Hotărârea nr. 479/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Poet Dimitrie Anghel

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Poet Dimitrie Anghel

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 286371/1 din 16.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 286371/2/19.06.2020 prin care se supune spre aprobare preluarea în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Poet Dimitrie Anghel nr. 6.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 202 din 19.03.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Stanca Valentina din Oradea,                și soția

renunță la dreptul de proprietate asupra terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 291 alin. (3) lit. „a", art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Poet Dimitrie Anghel nr. 6.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică;

  • -   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

Comisj^oecial^^nvențanef^^unurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

prin

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 479

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 împotriva și 4


Chiană Laurentiu AJj