Hotărârea nr. 481/2020

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință I                                                                                           »

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 285495/1 din 16.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 285495/2 din 16.05.2020 prin Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere referitoare la 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință,

Având în vedere solicitările de prelungire ale contractelor de închiriere depuse                      artist

vizual,               - artist plastic, Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Oradea - sediu, Asociația PKU

Life România,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 274156 din 03.06.2020),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, după cum urmează:

 • 1.1.     favoarea                     artist

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 24/b,

 • - având suprafața utilă de 90,04 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.08.2020, până la data de 30.07.2022.

 • 1.2. în favoarea                      artist plastic

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,

 • - având suprafața utilă de 46,80 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.08.2020, până la data de 30.07.2022.

 • 1.3. în favoarea Artiștilor Plastici din România - Filiala Oradea - sediu

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța. 1 Decembrie nr. 9, ap. 33 - sediu,

 • - având suprafața utilă de 56,19 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de

01.07.2020, până la data de 30.06.2022.

 • 1.4. în favoarea Asociația PKU Life România

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța. 1 Decembrie nr. 2, et. I, ap. 21,

 • - având suprafața utilă de 19,49 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.07.2020, până la data de 30.06.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 481

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL lone^VJJa