Hotărârea nr. 487/2020

pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor, proprietate privată, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor, proprietate privată, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local

“Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 274879/1 din 03.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 274879/2 din 03.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune se supune spre dezbatere Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea declanșării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local: "Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 257 din 26.03.2020, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local "Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Văzând că, amplasamentul lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 2020, resprectiv că pentru realizarea investiției este necesară preluarea în proprietate publică, prin procedura de expropriere, a construcțiilor și a amenajărilor aflate în prezent în proprietate privată, respectiv fiind amplasate pe terenul cu nr. cadastral 160462 - ce constituie proprietatea Municipiului Oradea.,

în baza prevederilor:

- Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative1, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), b), alin. (6) lit. c) și alin.(4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin.(2) și art. 296 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor și a amenajărilor, având datele de identificare menționate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre și în coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 2020.

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru construcțiile și amenajările - proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 241.837 Lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se acordă proprietarului din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă înscrierea construcțiilor/ edificatelor expropriate în proprietatea privată a Municipiului Oradea în vederea casării acestora, respectiv se dă acordul pentru demolarea efectivă a acestora.

Art. 7. Se aprobă constituirea nr. cadastral, având suprafața de 16.220 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea construcțiilor și a amenajărilor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 2020.

Art. 8. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • - PMO - Direcția Economică

  • - PMO - Direcția Juridică

  • - societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - proprietarul afectat de procedura de expropriere prin girja DPI - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 487


Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru" 9 voturi „abținere

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

Anexa nr. 1 * dinț^.06.2020


TABEL cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, nclusiv

LISTA

cu imobilele(construcții și amenajări) ce urmează a se expropria, conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 2020

în vederea realizării lucrării de utilitate publică

"Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor"


Proprietar

Nr. CF

Identificator construcții Nr. cadastral

Suprafața de teren din acte / măsurată

- mp-

Construcții afectate - mp-

Suprafața ce se constituie în noul nr. cadastral _______-mp-_______

Municipiul Oradea - asupra terenului

20.050/ 18.774

-

societatea SCAD S.R.L.

- asupra constructților

CF 160462-Oradea

160462-03, 04 și 05

03, 04 și C5 + anexe neîntăbulate + gard din plăci de beton

16.220

întocmit: Adrian Cipleu