Hotărârea nr. 484/2020

privind prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor,în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor,

în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 285498/1 din 15.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 285498/2 din 15.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădire situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA.

Având în vedere că imobilul, situat pe str. Corneliu Coposu nr. 8, reprezentând Orășelul Copiilor, este înscris în CF 151424, este proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Luând în considerare adresa, nr. 14430 din 19.05.2020, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 263975 din 22.05.2020, prin care Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea a solicitat prelungirea perioadei de transmitere în administrare a spațiului menționat anterior.

întrucât solicitarea prelungirii este motivată de faptul că, având în vedere situația specială provocată de pandemia coronavirus SARS-CoV-2, spitalul intenționează să mențină spațiile medicale alocate în acest scop, iar birourilor TESA să își desfășoare în continuare activitatea în clădirea din incinta Orășelului Copiilor.

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 274156 din 03.06.2020),

în baza prevederilor art. 866 - 868 din Noul Cod Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), alin (6) lit.a), art. 287 lit.b și art. 297 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31 august 2020, a dării în administrare temporară, a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui nou Contract de administrare, pe perioada 01.07.2020 - 31.08.2020, în favoarea Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” prin grija DPI - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.


Oradea, 25 iunie 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETA

Ionel VilaNr. 484

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru" și 5 voturi „abțineri