Hotărârea nr. 483/2020

privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 285037/1 din 15.06.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 285037/2 din 15.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea repartizarea unei locuințe libere și astfel disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28.02.2019,

Având în vedere prevederile:

  • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

  • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Ținând cont de faptul că, în prezent, în Municipiul Oradea este disponibilă 1 locuință pentru tineri destinată închirierii, construită prin ANL, astfel: locuința având 1 cameră situată în mun. Oradea, str. Balogh Istvan nr. 14, bl. ANL2, et. 3, ap. 19,

în baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001, s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorului solicitant, dl. Guba Robert - Cristian (poziția nr. 9 din Listă), care a reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces pentru închirierea unei locuințe pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d", alin. (7) lit. „q” și alin.(8) lit „b", art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant:

1.1.

  • - poziția 9 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

  • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 447950 din 08.11.2018,

- locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, str. Balogh Istvan nr.14, bl. ANL2, et. 3, ap. 19.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •    Instituției Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarului Municipiului Oradea;

  • •    Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;