Hotărârea nr. 488/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 287594/1 din 17.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 287594/2 din 17.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 -Oradea, situat în zona străzii Făcliei nr. 36D,

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 109 din 07.02.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Bot Ioana - Ștefan ia din Oradea,

au renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 -Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", alin. {6} lit. „a,” art. 291 alin. (3) lit. „a”, art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei nr. 36D.

Art 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea: în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aproba completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -    PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • -                                       prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 488

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru', 5 voturi Jmpotma