Hotărârea nr. 489/2020

pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren din imobilul, cu nr. cadastral 168044, notat în CF 168044 - Oradea,situat în str. Parcul Traian nr. 14

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren din imobilul, cu nr. cadastral 168044, notat în CF168044 - Oradea, situat în str. Parcul Traian nr. 14

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 290790/1 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 290790/2 din 19.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren cu nr. cadastral 168044, notat în CF 168044 - Oradea,

Având în vedere că potrivit CF, nr. 168044 - Oradea, - cota de 190 / 481 mp teren este înscrisă pe statul român, respectiv cota de 291 / 481 mp pe

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 485 din 2019, prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire clădire multifuncțională str. Parc Traian nr. 12 -14, nr. cadastral 168044 - Oradea și Hotărârea Consiliului Local nr. 486 din 2019, prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea^aproba^ontractul de parteneriat încheiat între Municipiul Oradea și societatea La Casa S.R.L. Oradea, reprezentată de                       cu

privire la imobilul situat în str. Parcul Traian nr. 14, în vederea realizării obiectivului: Construire clădiri multifuncționale în zona străzii Parcul Traian din Oradea,

Având în vedere alin. (1) al art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia "(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților ș/ care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, troc în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", alin. (6) lit. „a,” art. 291 alin. (3) lit. „a", art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște;

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren, din imobilul cu nr. cadastral notat în CF 168044 - Oradea, situat în str. Parcul Traian nr. 14.

Art. 2. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și actualizării evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 489

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru' 5 voturi ,aU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vi


jvww.oradea.ro