Hotărârea nr. 490/2020

privind acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, ca urmare a restricțiilor din perioada stării de urgență

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, ca urmare a restricțiilor din perioada stării de urgență

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 290953/1 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 288608/2/19.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire, impus prin contracte de concesiune datorită restricțiilor din perioada stării de urgență.

Văzând cererile depuse, până în prezent, din partea a 3 titulari de contracte de concesiune care se află în situația de a nu putea continua demersurile pentru obținerea autorizației de construire și ca urmare au solicitat amânarea termenului stabilit prin contract, motivând că în perioada stării de urgență au întâmpinat dificultăți în obținerea avizelor și acordurilor necesare în dosarul de autorizare.

întrucât pe lângă aceste cereri este posibil să mai fie și alți beneficiari de contracte de concesiune în această situație dar care nu au depus până în prezent cereri în acest sens.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 136 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se acordă un nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, care au ca obiectiv realizarea unor investiții, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • >    contractul de concesiune să fie încheiat înainte de data instituirii stării de urgență, adică 16.03.2020;

  • >    termenul scadent pentru obținerea autorizației de construire să fie pe timpul stării de urgență sau a stării de alertă;

  • >    concesionarul să nu aibă datorii restante către bugetul local și bugetul de stat

Art 2. Se aprobă aplicarea unui nou termen, de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, respectiv până la data de 23.08.2020.

Art 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO -Direcția Juridică;

  • •  PMO - Direcția Economică;

  • •   beneficiarii contractelor de concesiune, prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 490

Hotărârea a tast adoptată cu unanimitate de voturi .pentru’