Hotărârea nr. 491/2020

pentru aprobarea contractelor - cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contractelor - cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea/administrarea

Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263231/1 din 21.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 263231/2 din 21.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imbiliar - Serviciul Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea contractelor - cadru de închiriere, de comodat și a actului de transmitere în folosință gratutită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în administrarea Municipiului Oradea,

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 127/26.02.2009 s-a aprobat contractul cadru încheiat cu diverși beneficiari, având ca obiect închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea,

Ținând cont de modificările legislative care reglementează închirierea/darea în folosință gratuită a bunurilor imobile aflate în proprietatea unității administrațiv-teritoriale sau în proprietatea Statului Român și în administrarea unităților administrativ-teritoriale, se impune necesitatea aprobării unor noi contracte - cadru de închiriere și de comodat având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în administrarea Municipiului Oradea,

Având în vedere Nota Internă nr. 262918 din 21.05.2020 prin care Direcția Juridică comunică contractele - cadru necesare închirierii sau dării în folosință gratuită a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea.

în concordanță cu actele normative adoptate, respectiv Noul Cod Civil, Codul Fiscal, Legea 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, care reglementează închirierea/darea în folosință gratuită a bunurilor imobile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în proprietatea Statului Român și în administrarea Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, „d”, alin. (6) lit. „b", alin. (7) lit. „q", art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362, art. 332 - 353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractul - cadru pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiilor comerciale aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contractul - cadru de comodat având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/ spațiile comerciale aflate în proprietatea privată a Municipiului Oradea sau în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Municipiului Oradea, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contractul - cadru de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/ spațiile comerciale aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea sau în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Municipiului Oradea, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. La data adoptării acestei Hotărâri se abrogă orice prevedere contrară cu prezenta.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro și se comunică:

 • • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • • Primarul Municipiului Oradea;

 • • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • • Direcția Economică.

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 491

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL loneEVilaHotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru* /■' *


Anexa nr. 1 din HCL nr. 491 din 25.06.2020

Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

Nr...........din....................


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru imobilele cu altă destinație decât aceea de locuință/ cu destinație de spațiu comercial

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACTANTE »

ART. 1. Prezentul contract se încheie între:

 • 1.     MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor, având C.I.F.

RO35372589, cont IBAN: R050TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat legal prin............................................................în calitate de LOCATOR, pe de o parte

Și

 • 2.     .......................................................................................... cu sediul în municipiul Oradea, str.

................................................nr....................  ap................cont bancar................................., deschis la ...................................., sucursala.................... identificată      prin C.I.F/C.U.I.

reprezentată legal prin ...................................................-

......................................  în calitate de CHIRIAȘ/LOCATAR, pe de altă parte,

ART. 2. Părțile, cunoscând prevederile legale în domeniul închirierii bunurilor imobile, convin asupra încheierii prezentului contract.

CAPITOLUL II DEFINIȚII

ART. 3. Termenii din prezentul contract au următoarele semnificații:

 • 1. Contractul de închiriere/locațiune - contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numite chiriaș/locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie.

 • 2. Chiria - constă într-o sumă de bani, stabilită prin aplicarea dispozițiilor legale în materie, plata ei căzând în sarcina locatarului la termenele și în condițiile stabilite de prezentul contract.

3 Punerea în întârziere de drept - în cazul prezentului contract de închiriere, simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare ori ajungerea la scadență a unei obligații, au ca și consecință faptul că debitorul este considerat ca fiind de drept pus în întârziere cu privire la executarea respectivei obligații.

 • 4. Lucrări de întreținere și reparații cu caracter curent - obligația efectuării lor se află în sarcina locatarului, acestea fiind caracterizate prin eforturi financiare relativ scăzute din partea chiriașului și rezultând de regulă din folosința obișnuită a bunului. Așadar, acestea reprezintă lucrări de mică amploare, care nu necesită emiterea unei autorizații de construcție.

 • 5. Lucrări (reparații) necesare - acestea se află conform Noului Cod Civil în sarcina locatorului și sunt acele lucrări în lipsa cărora imobilul obiect al locațiunii ar pieri ori s-ar deteriora.

 • 6. îmbunătățirile - sunt înțelese ca fiind acele lucrări autonome sau adăugate (utile sau voluptuare) așa cum sunt ele definite de Noul Cod Civil, fiind efectuate de către locatar pentru sporirea confortului și valorii economice a bunului imobil precum și pentru simpla plăcere a acestuia.

 • 7. Utilități - prin noțiunea de utilități se înțeleg contractele având ca obiect prestarea de servicii de furnizare a energiei electrice/ a energiei termice/ a apei calde/ a apei reci/ salubritate/canalizare/ telefon fix etc.

CAPITOLUL III

OBIECTUL Șl DURATA ÎNCHIRIERII

ART. 4. Obiectul contractului

 • (1) Primul, în calitate de titular al dreptului de administrare/proprietar închiriază, iar al doilea, în calitate de

chiriaș, ia cu chirie bunul imobil situat în muncipiul Oradea, str..............................nr................,bl...........

sc............et............ap................ înscris în CF nr..................nr.topo.....................Oradea, județul

Bihor, având încăperile, dependințele și alte dotări, specificate în anexa nr. II - parte integrantă din prezentul contract.

 • (2) Imobilul are o suprafață totală de................................- mp. din care:

 • a) spațiul propriu -zis.................................- mp.

 • b) terenul aferent spațiului prevăzut la lit. a).......- mp.

 • (3) Starea tehnică și inventarul imobilului sunt prevăzute în procesul-verbal de predare-primire anexa nr. I la prezentul contract.

ART. 5. Durata contractului

 • (1) Durata contractului este una determinată, având o întindere de.............. ani.

 • (2) Prezentul contract de locațiune, intră în vigoare la data de....................... și  încetează la data de

 • (3) Durata contractului poate fi modificată numai prin acordul scris, semnat și datat al părților, exprimat în aceeași formă ca și cea de la momentul încheierii contractului.

ART. 6. Bunul imobil obiect al prezentului contract, se predă în stare de folosință cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul verbal de predare - primire (anexa nr. I), încheiat între părțile contractante, acesta făcând parte integrantă din contract.

ART. 7. (1) Contractul încetează la împlinirea termenului prevăzut de către părți.

 • (2) După acest moment contractul poate fi reînnoit de către părți printr-o nouă manifestare de voință și prin respectarea în totalitate a condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare la acel moment.

 • (3) Oricare dintre părți are posibilitatea de a-și manifesta intenția de a reînnoi/de a nu reînnoi contractul printr-o cerere/înștiințare scrisă, datată, semnată și înregistrată la sediul locatorului. Părțile își vor comunica manifestarea de voință prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia.

 • (4) Manifestarea intenției de a reînnoi/de a nu reînnoi contractul trebuie exprimată de locatar/locator cu cel puțin 45 de zile înaintea expirării contractului, cealaltă parte având obligația de a răspunde în termen de 30 de zile de la data comunicării intenției.

 • (5) Simpla intenție de a prelungi contractul manifestată printr-o notificare scrisă nu instituie niciun fel de obligație în patrimoniul părții căreia îi este adresată, aceasta fiind liberă să decidă conform intereselor sale juridice.

CAPITOLUL IV

DESTINAȚIA PERMISĂ

ART. 8. Destinația permisă a bunului

 • (1) Părțile contractante înțeleg să stabilească în mod concret, limitativ și neechivoc, afectarea

folosinței imobilului exclusiv pentru activități ce se circumscriu noțiunii de „.....................................................................................................”, aceasta fiind singura destinație permisă

și acceptată de către părți privind utilizarea bunului imobil.

 • (2) Locatarul nu poate folosi bunul imobil închiriat decât în conformitate cu destinația stabilită de părți la alin. 1 și alin. 4 din cadrul prezentului articol, respectiv art. 9, orice fel de încălcare a acestei obligații, conferind locatorului dreptul de a rezilia contractul și/sau de a obține daune interese pentru orice eventuale prejudicii.

 • (3) Modificarea afectațiunii folosinței imobilului și implicit a destinației permise, se poate realiza doar prin încheierea unui act adițional în scris, datat și semnat de părțile contractante, noul acord de voințe făcând parte integrantă din contract.

 • (4) Bunul este destinat pentru desfășurarea în concret a următoarelor activități.

 • a) fapte de comerț: mp, din care alocat activităților:

 • - producție:mp;

 • - prestări servicii: mp;

 • - comerț: mp;

 • - alte fapte de comerț;mp;

 • b) alte activități decât cele prevăzute la lit. a):...........mp, din care alocat activităților:

 • - cu caracter politic:. mp;

 • - sindicale; mp;

 • - cu caracter umanitar: mp;

 • - socio- profesionale:_

 • - alte activități:mp.

ART. 9. Profile de activitate

Conform destinațiilor prevăzute de art. 8, profilele de activitate ale bunului imobil sunt următoarele

 • a)                                          , .

 • b)

 • c)  ,   mp;

 • d)

 • e)  _________.

CAPITOLUL V CHIRIA AFERENTĂ SPAȚIULUI

ART. 10. Pentru folosirea spațiului, locatarul datorează locatorului, trimestrial, chirie, începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii prezentului contract de închiriere. Chiria se datorează până la data eliberării efective a imobilului închiriat.

ART, 11. Chiria se stabilește și se actualizează în conformitate cu prevederile legale în materie.

ART. 12. (1) Chiria la data încheierii prezentului contract este în cuantum de lei/trimestru,

calculată în conformitate cu dispozițiile............................................

 • (2) Chiria se facturează trimestrial de către locator în prima sau a doua lună din trimestru, pentru trimestrul în curs.

 • (3) Neprimirea facturii nu îl exonerează pe chiriaș de la plata chiriei datorate ca urmare a folosinței spațiului locativ menționat la art. 4.

 • (4) în caz de neprimire a facturilor locatarul are obligația de a anunța de îndată locatorul prin solicitare scrisă depusă la sediul acestuia, în cel mult 15 zile de la data când se constată cele menționate.

ART. 13. (1) Chiria se achită trimestrial, până în data de 15 a ultimei luni din trimestru, dată la care factura devine scadentă. în caz de neplată a chiriei se vor percepe, majorări de întârziere în cuantum de ...................................../pe zi de întârziere, începând cu prima zi următoare scadenței și până la data plății inclusiv.

 • (2) Simpla împlinire a termenului prevăzut în contract pentru executarea obligației de plată a chiriei de către debitor face ca acesta să se afle de drept în întârziere în conformitate cu art. 1523 Noul Cod Civil.

 • (3) Fiind de drept în întârziere, creditorul are opțiunea de a alege oricare dintre remediile prevăzute de Noul Cod Civil, fără a mai fi necesară notificarea debitorului privind executarea obligației.

 • (4) Prezentul contract încheiat sub semnătură privată și înregistrat la organul fiscal constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și prin modalitățile stabilite prin clauzele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 1798 din Noul Cod Civil.

ART. 14. Neplata chiriei la scadență atrage după sine posibilitatea recurgerii creditorului la oricare dintre remediile prevăzute de Noul Cod Civil în cazul neexecutării obligațiilor de plată de către chiriaș, respectiv:

 • 1. Executare silită,

 • 2.  Executare prin echivalent,

 • 3.  Reziliere sau reducerea prestațiilor,

 • 4. Orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

ART. 15. Plata chiriei se poate efectua:

în numerar/cu cârdul la casieria Primăriei Municipiului Oradea, aflată în Piața Unirii, nr. 1, în Centrul de relații cu publicul (Piramidă);

 • -  prin virament bancar în contul Municipiului Oradea, având C.I.F. RO35372589, CONT R050TREZ076502205X016643 - deschis la Trezoreria Oradea;

 • -  în unitățile CEC Bank din municipiul Oradea;

 • -   prin utilizarea platformei online www.oradea.ro;

prin mandat poștal.

ART. 16. (1) Pe durata derulării contractului, chiria se poate modifica în următoarele situații:

 • 1.  Modificări în suprafața bunului imobil închiriat;

 • 2.  Modificări ale cuantumului chiriei prin acte normative emise de către autoritățile legislative, atât cele de la nivel central cât și cele de la nivel local;

 • (2) Tariful de închiriere din prezentul contract se actualizează anual cu un indice de inflație estimat, comunicat de Comisia Națională de Prognoză, urmând a se regulariza în primul trimestru al anului următor cu indicele de inflație cumulat, comunicat de Institutul Național de Statistică la nivelul lunii decembrie. întreaga operațiune de la alin. 2 se realizează în baza legii, fără prealabilă înștiințare și fără necesitatea încheierii unui act adițional la prezentul contract.

ART. 17. Exceptând situația de la art. 16 alin. 1 pct.1 când modificarea chiriei se realizează în baza unui act adițional, semnat și datat de părți, orice modificare a nivelului chiriei ca urmare a modificărilor intervenite la articolul 16 alin. 1 pct. 2 respectiv art. 16 alin. 2, se realizează în baza legii, fără prealabilă înștiințare și fără necesitatea încheierii unui act adițional la prezentul contract.

ART. 18. Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract și/sau a majorărilor de întârziere până la data eliberării efective a spațiului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE PĂRȚILOR PRIVIND FOLOSIREA SI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 19. Drepturile locatorului:

 • a) să păstreze orice îmbunătățiri, înțelese ca lucrări autonome sau lucrări adăugate (utile sau voluptuare) efectuate pe durata închirierii, fără a putea fi obligat la plata unor despăgubiri;

 • b) în cazul în care locatorul nu dorește să păstreze lucrările de îmbunătățire a imobilului, efectuate fără acordul său, acesta poate alege să ceară locatarului aducerea bunului în starea inițială precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar;

 • c) să accepte sau să respingă propunerile avansate de chiriaș de modificare a imobilului închiriat prin prezentul contract, în prealabil sau ori de câte ori este necesar;

 • d) să verifice imobilul ori de câte ori este nevoie, în prezența chiriașului, conform programării periodice comunicate în prealabil chiriașului, verificare concretizată prin încheierea unui proces verbal și preluarea de fotografii. Reprezentantul locatorului are posibilitatea de a consemna în procesul verbal încheiat și declarațiile vecinilor;

 • e) să verifice achitarea utilităților de către chiriaș, iar în cazul în care constată neachitarea acestor sume, locatorul are dreptul de a efectua plata în numele și pe seama locatarului, reținând suma necesară din fondul de garanție constituit conform prezentului contract;

 • f) să preia bunul de la fostul chiriaș la încetarea contractului, în baza unui proces verbal de predare primire, cu excepția cazului în care contractul încetează conform art. 35.

ART. 20. Drepturile locatarului:

 • a) să exercite o folosință liniștită și utilă a bunului pe toată perioada derulării contractului;

 • b) să folosească bunul potrivit destinației stabilite de părți.

CAPITOLUL VII

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR PRIVIND FOLOSIREA SI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 21. Obligațiile locatorului:

 • a) să predea locatarului bunul imobil dat în locațiune în starea în care acesta se află la momentul încheierii contractului;

 • b) să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii;

 • c) să asigure chiriașul împotriva unei evicțiuni din partea oricărui terț care pretinde un drept asupra bunului imobil.

ART. 22. Obligațiile locatarului:

 • a) să ia în primire bunul imobil, în starea tehnică în care acesta se găsește, de la locator, în condițiile specificate în procesul verbal de predare primire anexa nr. I a prezentul contract;

 • b) să folosească bunul conform destinației permise și profilelor de activitate convenite și acceptate la data încheierii contractului, ori, după caz, solicitate de locatar în scris și acceptate de locator în cazul prevăzut de art. 8 alin. 3 respectiv în folosința bunului să dea dovadă de prudență, diligență și un comportament demn de un bun proprietar;

 • c) să nu subînchirieze bunul imobil și să nu cedeze folosința acestuia în nicio situație, cu excepția situației în care deține acordul expres exprimat în scris și prealabil al locatorului;

 • d) să efectueze lucrările de întreținere și reparații cu caracter curent și să înlocuiască elementele de constructii/instalatii din folosința exclusivă ce se subsumează noțiunii de întreținere curentă, fără a avea nicio pretenție financiară din partea locatorului;

 • e) în vederea desfășurării activității conform destinației permise și pe parcursul desfășurării acestor activități, locatarul este obligat a suporta personal întreaga contravaloare a tuturor lucrărior de amenajare, întreținere și reparație pentru bunul imobil obiect al prezentului contract;

 • f) locatarul va obține, pe cheltuiala sa, toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare pentru realizarea lucărilor de amenajare, întreținere, reparație, respectiv desfășurare a activității conform destinației permise pentru bunul imobil și va realiza lucrările respectiv își va desfășura activitatea cu respectarea tuturor acestor avize, acorduri, autorizații precum și a dispozițiilor prevăzute de lege;

 • g) locatarul este responsabil pentru efectuarea lucrărilor de reparații, reabilitare, precum și a lucrărilor de igienizare și dezinfecție ale spațiului, pentru a fi conform normelor de igienă, siguranță respectiv sanitar-veterinare, ce sunt aplicabile activităților desfășurate potrivit Destinației Permise;

 • h) să păstreze și să asigure un nivel decent al curățeniei și igienei în interiorul bunului imobil și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;

 • i) la momentul încetării din orice motive a contractului, să predea bunul imobil locatorului, în stare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar descrise în procesul verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului imobil;

 • j) să achite chiria în cuantumul și la termenul stabilit prin prezentul contract;

 • k) dacă bunul imobil este înregistrat într-o asociație de proprietari, să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari din care face parte, cota de contribuție ce îi revine la cheltuielile acelei asociații, inclusiv cele aferente fondurilor din asociație; să facă dovada lunar locatorului cu privire la plata cheltuielilor comune către asociația de proprietari; plata acestor cheltuieli se va face la asociația de proprietari la termenele stabilite de legile speciale;

 • l) să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de beneficiar, cu prestatorii de utilități (energie electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon etc.) în termen de 60 de zile de la încheierea contractului; să facă dovada către locator a încheierii contractelor cu prestatorii de servicii și utilități (electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon etc.) în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de închiriere;

 • m) să achite lunar obligațiile ce-i revin, conform contractelor încheiate cu prestatorii de servicii și utilități menționate la lit. I), în condițiile legii; să facă dovada către locator a achitării obligațiilor asumate în baza contractelor menționate la lit. I);

 • n) să constituie fondul de rulment pentru neplata datoriilor față de asociația de proprietari după caz, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare;

 • o) să permită accesul reprezentanților locatorului în incinta spațiului locativ ori de câte ori spațiul închiriat este programată pentru verificarea periodică;

 • p) să asigure bunul închiriat potrivit legii, respectiv să facă dovada îndeplinirii acestei obligații către locator în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract;

 • q) să nu modifice sub nicio formă afectațiunea folosinței bunului imobil și să nu schimbe în niciun fel destinația permisă și/sau profilele de activitate așa cum sunt acestea definite în prezentul contract, fără a avea acordul scris, semnat, datat și exprimat în prealabil al locatorului;

 • r) să nu aducă modificări de construcție la imobilul închiriat (compartimentări, modificări ale structurii de rezistență, etc.), să nu modifice cursul rețelelor de utilități, fără acordul prealabil, scris, semnat și datat al locatorului;

 • s) să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, pentru efectuarea de măsurători, relevee, expertize tehnice, studii, etc,;

 • t) să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, pentru a se controla modul în care este folosit și întreținut imobilul închiriat, precum și pentru efectuarea unor lucrări care cad în sarcina locatorului.

CAPITOLUL VIII GARANȚII

ART. 23. (1) Chiriașul se obligă să constituie un fond de garanție în contul locatorului al cărui cuantum se stabilește la o sumă echivalentă gu contravaloarea a două (2) chirii.

 • (2) Conturile de garanții sunt conturi închise pentru chiriași și deschise pentru locator pe perioada exercitării de către chiriaș a dreptului de folosință asupra spațiului locativ care face obiectul prezentului contract.

 • (3) Garanția se constituie în numerar/cu cârdul la casieria Primăriei Municipiului Oradea, aflată în Piața Unirii nr. 1, în Centrul de relații cu publicul ori prin virament bancar în contul Primăriei Municipiului Oradea, CIF 4230487, cont IBAN R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea.

ART. 24. Sumele ce pot fi reținute de locator din depozitul de garanție sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

 • 1.  neplata sumelor ce-i revin din cheltuielile comune (utilități) și majorările de întârziere aferente acestora;

 • 2.  neplata sumelor ce îi revin cu titlu de chirie și majorările de întârziere aferente acestora;

 • 3.  reparațiile de întreținere curentă care conform Noului Cod Civil sunt în sarcina locatarului;

 • 4.  alte servicii realizate în folosul chiriașului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenței contractului de închiriere și pe care nu le-a achitat deși avea obligația legală sau contractuală.

ART. 25. (1) Dovada constituirii fondului de garanție trebuie făcută la momentul semnării contractului de către părți sau cel mai târziu în termen de 15 zile de la momentul încheierii contractului de închiriere.

 • (2) Sancțiunea pentru nerespectarea obligației de constituire o reprezintă rezilierea de drept a contractului de locațiune.

 • (3) în cazul efectuării de către locator a unor plăți din fondul de garanție, care potrivit contractului și legii ar fi trebuit suportate de locatar ori în cazul modificării nivelului chiriei, locatarul va completa garanția până la concurența valorii prevăzute la ari. 23 alin. (1), în termen de 15 zile de la data înștiințării lui de către locator, sub sancțiunea rezilierii contractului.

ART. 26. (1) La încetarea contractului, locatorul are obligația de a restitui depozitul de garanție în următorul cont ...................................................................................... deschis la banca ......................... pe numele

....................................................indicat în mod expres de către locatar.

(2) Locatarul are obligația de a informa în scris locatorul, înainte de orice încetare a raporturilor contractuale, în legătură cu orice modificare sau schimbare privitoare la contul identificat mai sus.

CAPITOLUL IX LUCRĂRI

ART. 27. (1) Chiriașul va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările de întreținere, amenajare și reparații necesare în vederea realizării și desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate declarat, în conformitate cu destinația permisă și profilele de activitate stabilite de părți.

 • (2) Lucrările vor fi executate de către chiriaș pe cheltuiala proprie și cu respectarea tuturor prevederilor legale, numai în baza unui acord scris și prealabil al locatorului.

 • (3) Lucrările interioare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, ridicarea gradului de confort sau nivelul calității serviciilor etc., indiferent de natura lor concretă, se efectuează pe cheltuiala chiriașului, doar în baza unui acord scris și prealabil al locatorului, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

 • (4) Orice fel de lucrări interioare sau exterioare pe care locatarul dorește să le întreprindă, indiferent dacă acestea se încadrează în sintagma lucrări necesare/utile/voluptuare, trebuie să aibă la bază un acord scris, prealabil, datat și semnat al locatorului.

CAPITOLUL X MODURILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ART. 28. Expirarea contractului

 • (1) Contractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți.

 • (2) în privința obligației de restituire a bunului dat în locațiune, contractul încheiat pe durată determinată, constatat prin înscris sub semnătură privată și înregistrat la organul fiscal constituie, în condițiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului contractual.

 • (3) Chiriașul este obligat să restituie bunul imobil în termen de 30 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă părțile nu au convenit reînnoirea locațiunii.

 • (4) Chiriașul este de drept în întârziere cu privire la executarea obligației de restituire a bunului de la momentul expirării termenului de 30 de zile prevăzut mai sus.

ART. 29. Denunțare unilaterală

 • (1) Contractul de închiriere încetează prin denunțarea unilaterală a acestuia de către chiriaș/locatar, înainte de termenul stabilit, cu condiția notificării prealabile a locatorului în termen de 60 de zile.

 • (2) Nerespectarea termenului de preaviz de 60 de zile de către locatar, atrage după sine pierderea garanției instituite prin contract în favoarea locatorului și/sau daune interese.

 • (3) Prezentul contract încetează de asemenea și prin denunțarea unilaterală a acestuia de către locator, înainte de termenul stabilit, în acest sens fiind acordat un preaviz de 90 de zile în favoarea locatarului.

 • (4) Contractul încetează de plin drept cu respectarea unui termen de preaviz, de cel puțin 60 de zile, stabilit prin notificarea/înștiințarea emisă de către locator, în situația în care interesele publice, cerințele urbanistice sau orice fel de lucrări de utilitate publică impun eliberarea spațiului. Locatarul se află de drept în întârziere cu privire la eliberarea spațiului locativ de la momentul expirării termenului de preaviz, în măsura în care eliberarea spațiului nu se va face în mod voluntar, locatorul va utiliza toate mijloacele legale în vederea soluționării situației.

ART. 30. Punerea în întârziere

Locatarul este pus de drept în întârziere cu privire la orice încălcare a obligațiilor contractuale astfel:

 • 1. cu privire la executarea obligațiilor de a face, punerea în întârziere operează automat din primul moment în care obligația nu mai putea să fie executată;

 • 2. în ce privește obligațiile de a nu face, punerea de drept în întârziere operează automat chiar din momentul exercitării unei conduite contrare;

 • 3. privitor la obligațiile de a da, punerea în întârziere de drept operează automat la momentul ajungerii la scadență a fiecărei obligații în parte.

ART. 31. Pact Comisoriu

 • (1) Părțile convin ca rezilierea de plin drept a contractului de închiriere să se producă fără nici o intervenție din partea instanței de judecată, temeiul rezilierii automate nemaifiind hotărârea instanței de judecată, ci chiar voința expresă a părților manifestată prin semnarea prezentului contract. Acest mod de încetare a contractului este preferat de părți ca urmare a acordului liber consimțit și exprimat în cunoștință de cauza.

 • (2) Pactul comisoriu va opera de plin drept, doar în următoarele cazuri:

 • 1. chiriașul nu a achitat chiria și majorările de întârziere aferente timp de 2 trimestre consecutive;

 • 2.  chiriașul a subînchiriat bunul imobil sau a cedat sub orice formă, total sau parțial, folosința imobilului închiriat, fără acordul scris și prealabil din partea locatorului;

 • 3.  chiriașul nu a făcut dovada față de locator a încheierii contractului de la art. 22 lit. p), în termen de 3 luni de la momentul semnării contractului de închiriere;

 • 4.  chiriașul nu a făcut dovada față de locator a încheierii contractelor de la art. 22 lit. I), în termen de 60 de zile de la momentul semnării contractului de închiriere;

 • 5.  chiriașul nu completează depozitul de garanție în condițiile art. 23-26;

 • 6.  locatarul nu respectă dispozițiile respectiv termenele impuse prin art. 27;

 • 7.  în situația în care locatorul urmează să desfășoare activități de conservare, restaurare și repunere în valoare a bunului imobil ori a clădirii în care este situat bunul imobil, activități ce sunt incompatibile cu activitatea profesională desfășurată de către profesionist (locatar).

ART. 32. Rezilierea judecătorească a contractului de închiriere

La solicitarea locatorului, contractul de închiriere poate fi reziliat de către instanță în următoarele cazuri:

 • 1. chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni bunului imobil, instalațiilor precum și oricăror altor bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora;

 • 2. locatarul nu desfășoară activitate profesională în conformitate cu destinația permisă respectiv profilele

de activitate, vreme de.............luni consecutive de la data semnării prezentului contract;

 • 3. chiriașul nu a efectuat lucrările de întreținere, reparații și igienizare, care cad în sarcina acestuia potrivit prezentului contract;

 • 4. chiriașul nu respectă dispozițiile art. 8 și 9 și modifică destinația permisă respectiv profilul de activitate al bunului imobil, fără acordul scris și prealabil din partea locatorului;

 • 5. chiriașul nu își achită obligațiile pecuniare datorate prestatorilor de servicii conform art. 22 lit. I) sau nu face lunar locatorului dovada îndeplinirii obligațiilor asumate către furnizorii de servicii de utilitate publică conform art. 22 lit. m);

 • 6. chiriașul nu își achită obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune și majorările aferente acestora nerespectând dispozițiile art. 22 lit. k);

 • 7. chiriașul nu-și îndeplinește orice alte obligații stabilite și asumate prin prevederile art. 22 sau orice alt articol din contract.

ART. 33. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriașului se face în baza unui titlu executoriu reprezentat fie de o hotărâre judecătorească, fie de contractul de închiriere înregistrat la organul fiscal, după caz.

(2) Chiriașul este obligat la plata chiriei respectiv a majorărilor de întârziere până la data eliberării efective a imobilului închiriat. De asemenea, chiriașul este obligat la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data efectivă a eliberării imobilului.

ART. 34. Prezentul contract încetează să își producă orice fel de efecte în condițiile convenite de părți, cuprinse într-un acord de stingere a locațiunii, încheiat în formă scrisă între acestea.

ART. 35. Contractul încetează de asemenea și în cazul în care bunul imobil obiect al contractului de închiriere este dobândit de către titularul contractului de închiriere printr-un contract de vânzare-cumpărare, efectele prezentului contract încetând de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare

ART. 36. Exonerarea de răspundere

(1) Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate;

 • (2) Nu constituie cauze exoneratoare de răspundere:

 • a) incapacitatea de plată;

 • b) greva;

 • c) lichidarea judiciară.

 • (3) Suspendarea raporturilor contractuale dintre părți poate avea loc doar la cererea expresă formulată în scris de către locatar și doar în cazurile prevăzute de art. 36 alin. 1. La cererea formulată de locatar se vor anexa mijloacele de probă din care să reiasă existența unuia dintre cazurile de la art. 36 alin.

 • 1.

ART. 37. Daunele interese

 • (1)   Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința directa și necesară a neexecutării fără justificare sau după caz culpabile a obligației ce îi incumbă ultimului.

 • (2)   Daunele interese vor cuprinde atât paguba efectivă încercată de creditor (damnum emergens) cât și câștigul sau beneficiul nerealizat (lucrum cessans).

CAPITOLUL XI LITIGII

ART. 38. Orice diferend legat de executarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibil, de către instanțele judecătorești.

ART. 39. Orice modificare a legislației referitoare la contractul de locațiune sau la noțiunea de chiriași va atrage după sine modificarea sau completarea corespunzătoare a prezentului contract.

CAPITOLUL XII ALTE CLAUZE ÎNTRE PĂRȚI

ART. 40. Lucrările de reparații și întreținere care cad în sarcina locatorului se efectuează numai la solicitarea scrisă a chiriașului și în limitele fondurilor disponibile existente în acest sens.

ART. 41. (1) Lucrările de îmbunătățire și sporire a confortului (voluptuare), se efectuează numai cu acordul locatorului. La predarea spațiului de către locatar, acesta renunță la orice pretenție materială din partea locatorului, pentru lucrările efectuate fără acordul locatorului.

 • (2) în cazul îmbunățirilor aduse bunului de către chiriaș fără acordul locatorului, acesta poate să-i ceară acestuia fie aducerea bunului în starea inițială precum și plata de despăgubiri pentru orice pagubă care ar fi fost cauzată bunului de către locatar, fie păstrarea lucrărilor adăugate și autonome efectuate asupra bunului. în niciuna dintre cele două situații menționate anterior, locatorul nu poate să fie obligat la plata de despăgubiri.

 • (3) Locatarul nu poate invoca, în niciun caz, dreptul de retenție asupra bunului imobil.

ART. 42. Cumpărarea bunului de către chiriaș

în situația în care potrivit dispozițiilor legale în vigoare se va proceda la vânzarea spațiilor cu altă destinație, chiriașul beneficiază de dreptul de preempțiune la cumpărare, dacă legea specială prevede astfel.

ART. 43. (1) în cazul în care la predarea spațiului, ca urmare a încetării contractului indiferent de modalitatea concretă în care s-a realizat aceasta, se constată că starea bunului imobil s-a deteriorat, altfel decât prin uzură normală, titularul contractului de închiriere se obligă să achite contravaloarea reparațiilor ce trebuiesc efectuate pentru a aduce spațiul la starea inițială.

(2)Pe lângă restituirea valorii lucrărilor de reparații, locatorul poate solicita și daune interese pentru stricăciunile provocate din culpa titularului contractului.

ART. 44. Obiectele cuprinse în inventarul bunurilor din procesul verbal de predare-primire a spațiului vor fi păstrate în stare bună și predate în această stare la încetarea contractului de închiriere. Chiriașul răspunde de predarea în stare bună a bunului imobil, așa cum a fost preluat. Chiriașul este obligat la plata chiriei și la plata cheltuielilor de întreținere până la data predării efective (proces-verbal de predare primire) a bunului imobil închiriat.

ART. 45. Chiriașul se obligă să permită accesul delegaților Primăriei Oradea precum și a delegaților furnizorilor de servicii și utilități în incinta spațiului în cazul în care se impune acest lucru (verificarea periodică a modului de îngrijire a spațiului, citirea contoarelor de utilități, sistarea utilităților în caz de neplata etc.).

ART. 46. Chiriașul este obligat să plătească întreaga chirie precum și toate cheltuielile pentru servicii/întreținere/utilități, aferente perioadei în care a ocupat efectiv spațiul.

ART. 47. Prezentul contract se încheie cu mențiunea că, în situația în care ulterior se vor constata diferențe în ceea ce privește suprafața imobilului, părțile convin de comun acord să facă modificarea cuvenită în fișa de calcul a chiriei.

ART. 48. (1) Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul contract de închiriere, furnizate de către titularul de contract sau de membrii de familie trecuți în fișa locativă în vederea încheierii și executării în bune condiții a contractului de locațiune, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea cu respectarea tuturor condițiilor și standardelor impuse de prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

 • (2) Colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, are scopul de a organiza executarea contractului de închiriere în modalitatea și condițiile convenite de părți și de a înlesni desfășurarea raporturilor contractuale dintre acestea.

 • (3) Titularii datelor cu caracter personal cuprinse în prezentul contract pot să își exercite drepturile de acces, intervenție și de opoziție, în condițiile prevăzute de Regulamentul UE. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

 • (4) Având în vedere alineatele superioare, semnarea prezentului contract de închiriere valorează consimțământ liber și neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal, în modalitatea anterior precizată.

ART. 49. Toate comunicările cu privire la încheierea/executarea/încetarea prezentului contract, se vor efectua de către părți, în mod obligatoriu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la următoarele date de contact, sub sancțiunea neluării în seamă:

 • - LOCATOR:

 • - LOCATAR:

Prezentul contract s-a întocmit în baza Noului Cod Civil, OUG Nr. 57/2019, HCL nr. 1236/20.12.2016,HCL nr....................... azi, la data de .................... în 2 exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

Prezentul contract are patru anexe părți integrante: Anexa nr. I - Procesul Verbal de Predare-Primire a spațiului locativ, Anexa nr. II - Fișa suprafeței locative, Anexa nr. III Fișa de calcul a chiriei și Anexa nr. IV - Constituirea, utilizarea și restituirea garanției.

Dispozițiile prezentului contract se completează cu dispozițiile Noului Cod Civil, intrat în vigoare ia data de 01.10.2011 (art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009) respectiv cu dispozițiile OUG nr. 57/2019.

LOCATOR                            LOCATAR

MUNICIPIUL ORADEA

Primar

Primăria Municipiul Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

PROCES - VERBAL de predare - primire a spațiului cu altă destinație din ORADEA, Str. nr.

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr._ din.

se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Municipiul Oradea, prin reprezentanții săi legali, care predă

Și

_________, în calitate de chiriaș, care primește în folosință spațiul cu altă destinație, având încăperile și dependințele așa cum sunt specificate în fișa suprafeței închiriate (anexa nr. 2 al procesului-verbal).

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și se primește spațiul cu altă destinație sunt următoarele:

 • a. - pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet etc.)

 • b. - ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaștele, jaluzelele, geamurile, galeriile etc.)

 • c. - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele etc.)

 • d. - instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.)

 • e. - instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, wc, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, robinete etc.)

 • f. - altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe metalică de gătit etc.)

 • 3. , în calitate de chiriaș se obligă să execute în condițiile art 29. din prezentul contract următoarele lucrări:

 • 4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi în dublu exemplar, din care unul a fost

predat chiriașului.

AM PREDAT,                                     AM PRIMIT,

LOCATOR ....................... LOCATAR.........................

FIȘA SUPRAFEȚEI SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE ÎNCHIRIAT ÎN:

Municipiul Oradea, str. nr..

Date privind spațiul cu altă destinație închiriat

Nr.

Crt.

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

în folosință

Exclusivă

Comună

TOTAL GENERAL

LOCATOR

LOCATAR


FIȘA DE CALCUL*’

a chiriei pentru spațiul cu altă destinație/ spațiu comercial situat în mun. ORADEA,

Adresa: nr.

LOCATAR:___________________________

Nr Crt

Denumire indicator

Suprafața/ mp

Tarif/mp.

Valoarea totală lei

1.

I de tate

1.

2.

Profi activi

3.

4.

TOTAL

Jei/trim.

ÎNTOCMIT

Constituirea, utilizarea și restituirea garanției constituite conform Cap. VIII din contractul de închiriere înregistrat sub nr.

Garanția pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale se constituie la nivelul a două (2) chirii, într-un cont închis pentru chiriaș respectiv deschis pentru locator.

Dovada constituirii fondului de garanție trebuie făcută la momentul semnării contractului de către părți sau cel mai târziu în termen de 15 zile de la momentul încheierii contractului de închiriere.

Dobânda aferentă garanției rămâne la dispoziția locatorului pe perioada derulării prezentului contract

Dovada pentru constituirea garanției o reprezintă ordinul de plată însoțit de extrasul de cont eliberat de unitatea bancară la care s-a deschis contul, documente justificative ce urmează a fi prezentate la încheierea contractului de închiriere ori în termen de cel mult 15 zile de la încheierea acestuia, constituind anexă la acesta.

Utilizarea garanției pentru neplata chiriei, precum și a dobânzilor aferente acesteia, se va face în următoarele situații:

 • 1.   neplata sumelor ce-i revin din cheltuielile comune și majorările de întârziere aferente acestora;

 • 2.   neplata sumelor ce îi revin cu titlu de chirie și majorările de întârziere aferente acestora;

 • 3.   reparațiile de întreținere curentă care conform Noului Cod Civil sunt în sarcina locatarului;

 • 4.    orice alte servicii realizate/prestate în folosul chiriașului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenței contractului de închiriere și pe care nu le-a achitat deși avea obligația legală sau contractuală.

La încetarea contractului, locatorul are obligația de a restitui depozitul de garanție în următorul cont ...................................................................................... deschis la banca ......................... pe numele .................................................... indicat în mod expres de către locatar.

în cazul în care locatarul dorește ca la încetarea contractului sumele să fie restituite de către locator într-un cont diferit față de cel indicat de către acesta în cuprinsul contractului, locatarul trebuie să informeze în scris locatorul asupra acestui fapt. în caz contrar, depozitul de garanție va fi restituit în toate situațiile în contul indicat expres de locatar și menționat în cuprinsul prezentului contract.

LOCATOR


LOCATAR


Municipiul Oradea

Anexa nr. 2dinHCL nr. .491 din 25.06.2020


Primar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

Nr...........din....................

CONTRACT CADRU DE COMODAT PENTRU SPATIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE/ SPATIILE COMERCIALE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1 MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Piața Unirii, nr 1, loc. Oradea, jud Bihor, având C.I.F. RO35372589, cont IBAN R050TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat legal prin dl. BOLOJAN ILIE - Primar al cărui drept de semnătură a fost delegat d-lui................................... -...........................................................- conform dispoziției

nr............................în calitate de Comodant,

si 5

............................................................... cu  sediul în loc...........................  str. .......................... nr. ....................  bl........ , sc.......... , et......... , ap............jud................ identificată prin C.U.I.............................. cont IBAN ............................................... , deschis

la....................... reprezentată   legai prin d-na/d-nul ...............................

..................................................... în calitate de Comodatar, înțeleg să încheie prezentul contract și să fie ținute de dispozițiile cuprinse în acesta.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESTINAȚIA PERMISĂ

Art. 2. (1) Comodantul dă spre folosință gratuită în favoarea comodatarului, bunul imobil situat în mun.....................str. ........................nr. ............, bl.........sc...........et..........ap.

.......... jud...................înscris în CF nr.......................în suprafață de............mp cu instalațiile și dependințele menționate în Anexa nr. I la prezentul contract.

Art.3. (1) Părțile contractante înțeleg să stabilească în mod concret, limitativ și neechivoc, afectarea folosinței imobilului în mod exclusiv la activități ce se circumscriu noțiunii de ......................................................................................................”,   aceasta fiind singura destinație permisă și acceptată de către părți privind utilizarea bunului imobil.

 • (2) Comodatarul nu poate folosi bunul imobil dat în comodat decât în conformitate cu destinația stabilită de părți la alin. 1, alin. 4 respectiv art. 4, orice fel de încălcare a acestei obligații, conferind comodantului dreptul de a solicita restituirea anticipată a bunului și/sau de a obține daune interese pentru orice eventuale prejudicii.

 • (3) Modificarea afectațiunii folosinței imobilului și implicit a destinației permise, se poate realiza doar prin încheierea unui act adițional în scris, datat și semnat de părțile contractante, noul acord de voințe făcând parte integrantă din contract.

 • (4) Bunul este destinat pentru desfășurarea în concret a activităților de:

 • a) fapte de comerț: mp, din care alocat activităților:

 • - producție:.mp;

 • - prestări servicii:

 • - comerț:

 • - alte fapte de comerț:,

 • b) alte activități decât cele prevăzute la lit. a):...........mp, din care alocat activităților

 • - cu caracter politic: mp;

 • - sindicale:mp;

 • - cu caracter umanitar: mp;

 • - socio - profesionale:mp;

 • - alte activități:mp.

  Art. 4. Profile de activitate

  Conform destinațiilor prevăzute de art. 3, următoarele

  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


  profilele de activitate ale bunului imobil sunt


  mp;

  _ mp;

  _ mp;

  _ mp;

  _ mp;


 • III. DURATA CONTRACTULUI.

Art. 5. Prezentul contract se încheie pe o durată de................................ intrând în vigoare

la data de ............................... și încetând la data de .......................... durată ce va putea fi

prelungită numai prin acordul scris al ambelor părți contractante, manifestat prin încheierea unui act adițional.

 • IV. PREDAREA SPAȚIULUI

Art. 6. Comodatarul intră în posesia de fapt a imobilului și/sau a instalațiilor/bunurilor mobile din acesta la data și în condițiile cuprinse în Anexa nr. I - Procesul verbal de predare primire a bunului.

Art. 7. (1) De la momentul încetării prezentului contract, comodatarul este obligat să restituie bunul imobil către comodant într-un termen de cel mult 30 zile calendaristice.

 • (2) Comodatarul nu va putea invoca față de comodant nici un drept de retenție, privilegiu sau orice alt drept pentru a justifica refuzul de predare a spațiului.

Art. 8. în interiorul termenului de 30 zile calculat de la data încetării valabilității contractului de comodat, părțile se obligă să încheie un proces verbal de predare-primire a bunului, acesta urmând să cuprindă caracteristicile fizice ale bunului imobil de la momentul predării.

Art. 9. Comodantul va putea proceda la încheierea procesului verbal de predare-primire în lipsa comodatarului, în situația în care acesta nu se prezintă la data și ora stabilită pentru derularea procedurii de predare-primire (fiind notificat în prealabil în scris cu confirmare de primire), comodatarul renunțând la dreptul de a ridica eventuale obiecții cu privire la cele consemnate în cuprinsul procesului verbal ori starea spațiului de la momentul predării.

Art. 10. (1) Bunurile comodatarului și siglele amplasate de către comodatar ce sunt situate în incinta/exteriorul spațiului, vor fi ridicate de către comodatar cel mai târziu până la momentul încheierii procesului verbal de predare-primire ori în termenul convenit de către părți în cuprinsul procesului verbal, fără a produce degradări bunului imobil ce formează obiectul contractului de comodat.

 • (2) în situația în care ridicarea acestora nu este posibilă datorită riscului de degradare a spațiului ca urmare a operațiunii de ridicare ori în cazurile în care acestea au fost încorporate în imobil, bunurile, respectiv siglele devin proprietatea Municipiului Oradea, comodatarul renunțând cu titlu gratuit la dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea comodantului Municipiul Oradea.

Art. 11. Spațiul se va preda către comodant în starea în care acesta se află la momentul expirării termenului contractual. Orice fel de deteriorări sau urme de uzură survenite ca urmare a unei folosințe normale a bunului imobil conform destinației permise, nu vor fi imputate comodatarului.

Art. 12. Comodatarul declară că este de acord ca, la momentul încetării contractului și predării spațiului către comodant, toate îmbunătățirile și lucrările efectuate la bunul imobil ce nu au fost ridicate de către acesta în condițiile reglementate în prezentul contract, să devină proprietatea exclusivă a Municipiului Oradea, cel din urmă renunțând la orice drepturi asupra acestor bunuri respectiv lucrări în favoarea comodantului.

 • V. LUCRĂRILE DE AMENAJARE. UTILITĂȚI

Art, 13. (1) Comodatarul va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările de întreținere, amenajare și reparații necesare în vederea realizării și desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate declarat, în conformitate cu destinația permisă și profilele de activitate stabilite de părți.

 • (2) Orice fel de lucrări exterioare, vor fi executate de către comodatar pe cheltuiala proprie și cu respectarea tuturor prevederilor legale, numai în baza unui acord scris și prealabil al comodantului.

 • (3) Lucrările interioare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, ridicarea gradului de confort sau nivelul calității serviciilor etc., indiferent de natura lor concretă, se efectuează pe cheltuiala comodatarului, doar în baza unui acord scris și prealabil al comodantului, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

 • (4) Orice fel de lucrări interioare sau exterioare pe care comodatarul dorește să le întreprindă indiferent dacă acestea se încadrează în sintagma lucrări necesare/utile/voluptuare trebuie să aibă la bază un acord scris, prealabil, datat și semnat al comodantului.

Art. 14. în vederea desfășurării activității conform destinației permise și pe parcursul desfășurării acestor activități, comodatarul este obligat a suporta personal întreaga contravaloare a tuturor lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru bunul imobil obiect al prezentului contract.

Art. 15. Comodatarul este responsabil pentru efectuarea lucrărilor de reparații, reabilitare, precum și a lucrărilor de igienizare și dezinfecție ale spațiului pentru a fi conform normelor de igienă, siguranță respectiv sanitar-veterinare, ce sunt aplicabile activităților desfășurate potrivit destinației permise.

Art. 16. Comodatarul va obține, pe cheltuiala sa, toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare pentru realizarea lucărilor de amenajare, întreținere, reparație, respectiv desfășurare a activității conform destinației permise pentru bunul imobil și va realiza lucrările respectiv își va desfășura activitatea cu respectarea tuturor acestor avize, acorduri, autorizații precum și a dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 17. în măsura în care aceste acorduri, avize sau autorizații ar ajunge la termen pe durata derulării contractului de comodat, acestea vor fi reînnoite de către comodatar într-un termen de maxim 3 luni calculat de la data expirării, pe cheltuiala sa, această obligație subzistând pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Art. 18. Obligațiile de plată a tuturor utilităților respectiv a cheltuielilor comune către asociația de proprietari, indiferent că acestea ar avea o natură curentă sau restantă rămân în sarcina comodatarului pentru întreaga perioadă în care a utilizat bunul imobil.

Art. 19. Comodatarul este singurul răspunzător pentru orice prejudiciu ori responsabilitate ce derivă pe parcursul realizării lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru bunul imobil, pentru nerespectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate, nevalabilitatea ori lipsa avizelor și autorizațiilor legale necesare pentru desfășurarea activității conform destinației permise.

 • VI. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE COMODANTULUI

Art. 20. Drepturile comodantului:

 • 1. Să controleze modul de utilizare a spațiilor date în folosință gratuită, în prezența comodatarului și cu înștiințarea prealabilă a acestuia. înștiințarea se va efectua prin fax, e-mail ori scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 • 2. în caz de urgență, să aibă acces la imobil în orice moment. Comodatarul va fi înștiințat de îndată despre accesul comodantului în imobil, aceasta înștințare putând avea loc și după momentul la care s-a realizat accesul;

 • 3. Să solicite comodatarului despăgubiri pentru daunele cauzate de acesta spațiilor utilizate, cu excepția cazurilor când acestea se datorează uzurii normale sau cazurilor de excepție (cazuri de forță majoră);

 • 4. Să solicite comodatarului efectuarea reparațiilor la imobil, în conformitate cu proiectul tehnic inițial și obținerea, dacă este cazul, a avizelor impuse de lege.

 • 5. în cazul în care comodantul are el însuși o nevoie urgentă și neprevăzută de bun, acesta poate cere restituirea bunului chiar înainte de expirarea termenului contractual.

Art. 21. Obligațiile comodantului:

 • 1. Să nu împiedice accesul comodatarului la bunul imobil cu excepția cazurilor în care comodantul are recunoscut acest drept potrivit legii sau prezentului contract;

 • 2. Să pună la dispoziția comodatarului orice documente ori informații necesare pentru realizarea lucrărilor de reparație, întreținere, igienizare a spațiului ori cele necesare pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea în bunul imobil a activității conform destinației permise;

 • 3. Să comunice comodatarului orice împrejurare de natură a afecta substanțial derularea prezentului contract.

 • 4. Comodantul are obligația de a-l notifica în prealabil în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe comodatar cu privire la data și ora stabilită pentru încheierea procesului verbal de predare-primire în condițiile art. 8.

 • VII. DREPTURILE $1 OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Art. 22. Drepturile comodatarului:

 • 1. Să utilizeze bunul imobil pentru desfășurarea activităților specifice conform destinației permise;

 • 2. Să organizeze și să conducă activitățile desfășurate în bunul imobil cu bună-credința, diligenta și prudența unui bun proprietar.

Art. 23. Obligațiile comodatarului:

 • 1. Pe durata derulării contractului, comodatarul are obligația de a păzi și conserva substanța bunului împrumutat cu prudența și diligența unui bun proprietar, respectiv obligația de a utiliza bunul imobil doar și numai pentru desfășurarea de activități conform destinației permise.

 • 2. Comodatarul are obligația de a nu permite niciunui terț să folosească sub nicio forma bunul imobil obiect ai prezentului contract, în afara cazului în care deține aprobarea scrisă și prealabilă a comodantului.

 • 3. Să suporte costul oricărei defecțiuni/deteriorări sau prejudiciu cauzat bunului imobil de către el și/sau vizitatori, și/sau angajații săi;

 • 4. în vederea desfășurării activității conform destinației permise și pe parcursul desfășurării acestor activități, comodatarul este obligat a suporta personal întreaga contravaloare a tuturor lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru bunul imobil obiect al prezentului contract.

 • 5. Să poarte întreaga răspundere pentru aplicarea și respectarea tuturor regulilor, normelor și reglementărilor legale în vigoare pentru activitatea desfășurată conform destinației permise, precum și a cerințelor referitoare la prevenirea incendiilor și la siguranța locului de muncă;

 • 6. Să efectueze toate lucrările de întreținere, reparație, igienizare a bunului imobil și să obțină toate avizele, acordurile sau autorizațiile necesare pentru aceste lucrări pe cheltuiala sa;

 • 7. Să efectueze, pe cheltuiala sa, toate formalitățile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor ce sunt necesare pentru desfășurarea activității conform destinației permise;

 • 8.  Să-și obțină toate licențele, autorizațiile și aprobările necesare desfășurării activității conform destinației permise, respectiv să dovedească comodantului cu înscrisuri îndeplinirea acestei obligații;

 • 9. Dacă bunul imobil este înregistrat într-o asociație de proprietari, să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari din care face parte, cota de contribuție ce îi revine la cheltuielile acelei asociații, inclusiv cele aferente fondurilor din asociație (ex. fondul de reparații); să facă dovada lunar comodantului cu privire la plata cheltuielilor comune către asociația de proprietari; plata acestor cheltuieli se va face la asociația de proprietari la termenele stabilite de legile speciale;

 • 10. Să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de beneficiar, cu prestatorii de utilități (energie electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon fix etc.) în termen de 60 de zile de la încheierea contractului; să facă dovada către comodant a încheierii contractelor cu prestatorii de servicii și utilități (electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon etc.) în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de comodat;

 • 11.  Să achite lunar obligațiile ce-i revin, conform contractelor încheiate cu prestatorii de servicii și utilități menționate la pct.1O, în condițiile legii; să facă dovada lunar către comodant a achitării obligațiilor asumate în baza contractelor menționate la pct. 10;

 • 12. Să asigure bunul dat în folosință gratuită, potrivit legii;

 • 13. Să permită comodantului inspectarea periodică a bunului imobil în condițiile specificate la art. 21 pct. 1 ;

 • 14. Să asigure, pe cheltuiala proprie, securitatea bunului imobil; Comodantul nu răspunde pentru tulburările de fapt provenite de la terți;

 • 15. Să plătească toate taxele și impozitele pentru bunul imobil, pe parcursul derulării prezentului contract;

 • 16. La încetarea contractului din orice cauză (cu excepția încetării contractului prin ajungere la termen), să elibereze spațiile și să le predea comodantului în termen de cel mult 40 de zile de la ivirea cauzei de încetare a contractului de comodat. în interiorul termenului de 40 de zile părțile se obligă să încheie un proces verbal de predare-primire;

 • 17. Să repare degradările ori daunele, ce depășesc noțiunea de uzură normală, produse bunului imobil ce sunt identificate cu ocazia predării bunului imobil ori care s-au produs cu ocazia procedurii de predare-primire a bunului imobil, într-un termen de cel mult 30 de zile de la constatarea faptei ori într-un alt termen convenit de părți;

 • 18. Să comunice comodantului orice împrejurare de natură a afecta substanțial derularea prezentului contract.

 • VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 24. Comodatarul nu va putea transmite în tot sau în parte dreptul de folosință asupra spațiului, decât cu acordul prealabil exprimat în scris al comodantului. în caz contrar, prezentul contract se va rezilia de drept, fără notificare și fără intervenția instanțelor de judecată comodantul având dreptul de a solicita restituirea bunului.

 • IX. LITIGII

Art. 25. Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română. Litigiile intervenite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. în cazul în care litigiile intervenite nu pot fi rezolvate pe această cale, atunci acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

 • X. CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 26. Expirarea contractului

 • (1) Contractul de comodat încetează de drept la expirarea termenului convenit de părți, dacă părțile nu au convenit reînnoirea contractului de comodat.

 • (2) în privința obligației de restituire a bunului imobil, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă, constituie în condițiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului contractual.

 • (3) Comodatarul este obligat să restituie bunul imobil la momentul expirării termenului de 30 zile prevăzut de art. 7, dacă părțile nu au convenit reînnoirea contractului de comodat.

 • (4) Comodatarul este de drept în întârziere cu privire la executarea obligației de restituire a bunului de la momentul expirării termenului de 30 zile prevăzut la art. 7 din prezentul contract.

 • (5) Prezentul contract încetează să își producă efectele și prin acordul părților, în baza unui act adițional scris semnat de acestea.

Art. 27. Punerea în întârziere

Comodatarul este pus de drept în întârziere cu privire la orice încălcare a obligațiilor contractuale astfel:

 • 1. cu privire la executarea obligațiilor de a face, punerea în întârziere operează automat din primul moment în care obligația nu mai putea să fie executată;

 • 2. în ce privește obligațiile de a nu face, punerea de drept în întârziere operează automat chiar din momentul exercitării unei conduite contrare;

 • 3. privitor la obligațiile de a da, punerea în întârziere de drept operează automat la momentul ajungerii la scadență a fiecărei obligații în parte.

Art. 28. Restituirea anticipată

 • (1) în toate situațiile în care comodatarul își încalcă obligațiile stabilite de legiuitor ori asumate prin prezentul contract, comodantul are dreptul de a cere restituirea bunului înainte de momentul ajungerii la termen a contractului.

 • (2) în niciun caz, comodatarul nu poate să invoce un drept de retenție pentru obligațiile ce s-ar naște în sarcina comodantului.

Art. 29. Prin reziliere judecătorească, în orice altă situație de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor de către părțile contractante.

Art. 30. Indiferent de cauza de încetare a contractului, comodatarul este obligat a părăsi și a preda bunul imobil către comodant în condițiile prezentului contract, ori în termenul convenit de către părți cu ocazia derulării procedurii de predare-primire, termen menționat expres în cadrul procesului verbal de predare-primire.

 • XI. PREVEDERI FINALE

Art. 31. Orice modificare adusă prezentului contract va produce efecte numai dacă este cuprinsă într-un act adițional, încheiat în scris și cuprinzând semnătura ambelor părți.

Art. 32. Comunicările dintre părțile contractante se vor efectua în mod obligatoriu prin scrisoare recomandată cu confirmare, la următoarele date de contact, sub sancțiunea neluării în seamă:

 • - Comodant:

 • - Comodatar:

Art. 33. Părțile prin reprezentant, declară că au citit conținutul prezentului contract, au înțeles drepturile și obligațiile ce le revin, fiind de acord cu acestea, iar prezentul contract reprezintă voința lor liberă și neviciată drept pentru care semnează mai jos.

Art. 34. La data încheierii prezentului contract, încetează de drept orice înțelegere ori convenție anterioară încheiată de către părțile contractante cu privire la bunul imobil obiect al prezentului contract.

Art. 35. Prezentul contract de comodat se completează în mod corespunzător cu prevederile HCL nr...............................

Art. 36. (1) Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul contract de comodat, furnizate de către Comodant sau Comodatar în vederea încheierii și executării în bune condiții a contractului de comodat, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea cu respectarea tuturor condițiilor și standardelor impuse de prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

 • (2) Colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, are scopul de a organiza executarea contractului de comodat în modalitatea și condițiile convenite de părți și de a înlesni desfășurarea raporturilor contractuale dintre acestea.

 • (3) Titularii datelor cu caracter personal cuprinse în prezentul contract pot să își exercite drepturile de acces, intervenție și de opoziție, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

 • (4) Având în vedere alineatele superioare, semnarea prezentului contract de comodat valorează consimțământ liber și neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal, în modalitatea anterior precizată.

Art. 37. Dispozițiile prezentului contract se completează cu dispozițiile Noului Cod Civil, intrat în vigoare la data de 01.10.2011 (art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009) respectiv cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, în vigoare la momentul încheierii sale.

Constituie anexă la prezentul contract, procesul verbal de predare-primire (Anexă I), Fișa suprafeței bunului împrumutat (Anexă II).

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................... în Oradea, în ..................

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Comodant reprezentat prin:


Comodatar reprezentat prin:

Primar

Anexa nr. 1 - parte integrantă din contractul de comodat înregistrat sub nr.din

PROCES - VERBAL de predare-primire a spațiului situat în mun. ORADEA, str. nr.

 • 1. în conformitate cu contractul de comodat înregistrat sub nr          din

se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Municipiul Oradea, prin reprezentanții săi legali, care predă

Și

______, în calitate de comodatar, care primește în folosință gratuită spațiul cu altă destinație, având încăperile și dependințele așa cum sunt specificate în fișa suprafeței spațiului dat în comodat (anexa nr. 2 al procesului-verbal).

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și se primește spațiul cu altă destinație sunt următoarele:

 • a. - pereții, dușumelele și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet etc.)

 • b. - ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaștele, jaluzelele, geamurile, galeriile etc.)

 • c. - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele, etc.).

 • d. - instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie, etc.)

 • e. - instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, vase, wc, chiuvete, robinete, etc.)

 • f. - altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, etc.)

3., în calitate de comodatar se obligă să execute în condițiile art 13 din prezentul contract următoarele lucrări;

 • 4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi în dublu exemplar, din care unul a fost predat comodatarului.

  AM PRIMIT,


AM PREDAT,

Comodant.......................


Comodatar.........................


Anexa nr. 2 -parte integrantă din contractul de comodat înregistrat sub nr.__din

FIȘA

SUPRAFEȚEI SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DAT ÎN COMODAT:

MUNICIPIUL ORADEA, str., nr.

Date privind bunul imobil dat în comodat

Nr.

Crt

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

în folosință

Exclusivă

Comună

TOTAL GENERAL

COMODANT


COMODATAR


Municipiul Oradea

Anexa nr. 3 din HCL. 491 din 25.06.2020


Primar

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

Nr...........din....................

CONTRACT CADRU DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPATIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE/SPAȚII COMERCIALE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Piața Unirii, nr. 1, loc. Oradea, jud Bihor, având C.I.F. RO35372589, cont IBAN R050TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat legal prin dl. BOLOJAN ILIE - Primar al cărui drept de semnătură a fost

delegat d-lui................................... -...........................................................- conform dispoziției

nr. ........................... în calitate de titular ai dreptului de proprietate/ de administrare,

conform CF nr..........................Oradea


............................................................... instituție de utilitate publică, cu sediul în loc............................ str...........................nr...................... bl......... sc........... et.......... ap.

........... jud................ identificată   prin C.U.I............................., cont IBAN ................................................deschis la ...................................... reprezentată legal prin d-na/d-nul ........................................... - având funcția de

..................................................... în calitate de beneficiar, înțeleg să fie ținuți de următoarele prevederi convenite:

II. OBIECT. DESTINAȚIA PERMISĂ.

Art. 2. (1) Titularul dreptului de proprietate/ de administrare, acordă dreptul de folosință cu titlu gratuit în favoarea beneficiarului, asupra bunului imobil situat în loc..................... str.

........................nr..............bl......... sc...........et........., ap........... jud...................înscris în CF nr. .....................Oradea, nr. topo........................Oradea, în suprafață de ............mp cu

instalațiile și dependințele menționate în Anexa nr. I la prezentul contract.

 • (2) Valoarea de inventar a bunului imobil obiect al prezentului contract este de ..........................conform H.C.L. nr...........................

Art. 3. (1) Părțile contractante înțeleg să stabilească în mod concret, limitativ și neechivoc, afectarea folosinței imobilului în mod exclusiv la activități ce se circumscriu noțiunii de .......................................................................................................”,    aceasta fiind singura destinație permisă și acceptată de către părți privind utilizarea bunului imobil.

(2) Beneficiarul nu poate folosi bunul imobil decât în conformitate cu destinația stabilită de părți la alin. 1, orice fel de încălcare a acestei obligații, conferind proprietarului/administratorului dreptul de a solicita revocarea actului de constituire, restituirea anticipată a bunului și/sau daune interese pentru orice eventuale prejudicii.

 • (3) Modificarea afectațiunii folosinței imobilului și implicit a destinației permise, se poate realiza doar prin încheierea unui nou act de constituire a unui drept de folosință gratuită, act scris, datat și semnat de părți.

 • III. DURATA CONSTITUIRII DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ.

Art. 4. (1) Dreptul de folosință gratuită se acordă pentru o perioadă determinată de .......................... prezentul act de constituire producând efecte de la data ............................... până la data..........................

 • (2) Durata prezentului act de constituire va putea fi prelungită prin emiterea de către titularul dreptului de proprietate/ de aministrare a unui act adițional, în condițiile legii.

 • IV. PREDAREA BUNULUI IMOBIL

Art. 5.(1) Beneficiarul intră în posesia de fapt a imobilului și/sau a instalațiilor/bunurilor mobile din acesta, la data și în condițiile cuprinse în Anexa nr. I - Procesul verbal de predare primire a bunului.

 • (2) încheierea unui proces verbal de predare-primire bunului se va realiza atât la momentul în care dreptul de folosință gratuită este constituit în favoarea beneficiarului cât și la momentul încetării din orice cauză a dreptului de folosință gratuită.

 • (3) în cazul încetării în orice mod a dreptului de folosință gratuită, procesul verbal de predare-primire a bunului se va încheia în mod obligatoriu, înainte de expirarea termenului de predare a bunului imobil.

Art. 6.(1) De la momentul ajungerii la termen a prezentului act de constituire, beneficiarul este obligat să restituie bunul imobil către proprietar/administrator într-un termen de cel mult 30 zile calendaristice, liber de orice fel de sarcini.

(2) Beneficiarul nu va putea invoca față de proprietar/administrator nici un drept de retenție, privilegiu sau orice alt drept pentru a justifica refuzul de predare a spațiului.

Art. 7. în interiorul termenului de 30 zile calculat de la data ajungerii la termen a prezentului act, părțile se obligă să încheie un proces verbal de predare-primire a bunului, acesta urmând să cuprindă caracteristicile fizice ale bunului imobil de la momentul predării.

Art. 8. (1) Bunurile beneficiarului, lucrările de amenajare, îmbunătățirile și siglele amplasate de către beneficiar ce sunt situate în incinta/exteriorul bunului imobil, vor fi ridicate de către beneficiar cel mai târziu până la momentul încheierii procesului verbal de predare-primire ori în termenul convenit de către părți în cuprinsul procesului verbal, fără a produce degradări bunului imobil obiect al prezentului contract.

(2) în situația în care ridicarea acestora nu este posibilă datorită riscului de degradare a spațiului ca urmare a operațiunii de ridicare, ori în cazurile în care acestea au fost încorporate în imobil, bunurile, lucrările de îmbunătățire sau amenajare respectiv siglele devin proprietatea Municipiului Oradea, beneficiarul renunțând cu titlu gratuit la dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea titularului dreptului de proprietate/ de administrare asupra imobilului -Municipiul Oradea.

Art. 9. Bunul imobil se va preda către titularul dreptului de proprietate/ de administrare în starea în care acesta se află la momentul expirării termenului contractual. Orice fel de deteriorări sau urme de uzură survenite ca urmare a unei folosințe normale a bunului imobil conform destinației permise, nu vor fi imputate beneficiarului.

 • V. LUCRĂRILE DE AMENAJARE. UTILITĂȚI

Art 10. (1) Beneficiarul va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările de întreținere, amenajare și reparații necesare, în vederea realizării și desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate declarat, în conformitate cu destinația permisă stabilită de părți.

 • (2) Beneficiarul va suporta în mod integral pe întreaga durată de valabilitate a contractului, toate cheltuielile prevăzute la alin.1 respectiv orice alte cheltuieli efectuate pentru asigurarea exploatării bunului conform destinației sale.

 • (3) Orice fel de lucrări interioare sau exterioare pe care beneficiarul dorește să le întreprindă indiferent dacă acestea se încadrează în sintagma lucrări necesare/utile/voluptuare trebuie să aibă la bază un acord scris, prealabil, datat și semnat al titularului dreptului de proprietate/ de administrare.

 • (4) Acordul scris al proprietarului/administratorului menționat în alineatul precedent, se va materializa sub forma unui act adițional.

Art. 11. Beneficiarul dreptului de folosință este responsabil pentru efectuarea lucrărilor de reparații, reabilitare, precum și a lucrărilor de igienizare și dezinfecție ale spațiului pentru a fi conform normelor de igienă, siguranță respectiv sanitar-veterinare, ce sunt aplicabile activităților desfășurate conform destinației permise.

Art. 12. Beneficiarul dreptului de folosință va obține, pe cheltuiala sa, toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare pentru realizarea lucărilor de amenajare, întreținere,reparație respectiv desfășurare a activității conform destinației permise pentru bunul imobil și va realiza lucrările respectiv își va desfășura activitatea cu respectarea tuturor acestor avize, acorduri, autorizații, în măsura în care legea prevede necesitatea obținerii acestora.

Art. 13. în măsura în care aceste acorduri, avize sau autorizații menționate la art. 12, ar ajunge la termen pe durata de valabilitate a prezentului act, acestea vor fi reînnoite de către beneficiar într-un termen de maxim 2 luni calculat de la data expirării, pe cheltuiala sa, această obligație subzistând pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Art. 14. Obligațiile de plată a tuturor utilităților respectiv a cheltuielilor comune către asociația de proprietari, indiferent că acestea ar avea o natură curentă sau restantă sunt în sarcina beneficiarului pentru întreaga perioadă în care a utilizat bunul imobil.

Art. 15. Beneficiarul este singurul răspunzător pentru orice prejudiciu ori responsabilitate ce derivă pe parcursul realizării lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație pentru bunul imobil, pentru nerespectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate, nevalabilitatea ori lipsa avizelor și autorizațiilor legale necesare pentru desfășurarea activității conform destinației permise.

 • VI. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE TITULARULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE/ DE ADMINISTRARE

Art. 16. Drepturile proprietarului/administratorului:

 • 1. Să controleze modul de utilizare a bunului imobil, în prezența beneficiarului și cu înștiințarea prealabilă a acestuia. înștiințarea se va efectua prin fax, e-mail ori scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 • 2. în caz de urgență, să aibă acces la imobil în orice moment. Beneficiarul va fi înștiințat de îndată despre accesul proprietarului/administratorului în imobil, inclusiv telefonic, chiar și după momentul la care s-a realizat accesul;

 • 3. Să solicite beneficiarului despăgubiri pentru daunele cauzate de acesta bunului imobil, cu excepția cazurilor când acestea se datorează uzurii normale sau cazurilor de excepție (cazuri de forță majoră);

Art. 17. Obligațiile proprietarului/administratorului:

 • 1. Să nu împiedice accesul beneficiarului la bunul imobil, cu excepția cazurilor în care proprietarul/administratorul are recunoscut acest drept potrivit legii;

 • 2. Să pună la dispoziția beneficiarului orice documente ori informații necesare pentru realizarea lucrărilor de reparație, întreținere, igienizare a spațiului ori cele necesare pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea în bunul imobil a activității conform destinației permise;

 • 3. Să comunice beneficiarului orice împrejurare de natură a afecta substanțial derularea prezentului contract;

 • 4. Proprietarul/administratorul are obligația de a verifica periodic, în baza unei înștiințări prealabile, starea bunului imobil, respectiv modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul de dare în folosință gratuită și prin lege;

 • 5. în cazul în care interesul public legitim o impune, proprietarul/administratorul are obligația de a solicita încetarea dreptului de folosință gratuită și restituirea de îndată a bunului imobil.

VILDREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art. 18. Drepturile beneficiarului:

 • 1. Să utilizeze bunul imobil în mod exclusiv doar pentru desfășurarea activităților conform destinației permise;

 • 2. Să organizeze și să conducă activitățile desfășurate în bunul imobil cu bună-credința, diligența și prudența unui bun proprietar.

Art. 19. Obligațiile beneficiarului:

 • 1. Pe întreaga durată a actului de constituire, beneficiarul are obligația de a păzi și conserva substanța bunului împrumutat cu prudența și diligența unui bun proprietar respectiv obligația de a utiliza bunul imobil doar și numai pentru desfășurarea de activități conform destinației permise.

 • 2. Beneficiarul are obligația de a nu permite niciunui terț să folosească sub nicio formă bunul imobil obiect al prezentului contract.

 • 3. Să suporte costul oricărei defecțiuni/deteriorări sau prejudiciu cauzat bunului imobil de către el și/sau vizitatori, și/sau angajații săi;

 • 4.  în vederea desfășurării activității conform destinației permise și pe parcursul desfășurării acestor activități, beneficiarul este obligat a suporta personal întreaga contravaloare a tuturor lucrărilor de amenajare, întreținere și reparație ori obținere a autorizațiilor necesare pentru aceste lucrări, pentru bunul imobil obiect al prezentului contract.

 • 5. Să poarte întreaga răspundere pentru aplicarea și respectarea tuturor regulilor, normelor și reglementărilor legale în vigoare pentru activitatea desfășurată conform destinației permise, precum și a cerințelor referitoare la prevenirea incendiilor și la siguranța locului de muncă;

 • 6. Să efectueze, pe cheltuiala sa, toate formalitățile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor ce sunt necesare pentru desfășurarea activității conform destinației permise;

 • 7.  Să-și obțină toate licențele, autorizațiile și aprobările necesare desfășurării activității

conform destinației permise, respectiv să dovedească proprietarului/ administratorului cu înscrisuri îndeplinirea acestei obligații în termen de ............... de la încheierea prezentului

contract;

 • 8. Dacă bunul imobil este înregistrat într-o asociație de proprietari, să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari din care face parte, cota de contribuție ce îi revine la cheltuielile acelei asociații, inclusiv cele aferente fondurilor din asociație (ex. fondul de reparații); să facă dovada comodantului cu privire la plata cheltuielilor comune către asociația de proprietari;

 • 9. Să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de beneficiar, cu prestatorii de utilități (energie electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon fix etc.) în termen de 60 de zile de la încheierea contractului; să facă dovada către beneficiar a încheierii contractelor cu prestatorii de servicii și utilități (electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, telefon etc.) în termen de 60 de zile de la data semnării contractului de dare în folosință gratuită;

 • 10. Să achite lunar obligațiile ce-i revin, conform contractelor încheiate cu prestatorii de servicii și utilități menționate la pct. 9, în condițiile legii; să facă dovada lunar către beneficiar a achitării obligațiilor asumate în baza contractelor menționate la pct. 9;

 • 11. Să asigure bunul dat în folosință gratuită potrivit legii respectiv să facă dovada îndeplinirii acestei obligații către proprietar/adminîstrator în termen de 3 luni de la încheierea prezentului contract.

 • 12. Să permită accesul proprietarului/administratorului pentru inspectarea periodică a bunului imobil în condițiile specificate la art. 16 pct. 1 ;

 • 13. Să asigure, pe cheltuiala proprie, securitatea spațiilor;

 • 14. Să plătească toate taxele și impozitele pentru bunul imobil, pe parcursul derulării prezentului contract;

 • 15. Să repare degradările ori daunele, ce depășesc noțiunea de uzură normală, produse bunului imobil ce sunt identificate cu ocazia predării bunului imobil ori care s-au produs cu ocazia procedurii de predare-primire a bunului imobil, într-un termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de predare - primire ori într-un alt termen convenit de părți;

 • 16.   Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa proprietarul/adminstratorul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică/privată, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

 • 17. Să prezinte, anual, titularului dreptului de proprietate/ de administrare, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • VIII. CESIUNEA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art. 20. Folosința gratuită astfel dobândită, nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane fizice sau juridice.

 • IX. LITIGII

Art. 21. Prezentul act de constituire a dreptului de folosință gratuită va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română. Litigiile intervenite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. în cazul în care litigiile intervenite nu pot fi rezolvate pe această cale, atunci acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

 • X. STINGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art 22. Ajungerea la termen

 • (1) Prezentul act de constituire a dreptului de folosință gratuită încetează de drept la împlinirea termenului convenit de părți.

 • (2) Beneficiarul este obligat să restituie bunul imobil la momentul expirării termenului de 30 zile prevăzut de art. 6, în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini.

 • (3) Beneficiarul dreptului de folosință este de drept în întârziere cu privire la executarea obligației de restituire a bunului de la momentul expirării termenului de 30 de zile prevăzut la art. 7 din prezentul contract.

Art. 23. Punerea în întârziere

Beneficiarul dreptului de folosință gratuită este pus de drept în întârziere cu privire la orice încălcare a obligațiilor din prezentul act, astfel:

 • 1. cu privire la executarea obligațiilor de a face, punerea în întârziere operează automat din primul moment în care obligația nu mai putea să fie executată;

 • 2. în ce privește obligațiile de a nu face, punerea de drept în întârziere operează automat chiar din momentul exercitării unei conduite contrare;

 • 3. privitor la obligațiile de a da, punerea în întârziere de drept operează automat la momentul ajungerii la scadență a fiecărei obligații în parte.

Art. 24. (1) Dreptul de folosință gratuită încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică/ proprietate privată, în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.

 • (2) Dreptul de folosință gratuită încetează prin emiterea unui act de revocare de către titularul dreptului de proprietate/ de administrare, dacă interesul public o impune.

 • (3) Dreptul de folosință gratuită încetează prin emiterea unui act de revocare de către titularul dreptului de proprietate/ de administrare, în cazurile în care beneficiarul dreptului de folosință nu respectă prevederile prevăzute de prezentul act de constituire.

Art. 25. (1) Cu excepția situației reglementate la art. 6 alin. 1, în orice alte situații de încetare a dreptului de folosință gratuită, obligația de predare a bunului imobil se va executa de către beneficiar într-un termen de cel mult 25 de zile calendaristice.

 • (2) în cazul situației de la art. 24 alin. 1, termenul de 25 de zile va curge de la data notificării (în scris cu confimare de primire) beneficiarului despre actul prin care s-a dispus sau constatat în baza legii, încetarea dreptului de proprietate publică/ privată.

 • (3) în cazul situațiilor de la art. 24 alin. 2 și 3, termenul de 25 de zile va curge de la data notificării (în scris cu confirmare de primire) beneficiarului cu privire la actul de revocare emis în condițiile legii.

Art. 26. Indiferent de modul de încetare a dreptului de folosință gratuită, beneficiarul este obligat a părăsi și a preda bunul imobil către proprietar/ administrator în condițiile prezentului act, ori în termenul convenit de către părți cu ocazia derulării procedurii de predare-primire, termen menționat expres în cadrul procesului verbal de predare-primire.

 • XI. PREVEDERI FINALE

Art. 27. Orice modificare adusă privind termenii prezentului act de constituire va produce efecte numai dacă este cuprinsă într-un act adițional, încheiat în scris și cuprinzând semnătura ambelor părți.

Art. 28. Comunicările dintre părțile prezentului act se vor efectua în mod obligatoriu prin scrisoare recomandată cu confirmare, la următoarele date de contact, sub sancțiunea neluării în seamă:

 • - Titular drept de proprietate/ de administrare:

 • - Beneficiar drept de folosință gratuită:

Art. 29. Părțile prin reprezentant, declară că au citit conținutul prezentului act, au înțeles drepturile și obligațiile ce le revin și se supun în totalitate acestora.

Art. 30. (1) Datele cu caracter personal cuprinse în prezentul act de constituire a dreptului de folosință gratuită, furnizate de către Proprietar/Administrator sau Beneficiar în vederea încheierii și executării în bune condiții actului de constituire a dreptului de folosință gratuită, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea cu respectarea tuturor condițiilor și standardelor impuse de prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

 • (2) Colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, are scopul de a organiza executarea actului de constituire a dreptului de folosință gratuită, în modalitatea și condițiile convenite de părți și de a înlesni desfășurarea raporturilor contractuale dintre acestea.

 • (3) Titularii datelor cu caracter personal cuprinse în prezentul contract pot să își exercite drepturile de acces, intervenție și de opoziție, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

 • (4) Având în vedere alineatele superioare, semnarea prezentului act de constituire a dreptului de folosință gratuită valorează consimțământ liber și neechivoc la prelucrarea datelor cu caracter personal, în modalitatea anterior precizată.

Art. 31. Dispozițiile prezentului act de constituire a dreptului de folosință gratuită se completează cu dispozițiile Noului Cod Civil, intrat în vigoare la data de 01.10.2011 (art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009), cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă dar și cu dispozițiile OUG nr. 57/2019, în vigoare la momentul încheierii sale.

Constituie anexă la prezentul act, procesul verbal de predare-primire (Anexă I) respectiv Fișa suprafeței bunului împrumutat (Anexă II).

Prezentul act de constituire a dreptului de folosință gratuită a fost încheiat astăzi, ........................, în Oradea, în...................exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Titular Drept Proprietate/ Administrare reprezentat prin:

Beneficiar reprezentat prin:


Primar

Anexa nr. 1 - parte integrantă din contractul cadru de dare în folosință gratuită înregistrat sub nr.din

PROCES - VERBAL de predare-primire a bunului imobil din ORADEA, str. nr.

 • 1.  în conformitate cu contractul de dare în folosință gratuită înregistrat sub nr.din

se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Municipiul Oradea, prin reprezentanții săi legali, care predă

și

___   _________ __________ ___, în calitate de beneficiar al dreptului de folosință gratuită, care primește în folosință spațiul cu altă destinație, având încăperile și dependințele așa cum sunt specificate în fișa suprafeței date în folosință gratuită (anexa nr. 2 al procesului-verbai).

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și se primește spațiul cu altă destinație sunt următoarele: a.-pereții, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet etc.)

b-ușile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaștele, jaluzelele, geamurile, galeriile etc.)

c - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, aplice, tablouri electrice, candelabrele etc.).

d- instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.)

e.- instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, wc, chiuvete, spălătoare, robinete etc.)

f-altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz etc.)

3., în calitate de beneficiar se obligă să execute în condițiile art. 10. din prezentul contract următoarele lucrări:

 • 4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi în dublu exemplar, din care unul a fost

predat beneficiarului.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,


BENEFICIAR.........................


PROPRIETAR/ADMINISTRATOR.......................

Anexa nr. 2 - parte integrantă din contractul cadru de dare în folosință gratuită înregistrat sub nr.__din

FIȘA

SUPRAFEȚEI BUNULUI IMOBIL:

DATE PRIVIND BUNUL IMOBIL ASUPRA CĂRUIA S-A CONSTITUIT ÎN FAVOARA BENEFICIARULUI UN DREPT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ:

ADRESA____

Nr.

Crt.

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

în folosință

Exclusivă

Comună

TOTAL GENERAL

PROPRIETAR/ADMINISTRATOR


BENEFICIAR