Hotărârea nr. 48/2020

privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

9b10e2eeccdf8309cd6c93dc5a85173bc7905b5d09376a0bd5b25596062ea901


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar  în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 22.128/1 din 23.01.2020 și Raportul de specialitate 22128/23.01.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot” în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea, ce a stabit liniile directoare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sportive, construirea/ reabilitarea / extinderea / îmbunătățirea dotărilor şi a infrastructurii sportive de la nivel local, precum și realizarea, în perioada de studiu 2017 - 2023, din fonduri proprii / guvernamentale / europene și prin parteneriate, de investiții în edificiile sportive existente, precum și în construirea unora noi.

Luând în considerare analiza efectuată împreună cu Instituţia Arhitectului Şef, privind starea spațiilor în care se desfășoară activitățile sportive în municipiul Oradea, repartiţia teritorială și dispunerea acestora în cartierele orădene.

Ținând seama de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfășurare a activităților sportive prin construirea unui Bazin de înot didactic școlar.

Cunoscând faptul că, Compania Națională de Investiții S.A. realizează programe de investiții în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social prin care se pot realiza, printre altele și bazine de înot didactic școlare, iar beneficiari ale unor asemenea facilități pot fi și autoritățile administrației publice locale.

 În baza Certificatului de Urbanism nr. 263 din 22.01.2020.

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3)  lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

                Art. 1.  Se aprobă participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot” în vederea realizării de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. a construcției de interes public local - Bazin de înot didactic școlar în municipiul Oradea, județul Bihor.

                Art. 2.  Se aprobă amplasamentul destinat realizării unui Bazin de înot didactic școlar în baza proiectului Bazin de înot didactic școlar - proiect tip al Companiei Naționale de Investiții S.A., în municipiul Oradea, județul Bihor, în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.

                Art. 3.  Se declară interesul public local pentru amplasamentul necesar realizării în municipiul Oradea, județul Bihor, a proiectului de construire - Bazin de înot didactic școlar - în cartierului Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A, cu afectarea următoarele imobile:

 

Nr.crt.

Nr. cad./ top

CF

Suprafaţa afectată

Suprafaţa

din acte

Proprietar actual

1.

165833

165833 - Oradea

6.947

6.947

Municipiul Oradea - proprietate publică

2.

189436

189436 - Oradea

923

923

societatea Ștefănuț & Daria S.R.L.

 TOTAL  TEREN  AFECTAT 

 7.870

 

 

                Art. 4. Se aprobă demararea procedurii de expropriere în baza proiectului Bazin de înot didactic școlar - proiect tip al  Companiei Naționale de Investiții S.A.

                Art. 5. Se dă acordul pentru alocarea de la bugetul local al municipiului Oradea a sumelor necesare cofinanțării lucrărilor, în legătură cu construirea Bazinului de înot didactic școlar, ce revin UAT Oradea.

                Art. 6.   Se împuternicește dl. Ilie Bolojan - primar să reprezinte UAT Oradea în raport cu Compania Națională de Investiții S.A., pentru realizarea Bazinului de înot didactic școlar din municipiul Oradea, județul Bihor.

                Art. 7.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul municipiului Oradea, Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

                Art. 8.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

·         PMO - Direcţia Economică

·         Compania Națională de Investiții S.A., prin grija Serviciului Terenuri

·         Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe pagina www.oradea.ro

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 48

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila