Hotărârea nr. 494/2020

privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, cu suprafața de 125 mp, înscris în CF 199409, respectiv 199414 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, cu suprafața de 125 mp, înscris în CF199409, respectiv 199414 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 292615/1 din 22.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 292615/2 din 22.06.2020 , prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafața totală de 125 mp, identificat cu nr. cadastrale 199409 și 199414, înscrise în CF 199409, respectiv 199414 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei,

Având în vedere declarațiile pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheierile de autentificare nr. 1937 și 1938 din 17.11.2017, redactate ia Biroul Notarului Public - Mirișan Ligia - Valentina, prin care                       renunțat la dreptul său de proprietate asupra

terenului, în su pratață totală de 125 mp, identificat cu nr. cadastrale 199409 și 199414, înscrise în CF 199409, respectiv 199414 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", alin. 6 lit. „a", ari. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a", art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 42 mp, identificat cu nr. cadastral 199409, înscris în CF 199409 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei.

Art. 2. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 199414, înscris în CF 199414 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei.

Art 3. Se aprobă trecerea imobilelor - terenuri, identificate în art. 1 și art. 2, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, in proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea prin grija DPI -Serviciul Terenuri;

  • -                       prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Chiană Laurențiu-Aîin

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 494                               i

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate 18 .pentru', 4 voturi „i

CONTRASEMNEAZĂ secretafTgen^al Ionel Wa /Ini


www.oradea.ro