Hotărârea nr. 480/2020

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 281475 /1 din 11.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 28.06.2011, prin care s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 57.142 mp din nr. topo 4680/1, înscris în CF 14690 - Oradea;

Luând în considerare adresa, nr. 446 din 12.05.2020, prin care ADI - Zona Metropolitană Oradea a solicitat Direcției Patrimoniu Imobiliar, cadastrarea suprafețelor necesare realizării proiectului "Lucrări de interes public local pentru amenajarea de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare pistă PUMPTRACK în zona cuprinsă între intersecția Căii Aradului cu Centura Oradea și parcarea Bricodepot".

întrucât prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafețele de teren, încă necadastrate, ce se constituie din nr. topo 4680/1 înscris în CF 14690 - Oradea.

în baza prevederilor alin. (1) al art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia "Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26. ”

Având în vedere prevederile art.27 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art 1. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă înCF

Reprezintă

16.265

CF 14690 - Oradea

4680/1

16.265

960.017

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

25.657

25.657

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru imobilele identificate la art. 1 din prezenta Hotărâre, identificate astfel:

J suprafața de 16.265 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea, și

J suprafața de 25.657 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art 3. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitor la imobilele constituite, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică;

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 480

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"