Hotărârea nr. 495/2020

pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 279 mp, identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei

România Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259 437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 279 mp, identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 292954/1 din 17.06.2020 și Raportul de sprecilitate înregistrat sub nr. 292954/2 din 17.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației imobiliare înaintată de

pentru terenul - în suprafață de 279 mp - identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheierea de autentificare nr. 1340 din 26.05.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Igna George - Horia din Oradea, prin care ■

donează Municipiului Oradea suprafață de 279 mp, identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

^^^ArțJ^Ș^ccepț^ferta de donație imobiliară înaintată de

pentru terenul - în suprafață de 279 mp - identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei, cu destinația “drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donatori.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația "drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților necesare, pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea.________

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează              Direcția

Patrimoniu Imobiliar, Direcția Juridică, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -  PMO - Direcția Economică;

  • -   PMO - Direcția Juridică;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -  Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • -                                                   DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

.împotrivă'