Hotărârea nr. 49/2020

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

bcca00df8f4faf7ebe036f372780e12eba5967049cfae9eb7437b23b4cc89e5a


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                              

MUNICIPIUL ORADEA                                                                            

CONSILIUL LOCAL     

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 11090 din 16.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 11092 din 16.01.2020 întocmit de către Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Juridică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea.

Ținând seama de prevederile art. (6) alin. (7) și alin. (8) din  Legea  nr. 416/2001

Luând în considerare Nota de Fundamentare întocmită de către Direcția de Asistență Socială Oradea, înregistrată sub nr. 1361 din 15.01.2020

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În baza art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. b), precum şi al art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

            Art. 1.   Se aprobă  Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 –  Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială  Oradea şi Primăria municipiului Oradea prin Direcţia Tehnică.

            Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
  • Primarul municipiului Oradea,
  • Direcţia de Asistenţă Socială Oradea,
  • Direcţia Tehnică,
  • Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor,
  • Se afişează pe site-urile www.dasoradea.ro şi www.oradea.ro cât şi la sediile Primăriei Municipiului Oradea şi Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 49

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila