Hotărârea nr. 492/2020

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare ale unor imobile, în suprafață de 55.733 mp și 20.561 mp,identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții în Parcul Industrial Oradea II - str. Ogorului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare ale unor imobile, în suprafață de 55.733 mp și 20.561 mp, identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții în Parcul Industrial Oradea II - str. Ogorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 291655/19.06.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 291655 din 19.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 203289 și 202631 - Oradea,

Văzând că potrivit CF, nr. 203289 și 202631 - Oradea, terenurile luate în studiu aparțin domeniului privat al Municipiului Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 290184 din 18.06.2020, prin care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., a solicitat dezmembrarea parcelelor de teren identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții.

Ținând seama de faptul că, lucrările de dezmembrare au fost avizate de O.C.P.I. Bihor cu Referatele de admitere nr. 57814 și 57832 din 19.06.2020.

în baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) llt. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 203289, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare;

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.

CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă înCF -mp-

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

203289-

203289

55.733

208035

33.792

reren

Oradea

(Nr, inv. 017010/1)

208036

21.941

■ proprietate privată a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >  208035 - având suprafața de 33.792 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea,

 • >   208036 - având suprafața de 21.941 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 202631, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembratei

Situația viitoare (după dezmembrare!

Nr.

CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă înCF -mp-

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată ■mp-

Mențiuni reprezintă

202631 ■ Oradea

202631 (Nr. inv. 700036/5J

20.561

206032

10.226

■ eren

proprietate privată a Municipiului Oradea

208033

10.335

Art. 4. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 3 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >   208032 - având suprafața de 10.226 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea,

 • >   208033 - având suprafața de 10.335 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 5. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • •   PMO - Direcția Economică - Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune;

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

 • •   societatea Agenția de dezvoltare Locală Oradea S.A.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 492

Hotărârea a lest adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL Ionel