de Oradea

Cadrul General

Unele dintre cele mai frumoase edificii construite în stil baroc din sud-estul Europei, se află la Oradea, în perimetrul delimitat de strada Șirul Canonicilor, B-dul. Dacia, str. Muzeului și str. Magnoliei, pe amplasamentul ce găzduiește Complexul Baroc, compus din trei clădiri cu o arhitectură deosebită, astfel:

Catedrala Romano - Catolică, cu hramul înălțarea Sfintei Fecioare,

construită între anii 1752 și 1780 de arhitectul italian Giovanni Battista Ricca, respectiv după moartea acestuia, continuată de arhitectul austriac Franz Anton Hillebrandt;

Șirul Canonicilor,

ansamblu arhitectural format din 10 clădiri înșiruite, construite în mai multe etape, între anii 1750 - 1875, ce se remarcă prin coridorul cu arcade al fațadei, lung de peste 250 de metri, sprijinit pe 56 de stâlpi pătrați. Interiorul boltit și ritmat de arce dublouri al coridorului oferă ansamblului aspect unitar din perspectiva privitorului și acces public trecătorilor în spațiul baroc;

Palatul Episcopiei Romano - Catolice de Oradea, cunoscut ca și Palatul Baroc,

construit între anii 1762 - 1777 după planurile arhitectului austriac Franz Anton Hillebrandt de meșterul Johann Michael Neumann, se distinge prin monumentalitate exterioară și somptuozitate interioară. Forma sa se desfășoară în forma unui imens U, cu o fațadă de 102,3 m și aripi laterale de 25 m, delimitând o curte interioară. Palatul Episcopal este cel mai important și amplu proiect baroc din țara noastră și -probabil- din sud-estul Europei, fiind înconjurat de o grădină istorică amenajată, denumită Grădina Palatului Episcopal.

Complexul Baroc, format din cele trei edificii emblematice amintite mai sus, prin valoarea arhitecturală pe care o reprezintă a îmbogățit patrimoniul edificat și cultural al Municipiului Oradea, pe parcursul istoriei sale fiind un punct de atracție pentru vizitatori și o oază de liniște și recreere pentru localnici.

în condițiile actuale, pe lângă faptul că se continuă promovarea acestui complex arhitectural unic în țară și în această parte a Europei, se derulează investiții substanțiale care vizează conservarea și restaurarea acestui patrimoniu, asigurând funcțiuni noi pentru activități culturale, de formare și de relaxare, destinate publicului și vizitatorilor.

Având în vedere:

 • •   lucrările majore de reabilitare aduse proprietății sale de către Episcopia Romano-Catolică de Oradea, care vizează restaurarea și refuncționalizarea Palatului Episcopal, cu funcțiuni complexe specifice unui centru cultural și de formare, respectiv reamenajarea Grădinii Palatului Episcopal, investiții realizate în diferite parteneriate, prin atragerea de fonduri europene, dar și din fonduri proprii ale proprietarului;

 • •   implicarea municipalității, până la începerea reabilitării, alături de proprietar, pentru promovarea ansamblului construit și păstrarea accesului public liber în complexul baroc;

 • •   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 1335 din 2018, privind aprobarea scutirii de la plata taxei de eliberare a autorizației de construire pentru investiția - Protejarea, promovarea și dezvoltarea parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, ce s-a emis condiționat de păstrarea accesului public liber în parcul ce urmează să fie amenajat;

 • •   interesul comun al Municipiului Oradea și al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea pentru promovarea și permanentizarea percepției publice de spațiu deschis al Complexului Baroc;

 • •   necesitatea dezvoltării continue a parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal;

 • •   posibilitatea legală de alocare a unor fonduri publice pentru acoperirea cheltuielilor curente destinate utilizării publice, respectiv a întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, în concordanță ce prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, care la art. 129 alin. (7) lit. (j) și alin. (9) lit. a), stipulează că

„(7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

(9) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;"

s-a procedat la încheierea prezentului

PROTOCOL d e COLABORARE

Art. 1. Părțile protocolului:

 • 1.1.     Municipiul Oradea, cu sediul în localitatea Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, tel/fax 0259/437000, reprezentat de: dl. Ilie Bolojan - Primar, în calitatea de ordonator principal de credite, dl. Eduard Florea - Directorul executiv al Direcției Economice și d-na. Eugenia Bortei - Directorul executiv al Direcției Juridice,

Și

 • 1.2.     Episcopia Romano - Catolică de Oradea, cu sediul în mun. Oradea, str. Șirul Canonicilor nr. 2, CUI 4390283, reprezentată prin Bocskei Lâszlâ - Episcop, Pr. Varga Alexandru - Econom, d-na. Loredana Milos - Consilier Juridic.

Alt 2. Obiectul protocolului

 • 2.1.     Obiectul protocolul îl constituie derularea de acțiuni pentru asigurarea accesului public în Grădina Palatului Episcopal, prin promovarea și susținerea de către Municipiul Oradea a cheltuielilor curente de întreținere a parcului dendrologic nou creat - Grădina Palatului Episcopal.

Art. 3. Principii și modalitatea de cooperare

 • 3.1.     Principiile care stau la baza prezentului parteneriat sunt:

 • a)                                      transparența,

 • b)                                                  inițiativa,

 • c)                                        implicarea,

 • d)                                      colaborarea,

 • e)                                        echitatea,

 • f)                                    competența

 • g)                                        responsabilitatea.

 • 3.2.    Părțile semnatare ale prezentului protocol se angajează să coopereze îndeaproape pentru stabilirea unui cadru adecvat în vederea menținerii în bune condiții a parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal, amenajat de Episcopia Romano-Catolică de Oradea, în scopul utilizării acestui spațiu verde ca zonă publică.

 • 3.3.     La data încheierii prezentului protocol de colaborare, își va înceta efectele juridice protocolul nr. 51775/18.06.2009,față de care Primăria va emite un act oficial prin care își exprimă acordul pentru radierea protocolului din cartea funciară a imobilului.

Art. 4. Durata protocolului de cooperare

 • 4.1.     Perioada de desfășurare a protocolului este de 10 (zece) ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

Art. 5. Obligațiile Municipiului Oradea

 • 5.1.     Să sprijine prin alocarea din bugetul local a unei sume pentru cheltuielile curente aferente întreținerii parcului dendrologic Gradina Palatului Episcopal, proprietate a Episcopiei Romano - Catolice de Oradea, în scopul asigurării păstrării acestuia ca zonă de utilizare publică pentru recreere și relaxare.

 • 5.2.     Suma alocată în baza prezentului protocol este distinctă de fondurile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru spijinul cultelor religioase, în baza O.G. nr. 82/2001.

 • 5.3.     Suma anuală aferentă este de 100.000 lei/ an, fiind calculată prin raportare la prețul mediu stabilit în contractele încheiate de Primăria Municipiului Oradea, prin licitații publice, pentru servicii și materiale similare celor necesare întreținerii parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal. Suma se va actualiza anual, cu indicele general ai inflației, la momentul aprobării bugetului local și a alocării aferente parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal;

 • 5.3.1. Pentru perioada iulie - decembrie a anului 2020 suma aferentă este de 50.000 lei.

 • 5.4.     Suma alocată va fi destinată exclusiv pentru achitarea cheltuielilor directe privind întreținerea parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal: cheltuieli materiale (material săditor, îngrășăminte, combustibil), obiecte de inventar, servicii efectuate de terți;

Cheltuielile se vor deconta trimestrial, în limita sumei stabilită la nivelului unui an, în baza rapoartelor de activitate (raport tehnic și raport financiar) și a documentelor justificative prezentate de Episcopia Romano - Catolică de Oradea. Raportul tehnic va cuprinde descrierea lucrărilor efectuate în perioada de referință și - după caz - fotodocumentație. Raportul financiar va include centralizatorul cheltuielilor (facturi și state de plată), respectiv dovada achitării cheltuielilor (ordine de plată și extrase de cont bancar). Rapoartele tehnice și financiare vor fi prezentate în termen de 30 zile calendaristice de la data perioadei de referință (trimestru calendaristic). în cazul în care valoarea cumulată, anuală a deconturilor depuse de Episcopia Romano - Catolică este mai mică decât suma stabilită la nivelul unui an de către Municipiul Oradea, suma stabilită și neutilizată nu se decontează și nici nu se reportează în anul următor.

 • 5.5.     Asigurarea supravegherii și păstrării liniștii și ordinii publice în parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal, prin monitorizare la distanță și intervenție rapidă (cu integrarea amplasamentului în sistemul local de supraveghere video din dispeceratul Poliției Locale).

 • 5.6. Asigurarea funcționării rețelei de iluminat public în Grădina Palatului Episcopal și a funcționării iluminatului architectural al clădirilor Complexului Baroc (Palatul Episcopal și Catedrala Romano -Catolică), respectiv suportarea de către Municipiul Oradea a cheltuielilor aferente iluminatului, cheltuieli care nu sunt incluse în suma prevăzută la punctul 5.3.

Art. 6. Obligațiile Episcopiei Romano - Catolice de Oradea

 • 6.1.     Să întrețină spatiile verzi, mobilierul și toate facilitățile publice din parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal;

 • 6.2.     Să permită angajaților Primăriei Oradea să verifice starea tehnică și efectuarea lucrărilor de întreținere;

 • 6.3.     Să conducă și să evidențieze distinct în contabilitate cheltuielile generate de parcul dendrologic Grădina Palatului

Episcopal;

 • 6.4.     La cerere, să ofere Primăriei Oradea informații financiare detaliate privind cheltuielile generate de întreținerea parcului;

 • 6.5.     Să solicite printr-o adresă (raport trimestrial de activitate) decontarea sumei necesare acoperirii cheltuielilor de

întreținere a parcului dendrologic Grădina Palatului Episcopal. Solicitarea se va depune la Serviciul Relații cu Publicul (în piramidă) și va fi însoțită de copia documentelor justificative (facturi, state de plată, etc.) pe care se va aplica mențiunea "Conform cu originalul”;

 • 6.6.     Să permită funcționarea și interconectarea instalațiilor de supraveghere video din parcul dendrologic Grădina Palatului Episcopal în dispeceratul Poliției Locale și să colaboreze cu Poliția Locală/ Poliția Municipiului Oradea în menținerea liniștii și ordinii publice;

 • 6.7.     Să asigure închiderea porților parcului dendrologic pe timp de noapte și redeschiderea accesului ziua, în orele stabilite;

 • 6.6. Să acopere din bugetul propriu sumele cheltuite peste nivelul alocat cu ocazia stabilirii bugetului anual al Municipiului Oradea;

6.9. Să stabilească prin regulamente interne proprii condițiile ce urmează a fi respectate în arealul grădinii din partea vizitatorilor, în vederea protejării vegetației și a dotărilor specifice, precum și pentru asigurarea condițiilor de siguranță conform scopurilor formulate, respectiv să comunice acest regulament și municipalității.

Art. 7. Răspunderea părților

 • 7.1.   Partenerul Episcopia Romano - Catolică de Oradea va face diligențe și răspunde pentru:

 • 7.1.1.   asigurarea accesului public în parcul dendrologic Gradina Palatului Episcopal, pe timpul zilei și în intervalul de acces public stabilit, utilizarea în scop recreativ a mobilierului urban, a amfiteatrului în aer liber și a locurilor de joacă special amenajate în parc, cu excepția activităților și programelor care necesită limitarea numărului de participanți;

 • 7.1.2.   asigurarea materialelor și lucrărilor necesare reamenajării și întreținerii bunurilor ce compun parcul dendrologic;

 • 7.1.3.   asigurarea supravegherii cu personal propriu a spațiilor cu acces public;

 • 7.1.4.   accesul la punctele de prim ajutor și grupurile sociale exterioare existente;

 • 7.1.5.   supravegherea vizitelor și activităților laice sau religioase organizate de Episcopia Romano - Catolică de Oradea;

 • 7.1.6.   organizarea și supravegherea unor activități menite să sensibilizeze și să deprindă copiii și tinerii, legat de protecția persoanelor defavorizate, a persoanelor vârstnice și altora asemenea;

 • 7.1.7.   organizarea și supravegherea de activități socio - culturale, recreative și educative în domeniul protejării mediului;

 • 7.1.8.   conformitatea cu normele legale și de obținere a tuturor documentelor necesare funcționării spațiilor de interes public, inclusiv a aparatelor de joacă și a celorlalte bunuri din aceste spații (autorizații sanitare, PSi, funcționare, avize și autorizații - aparate de joacă);

 • 7.1.9.   orice prejudiciu și/sau pagubă cauzată persoanelor de bunurile neconforme aflate în zona cu acces public (aparate de joacă, etc ), a nerespectării regulilor de utilizare a produselor fitosanitare, nerespectării regulilor de conviețuire socială și obligațiilor din prezentul protocol.

Episcopia Romano - Catolică de Oradea răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată și suportă pagubele cauzate partenerului - Municipiul Oradea - ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea protocolului și care îi sunt imputabile.

Municipiul Oradea nu poate răspunde în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Episcopia Romano - Catolică de Oradea sau de către angajați! acesteia.

Art. 8. Forța majoră

 • 8.1.     Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 8.2.     Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol, pe toată perioada în care aceasta acționează. Niciuna dintre părțile semnatare ale prezentului protocol nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzâtoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege;

 • 8.3.     îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia;

 • 8.4.     Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor;

 • 8.5.     Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare;

 • 8.6.     Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului protocol, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune - interese.

Art. 9. Intrarea în vigoare șl încetarea protocolului de cooperare

Prezentul protocol:

 • 9.1.     intră în vigoare de la data semnării și produce efecte începând cu data de 01.06.2020 dată la care se finalizează perioada de implementare a proiectului RO-HU 35 privind reabilitarea parcului dendrologic.

 • 9.2.     Valabilitatea parteneriatului se va prelungi de drept, cu posibilitatea renegocierii sumei alocate pentru întrețienerea parcului.

 • 9.3.     încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia;

 • b) acordul părților;

 • c) prin reziliere;

 • d) denunțarea unilaterală a protocolului;

 • e) alte situații expres prevăzute de lege;

Art. 10. Rezilierea și denunțarea protocolului

 • 10.1.    Protocolul se reziliază de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a celeilalte părți, prin simpla notificare a acesteia și fără intervenția instanței de judecată în cazul:

 • 10.1.1.  nerespectării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de la 5.1, 5.2., 5.3. și 5.4, ori în cazul nerespectării de către Episcopia Romano - Catolică de Oradea a obligațiilor menționate la pct. 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6,6.7.;

 • 10.1.2.  schimbării titularului dreptului de proprietate;

 • 10.1.3.  cesionării de către una din părți a drepturilor și obligațiilor prevăzute de prezentul protocol fără acordul celeilalte părți; Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile semnatare a prezentului protocol.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului protocol va transmite celeilalte părți o notificare cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efecte. Dacă partea în culpă remediază de îndată (înlăuntrul termenului de 5 zile) deficiențele invocate în notificare, la solicitarea acesteia partea care invocă rezilierea poate renunța la aceasta.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea protocolului, în toate celelalte cazuri, rezilierea contractului se poate solicita în fața instanței de judecată.

 • 10.2. Protocolul încetează prin denunțarea unilaterală de către una dintre părți. Denunțarea poate fi făcută cu 15 zile înainte de aprobarea bugetului local, cu excepția situațiilor de forță majoră;

 • 10.2.1. în alte situații, denunțarea unilaterală a contractului are loc potrivit dreptului comun.

Art. 11. Notificările între părți

 • 11.1.    în accepțiunea părților semnatare ale prezentului protocol, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în art. 1 din prezentul protocol;

 • 11.2.    în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare;

 • 11.3.    Dacă notificarea se trimite prin fax, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată;

 • 11.4.    Dacă notificarea se trimite prin poștă electronică, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată;

 • 11.5.    Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Adrese de corespondență pentru comunicări oficiale

Municipiul Oradea                                Episcopia Romano - Catolică de Oradea

410100 Oradea, str. Piața Unirii nr. 1 tel/fax: 0259/437.000 e-mail: primarie@oradea.ro


410161 Oradea, str. Sinii Canonicilor nr. 2 tel/fax: 0259/411.180 e-mail: dmvl@rdsor.ro


Art. 12. Soluționarea litigiilor

 • 12.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului în caz contrar competența aparține instanțelor judecătorești din România.

Art. 13. Clauza de cesiune a Protocolului

 • 13.1. Una dintre părți poate transmite unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligațiile ce i se cuvin prin acest protocol, numai dacă a obținut acordul scris al celeilalte părți, care trebuie comunicat în 5 zile. Dacă nu se primește niciun răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea protocolului de parteneriat și aceasta nu poate avea loc.

Art. 14. Clauza de continuitate a Protocolului

 • 14.1. Prezentul protocol de parteneriat poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceștia au acordul expres al celeilalte părți

Art 15. Dispoziții finale

 • 15.1.    Prezentul protocol de parteneriat va fi încheiat și se va semna, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte;

 • 15.2.    Solicitarea de retragere din parteneriat se face în scris și se transmite în una din formele enumerate la art. 11;

 • 15.3.    Prezentul protocol reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui;

 • 15.4.    în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că aceasta a renunțat la dreptul al său;

 • 15.5.   Limba care guvernează protocolul de parteneriat este limba română;

 • 15.6.    Prezentul protocol va fi interpretat conform legilor din România;

 • 15.7.    Dispozițiile prezentului protocol de cooperare se pot modifica prin acte adiționale și se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare;

 • 15.8.    Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii protocolului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii protocolului.

  Primar llie Bolojan


Episcop

Bdcskei Lâszlo

Director executiv Eduard Florea

Economist

Varga Alexandru


Consilier juridic

Milos Loredana


Direcția Juridică Eugenia Borbei