Hotărârea nr. 493/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.158 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Islazului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.158 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Islazului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 291723/1 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 291723/2 din 19.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.158 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum", proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Islazului,

Văzând că, terenul studiat face parte din strada Islazului, înscrisă la poz. 361 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente,

Ținând seama că, în conformitate cu Schița cadastrală anexată acest imobil - teren cu destinația de drum, situat în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul supus aprobării prin prezenta Hotărâre,

în baza prevederilor art 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit, c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr, 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a:

  • >  suprafeței de 392 mp din terenul identificat cu nr. topo 4660 - teritoriul cadastral Oradea,

  • >  suprafeței de 189 mp din terenul identificat cu nr. topo 4700/2 - teritoriul cadastral Oradea, identificate cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 5666 din 15.06,2020, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art, 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.518 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp)

Nr.CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Mențiuni reprezintă

6.158

CF 76223-Oradea

4685

71

15

strada Islazului

CF 77829 - Oradea

4697/3

345

186

4697/4

85

85

4697/2

100

100

L_4699/2

314

252

4699/1

2.117

2.117

Adeverința O.C.P.I

Bihor

nr. 5666 din 15.06.2020

4660

8.405

392

4700/2

16.135

189

CF 151304 - Oradea

4702/1

26.171

2471

CF 76223-Oradea

4705

1.084

291

4706

270

60

Total

6.158


Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” - strada Islazului, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la strada Islazului, conform celor aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 493

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"